-A +A

Factuur APR

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dirix E.
Auteur: 
Ballon G.L.
Boek: 
APR
Uitgever: 
E. Story-Scientia
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789046547427
Samenvatting
Inhoudstafel: 
Inhoudstafel tekst: 

De inhoudstafel die volgt is deze van editie 2012. De inhoudstafel van vorige edities is raadpleegbaar via bovenvermelde link.

Inhoudstafel 2012

Hfdst.I ALGEMEEN 1-56
Afd.I BEGRIP 1-8
§ 1 Definitie 1-3
§ 2 Functies 4-5
§ 3 De factuur en de btw 6
§ 4 Partijen genoemd in de factuur 7
§ 5 Opmaak van de factuur 8
Afd. II TOEPASSINGSGEBIED 9-33
§ 1. Algemeen 9-15
A. Schuldvordering uit overeenkomst 9-13
B. Commerciële aard van de schuldvordering 14
C. Schuldvordering uitgedrukt in geld 15
§ 2. De factuur in het btw-stelsel 16-33
A. Belastbare handelingen 17-26
1. Levering van goederen 18-22
2. Verrichten van diensten 23-26
B. Belastingplichtige 27-28
C. Factureringsplicht 29-31
D. Uitreiken van met een factuur verwante stukken, rekeningen en ontvangstbewijzen 32-33
Afd. III VERPLICHTING TOT AFGIFTE VAN EEN FACTUUR 34-50
§ 1. Gemeenrecht 34-41
§ 2. Fiscaal recht 42-45
A. Algemeen 42-43
B. Administratieve en strafrechtelijke sancties 44
C. Gevolgen van de fiscale onregelmatigheid van de factuur voor de overeenkomst 45
§ 3. Tijdstip van uitreiking van de factuur 46-49
§ 4. Bewijs van verzending van factuur 50
Afd. IV VERPLICHTING OM DE FACTUREN TE BEWAREN 51-56
Hfdst. II VERMELDINGEN OP DE FACTUUR 57-207
Afd.I ALGEMEEN 57-120
§ 1 Inleiding 57-62
§ 2 Datum van uitreiking van de factuur 63
§ 3. Volgnummer van de factuur 64
§ 4. De naam of de maatschappelijke benaming en het adres van de
belastingplichtige leverancier 65-67
§ 5. Vennootschapsrechtelijke vereiste van soortwaarheid 68-69
§ 6. Verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen 70-72
§ 7. Vennootschappen of verenigingen in vereffening 73
§ 8. Naam en adres van de medecontractant, geadresseerde van de factuur 74-75
§ 9. Btw-identificatienummer van de opsteller en van zijn medecontractant 76-79
§ 10. Het ondernemingsnummer 80-83
§ 11. Datum van het belastbaar feit 84
§ 12. Aard van de uitgevoerde handeling 85-86
§ 13. Benaming van de goederen of diensten 87-89
§ 14. Prijs van het geleverde 90-92
§ 15. Tarief van de btw en de maatstaf voor de heffing 93-96
§ 16. Bedrag van de belasting 97-98
A. Bedrag van de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde 97-98
B. Vrijstelling van btw 99-100
C. Belasting te voldoen door de medecontractant 101
§ 17. Het nummer van de zichtrekening en de naam van de financiële instelling die deze rekening beheert 102-103
§ 18. Hoeveelheid 104
§ 19. Vermelding van het woord “factuur” 105-107
§ 20. Oorzaak van de schuld 108
§ 21. Verbod van misleidende vermeldingen 109-112
§ 22. Handtekening door de schuldeiser 113-116
§ 23. Factuur in verscheidene exemplaren 117
§ 24. Vermelding van het kapitaal 118
§ 25. Moeten de geldsommen op facturen in euro worden vermeld? 119-120
Afd. II BIJZONDERE VERMELDINGEN OP FACTUREN 121-207
§ 1. Reisdocumenten 122-124
A. Vlaamse gewest 122
B. Waalse gewest 123
C. Brusselse hoofdstedelijk gewest 124
§ 2. Verkoop van echte kant 125
§ 3. Schriftelijk onderwijs 126-127
§ 4. Diensten 128
§ 5. Goud- en zilverwerk 129
§ 6. Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper 130-136
§ 7. Verkopen op afstand 137-167
A. Algemeen 137
B. Gemeenschappelijke bepalingen 138-142
C. Overeenkomsten op afstand die niet slaan op financiële diensten 143-155
1. Precontractuele informatie 143-145
2. Informatie te verstrekken na de contractsluiting 146-147
3. Het herroepingsrecht 148-152
4. Levering 153
