-A +A

Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? – De (eenzijdige) wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Inger De Wilde
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1363
Samenvatting

De rechtspositie van de overheidscontractant – althans theoretisch-juridisch – is rigider dan die van de statutaire collega wanneer het gaat om de (eenzijdige) wijzigbaarheid van hun arbeidsvoorwaarden. Er lijkt geen algemeen wijzigingsrecht te bestaan dat louter en alleen gebaseerd zou zijn op de regel dat de arbeidsvoorwaarden van contractanten worden geregeld door een eenzijdig wijzigbare rechtspositieregeling of andere reglementaire bepalingen. De bestuursrechtelijke context, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel als onderdeel van de beginselen van de openbare dienst, lijkt in dit leerstuk ondergeschikt aan de bescherming die de contractant wordt geboden vanuit het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht.

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding

I. Hoe uitzonderlijk is de overheidscontractant?

A. De la nature du lien juridique

B. Contractuele tewerkstelling in rechte

C. Contractuele tewerkstelling in de feiten

D. Eerste tussenbesluit

II. Verbindende kracht van de arbeidsovereenkomst versus het veranderlijkheidsbeginsel

A. Verbindende kracht van de arbeidsovereenkomst

B. Veranderlijkheidsbeginsel als een van de wetten van de openbare dienst

C. Primauteit verbindende kracht arbeidsovereenkomst

D. Wisselwerking tussen rechtspositieregeling en individuele arbeidsovereenkomst

1° Situering

2° Rechtspositieregeling

3° Doorwerking in individuele arbeidsovereenkomst?

4° Bevestiging in rechtspraak

E. Tweede tussenbesluit

III. Slotbeschouwingen

Bronverwijzingen

• R. Janvier en I. De Wilde, «Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze» in A. Hondeghem, E. Platteau, C. Praet et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 75-76.

• M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, deuxième fascicule, Parijs, Recueil Sirey, 1927, 589-590 –

• L. Camu, Eerste Verslag over de Hervorming van het Bestuur. Rechtstoestand van het Rijkspersoneel, Brussel, IMIFI, 1937, 30-31). Dit hulppersoneel maakte geen deel uit van het permanente kader en wordt om die reden niet aangemerkt als ambtenaar.

• B. Lombaert, «La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?» in S. Depré en C. Molitor (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 62-65.

• A. Buttgenbach en J. Dembour, «Nature du lien juridique unissant les administrations publiques à leurs agents», RJDA 1958, (1) 6

• P.-O. De Broux, «De Camu à Copernic: l’évolution de la fonction publique en Belgique», APT 2005, (158) 159

• W. De Groote, «Het evolutieproces van ambt en ambtenaar», TBP 1950, (9) 23).

• Cass. 8 december 1932, Pas. 1933, I, 44-48, conclusie P. Leclercq.

• Cass. 8 december 1932, Pas. 1933, I, 47.

• E. Gillet, «La fonction publique est morte. Vive la fonction publique», Rev.dr.commun. 2003/4, (82) 85

• E. Hannay, «La contractualisation de la fonction publique en Belgique» in P. Levert en B. Lombaert (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (197) 201.

• M. Herbiet en E. Hannay, «Statut-contrat: deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à l’engagement contractuel dans la fonction publique belge», APT 2005, (178) 179.

• A. De Becker, De overheid en haar personeel: juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar, Brugge, die Keure, 2007, 126.

• A. Molitor, «Les avatars d’un statut», APT 1977, (1) 2

• P. Humblet, «Collectieve arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: een tweeluik. Deel 1: Morceau de fantaisie», TSR 2015, (317) 325-327).

• M. Pâques en G. Partsch, «L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale», TSR 1996, (3) 14.

• P. De Visscher, «La forme du statut des agents de l’Etat et la Constitution» in Institut Belge des Sciences Administratives, La réforme du statut des agents de l’état, Session 1949-50, Nijvel, Imprimerie pénitentiaire, 1949-50, 2-19

• J. Lespes, «La constitutionnalité et l’opportunité d’une loi portant statut des agents de l’Etat» in Institut Belge des Sciences Administratives, La réforme du statut des agents de l’état, Session 1949-50, 20-26

• E. Thiry, «La constitution s’oppose-t-elle à ce que le statut des agents de l’Etat fasse l’objet d’une loi?» in Institut Belge des Sciences Administratives, La réforme du statut des agents de l’état, Session 1949-50, 26-29).

