-A +A

Ken de controletechnieken van de fiscus

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
VanRyckeghem Peter
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789461350312
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Deel I. Wie komt er controleren?
1.Wie komt er controleren bij een `gewone' controle? 3
1.1.Wie is wie bij de fiscus? 3
1.1.1.Wie doet er wat? 3
1.1.2.Wie heeft er wat te zeggen in de klassieke diensten? 4
1.2.Waar 'woont' uw controleur? 5
1.2.1.Hoe wordt er bepaald onder welk controlekantoor u valt? 5
1.2.2.Welk tijdstip is daarvoor doorslaggevend? 5
2.Wie komt er controleren bij een zgn. AOIF-controle? 8
2.1.Wat is de AOIF precies? 8
2.2.Is dat een 'andere soon van controleurs'9 8
2.3.Wanneer kunt u de AOIF over de vloer krijgen? 9
2.4.Is een AOIF-controle erger dan een 'gewone' controle? 9
2.5.Kunt u een afzonderlijk akkoord sluiten met de BTW en de Belastingen? 9
3.De Lokale en Nationale Opsporingsdiensten 3.1.Wie of wat is dat? 11
3.2.Doen zij iets anders dan een gewone controleur? 11
3.3.Mogen zij iets anders doen dan wat een gewone controleur doet? 12
3.4.Wordt u gezocht en moet u schrik hebben van die soms vrij agressieve mannen? 12
4.De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 13
4.1.Wanneer kunt u de BBI over de vloer krijgen en betekent dat dan per definitie slecht nieuws voor u persoonlijk? 13
4.2.Mag de BBI meer doen dan een gewone controleur? 14
4.3.Voor welke soort van belastingen is de BBI bevoegd? 14
4.4.Wat heeft de BBI met het gerecht te maken? 14
5.Hebben uw belastingcontroleur en uw BTW-controleur dezelfde bevoegdheden 15
5.1.Boeken en stukken onderzoeken 15
5.2.Proces-verbaal opstellen 15
6.Kunt u ergens een klacht indienen wanneer
uw controleur het te bont maakt 17
6.1.Bij wie kunt u een klacht indienen? 17
6.2.Wat doet de Dienst Bijstand en Interne Controle precies? 17
7.Kunt u een andere controleur eisen omdat u zich geviseerd voelt? 19
8.Hoe gaat u om met uw controleur? 20
8.1.Zal hij minder vaak langskomen als u 'goede vriendjes' bent? 20
8.2.Kunt u hem bij een controle van uw bedrijf ergens in een donker hokje zetten in de hoop dat hij snel weer vertrekt? 20
8.3.Welke gevaren zijn er verbonden aan een 'gezellige babbel' over uw zaak of privéleven? 21
8.4.Gaat u 's middags eten met uw controleur? 21
Deel II. Waarom wordt net Li gecontroleerd?
1.Hoe wordt u geselecteerd voor een `gewone' of summiere controle? 25
1.1.Wie bepaalt er of u gecontroleerd wordt? 25
1.2.Op basis waarvan wordt dat bepaald? 25
2.Hoe wordt u geselecteerd voor een `grondige'controle? 25
2.1.Wie bepaalt er of u gecontroleerd wordt? 26
2.2.Hoe gebeurt de centrale selectie? 27
2.2.1.Elk jaar een categorie? 28
2.2.2.Welke 'knipperlichten' trekken aandacht van de fiscus? 28
2.2.3.Analytische fiche 32
2.2.4.Sectorcontroles 32
2.2.5.Datawarehousing: ook de andere overheden werken mee 33
2.2.6.Centrale gegevensbank33
2 .3 .Hoe gebeurt de aanvullende selectie door de controlecentra? .33
2 .4 .Hoe verloopt een grondige controle? .34
2 .4 .1 .Voorafgaand bezoek van de LOD:
wat komen ze doen? .34
2 .4 .2 .Wat gebeurt er tijdens de eigenlijke controle? .35
2 .5 .Fiscale controlepunten .35
2 .5 .1 .Is uw boekhouding bewijskrachtig? .35
2 .5 .2 .De registratie van uw ontvangsten .36
2 .5 .3 .Het centrale dagboek en het inventarisboek .36
2 .5 .4 .De financiële controle .37
2 .5 .5 .Het grondige nazicht van de omzet .37
2 .5 .6 .De hoeveelheidscontrole . 37
2 .5 .7 .De bruto winstmarge . 39
2 .5 .8 .De controle van stukken die geen integrerend deel uitmaken van de boekhouding, maar wel behoren tot uw bedrijfsadministratie .40
2 .5 .9 . Uw vermogenstoestand of uw zgn . indiciaire toestand .41
2 .5 .10 . De gevraagde inlichtingen verkregen van derden . 42
2 .5 .11 . De taken van de meewerkende echtgeno(o)t(e) .42
2 .5 .12 . De getekende verslagen en de aanwezigheidslijst van de vergaderingen voor vennootschappen .42
2 .5 .13 . Een vergelijking tussen de verschillende dossiers die gelinkt kunnen worden aan uw vennootschap . 42
2 .5 .14 . De door uw vennootschap verstrekte voordelen van alle aard.42
2 .5 .15 . Een controle van de ontvangen leveranciersfacturen .42
Deel III. Welke spelregels gelden er voor de controleur bij elke controle?