5. Het lot van de aan een overeenkomst op afstand ge-
koppelde kredietovereenkomst 154-155
D. Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten 156-167
1. Algemeen 156-164
2. Het herroepingsrecht 165-167
§ 8 Vergunningplichtige activiteiten 168
§ 9 Brandstoffen 169-170
§ 10 Wijn 171
§ 11 Verhandelen en vervoeren van huisdieren 172-173
§ 12 Detergentia 174
§ 13 Financie¨le diensten 175
§ 14 Afrekeningsfacturen na meteropname voor de levering van elektriciteit en gas aan eindafnemers 176
§ 15 Levantse bessen 177
§ 16 Sociale secretariaten van werkgevers 178
§ 17 Verplichtingen van operatoren tegenover eindgebruikers 179-180
§ 18 Bestrijdingsmiddelen en landbouwgrondstoffen 181-193
§ 19 Voedingsmiddelen 194-195
§ 20 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 196
§ 21 Prive´detectives 197
§ 22 Bewakingsondernemingen 198
§ 23 Beursvennootschappen. Beleggingsinstellingen. Beleggingsfondsen 199
§ 24 Vleeskeuring en vervoer van vlees 200-207
Hfdst. III TAAL VAN DE FACTUUR 208-241
Afd.I TAALWETGEVING 208-232
§ 1 Toepassingsgebied 208-215
§ 2 Toepassing op de factuur 216-232
A. Algemeen 216-217
B. Gebruik van termen en uitdrukkingen 218
C. Meertalige documenten 219-220
D. Vermeldingen in de taal van de klant 221-223
E. Sancties 224-232
Afd. II TAALGEBRUIK VAN OVERHEIDSDIENSTEN IN HUN BETREKKINGEN MET PARTICULIEREN 233-234
Afd. III ANDERE WETGEVING 235-241
Hfdst. IV DE BESTELBON 242-287
Afd.I ALGEMEEN 242-249
Afd. II INFORMATIE DIE MOET WORDEN VERMELD OP GROND VAN DE DIENSTENWET VAN 26 MAART 2010 250-261
§ 1 Algemeen 250-252
§ 2 Vereiste informatie 253-259
§ 3 Sancties 260-261
Afd. III ARTIKELEN 79 EN 80 WET MARKTPRAKTIJKEN 262-272
Afd. IV WET OP HET CONSUMENTENKREDIET 273-276
Afd. V FINANCIERINGSHUUR GESLOTEN MET EEN CONSUMENT 277-278
Afd. VI WET KOOP OP PLAN 279-280
VIII INHOUD
Afd. VII REISOVEREENKOMST 281-284
Afd. VIII AANKOOP VAN NIEUWE MOTORVOERTUIGEN 285
Afd. IX PSYCHOTROPE STOFFEN 286
Afd. X VERDOVENDE MIDDELEN 287
Hfdst. V FACTUUR EN ANDERE DOCUMENTEN 288-313
Afd. I DE FACTUUR ALS GESCHRIFT 288-291
Afd. II ANDERE DOCUMENTEN 292-313
§ 1 Nota, rekening, debetnota 292
§ 2 Staat 293
§ 3 Borderel 294
§ 4 Pro forma-factuur, voorlopige factuur 295-296
§ 5 Verzamelfactuur 297
§ 6 Gedomicilieerde factuur 298
§ 7 Rekeningafschrift 299-300
§ 8 Rekeningafschrift – bankrekening 301
§ 9 Afsluiting van rekening – rekening-courant 302
§ 10 Memorie, afrekening 303
§ 11 Offertes, bestekken, prijscouranten 304
§ 12 Creditnota 305
§ 13 Bestelbon 306
§ 14 Leveringsbon 307
§ 15 Tickets, toegangsbewijzen 308-310
§ 16 Kwijting 311
§ 17 Kwijting “voor saldo van rekening” 312
§ 18 De consulaire factuur 313
Hfdst. VI BEWIJSKRACHT VAN DE FACTUUR 314-487
Afd. I TEGEN DE LEVERANCIER 314-317
§ 1 Bewijs van de eigen verbintenis 314-315
§ 2 Factuur als kwijtschrift 316-317
Afd. II TEGEN DE CLIE¨NT 318-447
§ 1. Algemeen 318-360
A. Ten aanzien van de handelaar 318-326
B. Ten aanzien van de niet-handelaar 327
C. Aanvaarding 328-343
1. Algemeen 328-330
2. Uitdrukkelijke aanvaarding 331
3. Impliciete en stilzwijgende aanvaarding 332-343
a. Algemeen 332-333
b. Impliciete aanvaarding 334-335
c. Stilzwijgende aanvaarding 336-341
d. Niet-handelaren 342
4. Tegenbewijs 343
D. Protest 344-350
1. Algemeen 344
2. Vorm 345
3. Termijn 346
INHOUD IX
4. Gevolgen 347-350
E. Toepassingsgebied van artikel 25 W.Kh. 351-354
F. Aanvaarding van de factuur en aanvaarding van de levering 355-360
§ 2. Bewijskracht van de factuur m.b.t. de algemene voorwaarden 361-447
A. Inleiding 361
B. Tussen handelaren 362-374
1. Principe 362-365
2. Uitzonderingen 366-373
3. Conclusie 374
C. Ten aanzien van niet-handelaren 375
D. Enige bijzondere problemen 376-387
