-A +A

Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Declerck Charlotte
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
9789050959391
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Dankwoord
INLEIDING – VOORSTELLING VAN HET ONDERZOEK 1
DEEL
I.Spanningsvelden tussen familiaal vermogensrecht en auteursrecht vanuit rechtsvergelijkend perspectief 7
TITEL
I. EIGENDOM EN SOLIDARITEIT IN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 8
Hoofdstuk
I. Eigendom in het familiaal vermogensrecht 8
Afdeling
I. Eigendom in het huwelijksvermogensrecht 8
§1. Eigendom in gemeenschapsstelsels 10
§2. Eigendom in scheidingsstelsels 12
§3. Eigendom in participatiestelsels 14
Afdeling I
I. Eigendom in het erfrecht 15
§1. Eigendom als voorwerp van erfrecht 15
§2. Eenheid van de nalatenschap 17
Hoofdstuk I
I. Solidariteit in het familiaal vermogensrecht 19
Afdeling
I. Solidariteit in het huwelijksvermogensrecht 19
§1. Solidariteit in gemeenschapsstelsels 20
§2. Solidariteit in scheidingsstelsels 24
§3. Solidariteit in participatiestelsels 27
Afdeling I
I. Solidariteit in het erfrecht 27
§1. Solidariteit in het erfrecht ab intestato 28
I. Verticale familiesolidariteit 28 I
I I. Horizontale familiesolidariteit 29 A.
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot 29 B.
Erfrecht van de langstlevende partner 32
§2. Solidariteit in het erfrecht a testato 34
TITEL I
I. EIGENDOM EN SOLIDARITEIT IN HET AUTEURSRECHT 40
Hoofdstuk
I. Eigendom in het auteursrecht 40
Afdeling I. Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht 40
§1. Auteursrecht is een eigendomsrecht 40
I. Historische ontwikkeling 41 I
I. Exclusieve en absolute werking van het auteursrecht 46 A.
Exclusieve werking 47 B.
Absolute werking 48
§2. Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht 48
Afdeling I I. Auteursrecht is een hybride recht met persoonsgebonden karakter 50
§1. Vermogensrechten 51
I. Vermogensrechten sensu stricto 51
A. Reproductierecht 52
B. Vertaal- en adaptatierecht 52
C. Verhuur- en leenrecht 52
D. Bestemmingsrecht 53
E. Distributierecht 53
F. Invoerrecht 53
G. Tentoonstellingsrecht 54
H. Openbaar mededelingsrecht 54
I. Volgrecht 55 I
I. Compenserende vergoedingsrechten 56
§2. Morele rechten 57
I. Recht van bekendmaking 58
I I. Vaderschapsrecht 59
II I. Integriteitsrecht 60
IV. Recht tot inkeer 61
V. Recht van toegang 61
V I. Recht op privacy met betrekking tot bepaalde foto’s en films 62
§3. Verhouding tussen vermogensrechten en morele rechten 62
I. Monisme 63
I I. Dualisme 65
Afdeling II
I. Auteursrecht is een tijdelijk recht 68
§1. Vermogensrechten 69
I. Algemeen principe: zeventig jaar post mortem auctoris 69
I I. Uitzonderingen 69
§2. Morele rechten 71
I. Eeuwige beschermingsduur 71 I
I. Tijdelijke beschermingsduur 72
Hoofdstuk I
I. Solidariteit in het auteursrecht 75
Afdeling I. Uitgangspunt: primauteit van het individuele auteursbelang 75
Afdeling I I. Temperingen 80
§1. Solidariteit en het algemeen belang 80
I. Geen bescherming van ideëen 81
I I. Uitzonderingen op het auteursrecht en de compenserende vergoedingsrechten 81
II I. Tijdelijke beschermingsduur van het auteursrecht 82

IV. Postume werken 82

V. Toepassing van de leer inzake rechtsmisbruik 83
§2. Auteurssolidariteit 84
§3. Familiesolidariteit 88
TITEL II I. CONTRASTEN TUSSEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT EN AUTEURSRECHT 90
DEEL I
I. Literaire en artistieke eigendom in het huwelijksvermogensrecht 95
TITEL I. LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOM IN GEMEENSCHAPSSTELSELS 96
Hoofdstuk I. Auteursrecht op de immateriële prestatie 97
Afdeling I. Code Napoléon 97
§1. Jurisprudentiële ontwikkelingen 98
I. Rechtszaak Masson 98
I I. Rechtszaak Lecocq 99
II I. Rechtszaak Canal 100 IV.
