-A +A

De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht samenvatting in het RW

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht: op zoek naar een optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid
Publicatie
Auteur: 
Verhelst S
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
763
Samenvatting

Samenvatting van het doctoraal proefschrift met als titel «De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht: op zoek naar een optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid».

In dit proefschrift is de auteur ingegaan op de rol die slachtoffers van misdrijven (dienen te) hebben in elke fase van de strafprocedure en is er een antwoord geformuleerd op de vraag waar het beoogde evenwicht ligt tussen enerzijds die rol voor slachtoffers en anderzijds het optreden van de publieke instantie.

In de bijdrage gepubliceerd in het RW over dit doctoraal proefschrift wordt voornamelijk stilgestaan bij de conclusies die uit het gevoerde doctoraatsonderzoek kunnen worden getrokken. 

Inhoudstafel tekst: 
De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht: op zoek naar een optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid
Stephanie VERHELST

I. Inleiding

II. Probleemstelling en onderzoeksvragen

III. Conclusies en aanbevelingen

A. Principes ter verantwoording van het optreden van de Staat en de inmenging van het slachtoffer

B. Welke rechten dient het slachtoffer te krijgen?

1° Actief en passief informatierecht

a) Passief informatierecht

(i) Het huidige passieve informatierecht

(ii) Voorstel: uitbreiding van het passief informatierecht

b) Actief informatierecht

(i) Het huidige actieve informatierecht

(ii) Voorstel: uitbreiding van het actief informatierecht door toekenning van spreekrecht

2° Op gang brengen van de vervolging als «correctiemechanisme»

a) Klachtmisdrijven

b) Klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter en rechtstreekse dagvaarding

(i) De rechtvaardiging

(ii) Voorstel: aanpassingen

3° Toetsing aan Europese en internationale instrumenten

a) Algemeen regelgevend kader

b) Toetsing van de voorstellen tot wijziging

(i) Uitbreiding van het passief en actief informatierecht

(ii) Beperking in het raam van het recht om via klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter de strafprocedure op gang te brengen

C. Hoe dient het strafrechtelijk systeem te evolueren?

1° Communicatieve en participatieve justitie binnen een publiekrechtelijk kader

a) Binnen een publiekrechtelijk kader

b) Het slachtoffer als participant

2° Het slachtoffer als gebruiker van dienstverlening van de Staat

a) De organisatie van slachtofferzorg

b) Privatisering voor bijkomende onderzoeksdaden

IV. Slotbeschouwing

Geciteerde bronnen

• C.P.M. Cleiren, «Genoegdoening aan slachtoffers in het strafrecht», Hand. NJV 2003, afl. 1, (33)

• L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 77;

• J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, I, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1879, 2.

• H. Weyers en M. Hertogh, Legitimiteit betwist: een verkennend literatuuronderzoek naar de ervaren legitimiteit van het justitieoptreden, 2007, www.wodc.nl, 6.

• A. Van Damme, L. Pauwels, S. Pleysier en M. Van De Velde, «Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst», Orde dag 2010, afl. 52, (7) 9.

• D.A. Berents, Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, Zutphen, De Walburg Pers, 1985, 98;

• J. Gilissen en F. Gorlé, Historische inleiding tot het recht. Deel 1 ontstaan en evolutie van de belangrijkste rechtsstelsels, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 38;

• J. Monballyu, Zes eeuwen strafrecht. De geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000), Leuven, Acco, 2006, 60.

• L. Arnauts, «Het slachtoffer in het strafproces: het grote misverstand», Orde dag 1998, afl. 4, (53) 54-55.

• M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel. Een onderzoek naar de betekenis van het fenomeen en de term straf en de waarde van het procesbeginsel naar aanleiding van de consensuele afdoening van strafzaken, doctoraatsproefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 2002, http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=mireil..., 37-38, 68, 139 en 513-514.

•C. Van Den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 826.

• R. Verstraeten en A. Dierickx, «Enkele beschouwingen omtrent de rol van het slachtoffer in de strafprocedure» in L. Dupont en F. Hutsebaut (eds.), Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber Amicorum Tony Peters, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001, (537) 539-540.