1.Geldt het bankgeheim nog voor de controleur? .45
1 .1 .Wat houdt het bankgeheim precies in? .45
1 .2 .Wanneer geldt het bankgeheim niet voor de controleur? .45
1 .3 .In welke mate is het bankgeheim de laatste jaren ‘afgebrokkeld’?.46
1 .4 .Geldt het bankgeheim ook ten aanzien van leasemaatschappijen?.46
1 .5 .Geldt het bankgeheim ook ten aanzien van kredietkaartmaatschappijen (bv . VISA of Amex) en Banksys? .48
1 .6 .Geldt het bankgeheim ook bij de ‘invordering’ van de belastingen? .49
1 .7 .Het bankgeheim geldt niet bij een onderzoek van uw bezwaarschrift!.50
1 .8 .Geldt het bankgeheim ook voor de BTW, de registratierechten en de successierechten? .50
2.Wie kan er een beroepsgeheim inroepen tegen de controleur? .52
3.Welke jaren mag uw controleur controleren? .53
3 .1 .In principe mag hij alleen de laatste 3 jaar controleren .53
3 .2 .Wanneer mag hij meer dan 3 jaar controleren en welke spelregels moet hij daarbij respecteren? .54
3 .2 .1 .Fraude.54
3 .2 .2 .Voorafgaande kennisgeving .54
3 .3 .Wordt de onderzoekstermijn verlengd wanneer u in bezwaar gaat? .55
4.Moet u altijd antwoorden op de vragen van de controleur of heeft u het recht om te zwijgen en hem alles zelf te laten uitzoeken? .57
4 .1 .Kunt u zich ook verstoppen achter dat zwijgrecht in een loutere taxatieprocedure? .57
5.De controleur moet het spel fair spelen (dit zijn de zgn. beginselen van behoorlijk bestuur)! .59
5 .1 .Waarover gaat het? .59
5 .2 .Welke fair play-regels moet de fiscus naleven? .59
5 .3 .Gevolgen van de niet-naleving van de beginselen van behoorlijk bestuur .60
5 .4 .Relatie met het legaliteitsprincipe .60
5 .5 .Wat zegt de rechtspraak? .60
5 .6 .Overzicht van de beginselen van behoorlijk bestuur .61
5 .6 .1 .De controleur moet zijn beslissingen ‘motiveren’ . 61
5 .6 .2 .De controleur moet de ‘fair play’-regels respecteren .62
5 .6 .3 .De controleur moet zich houden aan een in het verleden ‘opgewekt vertrouwen’ .62
5 .6 .4 .De controleur mag u niet onder dwang een akkoord laten tekenen .64
5 .6 .5 .De controleur moet zorgvuldig te werk gaan . 64
Deel IV. Welke spelregels gelden er voor de controleur bij een ‘papieren’ controle?