Analyse 101
§2. Doctrinale ontwikkelingen 105
I. Auteursrecht is een gemeenschappelijk goed 105
I I. Auteursrecht is een eigen goed 108
II I. Tussenpositie – titre et finance 111
IV. Analyse 113
Afdeling I I. Wet van 14 juli 1976 – Artikel 1401 nr. 2 B.W. 118
§1. Totstandkoming en ratio legis 119
§2. Toepassingsgebied 120
§3. Inhoudelijke draagwijdte 125
I. Auteursrecht is eigen mits vergoeding (art. 1432 e.v. B.W.) 126
A. Tijdens het huwelijk 126
B. Ontbinding, vereffening en verdeling 131
I I. Auteursrecht is eigen, maar de vermogenswaarde gemeenschappelijk.
Het verschil tussen titre en finance 141
A. Tijdens het huwelijk 141
B. Ontbinding, vereffening en verdeling 143
II I. Eigen stelling – pleidooi voor de leer titre et finance 148
§4. Gevolg voor de bewijsregeling 154
§5. Onmogelijkheid tot inbreng - dwingend karakter 157
Hoofdstuk I I. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 161
Afdeling I. Code Napoléon 162
§1. Jurisprudentiële ontwikkelingen 162
I. Rechtszaak Bonnard 163
II. Rechtszaak Picabia 165
III. Analyse 166
§2. Doctrinale ontwikkelingen 170
I. Alle materiële auteurswerken zijn gemeenschappelijk 170
II. Alle materiële auteurswerken zijn eigen 172
III. Uitsluitend voltooide materiële auteurswerken zijn gemeenschappelijk 172
IV. Uitsluitend bekendgemaakte materiële auteurswerken zijn gemeenschappelijk 173
V. Analyse 174
Afdeling I I. Wet van 14 juli 1976 177
§1. Tijdens het huwelijk gecreëerde materiële auteurswerken 178
I. Kritische analyse van de stellingen in de Belgische rechtsleer 178
A. Alle materiële auteurswerken zijn gemeenschappelijk 178
B. Alle materiële auteurswerken zijn eigen 184
1. Artikel 1400 nr. 2 B.W.: toebehoren van eigen waardepapieren 184
2. Artikel 1401 nr. 1 B.W.: klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik 185
3. Artikel 1401 nr. 2 B.W.: literaire, artistieke of industriële eigendomsrecht 186
C. Uitsluitend voltooide materiële auteurswerken zijn gemeenschappelijk 188
D. Alle voltooide materiële auteurswerken zijn eigen, maar de vermogenswaarde gemeenschappelijk.
Het verschil tussen titre en finance 190
II. Eigen stelling 190
A. Relevantie van het onderscheid tussen de bekendgemaakte en de niet-bekendgemaakte materiële auteurswerken 191
1. Inhoudelijke omschrijving van het recht van bekendmaking 191
2. Niet-bekendgemaakte materiële auteurswerken 193
(i). Drie stellingen 194
(ii). Pleidooi voor de derde stelling 199
3. Bekendgemaakte materiële auteurswerken 204
B. Kwalificatie van de materiële auteurswerken 205
1. Niet-bekendgemaakte materiële auteurswerken – toepassing van de leer titre et finance 205
2. Bekendgemaakte materiële auteurswerken – toepassing van artikel 1405 nrs. 1 en 4 B.W. 207
(i). In het kader van een beroepsactiviteit – art. 1405 nr. 1 B.W. 208
(ii). In het kader van een vrijetijdsbezigheid – art. 1405 nr. 4 B.W. 218
§2. Voorhuwelijkse materiële auteurswerken 220
§3. Om niet verkregen materiële auteurswerken 221
§4. Onder bezwarende
TITEL verkregen materiële auteurswerken 221
Hoofdstuk II
I. Exploitatieopbrengsten 223
Afdeling I. Opbrengsten uit auteurscontracten 224
§1. Code Napoléon 225
§2. Wet van 14 juli 1976 226
I. Opbrengsten uit licentieovereenkomsten 227
II. Opbrengsten uit vervreemdingsovereenkomsten 228
Afdeling II. Opbrengsten uit compenserende vergoedingsrechten 229
Afdeling III. Opbrengsten uit verhandeling van materiële auteurswerken en volgrecht 230
§1. Opbrengsten uit verhandeling van materiële auteurswerken 230
§2. Opbrengsten uit volgrecht 231
Afdeling IV.
