-A +A

De vereffening van de BVBA en de NV

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Lambrechts J
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789046543382
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD 1
Hoofdstuk 1. Begripsomsehrijving 3
Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBAINV vereffend worden? 7
Hoofdstuk 3. De vereffeningsprocedure 11
3.1. Voorbereidende fase: van ontbinding of nietigheid tot vereffening 13
3.1.1. De onvrijwillige invereffeningstelling 13
3.1.1.1. De nietigheid van de BVBA of de NV 13
3.1.1.2. De onvrijwillige ontbinding van de BVBA of de NV . 15
3.1.2. De vrijwillige invereffeningstelling 19
3.1.2.1. Verslag van de zaakvoerders/raad van bestuur (art. 181 § 1, eerste lid W.Venn.) 20
3.1.2.2. Staat van activa en passiva (art. 181 § 1, tweede lid W.Venn.) 21
3.1.2.3. Verslag over de staat van activa en passiva ('controle-verslag') (art. 181 § 1, derde lid W.Venn.) 22
3.1.2.4. Mededeling aan de vennoten/aandeelhouders (art. 181 § 2 W.Venn.) 23
3.1.2.5. Geen kwijting voor de zaakvoerders/bestuurders en de commissaris 24
3.2. De beslissing tot ontbinding van de BVBA of de NV 24
3.2.1. Meerderheden 24
3.2.2. Notariele bevestiging (art. 181 § 4 W.Venn.) 24
3.3. Sancties m.b.t. de beslissing tot ontbinding 25
3.4. Het verdere verloop van de vereffeningsprocedure 27
3.4.1. De benoeming van de vereffenaars en bepaling van de wijze van vereffening 27
3.4.1.1. Algemeen
3.4.1.2. Bepaling in de statuten 28
3.4.1.3. Bepaling door de algemene vergadering 29
3.4.1.4. Bepaling door de rechtbank 32
3,4.1.5. Benoeming van rechtswege 35
3.4.2. De voorzitter van de rechtbank van koophandel moet de benoeming van de vereffenaar bevestigen of homologeren 36
3.4.2.1. Inleiding 36
3.4.2.2. Bevestiging of homologatie van de benoeming van de vereffenaar door de voorzitter van de rechtbank van koophandel 38
3.4.3, De beeindiging van de functie van de zaakvoerders/bestuurders — boekhoudkundige verplichtingen bij ontbinding van de BVBA/NV 43
3.4.4. De boekhoudkundige verplichtingen in de loop van de vereffening
van de BVBA/NV 46
3.4.5. Publiciteit 49
3.4.5.1. Bekendmaking van de benoeming van de vereffenaars, van hun bevoegdheden en van hun ambtsbeeindiging . 49
3.4.5.2. Vermelding in de uitgaande stukken van de BVBA/NV 51
3.4.5.3. Wijziging van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen 52
Hoofdstuk 4. De rechtspositie van de BVBAINV in vereffening 53
4.1. Het voortbestaan van de BVBA/NV voor haar vereffening 55
4.2. De rechtspersoonlijkheid van de BVBA/NV in vereffening 57
4.3. Het vereffeningsdoel 58
4.4. De duur van de vereffeningstoestand 59
Hoofdstuk 5. De interne structuur van de BVBAINV in vereffening 61
5.1. Het bestuur 63
5.2. De commissaris 64
5.3. De algemene vergadering 65
5.4. De vereffenaars 67
Hoofdstuk 6. De vereffenaars 69
6.1. De benoeming van de vereffenaars 71
6.2. Het aantal vereffenaars 72
6.3. Het juridisch statuut van de vereffenaar 72
6.3.1. Inleiding 72
6.3.2. De vereffenaar als vennootschapsorgaan ten aanzien van derden 72
6.3.2.1. Algemeen 72
6.3.2.2. Volmachten 73
6.3.2.3. Bevoegdheidsbeperkingen 74
6.3.2.4. Delegatie van bevoegdheden 75
6.3.2.5. Aansprakelijkheid van de vennootschap 75
6.3.2.6. Vergelijking met de zaakvoerders/bestuurders 76
6.3.3. De vereffenaar als lasthebber ten aanzien van de BVBA/NV .. 77
6.4. Wie kan vereffenaar worden9 77
6.4.1. Algemeen 77
6.4.2. Vrijwillige vereffening: vereffenaar moet voor de uitoefening van zijn mandaat voldoen aan alle waarborgen van rechtschapenheid' 80
6.5. Wie kan niet tot vereffenaar worden aangesteld? 81
6.5.1. Absolute onmogelijkheid om als vereffenaar op te treden (art. 184
§ 1, vierde lid W.Venn.) 81
6.5.2. Relatieve onmogelijkheid om als vereffenaar op te treden (gewijzigd art. 184 § 1, vijfde lid W.Venn.) 82
