-A +A

Het recht van verdediging in tuchtzaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
60 jaar rechtspraak van de Raad van State
Publicatie
Auteur: 
De Sutter Tom
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
9782804433598
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Verkorte Inhoudstafel

I. Toepassingsgebied van het recht van verdediging

§1. Enkel in tuchtzaken
§2. Onderscheid tussen orde- en tuchtzaken 
§3. Verkapte tuchtmaatregelen 

II. Artikel 6, EVRM
§1. Heersende rechtspraak
§2. Wijziging in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens
§3. Enkele specifieke aspecten

III. Onpartijdigheidsbeginsel
§1. Algemeen
§2. Toepassingsgebied
§3. Draagwijdte van het onpartijdigheidsbeginsel
§4. Beperkingen aan het onpartijdigheidsbeginsel
§5. Bewijslast

IV. Vermoeden van onschuld
§1. Bewijslast van de tuchtoverheid
§2. Wijze van verdedigen van het tuchtrechtelijk vervolgde personeelslid

V. Recht op tegenspraak
§1. Algemeen
§2. Recht op tegenspraak tijdens het voorafgaand tuchtonderzoek
§3. Recht op tegenspraak tijdens de eigenlijke tuchtprocedure

VI. Openbaarheid - Beslotenheid van de vergadering
§1. Algemeen
§2. Aanwezigheid secretariaat
§3. Verhoor van getuigen
§4. Gevolgen

VII. Beraadslaging 
§1. Algemeen
§2. Gebruik van een ontwerp van tuchtstrafbesluit
§3. Aanwezigheid van het tuchtrechtelijk vervolgde personeelslid
§4. Samenstelling van de tuchtoverheid

VIII. Geheime Stemming
§1. Algemeen
§2. Welke beslissingen ?
§3. Voorafgaand overleg
§4. Wijze van stemmen
§5. UItslag en bewijs van de stemming

IX. Motivering van de tuchtstraf 
§1. Algemeen
§2. Uitgebreidheid van de motivering
§3. Antwoorden op verweermiddelen
§4. Afwijken van een voorstel van tuchtstraf

X. Non bis in idem§1. Algemeen§2. Toepassingen

XI. Gelijkheidsbeginsel
§1. Algemeen
§2. Bewijslast

XII. Redelijke termijn
§1. Algemeen
§2. Beoordeling van de redelijke termijn
§3. Verjaring - redelijke termijn en de invloed van een strafvordering
§4. Gevolgen verstrijken redelijke termijn
§5. Beoordeling redelijke termijn ingeval van een hernomen tuchtprocedure

XIII. Administratief en jurisdictioneel beroep
§1. Administratief beroep
§2. Jurisdictioneel beroep

Besluit

Integrale inhoudstafel:

Woord vooraf. iii
Inleiding. 1 Noten. 2
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied van het recht van verdediging. 3
Afdeling1. Enkel in tuchtzaken .3
Afdeling 2. Onderscheid tussen orde- en tuchtmaatregelen.3
Afdeling3. Verkapte tuchtmaatregelen. 4
§1. Algemeen . 4
§2. Bewijslast. 5
§3. Stilzwijgen bestuur. 6
§4. Machtsafwending. 7 Noten. 9
HoofdstukII. Artikel 6 EVRM.13
Afdeling1. Heersende rechtspraak. 13
Afdeling 2. Wijziging in de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens. 13
Afdeling3. Enkele specifieke aspecten . 14
§1. Geen recht op dubbele aanleg. 14
§ 2. Opschorting van de tenuitvoerlegging van de tuchtstraf . 15
§ 3. Jurisdictioneel beroep met volle rechtsmacht . 15 Noten. 17
HoofdstukIII. Onpartijdigheidsbeginsel. 19
Afdeling1. Algemeen.19
Afdeling2. Toepassingsgebied. 19
Afdeling 3. Draagwijdte van het onpartijdigheidsbeginsel .20
§1. Geen rechter en partij.20
§2. Verschillende hoedanigheden. 21
A. Algemeen . 21
B. Invloed indienen van een strafklacht. 22
§3. Rechtstreeks belang . 23
§4. Vooringenomenheid. 24
A. Algemeen . 24 B. Oproeping. 24
C. Verzoek om de dienst (tijdelijk) te verlaten. 25
D. Verzoek om de beraadslaging te verlaten . 25
E. Strafklacht tegen leden van de tuchtoverheid .25
F. Verklaringen in de media . 25
Afdeling 4. Beperkingen aan het onpartijdigheidsbeginsel .26
Afdeling5. Bewijslast.27 Noten. 29
HoofdstukIV. Vermoeden van onschuld. 35
Afdeling1. Bewijslast van de tuchtoverheid. 35
§1. Tekortkoming . 35
A. Algemeen . 35
B. Bewijs van feiten. 36
C. Kwalificatie van feiten als tuchtfeiten. 41
§2. Schuldige gedraging . 44
A. Algemeen . 44
B. Verschoningsgronden . 45
Afdeling 2. Wijze van verdedigen van het tuchtrechtelijk vervolgde
personeelslid. 51
§1. Algemeen . 51
§ 2. Onwettigheid wettelijke en reglementaire bepalingen .53
§3. Bewijslast. 53 Noten. 56
HoofdstukV. Recht op tegenspraak.63
Afdeling1. Algemeen.63
Afdeling 2. Recht op tegenspraak tijdens het voorafgaand tuchtonderzoek . 64
Afdeling 3. Recht op tegenspraak tijdens de eigenlijke tuchtprocedure.65
§ 1. Oproeping en kennisgeving van de ten laste gelegde feiten .65
A. Algemeen . 65
B. Kennis van een tuchtprocedure. 66
C. Preciezekennis van de tuchtfeiten. 66
D. Algemene houding of gedrag. 68
§2. Redelijke voorbereidingstijd. 69
A. Algemeen . 69
B. Verzoek om uitstel .70
§3. Kennisname volledig tuchtdossier. 70
A. Algemeen . 70 B. Volledigheid van het dossier. 72
C. Inventaris van het tuchtdossier . 73
D. Ontbrekende stukken . 73
E. Overbodige stukken . 75
F. Toevoegen vanstukken. 75
G. Verwijderen van stukken.76
H. Kopie van het tuchtdossier . 77
§4. Bijstand van een raadsman.77
§5. Voorstel van tuchtstraf. 78
§6. Hoorzitting.79
A. Algemeen . 79
B. Geen absoluut recht om in persoon te worden gehoord .80
C. Bevoegde overheid .81
D. Opmaak van een proces-verbaal. 82
E. Wijziging plaats en tijdstip hoorzitting . 83
§7. Onderzoeksdaden. 84
A. Algemeen . 84
B. Geen verplichting om getuigen op te roepen . 84
C. Aanwezigheid tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid tijdens getuigenverhoor . 86
D. Vaststellen datum getuigenverhoor.87
E. Niet verschijnen van de opgeroepen getuigen .88 Noten. 89
Hoofdstuk VI. Openbaarheid – beslotenheid van de vergadering. 99
Afdeling1. Algemeen.99
Afdeling2. Aanwezigheid secretariaat . 99
Afdeling3. Verhoor van getuigen. 100
Afdeling4. Gevolgen .100 Noten. 102
HoofdstukVII. Beraadslaging. 103
Afdeling1. Algemeen.103
Afdeling 2. Gebruik van een ontwerp van tuchtstrafbesluit . 103
Afdeling 3. Aanwezigheid van het tuchtrechtelijk vervolgde
personeelslid. 104
