-A +A

Kosten eigen aan de werkgever

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
in de Reeks recht en praktijk
Publicatie
Auteur: 
Van Biervliet Carl
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2014
ISBN nummer: 
9789046561355
Samenvatting

Komen aan bod:
bedrijfswagen
verblijf- en maaltijdkosten in België en in het buitenland
representatiekosten
vergoeding voor telefoon, internet
schoolkosten voor personen met internationale loopbaan
kosten verblijf en verhuis in de omgeving van de werkplaats
fietsvergoedingen
forfaitaire vergoedingen vrijwilligerswerk
buitenlandse kaderleden
artiesten

Door de hoge fiscale en sociale druk in België, vormen kosten eigen aan de werkgever een belangrijk instrument om werknemers en bedrijfsleiders te vergoeden.De algemene regel stelt dat vergoedingen in het kader van kosten eigen aan de werkgever wanneer ze werkelijk dergelijke uitgaven dekken zowel vrij zijn van socialezekerheidsbijdragen als van enige vorm van belasting.

Het wordt wat moeilijker wanneer forfaitaire vergoedingen worden uitbetaald. Maar hoe hoog mag de forfaitaire vergoeding zijn? En, wat als er betwisting rijst over de realiteit van de kostenvergoedingen? M.a.w. wat kan nog onder Di Rupo en wat niet? De werkgever heeft ook een zwaardere bewijslast en de sanctie is niet min: bij gebrek aan afdoend bewijs door de werkgever, wordt de kostenvergoeding als loon behandeld.

De auteur bespreekt in dit boek vanuit de praktijk de toepassing van deze kostenvergoedingen. Hij gaat daarbij ook dieper in op recente rechtspraak en rulings, waarbij ook diverse cijfergegevens worden meegegeven. Ook het verband tussen de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling komt uitgebreid aan bod.

Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD 11
HOOFDSTUK 1
VOORBESCHOUWING 13
1. Inleiding 13
1.1. Algemeen 13
2. Definitie van het begrip “kosten eigen aan de werkgever” 13
2.1. Algemeen 13
2.2. Definities en begrippen 14
2.2.1. Werkgever omvat ook vennootschap 14
2.2.2. Onderscheid tussen “eigen aan de werkgever” en “eigen aan de werknemer” 14
2.2.3. Vermoeden van niet-belastbaarheid 15
2.2.4. Dubbel bewijs te leveren... volgens de administratie 16
2.2.5. Eerste door de werkgever te leveren bewijs: de vergoeding is bestemd tot het dekken van kosten die hem eigen zijn 18
2.2.6. Tweede door de werkgever te leveren bewijs: de vergoeding is ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten besteed 18
2.2.7. Terugbetaling van werkelijke kosten of forfaitaire vergoedingen 20
2.2.8. Tegenbewijs te leveren door de administratie 22
2.2.9. Aanneembare bewijsmiddelen 23
2.2.10. Enkele voorbeelden van kosten eigen aan de werkgever 24
2.2.11. Welke vergoedingen worden door de rechtspraak wel als verkapte bezoldigingen aangemerkt 25
2.2.12. Wijze van terugbetaling door de werkgever 26
3. Toepassingsgevallen volgens de administratie 27
3.1. Commentaar op de inkomstenbelastingen 27
3.2. Rechtspraak waarbij de fiscus het vereiste bewijs heeft geleverd 28
3.2.1. Hof van beroep te Luik 16 mei 2001 28
4. Werking van de kosten eigen aan de werkgever 29
4.1. Rulingpraktijk 29
4.2. Fiscale akkoorden enkel bindend inzake inkomstenbelastingen 29
4.2.1. Fiscale circulaire van 14 november 2005 29
5. Het vertrouwensbeginsel 30
6. Loonbegrip op sociaal gebied en kosten eigen aan de werkgever 30
6.1. Loonbegrip inzake RSZ 30
6.2. RSZ- en fiscale akkoorden in dit kader 32
HOOFDSTUK 2
SPECIFIEKE KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER 33
1. Het gebruik van de privéwagen voor beroepsdoeleinden 33
1.1. Voorwaarden voor een vergoeding m.b.t. het gebruik van de privéwagen voor beroepsdoeleinden 33
1.2. De hoogte van de “gelijkaardige” vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent 33
1.3. De berekeningswijze van deze vergoeding 35
1.4. De bijzondere situatie voor vergoedingen m.b.t. woon-werkverplaatsingen 36
1.4.1. Vergoeding voor woon-werkverplaatsingen in eerste instantie belastbaar 36
1.4.2. Voorwaarden voor fiscale vrijstelling van de vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen 37
1.4.3. Woon-werkverkeer met de fiets, al dan niet door de werkgever ter beschikking gesteld 45
1.4.4. Woon-werkverkeer “te voet” 45
1.5. De bijzondere kostenvergoeding voor woon-werkverplaatsingen ingevolge de verhuis van het bedrijf 46
1.6. De bijzondere kostenvergoeding voor woon-werkverplaatsing als gevolg van de verhuis van het bedrijf versus het ter beschikking hebben van een bedrijfswagen 47
1.7. Mobiliteitsvergoeding in de bouwsector 48
1.8. Fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever 48
1.9. Een tankkaart als vergoeding: soms wel, soms niet belastbaar bij de genieter 49
2. Verblijf- en maaltijdkosten voor dienstreizen in België 49
2.1. Omschrijving van verblijf- en maaltijdkosten voor dienstreizen in België 49
KOSEIGW_DO_13001.book Page 4 Monday, May 27, 2013 2:20 PM 5
Kluwer Inhoudstafel
2.2. De hoogte van de “gelijkaardige” vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent 50
2.3. Maaltijdvergoeding dienstreizen en de 40-dagenregeling 53
2.4. Ruling voor personeelsleden die permanent bij cliënten aanwezig zijn 54
2.5. Fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever 54
2.6. Cumul van maaltijdcheques en een maaltijdvergoeding: niet (meer) mogelijk 55
2.7. Parlementaire Vraag nr. 5 van mevrouw Wouters d.d. 13 december 2011 Kosten eigen aan de werkgever – Forfaitaire vergoedingen voor kosten van middagmaal en van avondmaal, nachtverblijf en ontbijt – quid bedragen voor ambtenaren van niveau A? 55
3. Verblijf- en maaltijdkosten voor dienstreizen in het buitenland 57
3.1. Omschrijving van verblijf- en maaltijdkosten voor dienstreizen in het buitenland 57
3.2. De hoogte van de “gelijkaardige” vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent 58
3.3. Circulaire Ci.RH.241/534.514 van 1 mei 2006 m.b.t. buitenlandse dienstreizen 58
3.4. Ruling aanvaardt forfaitaire vergoeding “agenten op post”, voor buitenlandse dienstreizen met een duur langer dan 30 dagen, maar maximaal 24 maanden 60
