-A +A

Omgaan met conflicten in de vennootschap

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Byttebier Koen
Auteur: 
François Alain
Auteur: 
Janssens Elke
Auteur: 
Van de Gehuchte Timothy
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
978905095
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD.v
OMGAAN MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING
Alain François, Koen Byttebier, Jeroen Fastenaekels, Timothy Van de Gehuchte en Leen Vandenbempt .1
I. Inleiding ..1
Afdeling 1.De vennootschap als mogelijke haard van conflicten .2
Afdeling 2.De dubbel(zinnig)e rol van het vennootschapsrecht: wapen en remedie ..7
Afdeling 3.De vennootschappelijke conflictenregels – overzicht en indelingen ..9
Afdeling 4.Opzet van de bijdrage: regeling van geschillen vs.geschillenregeling ..11
II.Overzicht van vennootschapsinterne actiemiddelen .12
Afdeling 1.Verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering .12
§ 1.Verplichte bijeenroeping als actiemiddel . 12
A. Algemeen .. 12
B.Bepalen van de agenda van de algemene vergadering .13
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .14
A. De rechtspraak ..14
B. De Europese vennootschap . 15
C. De Corporate Governance Code .15
D.Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 . 16
§ 3.De verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen . 18
Afdeling 2.Het vraagrecht .. 19
§ 1.Het vraagrecht als actiemiddel .. 19
A. Algemeen .. 19
B. Dwingend recht ..27
C.Vraagrecht in alle vennootschapsvormen? .28
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .29
A. Recente toepassingen in de rechtspraak .29
B. De Corporate Governance Code .34
C.Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 . 35
§ 3.Het vraagrecht: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen ..36
Afdeling 3.Herroeping van bestuurders/zaakvoerders . 37
§ 1.De herroeping als actiemiddel .. 37
A. Algemeen .. 37
B. Mandaat van (afgevaardigd) bestuurder versus arbeids¬overeenkomst.. 41
C.Voorstellen tot wijziging van artikel 518,
§ 3 W.Venn.44
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .45
A. De cumul van de arbeidsovereenkomst en het bestuurders¬mandaat: wat met opzegvergoeding?.45
B. Ontslag van de afgevaardigde bestuurder en de bevoegdheid van de Raad van bestuur . 46
C. Ontslag van de bestuurder in beledigende omstandig¬heden ..46
D. Het hoorrecht van de herroepen bestuurder .47
E. Afwezigheid van zwaarwichtige en determinerende omstandigheden – disproportionaliteit.47
§ 3.De herroeping van de bestuurder: beoordeling en afweging ten opzichte van de andere actiemiddelen .48
Afdeling 4.Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten ..49
§ 1.Algemeen (situering) ..49
§ 2.Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid als actie¬middel .. 52
§ 3.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .56
§ 4.De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen . 57
Afdeling 5.Uitkoop ..58
Afdeling 6.Tussenbesluit vennootschapsinterne actiemiddelen .63
III.Actiemiddelen via de rechtbank .64
Afdeling 1.De vennootschapsvordering (actio mandati) .64
§ 1.De vennootschapsvordering als actiemiddel . 64
A. Algemeen .. 64
B. Voorwaarden voor het instellen van de vennootschaps¬vordering ..66
C.Aansprakelijkheidsgronden . 68
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .69
§ 3.De vennootschapsvordering of actio mandati: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen .74
Afdeling 2.De minderheidsvordering .75
§ 1.De minderheidsvordering als actiemiddel .75
A. Algemeen .. 75
B. Voorwaarden voor het instellen van de minderheids¬vordering ..77
1. Participatiedrempels .77
2. Geen kwijting hebben verleend of op ongeldige wijze hebben goedgekeurd .78
C.Onderscheid en gelijkenis met de vennootschapsvordering .79
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .81
§ 3.De minderheidsvordering: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen .84
Afdeling 3.Vennootschappelijk deskundigenonderzoek .86
§ 1.Het vennootschappelijk deskundigenonderzoek als actiemiddel .86
A. Algemeen .. 86
B. Voorwaarden voor het instellen van de vordering tot deskundigenonderzoek ..87
C. Onderscheid en gelijkenis met de minderheidsvordering .91
D. Aanwijzingen van een (dreigend) ernstig gevaar voor de belangen van de vennootschap: concrete invulling door de rechtspraak ..92
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .94
§ 3.De vordering tot aanstelling van een deskundige: beoordeling en vergelijking met andere actiemiddelen .97
Afdeling 4.De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder e.a.101
§ 1.De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder e.a.als actiemiddel..101
A. Algemeen ..101
B. Juridische basis .. 101
C. Procedure ..102
D. Wie kan de aanstelling vorderen? . 103
E. Gronden tot aanstelling van een voorlopige bewind¬voerder ..104
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .106
A. Inzake de gronden tot aanstelling .106
B. Interferentie met de sekwester . 110
C. Duur van het mandaat van de voorlopige bewindvoerder . 111
D. De voorlopige bewindvoerder tijdens het faillissement .111
§ 3.De vordering tot aanstelling van een voorlopige bewind¬voerder: beoordeling en vergelijking met andere actie-middelen .. 112
Afdeling 5.De nietigverklaring van besluiten van vennootschaps¬organen ..114
§ 1.De nietigverklaring als actiemiddel .114
A. Algemeen ..114
B. Wettelijke grondslag ..115
C. Procedure en vervaltermijn .115
D.De nietigheidsgronden .. 118
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .121
A. Nietigheid wegens de overschrijding van bevoegdheid of het misbruik van bevoegdheid (art.64, 3de lid W.Venn.) .. 121
B. Nietigheid wegens onregelmatigheid van de vorm waardoor het besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden (art.64, 1° W.Venn.) .127
C. Het verval van de vordering tot nietigverklaring (art.198 W.Venn.) .129