• R.S.B. Kool, «Op zoek naar de grens. Een verkenning van de positie van het slachtoffer in het strafproces» in C.H. Brants, P.A.M. Mevis en E. Prakken (eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw, Antwerpen, Intersentia, 2001, (157) 163.

• P. Duinslaeger en K. De Schepper, «Wie is er bang van de strafrechter? Reflecties over een gerechtvaardigd vertrouwen» in F. Deruyck en M. Rozie (eds.), Het strafrecht bedreven: Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011, (233) 233 en 237;

• W. Meyvis, «Ontwikkelingen in de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven in België» in S. Snacken en D. Martin (eds.), Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling. Studiedag vrijdag 26 oktober 1990, Antwerpen, Kluwer, 1991, (93) 105;

• W. Meyvis, «Slachtofferhulp in beweging» in T. Peters en J. Goethals (eds.), De achterkant van de

• Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2429/006, p. 53: «Het voordeel van de regeling voor de benadeelde persoon is vooral het feit dat hij in een bepaalde stand van een rechtsgeding beter zal kunnen beoordelen of een burgerlijke partijstelling raadzaam is».

• I. Aertsen en T. Peters, «Herstelbemiddeling in slachtofferperspectief», TvCr 1997, (372) 376;

• L. De Geyter, «Alternatieve methoden tot beslechting van geschillen, in het bijzonder de bemiddeling» in Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Recente ontwikkelingen in het strafrecht, Gent, Larcier, 2008, (309) 340;

• B. De Ruyver en K. Van Impe, «De minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken», RW 2000-01, (445) 450;

• F. W. Gay, «Restorative Justice and the Prosecutor», Fordham Urb. L.J. 1999-2000, (1651) 1653; L. Kurki, «Restorative and Community Justice in the United States», Crime. & Just. 2000, (235) 270;

• A. Lemonne en I. Vanfraechem, «Evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken: de belangrijkste bevindingen» in I. Vanfraechem, A. Lemonne en C. Vanneste (eds.), Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid, Gent, Academia Press, 2010, (13) 80;

• L. Nouwynck, «Droits des victimes, justice réparatrice et médiation en matière pénale» in A. Jacobs en K. Lauwaert (eds.), Le droit des victimes, Luik, Anthemis, 2010, (63) 92-93;

• I. Vanfraechem en A. Lemonne, «Willen slachtoffers participeren aan de gerechtelijke procedure? Enkele vaststellingen vanuit het onderzoek naar de evaluatie van het slachtofferbeleid in België», Nieuwsbrief Suggnomè 2008, nr. 2, (24) 27, http://nicc.fgov.be/index.aspx?SGREF=3025.

• S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 635-648.

• Vervolging in de aanwijzing slachtofferzorg, Stcrt. 2010, 20476, www.om.nl/organisatie/beleidsregels;

• A.K. De Graauw, «Spreekrecht ter zitting», Trema 2004, afl. 8, (346) 348; J.W. De Keijser en M. Malsch, «Is spreken zilver en zwijgen goud? Spreekrecht en het ontstemde slachtoffer», DD 2002, (5) 7;

• M.S. Groenhuijsen, «Straftoemeting en de consequenties van een delict voor het slachtoffer», DD 1996, afl. 7, (605) 611;

• M.S. Groenhuijsen en N.J.M. Kwakman, «Het slachtoffer in het vooronderzoek» in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (eds.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer, Kluwer, 2002, (773) 889;

• R. Kool en M. Moerings, «The Victim Has the Floor. The Victim’s Right to be Heard in Writing or Orally in the Dutch Courtroom», Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 2004, (46) 53;

• F.F. Langemeijer, Het slachtoffer en het strafproces, Deventer, Kluwer, 2010, 80; S.B.L. Leferink

• K.H. Vos, Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring: recht of kans?, Utrecht, 2008, http://www.slachtofferhulp.nl/documents/File/Onderzoek%20spreekrecht.pdf, 15 en 34; K. Lens,

• A. Pemberton en M. Groenhuijsen, Het spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?, Tilburg, PrismaPrint, 2010,

• 8; A. Pemberton, «Het spreekrecht: vergelding of herstel?», Tijdschrift voor Herstelrecht 2005, afl. 3, (34) 36

• A.L.J. Van Strien, «De positie van slachtoffers in het strafproces» in M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (eds.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer, Gouda Quint, 2001, (233) 260.

