-A +A

Milieuvergunningen in Vlaanderen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Neven Wouter
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht', nr. 6. Kluwer, Antwerpen, 2002, 100 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2002
Samenvatting

Wie in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet nagaan of een milieuvergunning nodig is. Dat hangt af van het feit of het bedrrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1)

Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.
U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.
Voorwaarden

Voor klasse 1 en 2 hebt u een milieuvergunning nodig.
Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.
Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM (supra)

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf (externe website) is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.
Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.
Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.
Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Toepasselijke wetgeving;
Indeling van hinderlijke inrichtingen in drie klassen;
Meldings- of vergunningsplicht;
Mer-rapport,
veiligheidsrapport,
tijdelijke en verplaatsbare inrichting;
Vergunningsprocedure;
Koppeling milieu- en stedenbouwkundige vergunning;
Beroepsprocedure;
Verval,
schorsing,
wijziging,
opheffing,
verlenging van een vergunning;
Geldigheidsduur van een milieuvergunning;
De verandering van een vergunde inrichting;
Wijziging van de indelingslijst;
Verval van een milieuvergunning;
Tijdelijke inrichtingen;
Inzage door derden;
De controle op de milieuvergunning.

Bespreking van dit werk door de uitgever:

De Vlaamse decretale regelgeving inzake de ruimtelijke ordening werd nogmaals grondig herzien en geactualiseerd door het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009.

In functie van de eerste ervaringen met deze nieuwe decretale regelgeving die tal van knelpunten aan het licht brachten, heeft het Vlaams Parlement in het voorjaar van 2010 een vorm van reparerende regeling uitgewerkt, die uiteindelijk is geresulteerd in het decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid.

Dit nieuwe decreet verscheen in het BS van 9 augustus 2010.

De geüpdatete decretale regeling wordt verder uitvoerig toegelicht, o.m. vanuit de voorbereidende parlementaire besprekingen en amendementen die tot beide geciteerde decreten hebben geleid.

Ondertussen zijn ook tal van uitvoeringsbesluiten geactualiseerd, mede in functie van de innoverende decretale regelgeving. Deze nieuwe uitvoerende regelgeving komt uiteraard ook uitgebreid aan bod.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 12/02/2016 - 19:24
Laatst aangepast op: vr, 12/02/2016 - 19:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.