-A +A

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Michiel Deweirdt
Auteur: 
Barbara Mammarella
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789046553251
Samenvatting
Voorafgaande opmerking: Gewijzigde wetgeving:
Rechtsleer: Tom Vandromme, Heffing op krotwoninge grotendels naar gemeenten overgeheveld, Juristenkrant, 8 februari 2017, p.5.

Bespreking van dit werk door de uitgever

Dit boek geeft een overzicht van de bestaande heffingen op leegstand van woningen, gebouwen en bedrijfsruimten in het Vlaamse Gewest. Sinds de invoering van het Grond- en Pandendecreet werd de regelgeving met betrekking tot leegstandsheffingen grondig gewijzigd en werden verschillende begrippen gekoppeld aan deze van de Vlaamse Wooncode, wat in het boek aan bod komt. Hierbij worden de regels over ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning van woningen uitgebreid behandeld. Tot slot wordt de invloed van deze regelgeving op overeenkomsten onderzocht en besproken. Deze uitgave kan u als leidraad gebruiken om na te gaan tot welke verplichtingen de nieuwe regeling aanleiding geeft.

 

Inhoudstafel tekst: 

Deel I.Inleiding 1
A. De eerste regelgeving over leegstand en verwaarlozing in het Vlaamse Gewest 3
B. Het Grond- en Pandendecreet 6
C. Over de autonome bevoegdheid van de gemeenten 8
D. Tot slot: Aanpak bespreking onderwerpen 10
Deel II. Ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen 11
A. Inleiding 13
B. De veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen 15
C. Het conformiteitsattest 18
D. Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring 22
D. 1. Beslissing tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de woning 22
D.2 Administratief beroep bij de Vlaamse Regering 24
D.3 Uitvoeren werken en herhuisvesting 25
E. Overbewoonde woning 27
E.1 Beslissing tot overbewoonverklaring 27
E.2 Administratief beroep 28
F. Sancties 30
F.1 Uitvoering werken 30
F.2 Strafrechtelijke sancties 31
F.3 De gerechtelijke herstelvordering 33
F.3.1. Procedure 33
F.3.2. Uitvoering bevolen herstelmaatregel 35
F.3.3. Overschrijving en tegenstelbaarheid eindbeslissing 36
F.3.4. Samenloop met andere herstelvorderingen 37
F.4 Fiscale sanctie 37
G. De gemeentelijke bevoegdheid inzake woningkwaliteitsnormen 38
G.1 Bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet 38
G.2 Beroepsmogelijkheden tegen het besluit van de burgemeester 42
G.3 De gemeentelijke bevoegdheid met betrekking tot het opleggen van kwaliteitsnormen 43
Deel III. Verwaarlozing en ongeschiktheid van gebouwen en/of woningen 45
A. Inleiding 47
B. Toepassingsgebied 48
B.1 Ratione materiae 48
B.1.1. Algemeen: gebouw en/of woning 48
B.1.2. Verwaarloosde gebouwen en/of woningen 49
B.1.3. Ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 49
B.2 Ratione personae 54
C. Inventaris 56
C.1 Opstellen van de inventaris 56
C.2 Opname in de inventaris 57
C.3 Schrapping uit de inventaris 60
D. Heffing 61
D.1 Berekening van de heffing 61
D.2 Gemeentelijke heffing 62
D.3 Vestiging van de heffing 62
D.4 Inning van de heffing 63
D.4. 1. Aanslagbiljet en bezwaar 63
D.4.2. Betaling van de heffing 64
D.4.3. Gedwongen invordering 65
D.4.4. Zekerheden 66
D.5 Vrijstellingen van heffing 67
D.6 Terugbetaling van de heffing 69
D.7 Schorsing van de heffing 69
Deel IV. Leegstand van gebouwen en/of woningen 73
A. Inleiding 75
B. Toepassingsgebied 76
B.1 Ratione materiae 76
B.1.1. Algemeen: gebouw en woning 76
B.1.2. Leegstaande gebouwen 77
B.1.3. Leegstaande woningen 78
B.2 Ratione personae 78
C. Leegstandsregister 80
C.1 Opstellen van het leegstandsregister 80
C.2 Opname in het leegstandsregister 81
C.3 Schrapping uit het leegstandsregister 84
D. Heffing 86
D.1. Minimale heffingsbedragen 86
D.2 Vestiging van de leegstandsheffing 87
D.3 Aanwending van de leegstandsheffing 87
D.4 Vrijstelling van leegstandsheffing 87
D.5 Betwisting heffing 90
E. Uitzonderlijke gewestelijke heffing 91
Deel V. Leegstand van bedrijfsruimten 93
A. Inleiding 95
B. Toepassingsgebied 97
B.1 Ratione personae 97
B.2 Ratione materiae: bedrijfsruimten 98
B.3 Leegstand en/of verwaarlozing 99
B.4 Uitgesloten bedrijfsruimten 100
C. Inventaris 103
C.1 Opstellen inventaris 103
C.2 Bezwaar tegen niet inschrijving in de inventaris 106
C.3 Beroep tegen inschrijving in de inventaris 106
C.4 Schrapping uit de inventaris 108
D. Vestiging en inning van de heffing 110
D.1 Vestiging van de heffing 110
D.2 Tarieven van de heffing 112
D.3 Bestemming van de heffing 113
D.4 Inning van de heffing 113
D.4.1. Toepasselijke regels en de bevoegde ambtenaren 113
D.4.2. Aanslagbiljet en betaling heffing 114
D.4.3. Bezwaar tegen de heffing 115
D.4.4. Gerechtelijke procedure 116
D.5 Onvrijwillige leegstand 118
D.6 Opschorting van de heffing 118
D.6.1. Opschorting door een vernieuwing, al of niet gekoppeld aan de
bee¨indiging van de leegstand 119
D.6.2. Opschorting ingevolge een definitief gesloten Brownfieldconvenant 121
D.6.3. Opschorting ingevolge een conform verklaard bodemsanerings-
project 121
D.6.4. Opschorting voor nieuwe eigenaars 122
D.6.5. Opschorting voor leegstaande, maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten 122
D.6.6. Opschorting ingevolge staving van de bee¨indiging van de vernieu-
wing en/of de leegstand 124
D.6.7. Sancties 124
D.7 Ontduiking 125
D.8 Dwangbevel 125
D.9. Voorrecht Vlaamse Gewest 126
E. Financie¨le ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing 128
E.1 Inleiding 128
E.2 Het Vernieuwingsfonds 128
E.3 Financie¨le ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaam-
heden in het kader van de vernieuwing 130
E.3.1. Financie¨le ondersteuning voor publiekrechtelijke rechtspersonen 131
E.3.2. Financie¨le ondersteuning voor private eigenaars 135
E.3.3. Algemene bepalingen ingeval van de financie¨le ondersteuning 137
F. Overdracht leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte 140
G. Onteigening 141
Deel VI. Leegstand, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid: invloed op overeenkomsten 143
A. Weerslag op huurovereenkomsten 145
A.1 Huur en leegstand 145
A.2 Huur en woningkwaliteitsnormen 147
A.2.1. Sancties bij overtreding van artikel 2 Woninghuurwet 147
A.2.2. Sancties bij overtreding van de woningkwaliteitsnormen opgenomen in de Vlaamse Wooncode 147
A.3 Gevolgen in geval van ongeschikt-/ onbewoonbaarverklaring 152
B. Weerslag op koopovereenkomsten 154
B.1 Algemeen 154
B.2 Specifieke verplichtingen bij overdrachten in het kader van leegstand 154
B.3 Specifieke verplichtingen bij overdrachten in het kader van vorderingen of veroordelingen op basis van de Vlaamse Wooncode 156
Bibliografie 157