6.6. De rechtspersoon aangeduid als vereffenaar 83
6.7. Duur van het mandaat van de vereffenaar 83
6.8. Het einde van het mandaat van de vereffenaar 84
6.8.1. Algemeen 84
6.8.2. Om redenen eigen aan de persoon van de vereffenaar 84
6.8.3. Gedwongen ontslag wegens herroeping 84
6.8.3.1. Herroeping van het mandaat van een statutair benoemde vereffenaar 85
6.8.3.2. Herroeping van het mandaat van een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering 86
6.8.3.3. Herroeping van het mandaat van een vereffenaar benoemd door de rechtbank 86
6.8.4. Het verstrijken van de duur of het faillissement van de BVBA/NV 87
6.8.5. Het vrijwillig ontslag door de vereffenaar 87
6.8.6. Vervanging van de vereffenaar 88
6.8.7. Gevolgen van de heeindiging van het mandaat 88
6.9. Bezoldiging van de vereffenaar 89
6.9.1. Het recht op bezoldiging 89
6.9.2. Het voorrecht van het ereloon van de vereffenaar 90
6.9.2.1. Voorrecht van de gerechtskosten (art. 17 en 19, 1° HYP-W . ) 90
6.9.2.2. Voorrecht van de kosten gemaakt tot behoud van de zaak 91
Hoofdstuk 7. Het verdere verloop van de vereffening — bevoegdheden van de vereffenaars 93
7.1. De draagwijdte van de bevestiging resp. de homologatie door de rechtbank van koophandel 95
7.2. Het verdere verloop van de vereffening 96
7.2.1. Inbezittreding en inventarisatie 97
7.2.2. Realisatie van de activa 99
7.2.2.1. Algemeen 99
7.2.2.2. De wettelijke regeling 100
7.2.2.2.1 Handelingen die de vereffenaar zelfstandig kan stellen (art. 186 W.Venn . ) 101
7.2.2.2.2 Handelingen waarvoor toestemming van de algemene vergadering is vereist (art. 187
W.Venn.) 113
7.2.2.3. Belangenconflict 128
Hoofdstuk 8. Betaling van de schulden 131
8.1. Algemeen 133
8.2. Beginselen 133
8.3. De concursus creditorum 134
8.3.1. Het ontstaan van de leer van de samenloop 134
8.3.2. Het ogenblik van het intreden van de samenloop 134
8.3.3. Toepassingsgebied van de regeling inzake samenloop: chirografaire en algemeen bevoorrechte schulden 135
8.3.4. Schulden 'in' de massa 136
8.3.5. Chirografaire en algemeen bevoorrechte schulden 138
8.3.5.1. Algemene en bijzondere voorrechten 138
8.3.5.2. Chirografaire schuldeisers 139
8.3.6. Gevolgen van de samenloop 139
8.3.6.1. Lot van de schuldvorderingen op termijn: schorsing van
de loop van de interesten en aftrek van een disconto . . 140
8.3.6.2. Principieel verbod op compensatie 144 8.3.6.3. Eigendomsvoorbehoudsclausules en ontbinding van verkoopovereenkomsten 147
8.3.6.4. Eventuele opschorting van individuele uitvoeringsdaden 148
8.3.6.5. Mogelijkheid tot schorsing van bepaalde bewarende maatregelen 150
8.3.7. Samenloop bij vereffening gevolgd door samenloop na faillissement 152
8.4. Faillietverklaring van een vennootschap in vereffening 154
8.4.1. Faillietverklaring voor de termijn van zes maanden na de invereffeningstelling 156
8.4.2. Faillietverklaring tijdens de vereffeningstoestand 157
8.4.2.1. Algemeen 157
8.4.2.2. Staking van betaling 159
8.4.2.3. Wankel krediet 159
8.4.2.4. Belangenafweging en rechtsmisbruik 162
Hoofdstuk 9. Nieuwe maatregelen die de transparantie bij de afwikkeling van de vereffening moeten bewerkstelligen 165
9.1. Het ter griffie bij te houden vennootschapsdossier 167
9.2. De vereffeningsstaten 168
Hoofdstuk 10. De verdeling van het liquidatiesaldo 171
10.1. Algemeen (art. 190 § 2, eerste lid W.Venn.) 173
10.2. Registratierechten 174
10.3. Verdeling naar evenredigheid van de inbreng en deelname in het verlies (art. 30 W.Venn.) 176
10.3.1. Niet-volgestorte aandelen 176
10.3.2. Vervroegde stortingen 178
10.3.3. Aandelen zonder stemrecht 179
10.3.4. Bevoorrechte aandelen en (enkel NV) winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen 180
10.3.5. Afgeloste aandelen (enkel NV) of bewijzen van deelgerechtigdheld (enkel NV) 181
10.4. Modaliteiten van de toekenning of verdeling 182