§ 3.De nietigverklaring van besluiten van de organen van de vennootschap: beoordeling en afweging ten opzichte van de andere actiemiddelen ..130
Afdeling 6.De geschillenregeling (pro memorie).131
§ 1.De geschillenregeling als actiemiddel .131
A. Algemeen ..131
B.De uitsluiting en de uittreding .132
§ 2.De geschillenregeling: beoordeling en afweging ten opzichte van andere actiemiddelen . 134
Afdeling 7.De gerechtelijke ontbinding . 137
§ 1.De gerechtelijke ontbinding als actiemiddel .137
A. Algemeen ..137
B. Dwingend karakter van het actiemiddel van de gerechtelijke ontbinding .138
C. Toepassingsvoorwaarden inzake de vordering tot gerechtelijke ontbinding .139
1.Wie kan de vordering instellen? . 139
2.Het begrip wettige reden .139
§ 2.Een aantal recente toepassingen en ontwikkelingen .144
§ 3.De gerechtelijke ontbinding: beoordeling en afweging ten opzichte van de andere actiemiddelen.148
IV.Algemene conclusie ..149 Bijlage 1.Schematisch overzicht van conflicten .153 Bijlage 2.Vergelijkende tabel van wettelijke actiemiddelen bij confl icten in NV en BVBA ..154
DE GESCHILLENREGELING ALS BIJZONDER GERECHTELIJK ACTIEMIDDEL
Elke Janssens ..157
I. Inleidende beschouwingen ..157
Afdeling 1.Inleiding ..157
Afdeling 2.Gemeenschappelijke kenmerken en grote verschilpunten .159
II.De procedure in uitsluiting ..164
Afdeling 1.De voorwaarden tot het instellen van de procedure .164
Afdeling 2.De invulling van het begrip “gegronde redenen” . 170
Afdeling 3.De procedure .. 177
§ 1.Tegen wie? ..177
§ 2.Voorwerp van de vordering ..178
§ 3.De bevoegde rechtbank .180
§ 4.Bewarende maatregelen .181
§ 5.Verloop van de procedure . 184
A. Het lot van de overdraagbaarheidsbeperkingen . 184
B. De prijs ..186
1. Methode van prijsbepaling .186
2. Het ogenblik waarop de prijs moet worden bepaald (peildatum) .. 190
3. Factoren van invloed op de waardering . 193
C. Het vonnis in uitsluiting .194
III. Uittreding ..196
Afdeling 1.Voorwaarden voor het inleiden van de procedure tot uittreding ..196
Afdeling 2.De invulling van het begrip “gegronde redenen” . 197
Afdeling 3.De procedure en het vonnis .200
IV. Besluit..201
HET SNELLE PROCES DE LEGE FERENDA
Dirk Van Gerven .. 203
I. Kort geding .. 203
II. Vennootschapsgeschillen ..204
III. Het eenzijdig verzoekschrift ..205
IV. Hiërarchie in voorlopige maatregelen .207
V. Een aantal kanttekeningen uit de praktijk . 210
VI. Voorstellen tot verbetering: de lege ferenda .212
CONVENTIONELE TECHNIEKEN VAN GESCHILLENBESLECHTING – ENKELE INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
Peter Callens en Peter Vlietinck .215
I. Inleiding ..215
II. Patstelling in de raad van bestuur ..216
Afdeling 1.Ontmijning zonder tussenkomst van een derde .217
§ 1.Verwijzing naar een ander orgaan (“clause de renvoi”) .217
§ 2.Meervoudig stemrecht – Doorslaggevende stem van de voorzitter ..219
§ 3.Oneven aantal bestuurders ..221
§ 4.Afkoelingsperiode..222
Afdeling 2.Ontmijning met tussenkomst van een derde .222
§ 1.Lasthebber ad hoc ..222
§ 2.Voorlopige bewindvoerder ..223
§ 3.Bemiddelaar – arbiter ..225
§ 4.Swing director ..226
III.Patstelling in de algemene vergadering.227
Afdeling 1.Ontmijning zonder tussenkomst van een derde .227
§ 1.Met wijziging in aandeelhouderschap .227
A. Conventionele uitsluiting via een optieregeling .228
1. Principe .. 229
2. Voorwaarden .230
3. Prijs ..230
4. Prijs – Leonijns beding? .233
5. Clausules gegroeid uit de Angelsaksische praktijk . 241
6. Verhouding tussen de conventionele en de wettelijke regeling ..243
B. Uitsluiting door de vennootschap .244
1. Principe ..244
2. Procedure ..245
3.Vergoeding van de uitgesloten aandeelhouder .245
§ 2.Zonder wijziging in het aandeelhouderschap .245
A. Categorieën van aandelen .246
B. Cumulatief stemrecht bij het benoemen van mandatarissen ..247
C. Stemafspraken ..248
D. Meervoudig stemrecht vs.beperking van het stemrecht .249
E.Clausule van “sole development” .250
Afdeling 3.Ontmijning met tussenkomst van een derde . 251
§ 1.Zonder wijziging in het aandeelhouderschap .251
A. Bemiddeling – “mini trial” . 251
1.Principe .. 251
2.Bemiddelingsbeding .251
3.Speciale toepassing: “Mini trial” . 252
B. Onherroepelijke volmacht. 252
1.Principe .. 252
2.Stemrecht ..253
3.Voordeel .. 253
C.Bindende derdebeslissing .254
§ 2.Met wijziging in het aandeelhouderschap .255
A. Wipaandeel ..255
1.Principe .. 255
2.Eigendom..255
3.Stemrecht ..256
4.Einde ..257
DE DADING ALS MIDDEL VAN BEËINDIGING OF VOORKOMING VAN VENNOOTSCHAPSCONFLICTEN
Joris De Vos en Régine Feltkamp .. 259
I. Inleiding ..259
II. Constitutieve bestanddelen van de dading. 263
Afdeling 1.Gerezen of toekomstig geschil .264
Afdeling 2.Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om het geschil te beëindigen of te voorkomen .266
§ 1.Gemeenschappelijke bedoeling om het geschil te beëindigen of te voorkomen ..266
§ 2.Partijen bij het geschil ..267
Afdeling 3.Wederzijdse toegevingen .269
Afdeling 4.Aanverwante rechtsfiguren . 271
III.De totstandkoming van de dading..273
Afdeling 1.Vormvereisten .. 273
Afdeling 2.Geldigheidsvoorwaarden .274
§ 1.Toestemming ..275
A. Psychologisch element .. 275
B. Wilsgebreken ..277
1.Dwaling .. 278
2.Bedrog en geweld..281
3.Benadeling ..281
4.Rekenfout ..283
§ 2.Bekwaamheid ..283
A.Algemeen ..283
B.Rechtsbekwaamheid ..284
C.Handelingsbekwaamheid .286
1.Beslissing een dading aan te gaan.286
2.Vertegenwoordigingsbevoegdheid .293
3.Vennootschap in vereffening . 294
4.Faillissement .295
§ 3.Voorwerp..296
A.Algemeen ..296
B.Bijzonderheden .. 297
1.Bestaan of kunnen bestaan .297
2.Bepaald of bepaalbaar . 297
3.In de handel en geoorloofd.297
4.Minderheidsvordering .300
§ 4.Oorzaak .. 301
Afdeling 3.Vertegenwoordiging .302
IV.Draagwijdte en interpretatie .. 303
V.Bewijs ..305
VI.Rechtsmiddelen bij niet-nakoming ..306
VII.Algemeen besluit ..308

