-A +A

Oplossingen voor uw dagdagelijkse personeelsproblemen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2004
ISBN nummer: 
9073914647
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1..Uw werknemer komt niet opdagen
1.1..Ongewettigd afwezig .1
1.2..Wat zijn de gevolgen? .1
1.2.1..Disciplinaire sanctie .2
1.2.2..Inhouden van loon .2
1.3..Kunt u hem ontslaan? .3
1.4..Praktische tips .4
1.4.1..Geen dringende reden bij een eenmalige
ongewettigde afwezigheid .4
1.4.2..Bouw steeds een dossier op . 5
2..Uw werknemer is ziek
2.1..Wat zijn de gevolgen? . 7
2.2..Wat kunt u eisen als werkgever?. 7
2.2.1..Verwittigen van de werkgever. 8
2.2.2..Voorleggen van een geneeskundig getuigschrift . 8
2.2.3..Soms hoeft u niet to betalen. 8
2.3..Wat als uw werknemer hervalt9 9
2.4..Wat als uw werknemer langdurig ziek is? . 9
2.5..Wat als u niet gelooft dat hij ziek is? . 10
2.6..Praktische tips . 11
2.6.1..Arbeidsongeschiktheid en ontslag . 11
2.6.2..Expliciete verplichting tot afgifte
van een geneeskundig attest . 11
2.6.3..Effectvolle controle . 11
2.6.4..Relatieve arbeidsongeschiktheid . 12
3..Uw werknemer heeft een arbeidsongeval
3.1..Wat is een arbeidsongeval9 13
3.1.1..Omschrijving . 13
3.1.2..Verplichte verzekering . 14
3.2..Wat zijn de gevolgen? . 14
3.2.1..Dodelijk arbeidsongeval . 15
3.2.2..Arbeidsongeval dat aanleiding geeft
tot arbeidsongeschiktheid. 15
3.2.3..Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en immuniteit ... 16
3.3..Wat moet u concreet doen als werkgever? . 16
3.4..Praktische tips . 17
3.4.1..Verjaringstermijn . 17
3.4.2..Draagwijdte van de verzekeringspolis . 17
3.4.3..Aangifte .18
3.4.4..Bijkomende gevolgen van een ernstig arbeidsongeval. 18
4. Uw werknemer heeft een beroepsziekte
4.1..Wat is een beroepsziekte9
4.1.1..Omschrijving.
4.1.2..Fonds voor Beroepsziekten .
.4.2..Wat zijn de gevolgen? .
4.3..Wat moet u concreet doen als werkgever? .
4.4..Praktische tips . 19
5. Klein verlet (of 'kart verzuim')
5.1. Wat wordt er hiermee bedoeld9 23
5.1.1..Algemene omschrijving . 23
5.1.2..Overzicht van de gebeurtenissen die recht geven op klein verlet. 23
5.1.3..Voorwaarden . 25
5.2. Adoptieverlof . 25
5.3. Welke gevallen zijn (geen) klein verlet9 26
5.4. Wat zijn de gevolgen? . 27
5.4.1..Gerechtvaardigde afwezigheid. 27
5.4.2..Recht op gewaarborgd loon. 27
5.5. Speciale gevallen. 27
5.5.1..Deeltijdse werknemers. 27
5.5.2..Nieuwe gezinssituaties. 28
5.6. Praktische tips. 28
5.6.1..Arbeidsreglement. 28
5.6.2..Verwittig het sociaal secretariaat . 28
6. Familiaal verlof (of `verlof om dwingende reden')
6.1. Wat wordt er hiermee bedoeld9 29
6.1.1..Algemene omschrijving . 29
6.1.2..Overzicht van gebeurtenissen die een dwingende reden uitmaken . 29
6.1.3..Voorwaarden . 30
6.2. Wat zijn de gevolgen? . 30
6.2.1..Gerechtvaardigde afwezigheid. 30
6.2.2..Geen recht op (gewaarborgd) loon. 31
6.3. Praktische tips . 31
6.3.1..Arbeidsreglement. 31
6.3.2..Verwittig het sociaal secretariaat . 31
6.3.3..Geen gedwongen recuperatie . 31
7..Zwangerschap
7.1..Wat zijn de gevolgen? . 33
