-A +A

Kredietopening, lening op interest en wederbeleggingsvergoeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Troij Dieter
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
718
Samenvatting

Bijdrage over de geschillen inzake vergoedingen voor voortijdig terugbetaalde kredieten.

Deze vergoedingen worden ook funding-lossvergoeding genoemd.

Inhoudstafel tekst: 

Inleding
I. Lening op afbetaling
II. Voortijdig terugbetaalde kredietovereenkomst
III. 1907 bis BW
IV. Bevestiging
V. Wet Laruelle
VI. Belang onderscheid kredietopening en lening op interest
VII Criteria van het onderscheid

uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

Art. 1907bis.  Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening of interest kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet.

Deze bepaling (van dwingend recht en niet van openbare orde) is toepasselijk op alle leningen op interest oafgezien van de hoedanigheid van de partijen (bankier, handelaar, onderneming, particulier. Deze bepaling is niet toepasselijk op kredietopeningen. Het grondwettelij hof oordeelt dit niet discriminerend.

Een bepaling zoals deze van die van dwingend recht is en niet van openbare orde -betekent dat voor zover de bepaling wordt overtreden, de handeling vernietigbaar is, tenzij de ontlener de nietigheid bevestigt.

De funding-lossvergoeding mag de werkelijk geleden schade beslaan zoals actuarieel te berekenen, al gebeurt de vergoeding meestal forfaitair.

Ingevolge de wet Laruelle (Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen) van 21 december 2013 heeft de kredietnemer het recht om ten alle tijde een kredietovereenkomst te beëindigen.

uittreksel uit de wet Laruelle:

 

HOOFDSTUK 5. - Vervroegde terugbetaling

Art. 9. § 1. De onderneming heeft te allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen, zonder dat dit recht, met uitzondering van de wederbeleggingsvergoeding als bepaald in § 2, afhankelijk kan worden gemaakt van het vervullen van bijkomende voorwaarden.

Hij brengt de kredietgever ten minste tien werkdagen voor de terugbetaling bij ter post aangetekende brief van zijn voornemen op de hoogte.

§ 2. In het geval het krediet niet gekwalificeerd kan worden als een lening op interest als bedoeld in artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt de wederbeleggingsvergoeding, indien deze is bedongen, maximaal zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet, voor ondernemingskredieten waarvan het oorspronkelijke kredietbedrag hoogstens 1 miljoen euro bedraagt.

Voor ondernemingskredieten waarvan het kredietbedrag meer dan 1 miljoen euro bedraagt wordt, onverminderd artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, de hoogte van de wederbeleggingsvergoeding contractueel vastgesteld tussen kredietgever en onderneming, met dien verstande dat deze in overeenstemming moet zijn met de berekeningsmodaliteiten hieromtrent vastgesteld in de gedragscode als bedoeld in artikel 10.

§ 3. Geen enkele vergoeding is verschuldigd in geval van : vervroegde terugbetaling in uitvoering van een verzekeringsovereenkomst die contractueel de terugbetaling van het krediet waarborgt, de hergroepering van bestaande kredieten bij dezelfde kredietgever of de niet-substantiële wijziging van de kredietovereenkomst.

Samengevat

Bij een lening op interest bestaat geen principieel absoluut recht op vervroegde terugbetaling. Weliswaar is de wederbeleggingsvergoeding altijd beperkt conform 1907bis BW

Bij een kredietopening is er in bepaalde omstandigheden een recht op vervroegde terugbetaling met beperking van de vergoeding (Wet Laruelle) voor de kredieten toegestaan na 10 januari 2014.

Er is geen beperking van de wederbeleggingsvergoeding bij kredieten
• aangegaan voor 10/01/2014
• en hoger dan 1 miljoen euro
• en toegestaan aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen die voldoen aan art. 15 W. Venn.

Het oordeel of de overeenkomst een kredietopening of een lening op interest uitmaakt, is een feitelijke appreciatie van de rechter aan de hand van de wil van de partijen. De bijdrage van de auteur overloop hierbij de criteria die in rekening worden genomen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 12/12/2017 - 15:58
Laatst aangepast op: di, 12/12/2017 - 16:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.