-A +A

Handboek Correctioneel procesrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Wolf D
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789400004696
Samenvatting

Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen: de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatieberoep) en het bewijs (met inbegrip van het onrechtmatig verkregen bewijs). Het boek concentreert zich op de kern van de materie i.p.v. te verglijden in allerhande details. Ruime aandacht gaat uit naar de invloed van het EVRM. Het is daarom uitermate geschikt als boek om dagelijks te hanteren in de praktijk en als leerboek. Via een uitgebreide inhoudsopgave en een handzaam trefwoordenregister wordt snel toegang verleend tot de diverse materies. Kruisverwijzingen in de tekst zelf wijzen op de verbanden met andere delen. Kernbibliografieën bij de meeste onderwerpen laten nadere opzoekingen toe. Het is om al die redenen bestemd voor magistraten (zowel van de zetel als van het parket), griffiers, advocaten, studenten en academici.

Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord.v
Verkorte inhoudsopgave.vii
Lijst van verkort geciteerde werken.xv
DEEL I. DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING
I. Bevoegdheid van de correctionele rechtbank.3
A. Algemeen en materiële bevoegdheid.3
B. Persoonlijke bevoegdheid.8
C. Territoriale bevoegdheid. 8
II. Voorbereiding van de terechtzitting. 11
A. Toewijzing van de dossiers.11
B. De procedure van dagvaarding.14
1. Algemene begrippen.14
2. Wijze van betekening.14
3. Vormvoorschrift en van het betekeningsexploot.18
4. Vormvoorschrift en van de dagvaarding.19
5. De vermelding van de ten laste gelegde feiten.20
6. Termijnen van dagvaarding. 23
C. Andere wijzen van aanhangigmaking, de vrijwillige verschijning.25
III. Samenstelling van de rechtbank.27
A. Algemeen. 27
B. Vereiste van onpartijdigheid. 28
1. Algemeen. 28
2. Artikel 6.1 EVRM.28
3. Toepassingsgevallen.29
C. Continuïteit van de zetel.38
D. Het openbaar ministerie.41
E. Griffier.42
IV. Het proces-verbaal van de terechtzitting.43
V. De openbaarheid van de terechtzitting.51
VI. De leiding der debatten en de handhaving van de orde.57
A. Leiding van het onderzoek ter terechtzitting en de debatten. 57
B. Handhaving van de orde.58
VII. Onderzoek ter terechtzitting. 61
A. Volgorde en onderzoeksmaatregelen. 61
B. Het horen van getuigen. 62
1. De eedaflegging.62
2. Wie kan gehoord worden als getuige onder eed?.63
3. Sancties i.v.m. getuigen. 65
4. De opportuniteit van het verhoor.66
5. Gebruik der talen.68
6. Vals getuigenis. 68
7. Modaliteiten.70
8. Gedeeltelijke en volledige anonimiteit.70
C. Het deskundigenonderzoek. 73
1. Het horen van deskundigen. 73
2. Tegenspraak.75
3. Besluitvorming.77
VIII. Bijkomend onderzoek.79
A. Bijkomende onderzoeksopdrachten of aanvullende onderzoeksdaden.79
B. Actieve rol (zie ook Deel III Bewijs. Bewijslast).81
C. Opportuniteit. 81
1. Getuigenverhoor.81
2. Andere onderzoeksdaden.85
3. Verzoeken tot voeging van stukken aan het strafdossier en tot overlegging van stukken.86
D. Modaliteiten.87
IX. De beklaagde.89
A. De ondervraging.89
B. De vertegenwoordiging. 89
C. De juridische bijstand en de rechtsbijstand.90
X. Voorlopige invrijheidstelling.93
XI. Taal.97
XII. Conclusies. 103
XIII. De verdaging.107
XIV. De beraadslaging.109
A. Sluiting van de debatten, begin van het beraad.109
B. Duur van het beraad.109
C. Beraadslaging.110
D. Heropening van de debatten.110
XV. Wijziging van de tenlastelegging. 113
A. Beginselen.113
B. De wijziging van kwalificatie.114
C. Verbetering van omschrijving of van de datum van de tenlastelegging.115
XVI. Het vonnis.117
A. Vermeldingen.117
B. Ondertekening.119
C. Eenheid van uitspraak. 121
D. Datum.121
E. Motivering van de schuld (zie ook Motivering van de straf).122