1. Interpretatie van standaardvoorwaarden 376-378
2. Tegenstrijdige standaardbedingen 379-384
3. Gebruik en gebruikelijk beding 385
4. De zogenaamde stijlclausules 386
5. Afstand van factuurvoorwaarden en rechtsverwerking 387
E. Enige bedingen nader beschouwd 388-420
1. Exoneratiebedingen 388-389
2. Exoneratiebeding met betrekking tot de vrijwarings-
plicht van de verkoper voor verborgen gebreken 390
3. Schadebedingen 391-403
4. Verhogingsbeding in geval van invordering langs gerechtelijke weg (art. 1023 Ger.W.) 404
5. Bedingen met betrekking tot termijnen van respijt 405
6. Bedingen met betrekking tot schuldvergelijking 406
7. Beding tot uitsluiting van dwangsom 407
8. Uitdrukkelijk ontbindend beding 408
9. Bedingen m.b.t. opschortingsrechten en retentierecht 409
10. Bevoegdheidsbedingen 410-417
11. Arbitragebedingen 418
12. Bewijsovereenkomsten 419
13. Rechtskeuze 420
F. Bezwarende bedingen en consumenten 421-447
1. Algemeen 421-425
2. Toepassingsgebied 426
3. De algemene vernietigingsgrond 427-428
4. Zwarte lijst 429-446
a. Totstandkoming 430
b. Eenzijdige wijzigingen van overeenkomst 431
c. De bee¨indiging van de overeenkomst 432
d. Leveringstermijn 433
e. Beperkingen van het verweer van de koper 434
f. Exoneratiebedingen 435
g. Vrijwaring voor verborgen gebreken 436-437
h. Schadebedingen 438-439
i. Onredelijke duur van de overeenkomst 440
j. Bewijsovereenkomsten 441
k. Eigenrichtingclausules 442
l. Bevoegdheidsovereenkomsten 443-445
m. Verhogingsbeding wegens weigering van elektronische factuur 446
5. Rechtskeuze bij internationale overeenkomsten 447
Afd. III ANDERE BEWIJSFUNCTIES VAN DE FACTUUR 448-487
§ 1. De factuur als titel 448-450
A. Algemeen 448
B. De factuur als titel voor bewarend beslag 449
C. De factuur als titel voor de summiere rechtspleging om betaling te verkrijgen 450
D. De factuur als bewijs van de opeisbaarheid van de schuld 451
E. De factuur als bewijs van de levering 452
F. De factuur en de zichtbare gebreken 453
G. De factuur als bewijs van de schade bij onrechtmatige daad 454
H. De factuur en het voorrecht van de onbetaalde verkoper (art. 20,5° Hyp.W.)
I. De factuur en het eigendomsvoorhoud (art. 101 Faill.W.)
J. Het voorrecht m.b.t. kosten gemaakt tot het behoud van de zaak (art. 20, 4° Hyp.W.)
K. De factuur en de korte verjaringstermijnen (art. 2271 e.v. BW)
L. De factuur en het bewijs in het huwelijksvermogensrecht
M. De factuur en artikel 2279 BW
N. Vermeldingen op de factuur en het leerstuk der wilsgebreken
O. De factuur en het documentair krediet
P. De factuur en de CIF-koop
Q. De factuur als handelseffect
R. De factuur als bezitstitel
S. Artikel 104 faillissementswet
T. De factuur en novatie
U. De factuur en het faillissement
V. De factuur en de stuiting van de verjaring
W. De factuur en de ingebrekestelling
X. A. Algemeen
Y. B. Wet betalingsachterstand
Z. C. Wet van 1 mei 1913
AA. De bewijskracht in het raam van de WIB
BB. De factuur en de aanbesteding van werken, leveringen en dien-
CC. sten voor de overheid
DD. De factuur en het Europese betalingsbevel
EE. De factuur en de Europese procedure voor geringe vorderingen
Hfdst. VII DE FACTUUR EN DE WET BETALINGSACHTERSTAND 488-505
Afd.I ALGEMEEN 488
Afd. II TOEPASSINGSGEBIED 489
Afd. III BETALINGSTERMIJN VAN DERTIG DAGEN 490-491
Afd. IV AUTOMATISCHE INGEBREKESTELLING 492
Afd. V BIJZONDERE WETTELIJKE MORATOIRE INTEREST 493-497
Afd. VI TAAK VAN DE RECHTER 498
Afd. VII HANDELSTRANSACTIES MET OVERHEIDSINSTANTIES 499
Afd. VIII VERGOEDING INVORDERINGSKOSTEN 500-502
Afd. IX BESCHERMING VAN DE SCHULDEISER TEGEN ONBILLIJKE CLAUSULES 503-505
Hfdst. VIII Afd. I ENDOSSEMENT VAN DE FACTUUR
INLEIDING XI 506-543

