-A +A

Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vandromme T
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1363
Samenvatting

De auteur stelt vast dat over kraken niets bijzonders wordt bepaald in ons recht, laat staan hoe met de krakersproblematiek juridisch dient te worden omgegaan. Na een blik op de van toepassing zijnde grondrechten, wordt het kraken bekeken vanuit het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht).

Let wel:

In 2017 heeft de wetgever het kraken strafbaar gesteld. Hierbij de goedgekeurde tekst
Nieuw artikel 442/1 Strafwetboek:


“Art. 442/1. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.

§ 2. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1 van de wet van … betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies van Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.”

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Kraken en de grondrechten

A. Het eigendomsrecht

B. Het grondrecht op wonen

C. Het grondrecht op bescherming van de woning

D. Het recht op toegang tot de rechter

E. Belangenafweging tussen grondrechten

III. Kraken en het strafrecht

A. Strafrechtelijke bescherming van eigendom

B. Strafrechtelijke bescherming van de onschendbaarheid van de woning

C. Naar een strafbaarstelling van «kraken»?

IV. Kraken en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht)

A. Schending van het eigendomsrecht

B. Vordering tot uitzetting

1° Procedure ten gronde voor de vrederechter

a) Procedure via dagvaarding

b) Procedure via eenzijdig verzoekschrift

2° Procedure in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

a) Procedure via dagvaarding

b) Procedure via eenzijdig verzoekschrift

3° Gemeenschappelijke bemerkingen

V. Conclusie

Bronvermeldingen (ondermeer)

• G. Smaers, «De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht», RW 1986-87, 2193.

• Vred. Verviers 30 juni 2000, Echos log. 2000, 119, noot L. Tholomé; P. Dechez, «Le droit au logement des gens du voyage», Dr.Q.M. 1997, nr. 155, p. 3;

• J. Kusters, «Het recht op huisvesting voor woonwagenbewoners», Juristenkrant 2004, afl. 82, 11;

• N. Bernard, «Quel droit au logement pour les gens du voyage?», Echos log. 2012, 3. Voor Frankrijk, zie: Tribunal de Grande Instance de Lyon 16 november 2009, Echos log. 2010, 32.

• «Gentse Steunpunt Kraken»: http://krakengent.squat.net/.

• K. De Greve, «Gekraakt leven – processuele actiemogelijkheden in het burgerlijk procesrecht», Huur 2014, 8.

• K. Broeckx, «Ontruimingsvorderingen tegen krakers» (noot onder Vred. Gent 25 februari 1994), T.Vred. 1997, 470.

• T. Vandromme, «De bevoegdheid van de burgemeester in de strijd tegen vervallen en verkrotte woningen: artikel 135, § 2 N.Gem. onderzocht», RW 2011-12, 638.

• E. Brems, «Geen recht op kraken», Juristenkrant 2003, afl. 79, 13.

• K. Garcia, «Le droit au logement décent et le respect de la vie familiale», Rev.trim.DH 2007, 1128;

• N. Van Leuven en F. Vanneste, «De inroepbaarheid van het recht op wonen» in N. Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 225.

• N. Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 287 p.;

• N. Bernard, «Le droit au logement» in B. Kohl (ed.), Actualités en droit du bail, Brussel, Larcier, 2014, 349-366;

• B. Hubeau, «De sociale huur en het grondrecht op behoorlijke huisvesting» in A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), Sociale huur, Brugge, die Keure, 2011, 55-88;

• T. Vandromme, «Het recht op wonen: een stand van zaken» in B. Hubeau en T. Vandromme (ed.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 15-40.

• T. Vandromme, «Een aanzet tot een concrete invulling van het grondrecht op wonen als resultaatsverbintenis» in N. Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 160.

• Vred. Gent 26 december 2011, TGR 2012, 171.

• Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552, Huur 2013, 153.

• Vred. Waver 2 december 2010, T.Vred. 2012, 463, noot K. De Greve).

• Corr. Nijvel 11 januari 1999, JLMB 2000, 422.

• Corr. Leuven 3 juni 1977, RW 1977-78, 1770, noot A. Vandeplas, RW 1977-78, 2250, noot J. De Meyer.

• Waver 2 december 2010, T.Vred. 2012, 463, noot K. De Greve.

• K. Raes en G. Coene, «Sociale grondrechten als voorwaarden voor een gelijke handelingsvrijheid» in Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, losbl., april 2009, 5.

• G. Maes, «Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet. Overzicht van de doctrine» in W. Rauws en M. Stroobant (eds.), Sociale en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, Intersentia/Anthemis, 2010, 150.

• N. Bernard, «L’effectivité du droit constitutionnel au logement», Rev.b.dr.const. 2001, 160.

• J. Fierens, «La dignité humaine, limite à l’application de l’exception d’inexécution» (noot onder Rb. Charleroi (KG) 19 januari 2000), TBBR 2000, 599.

• Vred. Brussel 14 november 2006, TBBR 2008, 482, noot A. Vandeburie.

• Corr. Turnhout 14 december 1987, RW 1987-88, 1065, noot B. Spriet.

• Gent 22 november 1955, RW 1955-56, 1922.

• A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 445-447, nr. 574-576;

• A. Delannay, «Destructions, dégradations, dommages» in Les infractions contre les biens, Brussel, Larcier, 2008, p. 744-752, nrs. 259-272.

• Gent 4 oktober 1994, RW 1996-97, 1026, noot A. Vandeplas.

• G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door openbare ambtenaren» in Comm.Straf. 2013, 17 p.;

• G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door particulieren» in Comm.Straf. 2013, 21 p.

Opgelet inmiddels is de krakerswet van 18/10/2017 in werking getreden klik hier

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 29/04/2015 - 21:16
Laatst aangepast op: za, 05/05/2018 - 15:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.