3.5. Fiscaal regime in dit geval gelijk aan sociaal regime 60
3.6. Vergoedingen zijn VOLLEDIG fiscaal aftrekbaar 61
3.7. Circulaire Ci.RH.241/598.417 d.d. 15 april 2011, nieuwe cijfers en toelichting 62
3.8. Ernstige normen voor werknemers/bedrijfsleiders zijn géén ernstige normen voor vrije beroepers en handelaars 63
4. Vergoedingen voor representatiekosten 65
4.1. Algemeen 65
4.2. De problematiek van de 210 EUR forfaitaire vergoeding voor inspecteurs van de FOD Financiën naar het Vlaamse Gewest 65
4.3. Fiscale aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever 67
5. Vergoeding voor telefoon, internet 68
6. Schoolkosten voor personen met internationale loopbaan 68
7. Kosten voor verblijf en verhuis in de omgeving van de werkplaats 68
8. Vergoedingen voor verplaatsingen met de fiets 68
8.1. Een fiets van de werkgever – voordelen van alle aard 68
8.2. Een extra voor de werkgever: de fiets is 120 % afschrijfbaar 70
8.3. Woon-werkverplaatsingen met de fiets 71
8.4. Vergoedingen voor beroepsmatige fietsverplaatsingen 72
9. Forfaitaire vergoedingen voor vrijwilligerswerk 72
9.1. Omkadering van forfaitaire vergoedingen voor vrijwilligerswerk 72
9.2. Welke forfaitaire vergoedingen worden aanvaard voor dit vrijwilligerswerk? 73
10. Het bijzondere statuut van buitenlandse kaderleden 76
10.1. Welke personen zijn hier bedoeld? 76
10.2. Belastbaar inkomen van buitenlandse kaderleden 77
10.3. Kosten die eigen aan de werkgever zijn 78
10.4. Formaliteiten 81
11. Vergoedingen toegekend aan artiesten 81
12. Vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten en van vrijwilligers van de Civiele Bescherming 83
13. Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever en de transportsector 85
HOOFDSTUK 3
GEVOLGEN VAN HET TOEKENNEN VAN KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER 87
1. Fiscale gevolgen in hoofde van de werknemer 87
1.1. De gevolgen voor de werknemer-kostenbewijzer 87
1.2. ARAB- en verblijfsvergoeding 88
2. Fiscale gevolgen in hoofde van de werkgever 88
2.1. KEW’s zijn aftrekbare beroepskosten 88
2.2. Te verrichten formaliteiten 89
2.3. Instructie van 27 juli 2011: intern nazicht bij de fiscus inzake toepassing aanslag in de geheime commissielonen 89
2.4. Fiscale akkoorden alleen bindend inzake inkomstenbelastingen 92
2.5. Forfaitaire onkostenvergoedingen komen niet in aanmerking voor de ontsnappingsroute van de geheimecommissielonenaanslag 93
HOOFDSTUK 4
KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER IN DE PRAKTIJK 95
1. De rulingpraktijk 95
1.1. Voorafgaande beslissing nr. 500.005 d.d. 21 april 2005: thuisbureau, telefoonkosten en diverse 95
1.2. Voorafgaande beslissing nr. 500.030 d.d. 21 april 2005: thuiswerkplek, communicatie, parking en carwash, maaltijdkosten 95
1.3. Voorafgaande beslissing nr. 500.215 d.d. 24 november 2005: privé-internetaansluiting 96
1.4. Voorafgaande beslissing nr. 500.282 d.d. 2 februari 2006: forfaitaire vergoedingen 96
1.5. Voorafgaande beslissing nr. 600.106 d.d. 13 april 2006: gebruik kantoor in privéwoning 98
1.6. Voorafgaande beslissing nr. 600.210 d.d. 3 oktober 2006: bureaukosten, telecom, secundaire autokosten, representatiekosten 98
1.7. Voorafgaande beslissing nr. 600.494 d.d. 9 januari 2007: kantoor- en communicatiekosten en gsm 99
1.8. Voorafgaande beslissing nr. 700.086 d.d. 3 april 2007: forfaitaire verplaatsingsvergoeding voor avond- en weekenddienst 99
1.9. Voorafgaande beslissing nr. 700.372 d.d. 13 november 2007: vergoeding wegens verhuiskosten 99
1.10. Voorafgaande beslissing nr. 800.109 d.d. 20 mei 2008: ook forfaitaire verblijfsvergoeding voor dienstreizen van meer
dan 30 dagen 99
1.11. Voorafgaande beslissing nr. 900.305 d.d. 1 september 2009: internetaansluiting in het kader van telewerk 102
1.12. Voorafgaande beslissing nr. 900.315 d.d. 29 september 2009: forfaitaire verblijfsvergoedingen in het buitenland voor dienstreizen die een duur van 30 dagen overschrijden 102
1.13. Voorafgaande beslissing nr. 900.337 d.d. 13 oktober 2009: vergoeding woon-werkverkeer als gevolg van standplaatswijziging 103
1.14. Negatieve Voorafgaande beslissing nr. 900.039 d.d. 1 december 2009: dubbel bewijs wordt niet geleverd 103
1.15. Voorafgaande beslissing nr. 900.422 d.d. 8 december 2009: terugbetaling forfaitaire vergoedingen voor een periode van 2 jaar 103
