-A +A

Delegatie en taakverdeling in de NV

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Geyter Sarah
Auteur: 
De Poorter Ingrid
Auteur: 
Lerouw Emmanuel
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2016
ISBN nummer: 
978-2-8044-7599-4
Samenvatting

Dit boek beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt georganiseerd. Hoewel de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden heeft – voor zover zij niet werden voorbehouden aan de algemene vergadering – en in principe als college beslist, zal de raad zich in de grotere ondernemingen meestal niet inlaten met beslissingen die het dagdagelijkse reilen en zeilen betreffen.

Hij zal hiervoor (vaak uit noodzaak) een beroep doen op bevoegdheidsdelegaties aan een orgaan van dagelijks bestuur, een directiecomité of bijzondere lasthebbers. Ook worden de taken vaak intern verdeeld door de oprichting van comités, zoals het auditcomité, het remuneratiecomité of een adviserend comité.

Deze delegaties en taakverdelingen verhogen de noodzaak aan toezicht door de raad van bestuur op het management en op de bijzondere comités. Zij hebben ook implicaties voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. Het werk biedt een grondige analyse van de delegatie door de raad van bestuur, de interne taakverdeling en de impact hiervan op de toezichtstaak en de aansprakelijkheid van de bestuurders.

Lees deze integrale bijdrage (247 pagina's) online in pdf via de bibliotheek U Gent

Inhoudstafel tekst: 

Korte inhoud
I. Delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur in de naamloze vennootschap

1. Het orgaan van dagelijks bestuur
2. Het directiecomité
3. Bijzondere delegaties

II. Taakverdeling in de raad van bestuur

1. Het belang tot oprichting van bijzondere comités binnen de raad van bestuur
2. Juridische grondslag
3. Auditcomité
4. Remuneratiecomité
5. Benoemingscomité
6. Overige adviserende comités
III. De toezichtstaak van de raad van bestuur

1. Inleiding
2. Geen wettelijke definitie van toezicht
3. Verschillende vormen van toezicht
4. Het toezicht inhoudelijk: van interne controle naar ondernemingsrisicomanagement
5. De toezichtstaak van de raad van bestuur in de rechtspraak
IV. Gevolgen van bevoegdheidsdelegatie en taakverdeling voor de aansprakelijkheid van bestuurders

1. Inleiding
2. Aansprakelijkheid van de gedelegeerde in geval van bevoegdheidsdelegatie
3. Aansprakelijkheid van de raad van bestuur in geval van bevoegdheidsdelegatie
4. Aansprakelijkheid in geval van interne taakverdeling

Integrale inhoudstafel

 

VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT. III

TEN GELEIDE . I

DEEL 1.

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

INLEIDING .

HOOFDSTUK 1.

HET ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR .

Afdeling 1. Terminologie .

§ 1. Dagelijks bestuurder - orgaan van dagelijks bestuur .

§ 2. Gedelegeerd bestuurder .

§ 3. Algemeen directeur - directeur-generaal .

§ 4. CEO .

Afdeling 2. Kwalificatie van de contractuele verhouding met de vennootschap.

§ 1. Algemeen .

§ 2. De dagelijks bestuurder is een orgaan van de vennootschap .

§ 3. Intuitu personae-karakter van het mandaat .

Afdeling 3. Benoeming en ontslag .

§ 1. Bevoegdheid tot benoeming .

§ 2. Duur en beëindiging van het mandaat .

A. Beëindiging van het mandaat door de dagelijks bestuurder .

B. Beëindiging van het mandaat van de dagelijks bestuurder door de vennootschap .

C. Overige beëindigingsgronden .

§ 3. Openbaarmaking - tegenwerpelijkheid .

Afdeling 4. Hoedanigheidsvoorwaarden .

§ 1. Bestuurder of niet, al dan niet aandeelhouder.

§ 2. Zelfstandige of werknemer .

§ 3. De dagelijks bestuurder-rechtspersoon .

§ 4. Geen beroepsverbod .

Afdeling 5. Bezoldiging/vergoeding .

§ 1. Bezoldigd karakter van het mandaat van de dagelijks bestuurder .

§ 2. Specifieke regels in de aandelengenoteerde vennootschappen .

