-A +A

Deontologie van de Vlaamse advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Puydt R
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
9789050959438
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

INLEIDING.
DE TAAK VAN DE ADVOCAAT .1
HOOFDSTUK I.
DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP . 3
A. De toegangsvoorwaarden .3
1. De nationaliteit .3
2. Het diploma .8
3. Het bewijs van goed gedrag . 9
4. De eedaf egging . 10
5. De inschrijving op de lijst van de stagiairs .11
6. De permanente vorming .19
7. De advocaat-bemiddelaar . 20
8. De jeugdadvocaat .21
9. De ereadvocaat . 21
B. De onverenigbaarheden . 22
1. Absolute onverenigbaarheden . 22
2. Relatieve onverenigbaarheden .27
a. Openbare bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden . 27
b. Private bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden . 29
HOOFDSTUK II.
DE STRUCTUREN VAN DE BALIE.31
A. De Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) . 32
B. De Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie .38
C. De Orde van Advocaten .41
1. De Stafhouder .42
a. Administratieve bevoegdheid .42
b. Tuchtrechtelijke bevoegdheid .43
2. De Raad van de Orde .44
D. Het Bureau voor juridische bijstand .47
E. Internationale organisaties . 52
HOOFDSTUK III.
HET KANTOOR .55
A. De kantoorruimte .55
B. Het management. 56
C. De publiciteit . 57
1. Naambord .58
2. Briefpapier .59
3. Naamkaart .60
4. Telefoongidsen .61
5. Media .61
6. Jaarboeken, brochures en website . 63
D. De samenwerkingsvormen . 64
1. De begripsomschrijving .65
2. De associaties .67
3. De groeperingen .68
4. De netwerken .69
5. Het multidisciplinair partnership (MDP) .69
E. De overdracht van cliënteel . 70
F. De fiscale verplichtingen .70
1. Fiscale documenten .70
a. Ontvangstbewijsboekjes . 70
b. Dagboek .71
c. Individuele rekeningen .71
d. Fiche 281.50 .72
e. Fiscale aangifte .72
f. Vrijstelling van btw .75
g. Meldingsplicht witwasgeld .76
2. Onderzoeksmaatregelen ter beschikking van de fi cus .77
a. Ten opzichte van de belastingplichtige zelf .77
b. Tegenover derden . 78
G. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering .79
H. Het sociaal statuut van de advocaat .79
1. Het wettelijk stelsel . 80
a. De sociale verzekeringskas .80
b. De ziekenfondsen . 84
2. Aanvullende voorzieningen .85
a. Voorzorgskas voor Advocaten .85
b. Aanvullende ziekteverzekering . 86
3. Pensioencumulatie . 87
I. Het personeel . 87
J. Het archief .88
HOOFDSTUK IV.
DE KOSTEN EN ERELOONSTAAT .89
A. De tariefregeling . 89
1. Administratieve kosten .89
2. Het ereloon .90
a. Recht op ereloon .90
b. Criteria voor het begroten van het ereloon . 90
c. De provisies .93
d. Het abonnement .94
e. Rechtsbijstandsverzekering .95
f. Onrechtmatige bedingen . 96
g. Vergoedbare schade / verhaalbaarheid van advocatenhonoraria 96
h. Gemeenschapsrecht .99
3. De gerechtskosten . 100
B. De vergoeding van de advocaat-gerechtelijk mandataris .101
C. De betwistingen .105
1. Minnelijk .105
2. Gerechtelijke procedure .108
D. De opvolging .111
E. De verjaring van de ereloonvordering .111
F. Het bevoorrechte karakter .112
G. De derdenrekening . 115
HOOFDSTUK V.
CONFRATERNITEIT EN LOYALITEIT .117
A. De confraterniteit .117
B. De briefwisseling .120
1. Briefwisseling tussen advocaten . 120
2. Briefwisseling met de stafhouder .123
3. Briefwisseling met de cliënt .123
4. Briefwisseling met de cliënt-gedetineerde . 126
5. Briefwisseling met tegenpartij die in persoon verschijnt . 126
6. Briefwisseling met syndicale afgevaardigde / belastingambtenaren 127
7. Briefwisseling met gerechtelijke mandatarissen .127
8. Briefwisseling met notarissen .127
C. Elektronische transacties . 128
D. Conclusies en bewijsstukken . 130
HOOFDSTUK VI.
HET BEROEPSGEHEIM .135
A. De geheimhouding . 135
1. Geheimhouding in beroepszaken .135
2. De zwijgplicht van de advocaat.140
B. Verschoningsgronden . 140
1. De openbare orde . 140
2. De getuigplicht .141
3. De tuchtoverheden .142
4. Beroepsaansprakelijkheid .144
C. Medische expertises .144
D. Advocaat-gerechtelijk mandataris .145
E. De gerechtelijke bemiddeling . 148
F. Het beslag in handen van een advocaat . 148
G. De huiszoeking . 149
HOOFDSTUK VII.
DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID .153
A. De contractuele aansprakelijkheid .153
B. De quasi-delictuele aansprakelijkheid .156
C. Schadegevallen . 157
D. Verjaring .163
HOOFDSTUK VIII.
HET TUCHTRECHT .165
A. De tuchtrechtelijke instanties . 165
1. De Stafhouder . 165
a. Onderzoeksrechter .165
b. Bewarende maatregelen . 165
2. De tuchtraden . 166
3. De tuchtraad van beroep . 168
B. Het tuchtrecht .169
1. De klacht .169
2. De voorzitter van de tuchtraad .169
3. De onpartijdigheid .170
4. De openbaarheid .171
5. De tuchtrechtspleging .173
a. Eerste aanleg . 173
b. Verzet . 175
c. Hoger beroep . 175
d. Cassatieberoep .176
e. De uitvoerbaarheid .177
C. De tuchtstraffen .177
1. De sancties . 177
2. De weglating .179
3. De wederinschrijving . 180
4. Opschorting van uitspraak .182
5. Verjaring .182
6. Het eerherstel .182
BIBLIOGRAFIE . 185
BIJLAGEN .187
1. Gerechtelijk Wetboek .189
2. Reglementen O.V.B. 218
– Gedragscode voor advocaten van de Europese Gemeenschap .218
– Reglement van 25 maart 2009 betreffende de beroepsopleiding . 226
– Reglement van 7 mei 2008 betreffende de stage .229
– Reglement van 30 januari 2008 betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken .233
– Reglement van 21 november 2007 betreffende de voor de Raad van de Orde geldende procedure volgens de tuchtrechtspleging . 234
– Reglement van 21 november 2007 betreffende de aanvaarding van gerechtelijke mandaten .236
– Reglement van 14 maart 2007 betreffende het mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt .237
– Reglement van 31 januari 2007 betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit .237
– Reglement van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten . 240
– Reglement van 8 juni 2005 betreffende het statuut van de advocaat 245
– Reglement van 3 november 2004 inzake opvolging .245
– Reglement van 2 juni 2004 inzake permanente vorming . 246
– Reglement van 22 januari 2003 inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten . 248
– Reglement van 4 juni 2003 inzake advocaat en media .250
– Reglement van 4 juni 2003 inzake de financiële regeling bij de overstap naar een andere balie .251
– Reglement van 4 juni 2003 inzake vestiging van meerdere kantoren .252
– Reglement van 4 juni 2003 inzake publiciteit .253
– Reglement van 11 december 2002 inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden .254
– Reglement van 18 september 2002 inzake de advocaat-syndicus van een vereniging van mede-eigenaars .255
3. Reglementen van de Nationale Orde van Advocaten .257
– Reglement van 10 januari 1992 inzake beslag onder derden in handen van een advocaat . 257
– Reglementen van 6 juni 1970, 6 maart 1980, 8 mei 1980 en 22 april 1986 inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten .257
– Reglement van 10 maart 1977 inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissenadvocaten .259
– Reglement van 25 mei 1972 inzake de eedaflegging door getuigen in het kader van een tuchtprocedure .259
TREFWOORDENREGISTER . 261
 