Afdeling 4. Samenstelling van de tuchtoverheid .104 Noten. 107
HoofdstukVIII. Geheime stemming. 109
Afdeling1. Algemeen.109
Afdeling2. Welke beslissingen? .109
Afdeling3. Voorafgaand overleg . 110
Afdeling4. Wijze van stemmen .110
Afdeling5. Uitslag en bewijs van de stemming. 111 Noten. 112
HoofdstukIX. Motivering van de tuchtstraf . 113
Afdeling1. Algemeen.113
Afdeling 2. Uitgebreidheid van de motivering. 114
Afdeling 3. Antwoorden op verweermiddelen. 114
Afdeling 4. Afwijken van een voorstel van tuchtstraf .116 Noten. 118
HoofdstukX. Non bis in idem .123
Afdeling1. Algemeen.123
Afdeling2. Toepassingen . 123
§ 1. Opsplitsen van de laakbare gedraging in verschillende kwalificaties. 123
§ 2. Samenloop met andere beslissingen en maatregelen . 124
A. Algemeen . 124
B. Strafrechtelijke veroordeling. 124
C. Ordemaatregelen. 124
D. Aanmaning om onregelmatigheden te stoppen . 125
E. Beslissingen inzake benoeming of bevordering . 125
§3. Tuchtrechtelijk verleden. 126
§ 4. Hernemen of het verder zetten van de tuchtprocedure . 126 Noten. 128
HoofdstukXI. Gelijkheidsbeginsel. 131
Afdeling1. Algemeen.131
Afdeling2. Bewijslast.132 Noten. 135
HoofdstukXII. Redelijke termijn . 137
Afdeling1. Algemeen.137
§1. Principe . 137
§2. Verplichting voor de tuchtoverheid . 137
Afdeling 2. Beoordeling van de redelijke termijn . 138
Afdeling 3. Verjaring – redelijke termijn en de invloed van een strafvordering. 139
§ 1. Onderscheid tussen verjaring en redelijke termijn. 139
§ 2. Tuchtvordering staat los van de strafvordering. 140
§ 3. Sluit een uitdrukkelijke verjaringsregeling de toetsing aan de redelijke termijn uit?. 141
A. Klassieke stelling van de Raadvan State. 141
B. Kritiek op de rechtspraak . 141
C. Arrest van de Algemene Vergadering van de Raad van State van 20 februari 2009. 143
D. Concrete beoordeling in geval van samenloop tucht- en strafvordering.144
E. Afwachten van een strafrechtelijke uitspraak .146
Afdeling 4. Gevolgen verstrijken redelijke termijn . 147
Afdeling 5. Beoordeling redelijke termijn ingeval van een hernomen tuchtprocedure.148 Noten. 150
Hoofdstuk XIII. Administratief en jurisdictioneel beroep . 155
Afdeling1. Administratief beroep. 155
Afdeling2. Jurisdictioneel beroep. 156
§1. Algemeen . 156
§ 2. Beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de feiten . 157
§ 3. Beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de zwaarte van de tuchtstraf . 159
§ 4. Kan een schending van het recht van verdediging voor het eerst worden opgeworpen bij de Raad van State?. 162
A. Algemeen . 162
B. Fraus omnia corrumpit. 163
C. Inleidend verzoekschrift en/of latere procedurestukken . 165
D. Conclusie . 166 Noten. 167
Besluit .177
 

 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Het recht van verdediging in tuchtzaken heeft in de afgelopen zestig jaar een steeds concretere invulling gekregen middels de rechtspraak van de Raad van State mede beïnvloed door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof.

In het boek worden de diverse juridisch-technische aspecten van het recht van verdediging besproken. Deze bespreking staat los van de specificiteit van een bepaalde tuchtprocedure en beoogt integendeel de gemeenschappelijke principes mee te geven. Dit uitgebreid gedocumenteerde overzicht van rechtspraak kan zowel voor de tuchtoverheid als het personeelslid een leidraad zijn bij het doorlopen van een tuchtprocedure en de wijze waarop moet worden omgegaan met mogelijke discussiepunten.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 04/01/2011 - 00:09
Laatst aangepast op: vr, 04/07/2014 - 20:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.