-A +A

Het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim halve smart of dubbel leed

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Der Straete I
Auteur: 
Put J
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
20014-2005
Pagina: 
41
Samenvatting

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op wat gemeenzaam «het gedeeld beroepsgeheim» wordt genoemd.
Het «colloque singulier», de tweerelatie tussen de alleenoptredende hulp- en zorgverlener en de cliënt is niet langer de regel. Voor een deel heeft het plaats gemaakt voor een andersoortige bilaterale verhouding, namelijk die tussen de cliënt (en/of het cliëntsysteem) en het hulp- of zorgverleningsteam

Inhoudstafel tekst: 

I. EVOLUTIES IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG

A. Veranderingen in de wijze van beroepsuitoefening
1° Uni- en multidisciplinaire samenwerking en de institutionalisering ervan
2° Zorgcoördinatie en integrale hulpverlening
B. Controlegeneeskunde
C. Dossiervorming en informatisering
II. ONTSTAAN VAN DE LEER VAN HET GEDEELD BEROEPSGEHEIM
III. VOORWAARDEN VAN DE LEER VAN HET GEDEELD BEROEPSGEHEIM
A. Door het beroepsgeheim gebonden hulpverleners
1° Algemeen
2° Bijzondere gevallen
a) Administratief en technisch personeel
b) Familieleden
c) Personen met een mandaat
B. Finaliteitscriterium: betrokkenheid bij de hulpverlening
C. Noodzakelijkheidscriterium
D. Belang van de cliënt
E. Betrokkenheid van de cliënt?
IV. HET GEDEELD BEROEPSGEHEIM IN WETGEVING, RECHTSPRAAK EN DEONTOLOGISCHE CODES
A. Het gedeeld beroepsgeheim in de wetgeving
1° Het gedeeld beroepsgeheim als wettelijke uitzonderingsgrond
B. Toepassingen van het gedeeld beroepsgeheim in de rechtspraak
C. Toepassing van het gedeeld beroepsgeheim in deontologische codes
V. HET GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM ALS WERKBARE OPLOSSING VOOR HULP- EN ZORGVERLENING IN TEAMVERBAND
V. SLOTBESCHOUWING

Enkele uit de vele Bronnen:

• S. NOUWT, Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg, Den Haag, NV Sdu, 1997, 105-106;
• J.K.M. GEVERS, «Inhoud en ontwikkeling van het medisch beroepsgeheim», in F. DE GRAAF en C. LAMEER, Medisch beroepsgeheim onder druk, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 10-12.
• J. PUT, S. D‘HONDT en S. BOUCKAERT, «De positie van niet-professionele zorgverlening in het welzijnsrecht: een verkenning», in Instituut voor sociaal recht K.U.Leuven (red.), Sociale bescherming op nieuwe paden – Liber Memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 145-149.
• L. SERRIEN, «Integrale jeugdzorg. Zes op te halen schotbalken», Alert 2000, afl. 5, 43.
12. Zie www.wvc.vlaanderen.be/jeugdhulp.
• H. CLAASENS, «Het beroepsgeheim in de verzekeringsmaatschappij», Vl. T. Gez. 1986-87, 357-364.
•. J. HONORAT en L. MELENNEC, «Vers une relativisation du secret médical», Semaine Juridique (Fr.) 1979, Doctr., 2936.
• R. STOCKMAN (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tussen recht en praktijk, Antwerpen, Intersentia, 1998, 19).
• J. PUT, P. GEENS, W. GEKIERE en I. VAN DER STRAETE, De invoering van een elektronisch dossier in de bijzondere jeugdbijstand, Instituut voor Sociaal Recht, Leuven, 2002, 145 p., raadpleegbaar op www.law.kuleuven.ac.be/isr)
• F. VANNESTE, «Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden», R.W. 1977-78, 1285).
• Y. POULLET, «Le secret professionnel et les technologies de l‘information et de la communication», in D. KIGANAHE en Y. POULLET, Le secret professionnel, Brussel, La Chartre, 2002, 261.
• R. VILLEY, Histoire du secret médical, in Médecine et Histoire, Parijs, Seghers, 1986, 76-78 en 93-98.
• (D. THOUVENIN, Le secret médical et l‘information du malade, Lyon, Presses universitaires, 1982, 144).
• R. SAVATIER, Traité de droit médical, Parijs, Librairies Technique, 1956, 279-281;
• D. HAZEWINKEL-SURINGA, Het doolhof van het beroepsgeheim, Haarlem, Tjeenk Willink, 1959, 56;
• J. VERMEERSCH, «Het dualisme in het beroepsgeheim van de geneesheer», R.W. 1959-1960, 1243-1244.
• M. DELMAS-MARTY, «A propos du secret professionnel», Recueil Dalloz (fr.) 1982, Chron., 269.
• M.-C. BERGERES, «Le secret professionnel face aux prégoratives du Fisc», Recueil Dalloz (fr.) 1981, Chron., 81-86.
•. X. RIJCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Les droits et les obligations des médecins, I, Brussel, Larcier, 1971, 117; R. SAVATIER, o.c., 280.
•. L. PORTES, A la recherche d‘une éthique médicale, Paris, Masson et P.U.F., 1954, 151.
•. P. LAMBERT, Le secret professionnel, Brussel, Nemesis, 1985, 122.
•. J.B. HUBEAUX, Les droits et les obligations du patients, Leuven, Bruylant-Academia, 1998, 139; P. LAMBERT, o.c., 154-155; X. RIJCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, o.c., 122.
•. C. DECOSTER, «Het medisch beroepsgeheim in en rondom het ziekenhuis», Vl. T. Gez. 1981, 9;
• R. DIERKENS, «Beroepsgeheim en recht», Vl. T. Gez. 1986-87, 262; H. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen, in A.P.R., Brussel, Story- Scientia, 1991, 392 en de verwijzingen naar rechtspraak aldaar.
• A. CARELS, «Het beroepsgeheim van de verpleegkundige», Vl. T. Gez. 1986-87, 331-342; W. DE BEER, «Het juridisch aspect van het beroepsgeheim van verpleegkundigen», Hospitalia 1985, 79;
• R. DIERKENS, ibid.; H. NYS, «Beroepsgeheim van verpleegkundigen», in M. DE BAUW, Handboek Recht voor verpleegkundigen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, nrs. 400-407.
• advies van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren van 26 augustus 1989 (T. Ord. Geneesh. 1989, nr. 46, 3: «Het met een verpleegkundige gedeeld beroepsgeheim schept geen probleem»).
• Corr. Brussel 9 april 1987, J.T. 1987, 539
• Antwerpen 14 oktober 1997, R.W. 1998-99, 194, met noot A. VANDEPLAS
• A. VANDEPLAS, «Over het beroepsgeheim» (noot onder Antwerpen 14 oktober 1997), R.W. 1998-99, 195).
• Cass. fr. 14 februari 1978, Receuil Dalloz 354, met noot PRADEL;
• Cass. fr. 20 november 1980, Dr. Soc. 1981, 461, met noot A. JAMMAUD
• Cass. fr. 4 november 1971, Receuil Dalloz 1973, Chron., 227).
• X. RIJCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, o.c., 118).
47. Art. 48 B. Vl. Reg. 13 december 2002 betreffende de integrale jeugdhulp, B.S. 29 januari 2003 (bekrachtigd bij Decreet 13 juni 2003, B.S 1 juli 2003).
•. H.J.J. LEENEN, Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Een gezondheidsrechtelijke studie, Alphen aan den Rijn/Brussel, Samson, 1978, 178; J.J.I. VERBURG, Het beroepsgeheim, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 51.
• H. NYS, «Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg», in D. DE BOT, S. CALLENS, e.a., Privacy en verwerking van gegevens in het ziekenhuis, Dossier ziekenhuiswetgeving, Diegem, Kluwer, 2002, 32.
•. R. BLANPAIN, «Juridische aspecten van het medisch beroepsgeheim», R.W. 1965-66, 283; C. DECOSTER, l.c., Vl. T. Gez. 1981, 9; P. LAMBERT, o.c., 144-145; E. REUMONT, «Le secret professionnel de l‘avocat», J.T.1948, 588-589.
 

 

 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 21/04/2016 - 15:47
Laatst aangepast op: ma, 02/05/2016 - 11:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.