 

 

Wetgeving

• Art. 135, § 2, N.Gem

• Wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder opschrift «Nieuwe gemeentewet», BS 30 mei 1989, err. BS 30 augustus 1989.

• Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.

 

Rechtsleer

• S. Van Garsse, «De administratieve politiebevoegdheid van de burgemeester», TBP 2001, 142.

• B. Hubeau, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Brugge, die Keure, 1994, 257.

• P. De Somere, J. Dujardin, G. Haegenborg, K. Vanwinckelen en B. Weekers, Burgemeester. Bevoegdheden in Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2005, 27.

• A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 559, nr. 594.

• B. Jadot, «L’appréciation de la qualité d’un logement par l’autorité publique: quelles garanties juridiques?», Amén. 1982, afl. 11, 19.

• T. Vandromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2008, 84-85.

• A. Van Oevelen, Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, 101.

• Lejeune, «Le droit de propriété confronté au droit administratif: l’article 135 de la nouvelle loi communale», Cah.dr.immo. 2000/2, 2.

• K. Colpaert-Arickx, «De onbewoonbaarverklaring door de burgemeester», De Gem. 1996, 296.

• L. Tholomé, «Le souci du relogement des occupants: principe d’admissibilité d’une décision d’expulsion pour insalubrité?» (noot onder RvS nr. 115.808, 12 februari 2003), Echos.Log. 2003, 83.

• P. Lejeune, «Le droit de propriété confronté au droit administratif: l’article 135 de la nouvelle loi communale», Cah.dr.immo. 2000/2, 3.

• .M. Leboutte, «Over de uitoefening, door de burgemeester, van zijn bevoegdheden van algemene administratieve politie, inzake ongezonde woningen», De Gem. 1990, 249.

• M. Dumont, «Les batttiments insalubres ou en ruine (chronique de jurisprudence)», Amén. 1996, 203.

• M. Dambre, E. Debruyne, B. Hubeau, J. Vandenberghe en T. Vandromme, Huurzakboekje 2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 265.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 10/05/2013 - 14:51
Laatst aangepast op: za, 27/05/2017 - 11:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.