• Roberts en E. Erez, «Communication at Sentencing: The Expressive Function of Victim Impact Statements» in A. Bottoms en J.V. Roberts (eds.), Hearing the Victim. Adversarial Justice, Crime Victims and the State, Devon, Willan Publishing, 2010, (232) 235.

• P. Arnou, in Comm.Straf., (1) 3.

• R.A. Fairfax, Jr., «Delegation of the Criminal Prosecution Function to Private Actors», UC Davis Law Review 2009, (411) 428 en 431 en 433; D.D. Friedman, Law’s Order. What Economics Has to Do with Law and Why it Matters, Princeton, Princeton University Press, 2000, 282;

• H. Kerkmeester, «Bestrijding van onveiligheid: een economische vergelijking van juridische instrumenten» in E.R. Muller (ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2004, (741) 741;

• D. Levinne, «Public Wrongs and Private Rights: Limiting the Victim’s Role in a System of Public Prosecution», Northwestern University Law Review 2010, (335) 357;

• S. Shavell, «The Fundamental divergence Between the Private and the Social Motive to Use the Legal System», Journal of Legal Studies 1997, (575) 600;

• S.I. Weisburst, «Judicial Review of Settlements and Consent Decrees: An Economic Analysis», Journal of Legal Studies 1999, (55) 89.

• R. Verstraeten, «Nieuwe rechten voor het slachtoffer tijdens het vooronderzoek» in Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, Antwerpen, Maklu, 1998, (188) 202.

• A. De Nauw, «De criminaliteitsbestrijding in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Enkele persoonlijke visies over het beleid van het parket» in P. Cosyns en C. Eliaerts (eds.), Trends in criminaliteit & criminaliteitsbestrijding, Antwerpen, Kluwer, 1982, (83) 98;

• F. Hutsebaut, «De positie van de benadeelde in het Belgisch strafproces», Panopticon 1985, (410) 421;

• J. Pradel, Procédure pénale, Parijs, E.C., 2008, 245;

• R. Verstraeten, D. Van Daele, A. Bailleux en J. Huysmans, De burgerlijke partijstelling: analyse en toekomstperspectief. Een rechtsvergelijkende studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 280-281.

• Y. Liégeois, «De onvermijdelijke evolutie van het strafprocesrecht» in F. Deruyck, M. De Swaef, J. Rozie, M. Rozie, P. Traest en R. Verstraeten (eds.), De wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2010, (221) 245;

• R. Verstraeten, D. Van Daele, A. Bailleux en J. Huysmans, o.c., 286-288. Deze vaststelling is afgeleid uit gegevens van statistische analyses van het openbaar ministerie (doorlooptijden gerechtelijke onderzoeken: van de instroom op het parket tot het vonnis ten gronde (referentieperiode 2005-2009). Statistische analyse, goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal op 20 januari 2011, 48).

• S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 247-274.

• S. Detraz, «Le nouveau dispositif de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile», JCP G 2008, 111, (13) 17.

• S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 275-301.

• EHRM, Perez t/ Frankrijk, Rev.dr.pén. 2006, (657) 662, § 68, noot H.-D. Bosly:

• EHRM, Perez t/ Frankrijk, Rev.dr.pén. 2006, (657) 662, § 70, noot H.-D. Bosly:

• EHRM, Helmers t/ Zweden, 1991:

• Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nr. 2012/29/EU, 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, Pb.L. 14 november 2012, afl. 315, p. 57.

• Kaderbesluit Raad nr. 2001/220/JBZ, 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, Pb.L. 22 maart 2001, afl. 82, p. 1.

• L. Dupont, «De voorstellen van de subcommissies in hun samenhang» in I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, (99) 105 en 131;

• H. Lamon en N. Staessens, «De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting becommentarieerd» in I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, (27) 27;

• M. Rozie, «De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting» in I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, (21) 21.