G. Uitspraak.127
F. Taal. 128
XVII. De veroordeling tot de kosten.131
A. Eigenlijke kosten.131
B. De rechtsplegingsvergoeding.134
1. Algemeen.135
2. Ambtshalve plicht van de strafrechter.136
3. Begroting bedragen.137
4. In het ongelijk gestelde partij.139
XVIII. De motivering van de straf.143
XIX. De onmiddellijke aanhouding.149
XX. Uitlegging en verbetering van het vonnis.151
DEEL II. DE RECHTSMIDDELEN
I. Het verzet.157
A. Beslissingen vatbaar voor verzet: vonnis bij verstek of op tegenspraak.158
B. Belang.161
C. Vormen van het verzet. 161
D. De gewone termijn van verzet.163
E. De buitengewone termijn van verzet. 164
F. Verlenging van de termijnen wegens overmacht.166
G. Gevolgen van het verzet.169
1. Dagvaarding. 169
2. Schorsende werking.169
3. Devolutieve werking.170
H. De procedure op verzet.171
I. De beslissingen op verzet.172
1. Het verzet is niet-ontvankelijk.172
2. Het verzet wordt ongedaan verklaard.172
3. Het verzet is ontvankelijk.173
J. Verzet door een gedetineerde.176
K. Rechtsmiddelen tegen de beslissing op verzet. 177
II. Hoger beroep.179
A. Voor hoger beroep vatbare beslissingen.179
B. Partijen die hoger beroep kunnen instellen.182
C. Vormen van het hoofdberoep.184
D. De termijnen van het hoofdberoep.185
E. Het incidenteel beroep. 190
F. De gevolgen van het hoger beroep.192
1. Het devolutief gevolg.192
2. De relatieve werking.194
a. Uitwerking op partijen. 194
b. Verzwaring van de toestand van de appellant. 196
3. Uitzondering: evocatie. 198
4. Het opschortende gevolg.200
G. Afstand van hoger beroep.200
H. De rechtspleging op hoger beroep.201
I. De beslissing op hoger beroep.204
1. Algemeen.204
2. Eenparigheid. 207
III. Het cassatieberoep.211
A. Voor cassatieberoep vatbare beslissingen. 212
B. De personen die cassatieberoep kunnen instellen. 218
C. Vormen van het cassatieberoep. 221
D. Termijnen van cassatieberoep.223
E. Betekening van het cassatieberoep.225
F. De cassatiemiddelen.226
G. De rechtspleging in cassatie.229
H. De beslissingen na cassatieberoep.231
DEEL III. BEWIJS
I. Bewijslast.235
A. Begrip.235
B. Dragers van de bewijslast.237
C. Eerste nuancering: rol van de rechter.238
D. Tweede nuancering: bewijsrisico.240
E. Derde nuancering: gegevens van algemene bekendheid.241
II. Bewijswaarde.243
A. Definitie. 243
B. Draagwijdte.243
C. Uitzonderingen op de vrije bewijswaardering. 246
D. Bewijsstandaard.247
III. Vrije bewijslevering. 249
A. Definitie. 249
B. Draagwijdte.249
C. Uitzonderingen op de vrije bewijslevering.251
1. Prejudiciële geschillen. 251
a. Het bewijs van een overeenkomst (bestaan of uitlegging ervan) (art. 16, lid 1 V.T.Sv.).252
b. Echtheidsgeschil geschrift inzake bestaan of uitlegging overeenkomst (art. 16, tweede lid V.T.Sv.). 254
c. Onroerende zakelijke rechten (art. 17 V.T.Sv.). 255
d. Betwisting van staat.256
e. Andere prejudiciële geschillen.256
2. Authentieke akten. 256
IV. Bewijskracht.259
A. Defi nitie. 259
B. Draagwijdte.260
1. Soorten akten. 260
2. Miskenning.260
V. Toelaatbaarheid van het bewijs en onrechtmatig verkregen bewijs. 263
A. Toelaatbaarheid van het bewijs(middel).263
B. Onrechtmatig verkregen bewijs: draagwijdte. 265
C. Onrechtmatig verkregen bewijs: sanctie.266
1. De eerste arresten: de bewijsuitsluiting (1923-1980).266
2. De tussenfase: de eerste relativeringen.269
3. Het huidige recht.270
a. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003.270
b. Het arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2004. 274
c. Voor- en tegenstanders. 277
d. Verdere jurisprudentiële ontwikkelingen. 280
e. Specifiek probleem: in het buitenland verkregen bewijs. 284
Trefwoordenregister.287

Boekbespreking

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 09/07/2014 - 13:38
Laatst aangepast op: wo, 09/07/2014 - 16:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.