-A +A

Fiscaal memento 2017

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
S. HAULOTTE
Auteur: 
Ch. VALENDUC
Auteur: 
E. DELODDERE
Uitgever: 
FOD Financiën
Jaargang: 
2017
ISBN nummer: 
ISSN 0773-8504 D/2017/1418/17
Samenvatting

De FOD Financiën publiceert het Fiscaal Memento 2017 (klik hier voor de gratis raadpleging van de integrale versie). Deze publicatie geeft een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.

Bijna alle hoofdstukken zijn vernieuwd.

Inzake personenbelasting, vindt men in het Memento de verschillende stelsels van de gewestelijke woonfiscaliteit terug (geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen, nieuwe stelsel van de woningcheque in Wallonië). En het Fiscaal Memento geeft eveneens de evolutie weer van andere fiscale uitgaven in de drie gewesten (afschaffing/wijziging van bepaalde fiscale incentives bijvoorbeeld in Brussel naar aanleiding van de Brusselse fiscale hervorming).

Het Fiscaal Memento belicht ook de btw, de registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnsrechten, enz.

Inhoudstafel tekst: 

DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN
HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING (PB) 19
1.1. Wie is aan de belasting onderworpen en waar? 25
1.2. Bepaling van het netto-inkomen 25
1.3. Uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel 49
1.4. Berekening van de belasting 73
HOOFDSTUK 2 DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (VEN.B) 95
2.1. Het belastbaar tijdperk 95
2.2. Wie is aan de vennootschapsbelasting onderworpen? 95
2.3. De belastbare grondslag 96
2.4. Berekening van de belasting 118
BIJLAGE 1 BIJ HOOFDSTUK 2 DE WERKNEMERSPARTICIPATIE IN HET KAPITAAL EN IN
DE WINST VAN HUN VENNOOTSCHAP 127
BIJLAGE 2 BIJ HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE VENNOOTSCHAPSBELASTINGSTELSELS 129
HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN AAN DE PERSONENBELASTING
EN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 135
3.1. Fiscaal stelsel van de afschrijvingen 135

3.2. Kostencategorieën waarvoor een verhoogde aftrek wordt toegekend 136
3.3. Investeringsstimulansen: de investeringsaftrek 137
3.4. Tewerkstellingsstimulansen 140
3.5. Fiscale weerslag van gewestelijke steunmaatregelen 141
3.6. Belastingstelsel van de meerwaarden 142
3.7. Andere: ondernemingscrèches 145
HOOFDSTUK 4 DE RECHTSPERSONENBELASTING (RPB) 147
4.1. Wie is aan de rechtspersonenbelasting onderworpen? 147
4.2. Belastbare grondslag en heffing van de belasting 147
HOOFDSTUK 5 DE ONROERENDE VOORHEFFING (OV) 149
5.1. De onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest 150
5.2. De onroerende voorheffing in het Waals Gewest 155
5.3. De onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 159
HOOFDSTUK 6 DE ROERENDE VOORHEFFING (RV) 161
6.1. Dividenden 161
6.2. Interesten 164
6.3. Andere roerende inkomsten 168
6.4. Diverse inkomsten van roerende aard 168
HOOFDSTUK 7 DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) EN DE VOORAFBETALINGEN (VA) 169
7.1. Berekening van de bedrijfsvoorheffing 169
7.2. Vrijstelling van doorstorting 177
7.3. Voorafbetalingen (VA) 182
DEEL II DE INDIRECTE BELASTINGEN
HOOFDSTUK 1 DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) 195
1.1. Bepaling 195
1.2. De btw-belastingplichtigen 196
1.3. De belastbare activiteiten 197
1.4. De vrijstellingen 202
1.5. De maatstaf van heffing 204
1.6. De btw-tarieven 205
1.7. De aftrek van de btw (of aftrek van voorbelasting) 207
1.8. De indiening van btw-aangiften en de betaling van de belasting 208
1.9. De bijzondere stelsels 209
HOOFDSTUK 2 DE REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN EN DE
REGISTRATIEBELASTING 213
2.1. De registratierechten en de registratiebelasting 213
2.2. Het hypotheekrecht 225
2.3. De griffierechten 225
HOOFDSTUK 3 DE SUCCESSIERECHTEN EN DE ERFBELASTING 227
3.1. De successierechten en de erfbelasting 227
3.2. De jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten 237
3.3. De jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de
verzekeringsondernemingen 238
HOOFDSTUK 4 DE DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN 239
4.1. De rechten op geschriften 239
4.2. De taks op de beursverrichtingen en de reporten 240
4.3. De jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 242
4.4. De jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen 243
4.5. De taks op het langetermijnsparen 244
4.6. De belasting voor aanplakking 245
4.7. De jaarlijkse taks op de kredietinstellingen 245
HOOFDSTUK 5 DOUANEPROCEDURES BIJ INVOER, UITVOER EN DOUANEVERVOER 247
5.1. Invoerrechten 247
5.2. Douaneregelingen en AEO 248
HOOFDSTUK 6 DE ACCIJNZEN 261
6.1. Definitie 261
6.2. Indeling van de accijnzen 261
6.3. Maatstaf van heffing 262
6.4. Algemene regeling inzake accijnzen 262
6.5. Accijnsregeling voor alcoholvrije dranken en koffie 265
6.6. Controle 266
6.7. Tarieven 267
BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 6 279
HOOFDSTUK 7 DE VERPAKKINGSHEFFING 281
7.1. Algemeen 281
7.2. Tarieven 281
HOOFDSTUK 8 DE MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN 283
8.1. De verkeersbelasting (VB) 283
8.2. De belasting op de inverkeerstelling (BIV) 301
8.3. De kilometerheffing 313
8.4. De belasting op de spelen en de weddenschappen (SW) 315
8.5. De belasting op de automatische ontspanningstoestellen (AO) 319
8.6. De belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de
vennootschap 319

VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI 2017

Met het "Fiscaal Memento" wil de Studiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit in België. Gezien de besproken materie bijzonder complex is, kunnen hier uiteraard niet alle bijzondere regelingen worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.

Het eerste deel van het Fiscaal Memento behandelt de directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. De belasting op de niet-inwoners wordt in dit Memento niet behandeld; het betreft hier een zeer specifiek domein waarop men enkel een juist zicht kan hebben door de internationale overeenkomsten van toepassing op elke bilaterale situatie, te behandelen. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beleggingsvennootschappen, enz.) worden ook behandeld in het eerste deel.

In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, enz.

In dit memento worden enkel de belastingen beschreven die onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Financiën vallen of vielen. Voor een aantal van die belastingen zijn thans de gewesten verantwoordelijk. De informatie over laatstgenoemde belastingen wordt bijgevolg enkel als eenvoudige inlichting verstrekt.

In het Fiscaal Memento wordt in de regel niet gehandeld over procedures (aangifte, controle en betwistingen).

De beschreven wetgeving is die welke van toepassing is (tenzij anders vermeld):

voor de directe belastingen, met uitzondering van de voorheffingen (1e deel, hoofdstukken 1 tot 4): op de inkomsten van 2016 (aanslagjaar 2017);

voor de indirecte belastingen (2e deel) en voor de voorheffingen (1e deel, hoofdstukken 5 tot 7): op 1 januari 2017.

De auteurs van de tekst zijn S. HAULOTTE en Ch. VALENDUC (1e deel) en E. DELODDERE (2e deel). Zij danken hun collega's van de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning en van de federale en regionale Fiscale Administraties voor het voorbereidend werk, de opmerkingen en de vertalingen die werden gemaakt bij de opstelling van dit Memento.

Alhoewel de auteurs bijzonder gelet hebben op de betrouwbaarheid van de informatie die in de tekst werd opgenomen, mag het Fiscaal Memento niet worden beschouwd als een administratieve circulaire. Het Fiscaal Memento wordt uitsluitend opgesteld voor documentaire doeleinden op een algemeen en globaal niveau. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Studiedienst is niet bevoegd om een antwoord te geven op vragen om inlichtingen betreffende de toepassing van de fiscale wetgeving voor individuele gevallen. De circulaires waarnaar dit Memento verwijst, zijn beschikbaar in de fiscale en juridische databank Fisconetp/usop de homepage van de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het Fiscaal Memento is ook beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits. 

De volledige tekst van het fiscaal memento 2017 kan gratis gedownload worden via deze link 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/FM2017_V01_volledig.pdf
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 05/10/2017 - 11:42
Laatst aangepast op: do, 05/10/2017 - 11:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.