• W. Meyvis, «Voorrang aan alternatieve sancties» in W. Meyvis en D. Martin (eds.), Alternatieve maatregelen en straffen. Penologisch vademecum, Heule, UGA, 1997, (5) 12.

• K. Beyens, «Reflecties omtrent het hedendaagse rechtspreken» in F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele en B. Spriet (eds.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, (287) 294.

• I. Edwards, «An Ambiguous Participant. The Crime Victim and Criminal Justice Decision-making», British Journal of Criminology 2004, (967) 973.

• K. Beyens, o.c., in F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. Van Daele en B. Spriet (eds.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, 293;

• F. Tulkens en M. Van De Kerchove, «La justice pénale: justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice negociée?», Rev.dr.pén. 1996, (445) 448.

• F. Tulkens en M. Van De Kerchove, ibid.

• B. Bouckaert, «Efficiëntie of rechtvaardigheid: het onvermijdelijke dilemma?», Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen 1984, (101) 112;

• R. Cooter en T. Ulen, Law and Economics, Glenview, Scott, Foresman and Company, 1988, 512.

• R.A. Fairfax Jr., «Delegation of the Criminal Prosecution Function to Private Actors», UC Davis Law Review 2009, (411) 428 en 431 en 433;

• D.D. Friedman, Law’s Order. What Economics Has to Do with Law and Why it Matters, Princeton, Princeton University Press, 2000, 282;

• S.I. Weisburst, «Judicial Review of Settlements and Consent Decrees: An Economic Analysis», Journal of Legal Studies 1999, (55) 89.

• K. Albertson en C. Fox, Crime and Economics. An Introduction, Londen, Routledge, 2012, 157;

• G.K. McGuickin en J. Brown, «Managing Risk from Sex Offenders Living in Communities: Comparing Police, Press and Public Perceptions», Risk Management 2001, vol. 3, nr. 1, (47) 48.

• B. De Smet, «De tendens tot overaccentuering van het slachtoffer in het strafproces», Panopticon 1998, (387) 482;

• B. De Smet, «De justitie in de steigers. Beschouwingen over het ontwerp Franchimont als steunpijler van een moderne gerechtelijke constructie», Panopticon 1997, (209) 211.

• N.J.M. Kwakman, «Europa en slachtoffers van delicten», http://recht.nl/mfwd/0000X75DFS0001YECE4, 14.

• A.K. De Graauw, «Spreekrecht ter zitting», Trema 2004, (346) 355;

• K. Lens, A. Pemberton en M. Groenhuijsen, Het spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?, Tilburg, PrismaPrint, 2010, 9.

• J. Rozie, «Verzachtende omstandigheden» in CBR (ed.), Jaarboek 2012-13, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 6.

• F. Hutsebaut, «De Wet-Franchimont: een belangrijke stap inzake de rechtspositie van slachtoffers van misdrijven», Orde dag 1999, afl. 5, (69) 78;

• D; M. Minnaert, Disfuncties en belangen van de burger, politie en justitie, integratie en reorganisatie, opsporing en onderzoeksrechter: Acht (Octopus-)armen rondom het gerechtelijk strafonderzoek, Gent, Mys & Breesch, 1998, 162;

• D. Vandermeersch, «De nieuwe rechten van de procespartijen in de voorbereidende fase van het strafproces», Vigiles 1999, afl. 1, (38) 50.

• B.L. Benson, The Enterprise of Law. Justice Without the State, San Fransisco, Pacific Research Institute for Public Policy, 1990, 98 en 276;

• W. Meyvis, «Ontwikkelingen in de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven in België» in S. Snacken en D. Martin (eds.), Slachtofferhulp en strafrechtsbedeling. Studiedag vrijdag 26 oktober 1990, Antwerpen, Kluwer, 1991, (93) 105;

• W. Meyvis, «Slachtofferhulp in beweging» in T. Peters en J. Goethals (eds.), De achterkant van de criminaliteit. Over victimologie, slachtofferhulp en strafrechtsbedeling, Antwerpen, Kluwer, 1994, (231) 255.

• T. Maeseele en L. De Droogh, «Heeft het recht hulp nodig?», Alert 2009, afl. 1, (53) 58.