1.16. Voorafgaande beslissing nr. 2010.042 d.d. 4 mei 2010: inzake btw-wetgeving vinden terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever plaats waar het evenement of activiteit daadwerkelijk plaatsvindt 104
1.17. Voorafgaande beslissing nr. 2011.561 d.d. 28 februari 2012: vergoeding beroepsverplaatsingen, buitenlandse dienstreizen,
forfaitaire maandbedragen 104
1.18. Voorafgaande beslissing nr. 2012.065 d.d. 22 mei 2012:
ook een vergoeding voor woon-werkverkeer “te voet” kan vrijgesteld worden 107
1.19. Andere beslissingen met betrekking tot kosten eigen aan de werkgever 109
2. Modaliteiten die steeds terugkomen in rulings met betrekking tot kosten eigen aan de werkgever 114
3. Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland: de circulaire 115
3.1. De bedoeling en noodzaak van een circulaire 115
3.2. Draagwijdte van de circulaire 116
3.3. Bepaling van het bedrag 117
3.4. Welk land moet toegepast worden wanneer verschillende landen worden bezocht? 117
3.5. Welke uitgaven worden geacht door deze forfaitaire
verblijfsvergoedingen te zijn vergoed? 118
3.6. Wat is nu precies een dienstreis in het buitenland? 119
3.7. Enkele voorbeelden die verduidelijking kunnen brengen in de praktijktoepassing van deze regeling 120
4. Belastingstelsel met betrekking tot de reizen naar het buitenland in uitvoering van een sponsoringovereenkomst 124
4.1. Fiscale gevolgen in hoofde van de gast 124
4.2. Fiscale gevolgen in hoofde van de sponsor 126
4.3. Toegangstickets voor sportieve manifestaties 127
5. Rechtspraak in de praktijk, met cijfers 128
5.1. Forfaitaire kosten eigen aan de werkgever: 10 000 BEF (+/- 250 EUR): hof van beroep Gent 31 mei 2001: niet OK, 6 000 BEF wel 128
5.2. Forfaitaire kilometervergoedingen hoger dan het kilometertarief van ambtenaren en meer dan 24 000 km volgens het hof van beroep te Antwerpen: OK 128
5.3. Forfait van 12,40 EUR per dag, naast effectieve uitgaven voor restaurant, een bedrijfswagen: voor de rechtbank zeer redelijk rekening houdend met de functie 129
5.4. KBWB-bondstrainer met twee “vage” kostenstaten: iets van het goede te veel 131
5.5. Vzw kan ook kosten eigen aan de werkgever toekennen, maar redelijkheid is nog altijd de boodschap 132
5.6. Controle van de sociale inspectie is niet mutatis mutandis van toepassing voor de fiscus 133
5.7. Geen dubbel bewijs = belastbare bezoldiging 133
5.8. Is de niet-indexering van de 0,15 EUR strijdig met het principe van behoorlijk bestuurlijk handelen + wat is woon-werkverkeer? 134
5.9. Maaltijdkosten voor middagmalen bevatten voor 2008 3 EUR privégedeelte – Rb. Brugge 12 november 2012, maar hebben ook voor 8,5 EUR een beroepsmatig karakter 136
5.10. 500 EUR forfaitaire kostenvergoeding in 1998 moet kunnen –hof van beroep te Antwerpen, 20 maart 2012 137
5.11. Een goed gedocumenteerd, onderbouwd dossier is goud waard 140
HOOFDSTUK 5
SPECIFIEKE KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER VOLGENS DE RSZ 143
1 RSZ versus de fiscus 143
1.1. Echte kosten eigen aan de werkgever = vrij van RSZ 143
1.2. Bij wie ligt de bewijslast? 144
1.3. RSZ-sanctie wanneer het bewijs van kosten eigen aan de
werkgever niet wordt geleverd 145
2. Verschilpunten RSZ en fiscale wetgeving 145
3. Specifieke kosten eigen aan de werkgever voor de RSZ 146
3.1. Kosten verbonden aan de wagen 146
A. Auto- en fietsvergoedingen 146
B. Indien de werkgever vereist dat de wagen gestald wordt: 50 EUR per maand 147
C. Parkingkosten: 15 EUR per maand 148
D. Carwash: 15 EUR per maand 148
3.2. Baankosten voor niet-sedentaire werknemers 148
3.3. Verblijfskosten in België 148
3.4. Bureaukosten 149
3.5. Arbeidsgereedschap 150
3.6. Werkkledij 150
4. Buitenlandse zakenreizen: fiscus versus RSZ 150
5. Terugbetaling lidgeld serviceclub: soms vrij van sociale bijdragen 151
BIJLAGE 153
Bijlage 1: Overzicht bedragen weektreinkaart eerste klasse 153
Bijlage 2: Forfaitaire bedragen inzake buitenlandse dienstreizen 156
Bijlage 3: Circulaire nr. Ci.RH.241/607.210 (AAFisc 21/2011) d.d. 15 april 2011 183
Bijlage 4: Circulaire nr. Ci.RH.241/534.514 (AOIF 17/2006) d.d. 11 mei 2006 198
 

 

 Kosten eigen aan de werkgever

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Dit boek werd ook gepubliceerd in de reeks Recht en Praktijk van Kluwer

Recht en Praktijk

Aangemaakt op: do, 29/12/2011 - 21:02
Laatst aangepast op: vr, 15/05/2015 - 15:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.