A. Transparantie omtrent de remuneratie .

B. Structuur van de remuneratie .

§ 3. Enkele praktische problemen in het kader van de toekenning van aandelengerelateerde vergoeding van de dagelijks bestuurder die geen arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap .

A. Uitdrukkelijke vermelding van de identiteit bij opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van warrants .

B. Kortere duurtijd van warrants .

C. Geen uitgifte van warrants onder het toegestaan kapitaal .

D. Uitzondering op de strenge procedurele omkadering van financial assistance is niet van toepassing .

Afdeling 6. Bevoegdheden .

§ 1. Bevoegdheidsomschrijving .

A. Definitie door het Hof van Cassatie .

B. Uitwerking .

1. Beoordeling in concreto van de dagelijkse noden van de vennootschap .

2. Bevoegdheden vs. opdracht.

C. Voorbeelden uit de rechtspraak .

1. Arbeidsrecht .

2. Fiscale bezwaarschriften .

3. Handelstransacties .

4. Beslissing tot instellen van gerechtelijke procedures .

5. Vertegenwoordiging van de rechtspersoon in rechte .

6. Passieve vertegenwoordiging van de vennootschap .

§ 2. Beslissingsbevoegdheid vs. vertegenwoordigingsmacht .

A. Het Prokura-systeem .

B. Enkele nuances inzake de vertegenwoordigingsproblematiek .

1. Niet elke derde kan de onbevoegdheid van de vertegenwoordiger zomaar inroepen .

2. Bijzondere volmachten .

3. Schijnvertegenwoordiging .

4. Bekrachtiging .

C. De gedelegeerd bestuurder .

D. Doeloverschrijdende handelingen van de dagelijks bestuurder .

§ 3. De praktijk: een interne definitie van dagelijks bestuur? .

§ 4. Toekenning van het dagelijks bestuur aan het directiecomité? .

Afdeling 7. Werking .

§ 1. Concurrentiële bevoegdheidsuitoefening .

§ 2. Meerdere dagelijks bestuurders .

§ 3. Bewijs van de beslissingen van dagelijks bestuur.

§ 4. Belangenconflicten .

A. Belangenconflictprocedure voor de persoonlijke belangen van de dagelijks bestuurder.

B. Groepsinterne belangenconflicten (art. 524 W.Venn.) .

HOOFDSTUK Il. HET DIRECTIECOMITÉ . 60

Afdeling 1. Terminologie. 62

Afdeling 2. Oprichting van het directiecomité.63

§ 1. Statutaire machtiging en beslissing van de raad van bestuur.63

§ 2. Publiciteit.64

§ 3. Afschaffing van het directiecomité . 6 5

Afdeling 3. Kwalificatie van de contractuele verhouding met de vennootschap. 66

§ 1. Algemeen .66

§ 2. Intuitu personae-karakter van het mandaat .66

§ 3. Inhoud van de contractuele verbintenissen van het lid van het directiecomité 66

Afdeling 4. Benoeming en ontslag.67

§ 1. Bevoegd orgaan .67

§ 2. Duur en beëindiging van het mandaat . 68

§ 3. Openbaarmaking - tegenwerpelijkheid. 70

Afdeling 5. Hoedanigheid .70

§ 1. Bestuurder of niet, al dan niet vennoot. 70

§ 2. Zelfstandige of werknemer. 71

A. Kwalificatie van het mandaat onder een arbeidsovereenkomst?.71

B. Statuut in de sociale zekerheid. 73

§ 3. Het lid van het directiecomité-rechtspersoon .

§ 4. Beroepsverbod .

§ 5. Bezoldiging/vergoeding .

A. Bevoegd orgaan .

B. Bezoldigd karakter van het mandaat van lid van het directiecomité .

C. Bezoldiging in aandelengenoteerde vennootschappen .

§ 6. Praktische problemen in het kader van de toekenning van aandelengerelateerde vergoeding aan de leden van het directiecomité.76

Afdeling 6. Beslissingsbevoegdheid . 76

§ 1. Het directiecomité oefent zijn bevoegdheden uit als een orgaan .76

§ 2. Bevoegdheidsomschrijving - een wettelijke negatieve definitie . 77

§ 3. Uitwerking. 78

A. Algemeen beleid.78

B. Toezicht.79

C. Wettelijk voorbehouden bevoegdheden.80

§ 4. Interne bevoegdheidsafbakening.81

§ 5. Doeloverschrijdende handelingen. 81

Afdeling 7. Vertegenwoordigingsmacht. 81

§ 1. Het directiecomité is een vertegenwoordigingsorgaan.81

§ 2. De plaats van het directiecomité in het Prokura-systeem .82

§ 3. Het bijzondere vertegenwoordigingsorgaan van artikel 524bis, 3e lid

§ 4. Enkele nuances inzake de vertegenwoordigingsproblematiek .