Schadevergoedingen 233
Afdeling V.
Prijzengelden 235
TITEL II. LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOM IN SCHEIDINGSSTELSELS 236
Hoofdstuk I. Statuut van de literaire en artistieke eigendom 237
Afdeling I.Auteursrecht op de immateriële prestatie 237
Afdeling II. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 240
Afdeling III. Exploitatieopbrengsten 242
Hoofdstuk II. Bestuur van de literaire en artistieke eigendom 243
Afdeling I. Auteursrecht op de immateriële prestatie 243
Afdeling II. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 246
Afdeling III. Exploitatieopbrengsten 247
Hoofdstuk III. Ontbinding, uitonverdeeldheidtreding en verrekening van de literaire en artistieke eigendom 248
Afdeling I. Uitonverdeeldheidtreding 248
Afdeling II. Verrekening 250
§1. Ongerechtvaardigde financiële of materiële vermogensverschuivingen 250
§2. Vergoedingen voor arbeidsprestaties 253
TITEL III. LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOM IN PARTICIPATIESTELSELS 256
Hoofdstuk I. Statuut van de literaire en artistieke eigendom 257
Hoofdstuk II. Bestuur van de literaire en artistieke eigendom 258
Hoofdstuk III. Ontbinding, uitonverdeeldheidtreding en verrekening van de literaire en artistieke eigendom 260
DEEL II I. Literaire en artistieke eigendom in het erfrecht 263
TITEL I. DE LITERAIRE EN ARTISTIEKE NALATENSCHAP 264
Hoofdstuk I. Openvallen van de literaire en artistieke nalatenschap 265
Hoofdstuk I I. Voorwerp van de literaire en artistieke nalatenschap 268
Afdeling I. Auteursrecht op de immateriële prestatie 268
§1. Vermogensrechten 269
I. Overgang mortis causa 269
I I. Verantwoording 273
§2. Morele rechten 274
I. Eerste stelling: Geen overgang mortis causa 274
A. Familiaal persoonlijkheidsrecht op nagedachtenis 275
B. Mandaat post mortem 277
C. Getrouwheidsverplichting 279
II. Tweede stelling: Overgang mortis causa 281
A. Principe 281
B. Inhoudelijke draagwijdte 288
1. Binding aan de wil van de erflater-auteur 289
2. Geen binding aan de wil van de erflater-auteur 295
3. Eigen stelling – Binding aan de wil van de erflater-auteur 297
(i). Principe 297
(ii). Toepassing 303
C. Verantwoording – hereditas personam defuncti sustinet 310
Afdeling II. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 313
TITEL II. WETTELIJKE DEVOLUTIE VAN DE LITERAIRE EN ARTISTIEKE NALATENSCHAP 315
Hoofdstuk I. Auteursrecht op de immateriële prestatie 316
Afdeling I. Vermogensrechten 316
§1. Titularissen 316
I. De langstlevende echtgenoot en de erfgerechtigde bloedverwanten 316
II. De Staat 321
§2. Het erfrecht in vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot 324
I. Rechten en verplichtingen bij het ontstaan van het vruchtgebruik 329
II. Rechten en verplichtingen tijdens de duur van het vruchtgebruik 329
A. Gebruik van de vermogensrechten 330
1. Sluiten van auteurscontracten 331
(i). Sluiten van licentieovereenkomsten 334
(ii). Sluiten van vervreemdingsovereenkomsten 340
2. Sluiten van aansluitingscontracten met collectieve beheersvennootschappen 342
3. Instellen van rechtsvorderingen 343
(i) Burgerlijke rechtsvorderingen 344
(ii). Strafvorderingen 347
(iii). Douanemaatregelen 347
B. Genot van de exploitatieopbrengsten 348