• A. De Becker, «Kroniek van het Belgische ambtenarenrecht 1999-2008», RW 2008-09, (1154) 1158

• R. Janvier, Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, 8

• Arbh. Bergen 21 februari 2014, JTT 2014, 340-341

• M. Herbiet en D. Delhez, «La situation juridique du personnel communal: du statut au contrat ou le constat d’une dérive», Rev.dr.commun. 2003/4, (2) 11).

• D. Delvax, «Le recours au contrat de travail ou au statut dans la fonction publique – Prolégomènes» in J. Jacqmain (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Bruylant, 2005

22 Cf. A. De Becker, o.c., p. 226-227, nrs. 336 en 337.

• RvS 7 januari 2010, nr. 199.397, vzw Idewe

• RvS 29 december 2009, nr. 199.283, nv Wycor

• RvS 24 oktober 2006, nr. 164.037, Van Bastelare

• RvS 13 januari 1982, nr. 21.888, Arr. RvS 1982, 38, Henry

• D. Batselé, T. Mortier en M. Scarcez, Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 52

• A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 19).

http://www.rsz.fgov.be/sites/default/files/binaries/assets/statistics/em...

• Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), Halfjaarlijkse statistieken – Brochure vierde kwartaal 2015 – Definitieve cijfers, tabel 3H – https://www.orpss.fgov.be/nl/dibiss/publicaties.

• R. Janvier en I. De Wilde, «Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze» in A. Hondeghem, E. Platteau, C. Praet et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 75-76

• R. Janvier, E. Henderickx, J. Segers en R. Valkeneers, «Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox voor het Belgisch publiek management?», Burger, Bestuur & Beleid 2011/1, (3) 4-6.

•I. Vanden Poel, A. Van Eeckhoutte, S. Heyndrickx et al., «Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (2005-2012)», TPR 2014, (113) 205-208 en 466-480.

•. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van de vastheid van betrekking, Brugge, die Keure, 2016, 506 p.

• I. Van Puyvelde, «De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering», RW 2015-16, 1123-1138

• A. Van Bever, «Wijziging van arbeidsvoorwaarden» in F. Hendrickx en C. Engels (eds.), Arbeidsrecht. Deel 2, Brugge, die Keure, 2015, 93-122

• I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 611 p.

• P. Humblet, «Ius variandi: een belgicisme?» in H. Snijders en P. De Tavernier (eds.), Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 2013, 173-185

• S. Gilson, «La modification unilatérale du contrat de travail: vue d’ensemble» in S. Gilson (ed.), La modification unilatérale du contrat de travail, Luik, Anthemis, 2012, 11-45

• N. Gundt en W. Rauws, «De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands recht», TSR 2010, 207-263

• A. Van Bever, «Goede trouw en belangenafweging in het arbeidsrecht. Toepassing op de wijziging van arbeidsvoorwaarden», TSR 2010, 469-533

• K. Magerman, Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen, Brugge, die Keure, 2010, 169-223

• B. Croimans en J.J.M. De Laat, «Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?», TSR 2008, 501-523

• L. Dear, «La théorie de l’acte équipollent à rupture» in M. Dumont (ed.), Le droit du travail dans tous ses secteurs, Luik, Anthemis, 2008, 159-204

• I. Van Puyvelde, «De vermoedelijke wil tot verbreken» in M. Rigaux en W. Rauws (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia, 2008, 295-299

• T. Stiévenard, «Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à rupture» in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 153 p.