• A.A. Alchian en S. Woodward, «Reflections on the Theory of the Firm», Journal of Institutional and Theoretical Economics 1987, vol. 143, afl. 1, (110) 132;

• R.H. Coase, «The Nature of the Firm», Economica 1937, vol. 4, afl. 16, (386) 393-395;

• R.H. Coase, «The Nature of the Firm: Meaning», Journal of Law, Economics & Organization 1988, vol. 4, afl. 1, (19) 19 en 32;

• R.H. Coase, «The Nature of the Firm: Influence», Journal of Law, Economics & Organization 1988, vol. 4, afl. 1, (33) 39 en 40;

• A. Madhok, «Reassessing the Fundamentals and Beyond: Ronald Coase, the Transaction Cost and Resource-based Theories of the Firm and the Institutional Structure of Production», Strategic Management Journal 2002, vol. 23, afl. 6, (535) 536;

• P.R. Nayyar en R.K. Kazanjian, «Organizing to Attain Potential Benefits from Information Asymmetries and Economies of Scope in Related Diversified Firms», The Academy of Management Review 1993, vol. 18, afl. 4, (735) 735 en 742.

• R.H. Coase, «The Nature of the Firm: Influence», Journal of Law, Economics & Organization 1988, vol. 4, afl. 1, (33 ) 42;

• E. Van Hove, M. Verstraeten en A. Souffriau (promotoren: R. Roose, G. Verschelden en N. Vettenburg), Evaluatieonderzoek vrijwilligerswerking bij de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers door de centra voor algemeen welzijnswerk, Gent, UGent in samenwerking met Hogeschool Gent en VUB, 2009, https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/kenniscentrum/pdf/rapportslachtoff..., 104 en 105.

• Algemene beleidsnota justitie, 19 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 1964/002, p. 18

Voor het volledige doctoraatsproefschrift, zie S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, nrs. 459-478 (aanwezig in bibliotheek Advocatenkantoor Elfri De Neve)..


 

Bespreking door uitgever en auteurs:

Waarom hebben we dit boek geschreven ?
Welke zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf?
Om het antwoord op deze vraag te vinden, moet je als slachtoffer vaak een hele zoektocht ondernemen: je loopt van de ene dienst naar de andere, leest talrijke folders en eventueel zelfs een moeilijk juridisch handboek. Wanneer je bezig bent met de verwerking van een schokkende gebeurtenis, is die zoektocht een hele opgave. En een uitweg vinden uit de doolhof van het strafrecht is niet zo evident.

Daarom hebben een aantal deskundigen de hoofden bij elkaar gestoken.
Ze stelden zich de vraag: "Welke informatie hebben slachtoffers nodig om hun zoektocht te vergemakkelijken?"
En ze spraken iemand aan die ervaring heeft binnen slachtofferhulp. Ils Wouters werkt sedert 2001 bij slachtofferhulp als juriste en hulpverlener. Zij kon antwoorden geven op deze vragen en maakte een handig werkinstrument voor slachtoffers.

Een handig boek als leidraad en werkinstrument

Je rechten als slachtoffer brengt alle nuttige informatie voor slachtoffers samen in één handig boek. Het is een leidraad voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, voor hun nabestaanden en voor getuigen. Het boek geeft op een eenvoudige manier uitleg over ingewikkelde juridische procedures, en dit zo praktisch mogelijk, met veel voorbeelden en nuttige tips, en met adressen van diensten die hulp kunnen bieden.
Je rechten als slachtoffer is een levensecht boek, met getuigenissen van slachtoffers en gebaseerd op de ervaringen van hulpverleners. Het richt zich in de eerste plaats tot slachtoffers, maar het is ook een handig instrument voor iedereen die in contact komt met slachtoffers: juristen, politieagenten, maatschappelijk werkers, justitieassistenten, hulpverleners, enz. Naast alle juridische aspecten komen in dit boek ook de psychosociale aspecten van het slachtofferschap aan bod, zoals het verwerkingsproces. Een boek dus dat het slachtoffer volwaardig recht doet.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/01/2014 - 21:19
Laatst aangepast op: wo, 09/07/2014 - 16:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.