7.1.1..Beschermd statuut . 33
7.1.2..Preventieve werkverwijdering
om gezondheidsreden . 34
7.1.3..Afwezigheid wegens zwangerschapsonderzoeken . 34
7.1.4..Moederschapsrust . 35
7.1.5..Borstvoedingsverlof . 37
7.1.6..Borstvoedingspauzes. 38
7.1.7..Vaderschapsverlof . 38
7.1.8..Ouderschapsverlof. 39
7.2..Praktische tips. 39
7.2.1..Arbeidsreglement. 39
7.2.2..Tips bij borstvoedingsverlof . 39
7.3..Speciaal geval . 40
7.3.1..Overlijden kind vóór de vermoedelijke bevallingsdatum . 40
7.3.2..Overlijden kind na de geboorte. 40
8..Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof
8.1..Wat is ouderschapsverlof? 41
8.1.1..Omschrijving. 41
8.1.2..Twee systemen. 41
8.2..Moet u het toestaan als werkgever? . 42
8.2.1..Principe en mogelijkheid tot uitstel. 42
8.2.2..Voorwaarden . 42
8.2.3..Formaliteiten. 43
8.2.4..Opnamemogelijkheden . 43
8.2.5..Recht op gewaarborgd loon of uitkeringen? 44
8.2.6..Overige. 44
8.3..Praktische tips. 45
9..Uw werknemer vraagt tijdskrediet
9.1..Wat is tijdskrediet? 47
9.1.1..Begrip ‘tijdskrediet’ . 47
9.1.2..Inhoudelijke omschrijving en voorwaarden. 47
9.1.3..Berekening van de termijnen . 49
9.1.4..Cumulatie. 50
9.2..Moet u het toestaan als werkgever? . 50
9.2.1..Schriftelijke kennisgeving en antwoordplicht . 50
9.2.2..Meer of minder dan tien werknemers. 51
9.2.3..Uitgesloten personeelscategorieën . 51
9.2.4..5%-drempel en planningsmechanisme. 51
9.2.5..Recht van uitstel en recht van intrekking of wijziging . 52
9.2.6..Ontslagbescherming . 53
9.2.7..Uitkeringen. 53
9.3. Praktische tips .
9.3.1..Arbeidsreglement.
9.3.2..Controleer eventuele sectorale bijzonderheden. 54
10. Uw werknemer wil deeltijds werken
10.1. Kan hij dit eisen? . 57
10.1.1..Algemene regel . 57
10.1.2..Uitzondering . 57
10.2. Praktische tips . 57
11. Beslag op het loon van uw werknemer
11.1. Wat is loonbeslag? 59
11.1.1..Begrip. 59
11.1.2..Is heel het loon vatbaar voor beslag? 59
11.2. Wat is het gevolg voor u als werkgever? . 61
11.3. Praktische tips . 62
12. Uw werknemer wordt ‘gepest’
12.1. Wat is de Pestwet?. 63
12.2. Wat zijn de gevolgen? . 63
12.2.1..Preventiebeleid voeren. 63
12.2.2..Gespecialiseerde preventieadviseur aanstellen . 64
12.2.3..Vertrouwenspersoon aanstellen. 65
12.2.4..Arbeidsreglement aanpassen. 65
12.3. Wettelijke bescherming werknemers. 65
12.3.1..Mogelijkheid van een klacht . 65
12.3.2..Maatregelen die genomen kunnen worden tegen daders . 66
12.3.3..Ontslagbescherming. 66
12.3.4..Maatregelen tot voorkoming van misbruik . 67
12.4. Sancties voor de werkgever. 67
12.5. Praktische tips . 68
13. Uw werknemer begaat een verkeersovertreding
13.1. Heeft u hier als werkgever iets mee te maken? 69
13.1.1..Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer . 69
13.1.2..Inning bij de werkgever. 70
13.2. U wilt de boete wel betalen . 70
14. Uw werknemer richt schade aan
14.1. Draait u hiervoor op als werkgever? . 73
14.2. Kunt u dit terugeisen? . 73
14.2.1..Beperking van de aansprakelijkheid. 73
14.2.2..Inhoudingen op het loon. 75
14.3..Kunt u hem ontslaan? .