• B. Vanschoebeke, «De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en het gerechtelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden: een evaluatie», Or. 2002, 262-272

• W. van Eeckhoutte, «De vermoedelijke wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst» in M. Rigaux en P. Humblet (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 729-774

• M. Smits, «Impliciete verbreking van arbeidsovereenkomst en ius variandi» in P. Gosseries (ed.), Rechtsleer vanuit de rechtszaal, Brussel, De Boeck & Larcier, 1998, 143-165

• W. van Eeckhoutte, «De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst» in W. van Eeckhoutte en M. Rigaux (eds.), Sociaal recht niets dan uitdagingen. Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1995-96, Gent, Mys & Breesch, 1996, 11-70

• P. Humblet, «Ius dominandi of ius variandi: what’s in a name?», RW 1994-95, 241-247

• P. Humblet, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer, 1994, 420 p.

• H. Funck en J. Degrauwe, «Modification unilatérale du contrat de travail» (noot onder Cass. 2 december 1993), Soc.Kron. 1994, 106

• D. Votquenne, «Het ius variandi van de werkgever en de beëindiging door eenzijdige wijziging na het cassatiearrest van 20 december 1993», JTT 1994, 437-438

• S. Gilliams, «Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst: een decennium richtinggevende cassatiearresten», Or. 1993, 14-32 en 51-59

• D. Cuypers, «De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden», Or. 1990, 97-113

• M. Smits, «Impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst en ius variandi», RW 1986-87, 1041-1068

• P. Crahay, «Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail», JTT 1985, 21-31 en 41-48

• K. De Geyter, «De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden», Or. 1985, 214-220

• O. Vanachter, «(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden», Or. 1984, 129-132

• T. Claeys en R. Swennen, «Les modifications unilatérales des contrats de louage de travail», JTT 1974, 49-55.

• Cass. 20 december 1993, Soc.Kron. 1994, 105, noot H. Funck en J. Degrauwe, RW 1995-96, 41, noot J.R.R.

• Cass. 13 oktober 1997, Arr.Cass. 1997, 400, JTT 1997, 481 en www.cass.be.

• N. Gundt en W. Rauws, «De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands recht», TSR 2010, (207) 239.

• B. Croimans en J.J.M. De Laat, «Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van het instructierecht?», TSR 2008, (501) 506

• T. Stiévenard, «Dossier spécial. Ius variandi de l’employeur versus acte équipollent à rupture» in Actualités en bref, Brussel, Kluwer, 2003, 4.

• Cass. 20 december 1993, Soc.Kron. 1994, 105, noot H. Funck en J. Degrauwe, RW 1995-96,

• I. Van Puyvelde, «De amplitude van de wilsautonomie» in P. Humblet en A. Van Regenmortel (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (295) 296, met verwijzing naar W. Rauws, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 778.

• J.-P. Cordier, «La théorie de l’incorporation des dispositions normatives individuelles dans le contrat de travail» in J.-P. Cordier (ed.), Les 40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail: actes du colloque organisé à Bruxelles le 5 décembre 2008 par l’Association des Juristes Practiciens du Droit Social, Brussel, Bruylant, 2008, 45-62

• I. Plets, «De (on)eindigheid van de voortgezette binding van artikel 23 van de C.A.O.-Wet», Or. 2001, 240-244.

• D. Pierreux, «Ondernemings-cao’s met minder gunstige loonsvoorwaarden en het belang van de «neerlegging»», Or. 2008, (249) 253.

• D. Renders en L. Vansnick, «La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes» in H. Dumont, P. Jadoul, B. Lombaert et al. (eds.), Le service public. 2. Les «lois» du service public, Brussel, la Charte, 2009, (1) 4.

• R. Janvier en M. Rigaux, «Individuele en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector. Een beknopte juridische vergelijking» in P. Gevers (ed.), Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, Brugge, die Keure, 1987, (37) 76.

• D. D’Hooghe en Ph. De Keyser, «Het continuïteitsbeginsel en het veranderlijkheidsbeginsel» in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Reeks administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks, nr. 1, Brugge, die Keure, 2006, (363) 364

• B. Lombaert, «La loi de continuité du service public, la grève des agents publics et le service minimum. Quand les usagers s’en mêlent ...» in H. Dumont, P. Jadoul, B. Lombaert et al. (eds.), Le service public. Les «lois» du service public, Brussel, La Charte, 2009, (53) 56

• A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2012, 108).

