-A +A

Law is as I've told you before

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in België
Publicatie
Auteur: 
Admans M
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1997
Pagina: 
1329
Samenvatting

Deze bijdrage betreft een synthese van het proefschrift dat de auteur op 23 april 1997 aan de K.U.Leuven verdedigde. Titel: ,De precedentwerking van rechterlijke uitspraken. Een rechtstheoretische en rechtsvergelijkende studie". Promotoren: prof H. Cousy en prof.M. Van Hoecke.

1329 Law is as I've told you before - Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in België - klik hier -
Adams M.

 

Inhoudstafel tekst: 

1. Inleiding
2. Situering van de problematiek
2.1. De politiek-filosofische oorsprong van de continentale bronnenleer
2.2. De uitwerking in het Belgische constitutionele systeem na 1831: de primauteit
van de wet en de wetgevende macht
2.3. De 19de eeuwse privaatrechtelijke rechtsleer
2.4. Een rechtstheoretisch perspectief
3. De normatieve grondslagen van precedentwerking
3.1. Gelijkheid en/of consistentie
3.2. Rechtszekerheid en proceseconomie
3.3. Het vertrouwensbeginsel en de rationaliteit van het rechterlijk oordeel
3.4. Coherentie
3.5. Conclusie
4. De Engelse situatie
5. De werking van precedenten in de praktijk van het Belgische buitencontractuele
aansprakelijkheidsrecht
5.1. Inleiding en methode
5.2. Risicoaanvaarding
5.2.1. Inleiding en theorie
5.2.2. Het standpunt van het Hof van Cassatie
5.2.3. De verschillende standpunten in de lagere rechtspraak
5 .2.3 .1. Risicoaanvaarding en toestemming
5.2.3.2. Risicoaanvaarding zonder "fout" van het slachtoffer
5.2.3.3. Risicoaanvaarding, causaliteit en de afwezigheid van een "fout" van de gedaagde
5.2.3.4. Risicoaanvaarding en ,abnormaal" risico
5.2.3.5. Risicoaanvaarding in geval van een inbreuk op een concrete wettelijke norm
5.2.4. Evaluatie: risicoaanvaarding en precedentwerking
5.3. Het oorzakelijk verband en de equivalentieleer
5. 3 .1. Inleiding en theorie
5.3.2. Het standpunt van het Hof van Cassatie
5.3.3. De verschillende standpunten in de lagere rechtspraak
5.3.4. De theorie van de onderbreking van het oorzalcelijk verband door een 
wettelijkee of contractuele verplichting
5.3.5. Evaluatie: de equivalentieleer en precedentwerking
5.4. Conclusie
6. Naar een oplossing voor het probleem
6.1. De motiveringsvereisten
6.2. Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek
6.3. Wanneer is een afwijking van het precedent toegestaan?

Gerelateerd
Nog dit: 

Recht is als de liefde

Recht, zeggen de tuinders, is de zon,
Het recht is de ene waarheid
Die alle tuinders gehoorzamen
Morgen, gisteren, vandaag.

Het recht is de wijsheid van de oude,
Prevelt de machteloze grootvader zwak scheldend.
En met uitgestoken gespleten tong, schreeuwen de kleinkinderen,
Recht is de zintuigen van de jongeren.

Recht, zegt de priester met priesterlijke stem,
In zijn preek tot de gelovigen,
Het recht is de woorden in mijn priesterlijke boek,
Recht is mijn preekstoel en mijn toren.

Recht, zegt de rechter terwijl hij langs zijn neus naar beneden kijkt,
Met duidelijke en zware stem
Recht is zoals ik u eerder heb verteld…
Recht is, zoals u weet denk ik…
Recht is, maar laat het me nu nog één keer uitleggen…
Recht is recht.

Toch schrijven gezagsgetrouwe geleerden:
Recht is noch juist, noch verkeerd,
Recht is gebod en verbod
Gestraft op bepaalde plaatsen en in bepaalde tijden,
Recht is de kleren die de mensen dragen
Altijd en overal,
Recht is Goedemorgen en Goedenacht.

Anderen zeggen, recht is ons lot;
Anderen zeggen, recht is onze staat;
Anderen zeggen, anderen zeggen
Er is geen recht,
Recht is verdwenen.

En altijd de schreeuwt de luide woedende menigte,
Erg boos en zeer luid,
Recht is Wij,
En altijd de zachte idioot,
zachtjes,
ik.

Mijn liefste, als we weten dat we niet meer weten
Dan zij over Het Recht,
Als ik niet meer dan jij
Weet wat we wel en niet moet doen
Behalve dat we het allemaal eens zijn
Graag of jammerlijk
Dat Het recht is
En dat dit allen het weten
Al lijkt het absurd
Dat recht niet kan omschreven met enig ander woord

Niet beter dan de anderen
kunnen wij de universele wens onderdrukken
Anders dan zovele anderen kan ik niet zeggen
Recht is...

Wij onderdrukken

De universele wens om te raden
Boven onze eigen normen en waarden te vatten
Vrij en onbekommerd.
Hoewel ik tenminste 
Jouw ijdelheid en de mijne
Durf te beperken.

Durf ik...
Te schuchter te verklaren
Dat recht als liefde is.

Net als liefde weten we niet waar of waarom,
Als in liefde kunnen we niet dwingen of vliegen,
Als in de liefde huilt het recht vaak,
Net als in de liefde
weten we zelf ons zelden
aan onze plicht en het recht te houden.

Vertaling uit het Engels, Law, Like Love
WH Auden

 

Law, Like Love

Law, say the gardeners, is the sun,
Law is the one
All gardeners obey
To-morrow, yesterday, to-day.

Law is the wisdom of the old,
The impotent grandfathers feebly scold;
The grandchildren put out a treble tongue,
Law is the senses of the young.

Law, says the priest with a priestly look,
Expounding to an unpriestly people,
Law is the words in my priestly book,
Law is my pulpit and my steeple.

Law, says the judge as he looks down his nose,
Speaking clearly and most severely,
Law is as I've told you before,
Law is as you know I suppose,
Law is but let me explain it once more,
Law is The Law.

Yet law-abiding scholars write:
Law is neither wrong nor right,
Law is only crimes
Punished by places and by times,
Law is the clothes men wear
Anytime, anywhere,
Law is Good morning and Good night.

Others say, Law is our Fate;
Others say, Law is our State;
Others say, others say
Law is no more,
Law has gone away.

And always the loud angry crowd,
Very angry and very loud,
Law is We,
And always the soft idiot softly Me.

If we, dear, know we know no more
Than they about the Law,
If I no more than you
Know what we should and should not do
Except that all agree
Gladly or miserably
That the Law is
And that all know this
If therefore thinking it absurd
To identify Law with some other word,
Unlike so many men
I cannot say Law is again,

No more than they can we suppress
The universal wish to guess
Or slip out of our own position
Into an unconcerned condition.
Although I can at least confine
Your vanity and mine
To stating timidly
A timid similarity,
We shall boast anyway:
Like love I say.

Like love we don't know where or why,
Like love we can't compel or fly,
Like love we often weep,
Like love we seldom keep.
WH Auden

Audio weergave

 

 

 

Aangemaakt op: di, 24/03/2015 - 17:17
Laatst aangepast op: di, 24/03/2015 - 19:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.