14.4..Praktische tips .
14.4.1..Verzekeraar.
14.4.2..Consulteer uw juridisch adviseur .
15..Discussie over vakantie
15.1..Hoe kunt u dit oplossen als werkgever? . 75
15.1.1..Cascaderegeling. 77
15.1.2..Wettelijke regels. 77
15.1.3..In geval van een conflict . 78
15.2..Praktische tips . 78
15.2.1..Impliciete toestemming. 78
15.2.2..Bewijs. 79
15.2.3..Vakbond . 79
15.2.4..Arbeidsreglement. 79
15.3..Praktische gevallen . 79
15.3.1..Is een overdracht van vakantie mogelijk? 79
15.3.2..Vakantie boeken zonder uw toestemming . 80
16..Uw werknemer moet naar de rechtbank
16.1..Uw werknemer moet getuigen. 81
16.2..Uw werknemer is partij . 81
16.2.1..Persoonlijke verschijning voor de arbeidsrechtbank . 81
16.2.2..Andere rechtbank of geen persoonlijke verschijning. 82
16.3..Uw werknemer is jurylid. 82
16.4..Praktische tips . 83
16.4.1..Bewijs. 83
16.4.2..Griffie . 83
17..Uw werknemer vraagt educatief verlof
17.1..Wat is educatief verlof? . 85
17.1.1..Algemene omschrijving . 85
17.1.2..Voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers. 85
17.1.3..Erkende opleidingen en minimum aantal lesuren. 85
17.1.4..Aantal uren educatief verlof . 86
17.1.5..Opname van educatief verlof . 88
17.1.6..Loon voor de uren educatief verlof. 88
17.1.7..Verlies van het recht op educatief verlof. 89
17.2..Moet u het toestaan als werkgever? . 90
17.2.1..Formaliteiten. 90
17.2.2..Collectieve planning . 90
17.2.3..Terugbetaling van lonen en sociale bijdragen . 91
17.2.4..Ontslagbescherming . 92
18. 17.3..Praktische tips .
17.3.1..U kunt het zelf wel .
17.3.2..Toch maar liever het sociaal secretariaat. Uw werknemer zit in de gevangenis 92
18.1. Wat zijn de gevolgen? . 93
18.1.1..Voorlopige hechtenis . 93
18.1.2..Uitvoering van een gevangenisstraf . 93
18.2. Kunt u de werknemer ontslaan? . 94
18.2.1..Beëindiging met opzeggingstermijn/-vergoeding . 94
18.2.2..Ontslag om dringende reden . 95
18.3. Praktische tips . 96
19. Uw werknemer is dronken
19.1. Kunt u hem ontslaan? . 97
19.2. Hoe verzamelt u bewijzen? . 97
19.3. Naar huis sturen. 98
19.4. Heeft u een beleid inzake alcohol en drugs? 98
20. Uw werknemer heeft gestolen
20.1. Kunt u hem ontslaan? . 101
20.2. Hoe verzamelt u bewijzen? . 102
21. Uw werknemer kan niet werken om technische reden
21.1. Wat zijn de gevolgen? . 105
21.1.1..Omschrijving. 105
21.1.2..Verwittigingsplicht. 105
21.1.3..Loon en uitkeringen . 106
21.1.4..En uw bedienden? . 107
21.2. Praktische tips . 107
22. Uw deeltijdse wijkt af van zijn werkrooster
22.1. Waarop moet u letten als werkgever? . 109
22.1.1..Situering . 109
22.1.2..Controle van de afwijkingen op het deeltijdse werkrooster. 109
22.2. Wat zijn de risico’s? . 110
22.2.1..Sociale zekerheidsbijdragen alsof het een voltijdse tewerkstelling was. 110
22.2.2..Strafrechtelijke sancties . 110
22.2.3..Administratieve geldboetes. 111
22.2.4..Loonaanpassing met de betaling van achterstallige RSZ-bijdragen . 111
22.3. Praktische tips . 111
23..U wilt uw werknemer ontslaan
23.1..Wanneer kunt u ontslaan?