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

 

Het is genoegzaam bekend dat er in vennootschappen een aardig potje kan worden geruzied. Het vennootschapsrecht moet in dat opzicht niet echt onderdoen voor bv. het echtscheidingsrecht. De bijzondere kenmerken van het vennootschapscontract, zoals de functiesplitsing tussen eigendom en controle of de rechten van de aandeelhouders versus de plichten van de bestuurders, houden op zich al een explosieve cocktail in, die, geconfronteerd met externe factoren (zoals bepaalde marktkrachten, winstverwachtingen, familiale invloeden, druk van stakeholders enz.), maar al te zeer tot ontbranding kan komen.
Dit boek gaat over:
  • Omgaan met conflicten in vennootschappen: regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling
  • De egschillenregeling als bijzonder gerechtelijk actiemiddel
  • Het snelle proces De lege ferenda
  • Conventionele technieken van geschillenbeslechting
  • De dading als middel van beëindiging of voorkoming van vennootschapsconflicten
Bekijk de gedetailleerde inhoudstafel: Inhoudsopgave 
Met bijdragen van Koen Byttebier, Peter Callens, Joris De Vos, Jeroen Fastenaekels, Régine Feltkamp, Alain François, Elke Janssens, Timothy Van de Gehuchte, Dirk Van Gerven, Leen Vandenbempt en Peter Vlietinck en een voorwoord van Herman Braeckmans.
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 28/12/2010 - 23:20
Laatst aangepast op: di, 07/02/2017 - 17:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.