II I. Rechten en verplichtingen op het einde van het vruchtgebruik 352
Afdeling II. Morele rechten 358
§1. Titularissen 358
I. De langstlevende echtgenoot en de erfgerechtigde bloedverwanten 358
II. De Staat 365
§2. Het erfrecht in vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot 367
I. Morele rechten als voorwerp van vruchtgebruik 367
II. Uitoefening van vruchtgebruik van morele rechten 374
A. Rechten en verplichtingen bij het ontstaan van het vruchtgebruik 374
B. Rechten en verplichtingen tijdens de duur van het vruchtgebruik 374
C. Rechten en verplichtingen op het einde van het vruchtgebruik 376
Hoofdstuk I I. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 377
Afdeling I. Titularissen 377
Afdeling II. Het erfrecht in vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot 382
§1. Rechten en verplichtingen bij het ontstaan van het vruchtgebruik 383
§2. Rechten en verplichtingen tijdens de duur van het vruchtgebruik 383
I. Gebruik van de materiële auteurswerken 383
A. Sluiten van tentoonstellingsovereenkomsten 383
B. Sluiten van vervreemdingsovereenkomsten 386
C. Onderhoud van de materiële auteurswerken 388
II. Genot van de exploitatieopbrengsten 388
§3. Rechten en verplichtingen op het einde van het vruchtgebruik 389
TITEL III. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE VAN DE LITERAIRE EN ARTISTIEKE NALATENSCHAP 390
Hoofdstuk I. Auteursrecht op de immateriële prestatie 391
Afdeling I. Vermogensrechten 391
§1. Vermogensrechten als voorwerp van een legaat 391
§2. Legatarissen 395
I. Natuurlijke persoon of rechtspersoon 395
II. Eén of meerdere legatarissen 399
III. Facultatief karakter 400
§3. Vormvereisten 401
§4. Bescherming van de reserve 401
I. Bescherming van de kwantitatieve reserve – vordering tot inkorting 402
A. Samenstelling van de fictieve massa 402
1. Bestaande goederen 402
2. Schenkingen 404 (i).
Schenkingen van vermogensrechten 405
(ii). Waardering 412
3. Schulden 414
B. Aanrekening van giften op het beschikbaar deel 415
C. Inkorting in natura 415
II. Bescherming van de kwalitatieve reserve – vordering tot nietigverklaring 424
A. Principe 424
B. Bewindsclausule 424
Afdeling II. Morele rechten 430
§1. Morele rechten als voorwerp van een legaat of een mandaat? 430
§2. Legatarissen 435
§3. Vormvereisten 438
§4. Bescherming van de reserve 440
Hoofdstuk II. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 447
Afdeling I. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk als voorwerp van een legaat 447
Afdeling II. Legatarissen 448
Afdeling III. Vormvereisten 448
Afdeling IV. Bescherming van de reserve 448
TITEL IV. ERFOVERGANG VAN DE LITERAIRE EN ARTISTIEKE NALATENSCHAP 451
Hoofdstuk I. Rechtspositie van de erfgerechtigden vóór de uitoefening van het optierecht 452
Afdeling I. Geen eigendomsovergang ipso iure 452
Afdeling II. Saisine 454
§1. Ratio legis en betekenis 454
§2. Bevoegdheden van de erfgerechtigden 457
I. Bewarende maatregelen 458
II. Daden van toezicht 460
III. Daden van voorlopig beheer 460
IV. Daden van gewoon beheer en daden van beschikking 461
Hoofdstuk II. Uitoefening van het optierecht 464
Afdeling I. Optierecht 464
Afdeling II. Verwerping 467
Afdeling II I. Aanvaarding 472
§1. Zuivere aanvaarding 472
§2. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 474