23.2..Wat zijn de uitzonderingen?
23.2.1..Contracten van bepaalde duur.
23.2.2..Beschermingsstatuten .
23.2.3..Verbod op willekeurig ontslag.
23.3..Zijn er verschillende manieren?
23.3.1..Opzegging . 116
23.3.2..Opzegging met vrijstelling van prestaties. 116
23.3.3..Verbreking . 117
23.4..Opzeggingstermijn arbeiders . 119
23.4.1..Duur? . 119
23.4.2..Uitzonderingen . 120
23.5..Opzeggingstermijn bedienden. 121
23.5.1..Duur? . 121
23.5.2..Uitzonderingen . 123
23.6..Wat bij een te korte opzeggingstermijn? . 125
23.7..Hoe geeft u het ontslag correct? . 126
23.7.1..Vormvereisten opzegging. 126
23.7.2..Bepalen en betekenen van de opzeggings termijn . 128
23.7.3..Hoe regelt u een verbreking?. 131
23.8..Wat moet u betalen? . 132
23.9..Soll icitatieverlof . 133
23.10..Praktische tips . 134
23.10.1. Vrees het niet-concurrentiebeding . 134
23.10.2. Vermijd toekomstige procedures door een dading . 135
23.10.3. Bespaar door optimalisatie. 135
23.10.4. U moet het kunnen bewijzen . 136
23.10.5. Communiceer met uw (ex-)werknemer. 136
23.10.6..Pas op voor discriminatie . 136
23.10.7. Onrechtmatigheid kan lonend zijn . 136
23.10.8. Gerechtsdeurwaarder kan soms toch voordelig zijn . 137
23.10.9. Pas op met het einde van de proeftijd! . 137
24..Uw werknemer neemt zelf ontslag
24.1..Wanneer kan hij dat doen? . 139
24.1.1..Principe . 139
24.1.2..Zijn er uitzonderingen? . 139
24.2..Zijn er verschillende manieren? 139
24.2.1..Opzegging . 139
24.2.2..Verbreking . 140
24.3..Waarop moet u letten? 140
24.3.1..Duur van de opzeggingstermijn voor arbeiders . 140
24.3.2..Duur van de opzeggingstermijn voor bed ienden . 141
24.3.3..Wat bij een te korte opzeggingstermijn? 143
24.3.4..Vormvereisten. 143
24.3.5..Wat bij een vormelijk gezien onjuiste opzegging? ... . 144
24.3.6..Onmiddellijk ontslag . 144
24.3.7..Sollicitatieverlof. 145
24.4..Hoe kunt u reageren? .145
24.4.1..Informeel verzoek tot beëindiging. 145
24.4.2..Formeel ontslag door de werknemer .146
24.5..Praktische tips . 146
24.5.1..Verwittig uw sociaal secretariaat . 146
24.5.2..Tracht een korte regeling te bekomen .147
24.5.3..Let op voor het niet-concurrentiebeding! . 147
24.5.4..Sluit een dading .147
24.5.5..Beëindiging in onderling akkoord?.148
25. U wilt uw werknemer ontslaan om dringende reden