1.Hoelang moet u uw boeken bewaren? .67
1 .1 .Voor de Belastingen? .67
1 .1 .1 .Ook voor wie ‘forfaitair’ belast wordt? .67
1 .1 .2 .Uitzonderingen .68
1 .1 .3 .Let op bij geschillen of verliezen . 68
1 .2 .Voor de BTW? .68
1 .3 .Moet u alles op papier bewaren of mag het ook elektronisch? .69
2.Welke inlichtingen mag de controleur u vragen? . 70
2 .1 .Wat mag hij u wél vragen? .70
2 .1 .1 .Vragen over uw privéleven: mag dat? .70
2 .2 .Wat mag hij u niet vragen? . 71
2 .3 .Hoe reageert u het best op zo’n vraag om inlichtingen? .72
2 .3 .1 .Hoe kunt u antwoorden? .72
2 .3 .2 .Wanneer moet u antwoorden? .72
2 .3 .3 .Wat gebeurt er als u niet reageert? .73
2 .4 .Gelden dezelfde regels ook voor de BTW? .74
3.Wat mag de controleur over u aan anderen vragen? .75
3 .1 .Mag hij eigenlijk wel vragen stellen over u aan bv . uw klanten, uw leveranciers, . ? .75
3 .2 .Wat mag hij vragen? .76
3 .3 .Wat mag hij niet vragen? .76
3 .4 .Mag de controleur ook documenten over u opvragen bij derden?.77
3 .5 .Onder welke voorwaarden mag de controleur inlichtingen over u opvragen bij derden? .77
3 .6 .Moeten die ‘derden’ antwoorden op zijn vragen?
Moet u zelf antwoorden als een controleur u vragen stelt over collega’s? .78
3 .7 .Wat mogen of moeten die ‘derden’ antwoorden?
Zijn ‘algemene’ antwoorden toegelaten? .78
Deel V. Welke spelregels gelden er voor de controleur bij een ‘onzichtbare’ controle?
1.Mag de controleur inlichtingen vragen bij andere Belastingdiensten? . 81
1 .1 .Wat mag hij vragen? .81
1 .2 .Wat mag hij niet vragen?.81
2.Mag de controleur inlichtingen vragen bij andere overheidsdiensten? .85
2 .1 .Wat mag hij vragen? .85
2 .2 .Moeten andere overheidsdiensten spontaan bepaalde zaken melden aan uw controleur? .86
3.Wat mag de controleur over u aan anderen vragen? .87
4.Mag de controleur informatie over u vragen aan zijn collega’s in het buitenland? . 88
4 .1 .Wat vertelt de buitenlandse fiscus spontaan aan uw controleur?.88
4 .2 .Welke landen bezorgen spontaan inlichtingen aan de Belgische fiscus? .88
4 .3 .Moet uw controleur u daarvan op de hoogte brengen wanneer hij informatie over u vraagt of spontaan krijgt uit het buitenland?.89
4 .4 .Mag uw controleur zelf informatie over u geven aan zijn buitenlandse collega’s? .89
4 .5 .Mag uw controleur zelf naar het buitenland reizen om daar ter plaatse vaststellingen te doen (bv . uw buitenverblijf gaan bekijken)? .90
4 .6 .Welke spelregels (procedures) moet uw controleur volgen om informatie over u uit het buitenland te kunnen krijgen en gebruiken? .90
4 .7 .Kunt u (uw boekhouder) de gegevens die uw controleur uit het buitenland verkregen heeft ook zelf inkijken? .91
4 .8 .Welke rol speelt de zgn . Spaarrichtlijn van Europa? .91
5.Mag de controleur iets doen met een anonieme klacht die hij over u ontvangt? .93
5 .1 .Wat is de (bewijs)waarde van een anonieme klacht? .93
5 .2 .Kan een anonieme klacht aanleiding geven tot verdere fiscale controle? .93
5 .3 .Kunt u zelf de anonieme klacht inkijken wanneer u vermoedt dat deze de aanleiding was voor een verdere controle? .94
5 .4 .Moet de fiscus de identiteit van de ‘tipgever’ prijsgeven? .94
5 .5 .Hoe kunt u de identiteit van de tipgever desgevallend tóch achterhalen? .95
6.Welke ‘toevalligheden’ kan en mag uw controleur tegen u gebruiken? .96
Deel VI. Welke spelregels gelden er voor de controleur bij een ‘onverwachtse’ controle bij u ter plaatse?