Bespreking van dit werk door de uitgever

De zesde – bijgewerkte en herziene – editie van deze klassieker over het statuut en de deontologie van de Vlaamse advocaat omschrijft alle aspecten van het advocatenberoep. Het stelt duidelijke en heldere principes en vult ze aan met de meest recente rechtspraak, zoals die zich in de laatste jaren ontwikkelde. Geen enkel aspect wordt uit de weg gegaan, ook niet de nieuwe tuchtprocedure, de aansprakelijkheidsproblematiek, de publiciteit, de confraterniteit en de loyaliteit, de gerechtelijke mandaten, de jeugdadvocaat en zoveel meer.

“Dit boek beantwoordt aan de essentialia van een deontologische handleiding: een klare en verstaanbare analyse van de desbetreffende regelgeving en daarop geënte rechtspraak, een persoonlijke benadering over de betwiste punten die in deze materies kunnen opduiken en een vlot geschreven betoog.”
Prof. dr. Marcel Storme over een vorige editie (R.M. Themis, 2004-3)

Raoul M. de Puydt is doctor in de Rechten (K.U.Leuven) en licentiaat internationaal recht (V.U.B.). Als advocaat bij de balie te Brussel publiceert hij reeds meer dan twintig jaar over deontologie. Thans is hij afgevaardigde bij de O.V.B. en secretaris van de Tuchtraad van Beroep voor advocaten van de 14 Vlaamse balies.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 30/04/2012 - 22:42
Laatst aangepast op: ma, 30/04/2012 - 22:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.