10.4.1. Verdeling van de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden 182
10.4.2. Toekenning in onverdeeldheid 183
10.5. De inkoop van aandelen van de BVBA/NV door de vereffenaar 183
10.5.1. Algemeen 183
10.5.2. Voordelen 183
10.5.3. Modaliteiten 184
10.5.4. Fiscaal regime 185
Hoofdstuk 11. Afsluiting van de vereffening 187
11.1. Wanneer kan de vereffening worden afgesloten? 189
11.1.1. Afsluiting voordat alle schu1den zijn betaald 189
11.1.2. Onmiddellijke afsluiting van de vereffening 191
11.2. De sluitingsprocedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen 195
11.2.1. Voorafgaand akkoord van de rechtbank van koophandel met het verdelingsplan 196
11.2.2. Neerlegging en controle van de rekeningen en van de stukken tot staving 198
11.2.3. Dc slnitingsvergadering 200
11.2.4. Quorum, meerderheid en vorm van de beslissing tot sluiting van de vereffening 203
11.3. De afsluiting door overname van actief en passief en de virtuele of impliciete afsluiting — gevolgen van de Wet van 2 juni 2006 204
11.3,1. Afsluiting van de vereffening door overname van actief en passief 204
11.3.2. Virtuele of impliciete afsluiting van de vereffening 209
11.4. Bekendmaking 212
11.4.1. Publicatieverplichtingen 212
11.4.2. Sancties 213
11.5. Andere formaliteiten die na de afsluiting vervuld moeten worden . . . 214
11.6. Gevolgen van de afsluiting of van de publicatie van de afsluiting 215
11.6.1. Gevolgen voor de BVBA/NV 215
11.6.2. Gevolgen voor de rechtsbekwaamheid van de BVBA/NV. . . 218
11.6.2.1. Proced ures en rechtsmiddelen ingesteld door de BVBA/NV als eiser 218
11.6.2.2. Procedures en rechtsmiddelen ingesteld of aangewend tegen de BVBA/NV als verweerder 220
11.6.3. Gevolgen voor de schuldeisers 221
11.6.3.1. Vorderingen tegen dc vereffenaar qualitate qua 222
11.6.3 2 Aansprakelijkheidsvordering tegen de vereffenaar. 223
11.6.3.3. Vordering tot nietigverklaring van de sluiting van de vereffening 223
11.6.3.4. Uitlokking van het faillissement 225
11.6.4. Gevolgen voor de vereffenaars 226
11.6.5. Gevolgen voor de vennoten/aandeelhouders 228
11.6.5.1. Algemeen 228
11.6.5.2. De onbetaalde vennootschapsschulden 229
11.6.6. Gevolgen voor het maatschappelijk vermogen 233
11.6.6.1. Algemeen 233
11.6.6.2. Vergeten activa 233
Hoofdstuk 12. De aansprakelijkheid van de vereffenaar 237
12.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikel 192 van het W.Venn 239
12.1.1. Algemeen 239
12.1.2. Grondslagen van de aansprakelijkheidsvordering 241
12.1.3. Bestanddelen: de lout en de sehade 241
12.1.4. Kwijting 242
12.1.5. De verjUringstermijn 242
12.1.6. Vergelijking met de aansprakelijkheid van de zaakvoerders/bestuurders 243
12.1.7. Aansprakelijkheid ten aanzien van de BVBA/NV 244
12.1.8. Aansprake1ijkheid jegens derden 245
12.2. Gerneenrechtelijke aansprakelijkheid 251
12.3. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 253
12.4. De vervanging van de vereanaar 257
Hoofdstuk 13. Bibliografie 259
13.1. Handboeken 261
13.2. Tijdsehriftartikelen 264
13.3. Overzichten van rechtspraak 269

Bespreking van dit werk door de uitgever

In dit boek wordt de vereffening van de BVBA en de NV verder toegelicht, met nadruk op de vennootschapsrechtelijke aspecten. Ook enkele (beperkte) boekhoudkundige en fiscale regels die de vereffening beheersen komen aan bod.

Er wordt stilgestaan bij de benoeming, het statuut en de bevoegdheden van de vereffenaar alsook diens aansprakelijkheden. De positie van de vennootschap in vereffening en van haar organen wordt toegelicht. De betaling van de schulden, de verdeling van het vereffningsaldo, de wijze waarop de vereffening kan worden afgesloten en de gevolgen van deze afsluiting, komen uitgebreid aan bod.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 26/08/2012 - 22:14
Laatst aangepast op: zo, 26/08/2012 - 22:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.