1.Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen?.99
1 .1 .Mag uw controleur eigenlijk wel onverwachts langskomen? . 99
1 .2 .Mag uw controleur enkel tijdens de werkuren langskomen? .99
1 .3 .Mag uw controleur ook tijdens het weekend langskomen? . 100
1 .4 .Mag uw controleur iets doen als hij ‘toevallig’ (bv . als particuliere klant) Iangskomt? . 100
1 .5Wat is de waarde van de vaststellingen die uw controleur tijdens een toevallige passage doet? .101
2.Wat mag uw controleur concreet doen wanneer hij langskomt? .102
2 .1 .Mag uw controleur ook zonder uw toestemming binnenkomen? .102
2 .2 .Moet uw controleur zich legitimeren? . 102
2 .3 .Mag uw controleur uw boeken inkijken? .103
2 .4 .Mag uw controleur ook documenten inkijken die niet echt tot uw boek houding behoren, maar bv . toevallig
rondslingeren in bv . uw atelier, winkel, kantoor, . ? .103
2 .5 .Mag uw controleur uw agenda inkijken (ook als dat bv . een elektronische agenda in Outlook is)? . 105
2 .6 .Mag uw controleur uw adresboekje inkijken? . 105
2 .7 .Mag uw controleur Iaden en kasten opentrekken? .105
2 .8 .Mag uw controleur in uw auto, bestelwagen of vrachtwagen kijken? .107
2 .9 .Mag uw controleur in uw vuilnisbakken kijken? .107
2 .10 . Mag uw controleur eisen dat u hem veiligheidskledij geeft om bv . in uw fabriek te gaan kijken? . 108
2 .11 .Mag uw controleur foto’s nemen? .108
2 .12 .Mag uw controleur zelf op uw pc rondneuzen? .108
2 .13 . Mag uw controleur op de pc van uw werknemers rondneuzen? .109
2 .14 . Mag uw controleur ook privébestanden (bv . uw vakantiefoto’s) inkijken die u op uw beroepsmatige pc bewaart? . 109
2 .15 . Mag uw controleur (met uw kopieer machine) kopies maken van bepaalde stukken? .110
2 .16 . Mag uw controleur een kopie of een uitprint vragen van gegevens die u digitaal bewaart? . 110
2 .17 . Mag uw controleur de originele dragers van uw digitaal bewaarde stukken meenemen naar zijn bureau? . 111
3.In welke lokalen mag uw controleur binnen? . 112
3 .1 .Mag hij enkel in uw beroepslokalen binnen? .112
3 .1 .1 .Wat wordt er beschouwd als een beroepslokaal? .112
3 .1 .2 .Is een ‘werf’ een beroepslokaal? .113
3 .1 .3 .Is uw bedrijfswagen een beroepslokaal? .113
3 .1 .4 .Is de bedrijfswagen van uw werknemers een beroepslokaal?.113
3 .2 .Mag hij ook in uw privéwoning binnen? .113
3 .3 .Wat als u een ‘gemengd’ pand heeft (u heeft bv . een bureau in uw privéwoning, u ontvangt klanten in uw living, .)? .114
3 .3 .1 .Mag de controleur door privévertrekken passeren om bij een beroepsmatig gebruikte ruimte
te geraken?.114
3 .3 .2 . Mag de controleur de deur van een privéruimte opentrekken omdat hij vermoedt dat u deze ook beroepsmatig gebruikt? .114
3 .3 .3 .Mag de controleur in uw privégarage binnen omdat u daarin uw bedrijfswagen parkeert? .114
4.Wat gebeurt er als uw controleur onverwachts langskomt terwijl u niet thuis bent? .115
5.Mag uw controleur vragen stellen aan uw personeel? .116
5 .1 .Mag uw controleur inlichtingen vragen aan uw personeel?
Wat mag hij wel of niet vragen? .116
5 .2 .Mag uw controleur aan uw werknemers vragen om hem uw boekhouding mee te geven? .116
6.Mag de controleur uw kassa inkijken of zelfs afkloppen? .118
6 .1 .Moet u uw kassarollen voorleggen? .118
6 .2 .Wat als u forfaitair belast wordt? .118
6 .3 .Mag u uw kassarollen digitaal bewaren? . 119
6 .4 .Kan uw controleur eisen dat u hem een kopie van de cd-rom met de gegevens meegeeft? .119
6 .5 .Kan uw controleur eisen dat u hem in detail de werking van uw elektronische kassa uitlegt? .120
6 .6 .Mag uw controleur zelf bv . bewerkingen uitvoeren op uw elektronische kassa? .120
Deel VII. Welke spelregels gelden er voor de controleur bij een ‘aangekondigde’ controle?