Hoofdstuk III. Rechtspositie van de erfgerechtigden na de uitoefening van het optierecht 478
Afdeling I. Het ontstaan van de erfrechtelijke onverdeeldheid 478
Afdeling II. Bevoegdheden van de erfgenamen 478
§1. Auteursrecht op de immateriële prestatie 479
I. Verhouding tussen artikel 4 AW en artikel 577-2 B.W. 479
A. Primauteit van artikel 4 AW 480
1. Toepassingsgebied ratione materiae 480
2. Toepassingsgebied ratione personae 482
3. Regime 483
(i). Unanimiteitsregel als uitgangspunt 483
(ii). Temperingen op de unanimiteitsregel 485
B. Suppletieve werking van artikel 577-2 B.W. 493
II. Overdracht van het auteursrecht uit de literaire en artistieke nalatenschap 495
A. Erfrechtelijke bezwaren 496
B. Auteursrechtelijke bezwaren 503
§2. Eigendomsrecht op het materiële auteurswerk 506
I. Artikel 577-2 B.W. 506
II. Overdracht van de materiële auteurswerken uit de literaire en artistieke nalatenschap 508
TITEL V. VEREFFENING EN VERDELING VAN DE LITERAIRE EN ARTISTIEKE NALATENSCHAP 511
Hoofdstuk I. Vereffening van de literaire en artistieke nalatenschap 513
Afdeling I. Samenstelling van de literaire en artistieke nalatenschap 513
Afdeling I I. Inbreng 514
§1. Inbreng van vermogensrechten en materiële auteurswerken tussen bloedverwanten onderling 517
§2. Inbreng van vermogensrechten en materiële auteurswerken aan en door de langstlevende echtgenoot 524
I. Inbreng door de bloedverwanten 524
II. Inbreng door de langstlevende echtgenoot 527
Hoofdstuk II. Verdeling van de literaire en artistieke nalatenschap 529
Afdeling I. Verdeling in natura van de literaire en artistieke nalatenschap 530
§1. Principiële verdeling in natura 530
I. Gevoeglijke verdeelbaarheid van het auteursrecht 531
II. Gevoeglijke verdeelbaarheid van de materiële auteurswerken 533
§2. Temperingen op de principiële verdeling in natura 536
I. Toewijzing van beroepsgoederen krachtens artikel 1446 B.W. 536
II. Inbreng door mindere ontvangst 536
III. Testamentaire ouderlijke boedelverdeling 537
IV. Onmogelijkheid van de testamentaire onverdeelbaarheidsclausule 539
Afdeling II. Openbare verkoping van het auteursrecht en de materiële auteurswerken 541
§1. Openbare verkoping van het auteursrecht 541
§2. Openbare verkoping van de materiële auteurswerken 546
Afdeling II I. Gevolgen van de verdeling 546
§1. Declaratieve werking van de verdeling 546
§2. Vernietiging van de verdeling 548
DEEL IV.
Slotbeschouwingen 551
TITEL I. LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOM IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 551
TITEL I I. LITERAIRE EN ARTISTIEKE EIGENDOM IN HET ERFRECHT 561
TITEL II I. SYNTHESE 575
Bibliografie 577
I. BELGISCH RECHT 577
1. Werken 577
2. Artikels 582
II. DUITS RECHT 603
1. Werken 603
2. Artikels 605
III. ENGELS RECHT 608
1. Werken 608
2. Artikels 609
IV. FRANS RECHT 610
1. Werken 610
2. Artikels 613 V.
NEDERLANDS RECHT 623
1. Werken 623
2. Artikels 623 V
I. SPAANS RECHT 624
1. Werken 624
2. Artikels 624 VI
I. RECHTSVERGELIJKING 624
1. Werken 624
2. Artikels 625
Bijgevoegde stellingen 629

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 05/02/2012 - 16:35
Laatst aangepast op: zo, 05/02/2012 - 16:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.