Afd. II TOEPASSINGSVOORWAARDEN 518-525
§1. Aard en vorm van de factuur 518-519
§ 2 Hoedanigheid van leverancier en cliënt 520-521
§ 3 Endossement 522
§ 4 Begunstigde van het endossement 523-524
§ 5 De betekening van het endossement 525
Afd. III TEGENWERPELIJKHEID VAN HET ENDOSSEMENT 526-543
§1 . Ten aanzien van derden (anderen dan de schuldenaar) 526-527
§ 2 Ten aanzien van de debiteur 528-531
§ 3 Tegenwerpelijkheid der excepties 532-543
Hfdst. IX DE FACTUUR EN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING 544-759
Afd. I TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN 544-578
§1. Onderneming 547-554
§ 2. Vrij beroep 555-557
§ 3. Consument 558-562
§ 4. Producten en diensten 563-566
§ 5. Reclame 567-572
§ 6. Handelspraktijk 573-574
§ 7. Etikettering 575
§ 8. Op de markt brengen 576
§ 9. Toepassingsgebied 577-578
Afd. II INFORMATIE VAN CONSUMENT 579-605
§ 1. Prijsaanduiding 579-585
§ 2 Aanduiding van de hoeveelheid 586-598
§ 3 Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten 599-605
A. Etikettering 599
B. Goederen 600-604
C. Diensten 605
Afd. III VERDERE INFORMATIEVERPLICHTINGEN IN DE WET
MARKTPRAKTIJKEN 606-618
§ 1. Benamingen van oorsprong 606-616
§ 2. Buitenlandse benamingen 617-618
Afd. IV RECLAME 619-637
§ 1. Algemeen 619
§ 2 Oneerlijke reclame t.a.v. andere personen dan consumenten 620-625
§ 3 Onrechtmatige reclame 626-637
A. Algemeen 626-627
B.Misleidende reclame 628-631
C. Afbrekende reclame 632
D. Identificerende reclame 633
E.Reclame die een overtreding van de wet in de hand werkt 634
F.Misbruik van facturen 635-637