1.Hoe wordt een controle aangekondigd? .123
2.Welke vragen mag uw controleur vooraf stellen? . 124
2 .1 .Mag uw controleur mondelinge vragen stellen? .124
2 .2 .Mag uw controleur schriftelijke vragen stellen? .124
2 .3 .Mag uw controleur u met ongebreidelde vragenlijsten op kosten jagen? .125
2 .4 .Mag uw controleur gegevens vragen die manipulaties van uw boekhoudpakket vereisen? .125
3.Kunt u uitstel vragen? . 126
4.Moet u de controleur persoonlijk te woord staan? .127
4 .1 .Moet u persoonlijk antwoorden of kunt u dat aan uw boekhouder overlaten? .127
4 .2 . Moet u (al dan niet kortstondig) persoon lijk aanwezig zijn bij een controle of kunt u dat volledig aan uw boekhouder overlaten? .127
4 .3 .Is het nuttig om persoonlijk aanwezig te zijn of vragen te beantwoorden? .127
5.Hoe verloopt een controle? .128
5 .1 .Kunt u een korte ‘introductie’ geven aan uw controleur en waarom zou u dat doen? .128
5 .2 .Wat wordt er gecontroleerd? .128
5 .2 .1 .Overeenstemming tussen cijfers van verschillende bronnen .129
5 .2 .2 .Uw omzet .129
5 .2 .3 .Uw kosten.130
6.Hoe gaat u om met mondelinge vragen van uw controleur?.131
6 .1 .Welke ‘normale’ vragen kunt u verwachten? .131
6 .2 .Welke ‘gevaarlijke’ vragen kan uw controleur stellen?.131
6 .3 .Hoe reageert u op vragen die uw controleur over uw privéleven stelt?.132
6 .4 .Wat als u per ongeluk uw mond voorbijgepraat heeft? .132
7.Waar vindt de controle plaats? .133
7 .1 .Gebeurt de controle verplicht op de exploitatiezetel? .133
7 .2 .Kan uw controleur eisen dat u uw boeken tot bij hem op kantoor brengt?.133
7 .3 .Wat als niet al uw boeken ter plaatse aanwezig zijn bij een controle?.134
7 .4 .Kunt u de controle bij uw boekhouder laten plaatsvinden? .134
7 .5 .Kan de contIatenr u uitnodigen op zijn kantoor voor een controle?.135
8.Welke stukken mag de controleur inkijken? .136
8 .1 .Kan uw controleur enkel de stukken inkijken die ‘noodzakelijk’ zijn om de hoogte van uw inkomsten vast
te stellen of ook deze die enkel ‘nuttig’ zijn?.136
8 .2 .Welke stukken zijn noodzakelijk en moet u dus zeker kunnen voorleggen?.136
8 .2 .1 .Wat is ‘noodzakelijk’?.136
8 .2 .2 .Ook ‘secundaire’ stukken.137
8 .2 .3 .Stukken die u verondersteld wordt om bij te houden .137
8 .2 .4 .Dagontvangstenboek .138
8 .2 .5 .Rekeninguittreksels.138
8 .2 .6 .Personen met een vrij beroep: ontvangstbewijs- boekjes en dagboek .138
8 .3 .Welke stukken zijn er ‘nuttig’, maar niet ‘noodzakelijk’?
Moet u deze stukken voorleggen als uw controleur dat vraagt? .144
8 .3 .1 .Wat is er ‘nuttig’, maar niet ‘noodzakelijk’?.144
8 .3 .2 .Wat met een afsprakenboek?.144
8 .3 .3 .Wat met een agenda?.145
8 .4 .Wat als u een geautomatiseerde boekhouding heeft? .145
9.Welke sanctie wacht er u als u weigert om mee te werken aan een controle of verkeerde info geeft aan de controleur?.146
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

De fiscus heeft nu méér bevoegdheden dan vroeger bij een belastingcontrole. Dit boek neemt alle technieken van de fiscus onder de loep. Zo weet u perfect aan welke spelregels een belastingcontroleur zich moet houden. U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

 • Wie komt er controleren?
 • Waarom wordt net ú gecontroleerd?
 • Welke spelregels gelden er voor de controleur:
  • bij elke controle?
  • bij een 'papieren' controle?
  • bij een 'onzichtbare' controle?
  • bij een 'onverwachte' controle bij u ter plaatse?
  • bij een 'aangekondigde' controle?

U komt dus duidelijk te weten wat uw belastingcontroleur voortaan bij een controle al dan niet kan doen. Zo bent u optimaal voorbereid en durft u ook 'nee' te zeggen bij een controle.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 24/08/2012 - 21:16
Laatst aangepast op: vr, 24/08/2012 - 21:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.