Afdeling 8. Werking .

§ 1. Concurrentiële bevoegdheid met de raad van bestuur of niet? .

§ 2. Het directiecomité is een collegiaal orgaan .

§ 3. Aantal leden .

§ 4. Belangenconflicten .

A. Belangenconflictprocedure voor de persoonlijke belangenconflicten van de leden van het directiecomité .

B. Groepsinterne belangenconflicten .

§ 5. Bewijs van de beslissingen van het directiecomité en rapportering .

Afdeling 9. Evaluatie van 13 jaar directiecomité .

§ 1. Elementen die pleiten tegen de invoering van een directiecomité .

§ 2. Elementen die pleiten voor de invoering van een directiecomité .

HOOFDSTUK III. BIJZONDERE DELEGATIES .

Afdeling 1. Bevoegdheid tot verlenen van bijzondere volmachten .

Afdeling 2. Wie kan optreden als lasthebber? .

Afdeling 3. Bevoegdheden van de lasthebber .

§ 1. Enkel bijzondere delegaties .

A. Definitie .

B. Interpretatie .

§ 2. Bevoegdheden die niet kunnen worden gedelegeerd .

§ 3. Tegenwerpelijkheid van de bevoegdheidsafbakening .

Afdeling 4. De praktijk van interne delegatiehandleidingen (over de hele (multinationale) groep heen) .

§ 1. Rechtsgeldigheid .

§ 2. Praktische werking .

A. Meerzijdige rechtshandelingen .

B. Eenzijdige rechtshandelingen .

§ 3. Rol van de organen van de vennootschap .

DEEL Il. COMITÉS IN DE RAAD VAN BESTUUR•

HOOFDSTUK I.

HET BELANG TOT HET OPRICHTEN VAN BIJZONDERE COMITÉS

BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR .

HOOFDSTUK Il. JURIDISCHE GRONDSLAG .

HOOFDSTUK III. AUDITCOMITÉ .

Afdeling 1. Inleiding .

Afdeling 2. Toepassingsgebied .

§ 1. Genoteerde vennootschappen conform artikel 4 W.Venn .

§ 2. Kleine en middelgrote vennootschappen zijn vrijgesteld .

§ 3. Financiële instellingen .

Afdeling 3. Samenstelling .

Afdeling 4. Taken en bevoegdheden .

§ 1. Monitoring van het financiële verslaggevingsproces .

§ 2. Monitoring van de doeltreffendheid van het interne controlesysteem en risico beheerssysteem .

A. Inleiding .

B. Definitie interne controle en risicobeheer .

C. Monitoringrol van het auditcomité .

§ 3. Toezicht op interne audit .

§ 4. Monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening .

§ 5. Monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris .

Afdeling 5. De werking .

Af deling 6. De relatie tussen het auditcomité en andere organen van de vennootschap .

HOOFDSTUK IV. REMUNERATIECOMITÉ .

Afdeling 1. Inleiding .

Afdeling 2. Toepassingsgebied .

Afdeling 3. Samenstelling .

Afdeling 4. Taken en bevoegdheden .

§ 1. Voorstellen formuleren betreffende het algemeen en individueel remuneratiebeleid .

§ 2. Voorbereiden van het remuneratieverslag als deel van het jaarverslag .

A. Het remuneratiebeleid .

B. Individuele remuneratie- of verloningspakketten .

C. Vertrekvergoedingen en terugvorderingsrecht .

§ 3. Toelichting geven op de algemene vergadering van aandeelhouders .

§ 4. Overige taken .

Afdeling 5. De werking .

Af deling 6. De relatie tussen het remuneratie comité en andere organen van de vennootschap .

HOOFDSTUK V. BENOEMINGSCOMITÊ .

Afdeling 1. Inleiding .