25.1..Wanneer kunt u dat doen?. 149
25.1.1..Definitie. 149
25.1.2..Ernstige tekortkoming.149
25.1.3..Professionele samenwerking wordt onmiddellijk en definitief onmogelijk. 150
25.1.4..Beoordeling . 150
25.2..Hoe doet u het correct? . 151
25.2.1..Eerste stap: ontslag . 151
25.2.2..Tweede stap: kennisgeving van de dringende reden . 153
25.2.3..Twee stappen in één keer.154
25.2.4..Bewijs.154
25.3..Wat is het gevolg? .155
25.3.1..Einde van de tewerkstelling . 155
25.3.2..Uw werknemer start een procedure op voor de arbeidsrechtbank.156
25.3.3..Uw werknemer start geen procedure op
voor de arbeidsrechtbank.158
25.4..Praktische tips . 158
25.4.1..Bewijs (1) . 158
25.4.2..Emoties.158
25.4.3..Bewijs (2) . 159
25.4.4..Bewijs (3) . 160
26. Uw werknemer werkt bij de concurrentie
26.1..Terwijl hij nog in dienst is. 163
26.2..Nadat hij uit dienst is gegaan.163
26.2.1..Oneerlijke concurrentie. 164
26.2.2..Eerlijke concurrentie. 164
27. Uw werknemer heeft nog vakantiedagen over
27.1. Wat gebeurt er daarmee? .167
27.1.1. Vakantiewet . 167
27.1.2. Alledaagse praktijk. 167
27.2. Wat zijn de risico’s? . 168
27.3. Praktische tips . 168
28. Internet en e-mail
28.1. Kunt u dit controleren?. 169
28.1.1. Belangenafweging .169
28.1.2. Recht om het gebruik te regelen .169
28.1.3. Recht om de naleving van de regels te controleren .169
28.1.4. Praktische uitvoering van de controle. 171
28.2. Kunt u de werknemer ontslaan? .172
28.3. Praktische tips . 173
28.3.1. Technisch gezien blokkeren .173
28.3.2. Policy . 173
28.3.3. Privé-e-mailadres . 173
28.3.4. Beperkt e-mailgebruik . 173
29. Privé telefoneren
29.1. Kunt u dit controleren?. 175
29.1.1. Algemeen.175
29.1.2. Policy . 176
29.1.3. Arbeidsreglement.176
29.2. Kunt u de werknemer ontslaan? .177
29.3. Gsm van het werk .177
29.4. Praktische tips . 178
29.4.1. Zorg voor bewijzen . 178
29.4.2. Gsm .179
30. Ongevallen bij een activiteit na het werk
30.1. Is het een arbeidsongeval? . 181
30.2. Wie moet de schade vergoeden? .182
30.3. Praktische tips . 182
31. Uw werknemer begaat een beroepsfout
31.1. Wat kunt u doen als werkgever? .183
31.2. Kunt u hem ontslaan? .183
31.3. Praktische tips . 184
32. Moet u loon betalen aan wie niet of te laat op het werk verschijnt?
32.1.