• D. Batselé, T. Mortier en M. Scarcez, Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 84.

• D. D’Hooghe, «Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid, wettigheid en veranderlijkheid», RW 1993-94, (1091) 1102

• B. Gors, «Le principe de mutabilité» in H. Dumont, P. Jadoul, B. Lombaert et al. (eds.), Le service public. Les «lois» du service public, Brussel, La Charte, 2009, 105-175.

56 J. Bourtembourg, «Le statut pécuniaire et les pensions» in J. Sarot (ed.), Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, (471) 494

• D. D’Hooghe en Ph. De Keyser, o.c., in I. Opdebeek en M. Van Damme (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 381

• D. D’Hooghe, o.c., RW 1993-94, 1102

• M. Pâques, De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Brussel, Story-Scientia, 1991, 221, voetnoot 164

• M. Van Damme, «Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel» in I. Opdebeek (ed.), Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 1993, (117) 143.

•I. Opdebeek en A. Coolsaet, «Tuchtmaatregelen, ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en verkapte tuchtstraffen: hoe door de bomen het bos ontwaren», T.Gem. 2010, (155) 156-158.

• I. De Wilde, S. Aerts en R. Janvier, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, Administratieve rechtsbibliotheek. Bijzondere reeks, Brugge, die Keure, 2014, 175-179 en verwijzingen aldaar.

• S. Gilson en L. Dear, «La modification unilatérale des conditions de travail: en fait unique, des conséquences multiples et variés» in J. Jacqmain (ed.), Une terre de droit du travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, (237) 249, met verwijzing naar A. Buttgenbach, Manuel de droit administratif. Théorie générale du droit administratif belge, derde editie, Brussel, Larcier, 1966, 77

• R. Janvier, «Gezocht contractant (m/v) voor een overheidsdienst, met bereidheid tot onzekerheid over zijn/haar rechtspositie» in F. Delpérée (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, Bruylant, 1998, (191) 214

• J. Sarot, Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 13.

• (B. Lombaert, «La distinction entre régime statutaire et régime contractuel est-elle encore pertinente? Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique?» in S. Depré en C. Molitor (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Brussel, Bruylant, 2005, (61) 105).

• M. De Vos en I. De Wilde, «Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext» in M. De Vos en I. Plets (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (89) 116-119

• A. Durviaux, Droit de la fonction publique, Brussel, Larcier, 2012, 197-199

• A. Feyt, «La fonction publique de demain: sera-t-elle de carrière ou d’emploi?», Rev.dr.ULB 2006/1, (223) 244

• J. Jacqmain, «Le contrat de travail dans les administrations de l’Etat», Soc. Kron. 1991, (329) 332

• G. Jacquemart, «Le statut hybride des agents contractuels de la fonction publique locale», Ors. 2014/9, (2) 15

• R. Janvier, «Over overheden, contractanten en ambtenaren: geen vrijblijvende «ménage à trois»» in M. De Vos en I. Plets (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (1) 10)

• P. Joassart, «La rémunération du contractuel de la fonction publique» in J. Clesse (ed.), Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 199-201

• M. Pâques en G. Partsch, «L’hypothèse du contrat dans la fonction publique locale», TSR 1996, (3) 9-10

• W. Rauws, «Aansprakelijkheids- en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid» in M. De Vos en I. Plets (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (129) 142-143

• I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van de vastheid van betrekking, Brugge, die Keure, 2016, 103-106.

• I. Van Puyvelde (cf. I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van de vastheid van betrekking, Brugge, die Keure, 2016, 506 p.

• I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking. Onderzoek naar de draagwijdte en de rol van de wilsautonomie en de goede trouw in het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht, met een aanzet tot een wettelijke regeling van het wijzigingsrecht van de werkgever, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Antwerpen, 2015, 611 p.).