Afdeling 2. Toepassingsgebied .

Afdeling 3. Samenstelling .

Afdeling 4. Taken en bevoegdheden .

Afdeling 5. De werking .

HOOFDSTUK Vl. OVERIGE ADVISERENDE COMITÉS .

DEEL III. DE TOEZICHTST AAK VAN DE RAAD VAN BESTUUR .

HOOFDSTUK 1. INLEIDING .

HOOFDSTUK II. GEEN WETTELIJKE DEFINITIE VAN TOEZICHT .

HOOFDSTUK III. VERSCHILLENDE VORMEN VAN TOEZICHT .

Afdeling 1. Bepalen en opvolgen van de algemene strategie .

Afdeling 2. Verlenen van advies .

Afdeling 3. Toestemmingsvoorbehoud .

Afdeling 4. Evocatierecht .

Afdeling 5. Aansprakelijkheidsvordering .

Af deling 6. Ontslag .

HOOFDSTUK IV. HET TOEZICHT INHOUDELIJK: VAN INTERNE CONTROLE NAAR ONDERNEMINGSRISICOMANAGEMENT .

Afdeling 1. Inleiding .

Afdeling 2. De begrippen ondernemingsrisico en ondernemingsrisicomanagement .

Afdeling 3. Voorbeeld van een raamwerk voor ondernemingsrisicomanagement: COSO ERM-raamwerk .

Afdeling 4. Ondernemingsrisicomanagement in het Belgisch vennootschapsrecht .

§ 1. Ondernemingsrisicomanagement in het jaarverslag .

§ 2. Het auditcomité .

§ 3. Regels inzake de bewaking van de continuïteit .

A. Verantwoording van de toegepaste waarderingsregels bij aanhoudende verliezen .

B. Maatregelen om de continuïteit gedurende redelijke termijn te vrijwaren .

C. De alarmbelprocedure .

§ 4. Besluit .

HOOFDSTUK V. DE TOEZICHTSTAAK VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN DE RECHTSPRAAK .

Afdeling 1. Toezicht als actieve verplichting .

Afdeling 2. Verplichting voor niet-uitvoerende bestuurders om zichzelf te informeren .

Afdeling 3. Verplichting om een informatie- en verslaggevingssysteem te installeren .

Afdeling 4. Besluit .

DEEL IV. GEVOLGEN VAN BEVOEGDHEIDSDELEGA TIE EN TAAKVERDELING VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS. 217

HOOFDSTUK 1.

INLEIDING .

HOOFDSTUK II. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEDELEGEERDE IN GEVAL VAN BEVOEGDHEIDSDELEGATIE . 221

Afdeling 1. Wie stelt de aansprakelijkheidsvordering in?.221

Afdeling 2. Aansprakelijkheidsgronden. 222

§ 1. Orgaan van dagelijks bestuur.222

§ 2. Directiecomité . 222

§ 3. Bijzondere gevolmachtigde. 223

Afdeling 3. Kwijting .224

Afdeling 4. Verjaring.224

HOOFDSTUK III. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN GEVAL VAN BEVOEGDHEIDSDELEGATIE . 226

Afdeling 1. Zorgvuldige bevoegdheidsdelegatie als feitelijk verweer tegen een aansprakelijkheidsvordering .

Afdeling 2. Aansprakelijkheid van de bestuurders voor selectie, bijstand en toezicht .

§ 1. Selectie van een bekwame gedelegeerde .

§ 2. Bijstand aan de gedelegeerde .

§ 3. Toezicht op de gedelegeerde .

HOOFDSTUK IV. AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN INTERNE TAAKVERDELING.

Afdeling 1. Principe: collegiale besluitvorming leidt tot collectieve aansprakelijkheid .

Afdeling 2. Mogelijkheid tot differentiatie op het vlak van aansprakelijkheid? .

§ 1. De aansprakelijkheid van de bestuurders die zich hebben gebaseerd op het advies van anderen .

§ 2. De aansprakelijkheid van de 'gespecialiseerde' bestuurders .

Afdeling 3. Besluit .

BIBLIOGRAFIE .
 

Bespreking in NJW: 
NjW 2016, afl. 339, 265.

Uittreksels

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 30/12/2017 - 14:19
Laatst aangepast op: za, 30/12/2017 - 14:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.