Afd. V VERKOOP MET VERLIES 638-644
Afd. VI AFGEDWONGEN OVEREENKOMSTEN 645-649
Afd. VII ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN JEGENS CONSUMENTEN 650-682
§ 1. Toepassingsgebied 650-652
§ 2. Algemene norm 653-658
§ 3. De zgn. “open” algemene normen 659-678
A. Algemeen 659-660
B. Misleidende praktijken 661-667
C. De misleidende omissie 668-675
D. Agressieve praktijken 676-678
§ 4. De per se verboden gedragingen 679-682
A. Algemeen 679
B. De zwarte lijst van misleidende praktijken 680
C. De zwarte lijst van agressieve praktijken 681
§ 5. Volgorde van beoordeling 682
Afd. VIII ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN JEGENS ANDERE PERSONEN DAN CONSUMENTEN 683-691
§ 1. De algemene norm 683
A. Het stichten van verwarring 684
B. Misleiding 685
C. Parasiteren en slaafs nabootsen 686-691
Afd. IX DE VORDERING TOT STAKEN 692-705
§ 1. Algemeen 692-695
§ 2. Wijze van behandeling van de vordering 696-698
A. Algemeen 696
B. Toestaan van een termijn 697
C. Uitvoerbaarheid 698
§ 3. Wie kan de vordering instellen? 699-700
§ 4. Tegen wie kan de vordering worden ingesteld? 701-705
A. De auteur van de reclame 702-704
B. De ondernemingen die bezwarende bedingen hanteren 705
Hfdst. X FACTUUR EN MERKENRECHT 706-711
Hfdst. XI DE FACTUUR EN DE STRAFWET 712-738
Afd. I VALSHEID IN FACTUREN 712-727
§ 1 Algemeen 712-719
§ 2 Valse handtekeningen 720
§ 3 Valsheid door vervalsing of namaking van geschriften 721
§ 4 Valsheid door valse verklaringen 722
§ 5 Valsheid door geveinsde overeenkomsten 723
§ 6 Valsheid door het valselijk opmaken van overeenkomsten, verbintenissen of schuldbevrijdingen 724
§ 7 Nadeel 725
§ 8 Bijzonder opzet 726
§ 9 Gebruik van valse geschriften 727
Afd. II FISCALE MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR MIDDEL VAN FACTUREN 728-731
§ 1 Inbreuken op de bepalingen van de verschillende fiscale wetboeken 730
§ 2 Inbreuken op de douanewetgeving 731
Afd. III ANDERE MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR MIDDEL VAN FACTUREN 732-738
§ 1 Marktpraktijkenwet 732-733
§ 2 Misbruik van vertrouwen, oplichting en bedrog 734
§ 3 Artikel 509 Sw. m.b.t. endossement van de factuur 735
§ 4 Certificaten van oorsprong 736
§ 5 Wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt 737
§ 6 Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica 738
Hfdst. XII FACTUUR ALS CONTROLE-INSTRUMENT 739-746
 

Bespreking van dit boek door de uitgever:

De factuur vervult een onmisbare bewijsfunctie in het handelsverkeer. In dit boek vindt u een exhaustieve behandeling van de diverse vragen die hierbij kunnen rijzen : de verplichting tot afgifte, de verplichte vermeldingen, de taal van de factuur, de bewijsfunctie tegenover handelaren en tegenover consumenten, het endossement van de factuur, enz. Verder worden ook andere handelsdocumenten besproken zoals de bestelbon en de leveringsbon. U treft in dit boek tevens een grondige bespreking aan van de problematiek van de algemene contractvoorwaarden die op facturen en andere documenten voorkomen. De herwerking van de eerste editie drong zich op, gelet op o.a. de nieuwe wet Handelspraktijken en W.B.T.W. Eerste uitgave: A. Cloquet, 1953.

De laatste uitgave is van 2012. Zowel deze uitgave als de vorige zijn in onze bibliotheek.

Sz bijgevoegde inhoudstafel slaat wel op de vorige uitgave.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 23/08/2010 - 14:24
Laatst aangepast op: di, 12/05/2015 - 14:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.