• A. Durviaux, Droit de la fonction publique, Brussel, Larcier, 2012, 195-199

• S. Gilson en L. Dear, o.c., in J. Jacqmain (ed.), Une terre de droit de travail: les services publics, Brussel, Bruylant, 2005, 276-308

• E. Jacubowitz, «Le régime disciplinaire des contractuels et le règlement de travail dans le secteur public» in P. Levert en B. Lombaert (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (255) 287-290

• P. Joassart en I. Vandenbroucke, «Le discipline dans le secteur public. Aperçu général et sort des contractuels» in S. Gilson en V. Flohimont, Discipline et surveillance dans la relation de travail, Limal, Anthemis, 2013, (255) 282

• T. Stiévenard, «Le licenciement des agents contractuels de la fonction publique» in P. Levert en B. Lombaert (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (297) 326-328

• E. Hannay, «La contractualisation de la fonction publique en Belgique» in P. Levert en B. Lombaert (eds.), Droit et contentieux de la fonction publique, Parijs, Editions EFE, 2013, (197) 239

• M. Herbiet en E. Hannay, «Statut-contrat: deux points de vue sur une même réalité? Ou le recours à l’engagement contractuel dans la fonction publique belge», APT 2005, (178) 188.

• M. De Vos en I. De Wilde, «Veranderingsmanagement en personeelsbeleid in een overheidscontext» in M. De Vos en I. Plets (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, (89) 117

• Arbh. Brussel 15 januari 2013, JTT 2013, 211.

• Arbh. Brussel 30 mei 2005, A.R. 45.959, onuitg.

• Arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard niet enkel vervat in de individuele arbeidsovereenkomst

• O. Daurmont, «Les principes généraux du droit de la fonction publique» in J. Sarot (ed.), Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 83.

• Arbrb. Nijvel 9 september 2005, Soc.Kron. 2007/1, 33, noot J. Jacqmain.

• P. Joassart, «La rémunération du contractuel de la fonction publique» in J. Clesse en M. Dumont, Questions choisies de droit social, Luik, Anthemis, 2012, (189) 200).

• Arbh. Brussel 15 januari 2013, JTT 2013, 211

• I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking, Brugge, die Keure, 2016, 429.

• R. Janvier, I. De Wilde, en S. Aerts, «Leçon 2. Uniformité, équité et gestion des ressources humaines» in R. Janvier (ed.), Le Droit social de la fonction publique, Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, nr. 9, Brugge, la Charte, 2015, (31) 85-86

• R. Janvier en I. De Wilde, «Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze» in A. Hondeghem, E. Platteau, C. Praet et al. (eds.), Personeelsbeleid in lokale besturen. Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal, Brugge, Vanden Broele, 2012, (71) 74).

• R. Janvier en M. Rigaux, o.c., in P. Gevers (ed.), Ambtenarenbeleid en arbeidsverhoudingen, 130. Zie in dit verband recentelijk: Arbh. Brussel 14 februari 2017, A.R. 2015/AB/1174, onuitg.

• R. Janvier en I. De Wilde, «Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector» in P. Humblet en A. Van Regenmortel (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. M. Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 99 en 105.

• R. Janvier, «Toepassingsgebied van de CAO-wet» in G. Cox, M. Rigaux en J. Rombouts (eds.), Collectief onderhandelen, Mechelen, Kluwer, 2006, 85-110.

•. Jacqmain, «Gelijkheid tussen statutaire en contractuele personeelsleden: zoeken naar de Graal?» in F. Delpérée (ed.), Contractuele personeelsleden bij de regionale overheden, Brussel, Bruylant, 1998, 169-189

• R. Janvier, «Over overheden, contractanten en ambtenaren: geen vrijblijvende «ménage à trois»» in M. De Vos en I. Plets (eds.), Contractuele tewerkstelling in de overheid, Brugge, die Keure, 2005, 1-35

• R. Janvier, «De mens, het management en hun actuele uitdagingen», OCMW Visies 2011/3, 6-14

• R. Janvier, E. Henderickx, J. Segers en R. Valkeneers, «Meer discriminatie door meer diversiteit: een paradox voor het Belgisch publiek management?», Burger, bestuur & beleid, 2011/1, 3-20
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 10/05/2017 - 15:40
Laatst aangepast op: wo, 10/05/2017 - 15:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.