32.2. Wanneer is er gewaarborgd dagloon verschuldigd? .
Concrete voorbeelden . 185
32.2.1..Staking van het openbaar vervoer . 186
32.2.2..Uw werknemer zit vast op vakantie . 186
32.2.3..Manifestaties en betogingen. 187
32.2.4..Sneeuwellende. 187
32.2.5..Files . 188
32.3. Praktische tip. 188
33. Uw werknemer weigert een opleiding te volgen
33.1. Kunt u de werknemer verplichten om een opleiding te volgen?. 189
33.1.1..Opleiding tijdens de werkuren . 189
33.1.2..Opleiding buiten de werkuren. 190
33.2. Moet u overuren betalen voor het volgen van opleidingen?. 190
33.3. Kunt u een werknemer die weigert sanctioneren? 190
34. Uw werknemer maakt zijn dure opleiding elders te gelde
34.1. Probleem .193
34.2. Biedt een scholingsbeding de oplossing? . 193
34.2.1. Wat is een scholingsbeding? .193
34.2.2. Welke voorwaarden gelden ervoor?. 193
34.2.3. Wat moet er in het beding staan?. 195
34.3. Wanneer helpt het scholingsbeding niet? . 196
34.3.1. Uw werknemer geeft er de brui aan. 196
34.3.2. Het is een korte opleiding. 196
35. U ontslaat een 45-plusser en u moet hem outplacement aanbieden
35.1. Wat is outplacement?.197
35.2. Wanneer is het een verplichting?. 197
35.2.1. Regel .197
35.2.2. Uitzonderingen . 198
35.3. Wat moet er in het aanbod staan?. 198
35.4. Waaruit bestaat de begeleiding? . 199
35.5. Welke sancties zijn er mogelijk? .200
35.5.1. Voor de werkgever .200
35.5.2. Voor de werknemer.200
35.6. Speciale gevallen.200
35.6.1. Outplacement in geval van bepaalde duur?.200
35.6.2. Outplacement indien de werknemer deeltijds gaat werken? .201
35.6.3. Na de outplacementbegeleiding wordt
uw ex-werknemer opnieuw werkloos? .201
Modellen

Eerste aanmaning wegens niet verklaren van een afwezigheid . 205
Tweede aanmaning wegens niet verklaren van een afwezigheid . 206
Ontslag wegens niet verklaren van een afwezigheid . 207
Verzoek om een doktersattest . 208
Arbeidsongeval . 209
Klein verlet en sociaal verlof . 210
Akkoord over het opnemen van tijdskrediet . 212
Contractuele regeling over het ten laste nemen van bepaalde verkeersboetes . 213
Akkoord over het betalen en/of het inhouden op het loon
van een verkeersboete . 214
Jaarlijkse vakantie . 215
Bijlage bij het arbeidsreglement: policy preventief alcohol- en drugsbeleid . 217
Kennisgeving van de opzeggingstermijn . 221
Akkoord over de duur van de opzeggingstermijn . 222
Akkoord over de vrijstelling van prestaties . 223
Kennisgeving van een verbreking . 225
Brief met de mededeling van het ontslag om dringende reden . 226
Niet-concurrentie . 227
Toestemming voor de overdracht van afwezigheidsdagen . 228
Gsm-policy . 229
Scholingsbeding anno 2007 (aangepast aan de wet van 27.12.2006) . 231
Overeenkomst over de terugbetaling aan de werknemer
van kosten van opleidingen die hij heeft gevolgd. 233
Beding in verband met verplichtingen tijdens een opleiding . 234
 

 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Dit boek is het ideale werkinstrument voor alle personeelszaken. Het geeft in duidelijke taal de juridisch veilige antwoorden op alle dagdagelijkse vragen en problemen in verband met personeel. Met voorbeeldmodellen!

Als werkgever kent u zeker situaties waarin u zich afvraagt wat precies uw rechten en plichten zijn. Werknemers gaan immers maar al te gemakkelijk eisen stellen. U moet dan stevig in uw schoenen staan. Dit boek geeft steeds de meest voordelige oplossing vanuit het standpunt van de werkgever.

U leest eerst een klare en duidelijke omschrijving van wat de eis precies inhoudt (bv. i.v.m. de pestwet of tijdskrediet). Dan krijgt u duidelijk omschreven wat uw rechten en plichten zijn: wat mag/moet u doen, wat mag/moet u zeker niet doen. Is de eis van uw werknemer terecht? Voor al uw personeelsvragen weet u meteen hoe u ze veilig en zonder risico's moet aanpakken.

Sommige personeelsproblemen vragen een onmiddellijke schriftelijke actie. Daarvoor zijn verschillende voorbeeldmodellen toegevoegd in het boek. Naar uw sociaal secretariaat bellen hoeft niet meer, u vindt alle oplossingen in dit boek.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 24/12/2010 - 17:34
Laatst aangepast op: vr, 24/12/2010 - 17:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.