-A +A

De hervorming van de Raad van State 2014

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden mbt de hervorming van de Raad van State 2014
Publicatie
Auteur: 
Debersaques G
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1403
Samenvatting

Deze bijdrage biedt een kritische bespreking van de belangrijkste wijzigingen die bij de wet van 20 januari 2014 werden aangebracht aan de rechtsmacht en de bevoegdheid van de Raad voor State, alsook aan de rechtspleging voor dit rechtscollege.

De wetswijziging betreft ondermeer:

• verloop van het administratief kort geding

• invoering van de bestuurlijke lus

• betere afstemming op de bemiddelingsopdrachten van de ombudsmannen

• de wet waarbij de Raad van State de bevoegdheid krijgt om schadevergoeding toe te kennen (niet behandeld in de bijdrage).

 
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. «Reparaties» inzake de rechtsmacht van de Raad van State

III. Fundamentele wijzigingen aan de bevoegdheden van de Afdeling Bestuursrechtspraak

A. De modernisering van het administratief kort geding

1° Situering

2° Het vereiste van «moeilijk te herstellen ernstig nadeel» is vervangen door de eis van «spoedeisendheid»

3° De afschaffing van de «enige akte»

4° De cumulatie van opeenvolgende vorderingen

5° In principe geen vordering tot schorsing meer mogelijk na het auditoraatsverslag

6° De inhoud van het verzoekschrift

7° Belangenafweging in het kort geding

8° Procedurele wijzigingen inzake de uiterst dringende noodzakelijkheid

9° De tussenkomst in kort geding

B. Volle rechtsmacht

C. Maatregelen ter finale geschillenbeslechting

1° Handhaving van de gevolgen van de vernietigde akte of reglement (art. 14ter RvS-wet)

2° Verduidelijkend arrest

3° Injunctie

4° Dwangsom

5° Bestuurlijke lus

a) Situering

b) Voorwaarden om de bestuurlijke lus te gebruiken

c) Procedure om de bestuurlijke lus in te zetten

d) Uitvoering van het tussenarrest

6° En bemiddeling?

IV. De bevordering van de toegang tot de Raad van State

A. Situering

B. Juridisch-technische aanpassing van de formulering inzake de verlenging van de termijn bij gebrekkige mededeling

C. De schorsing van de beroepstermijn bij klacht bij een ombudsman

1° De voorwaarden tot schorsing van de beroepstermijn

a) Een klacht moet zijn ingediend

b) Bij «een persoon die door een wet, een decreet of een ordonnantie bekleed is met de functie van ombudsman»

c) Tegen een beslissing die vatbaar is voor een beroep in de zin van art. 14, § 1 RvS-wet

d) Binnen één van de verjaringstermijnen bedoeld in art. 19, tweede lid RvS-wet

2° De gevolgen van het indienen van een klacht bij een ombudsman

a) Gevolgen wat de toegang tot de Raad van State betreft: de opschorting van de verjaring

b) De (gedeeltelijke) afstemming van de procedure bij de Raad van State en de bemiddeling

D. Het bewijs van het mandaat ad litem of de vereenvoudiging van de voorwaarden tot toegang van rechtspersonen tot de Raad van State

V. De beoordeling van de vernietigingsgronden in het vernietigingsberoep: het belang bij het middel

VI. Enkele aanpassingen in de procedure voor de Afdeling Bestuursrechtspraak

A. De tussenkomst

B. Uitbreiding van de mogelijkheid tot regeling van de procedure in het algemeen procedurereglement

C. De kortedebattenprocedure ingeleid op verzoek van de partijen

D. De procedure betreffende de bestuurlijke lus wordt verder geregeld in het algemeen procedurereglement

E. Een compleet novum: de rechtsplegingsvergoeding voor de Raad van State

VII. Een nieuwe adviestermijn van zestig dagen voor de Afdeling Wetgeving

A. Het invoeren van een adviestermijn van zestig dagen

B. Een verlenging van rechtswege van de termijn tijdens de gerechtelijke vakantie

VIII. Besluit

Bronverwijzingen

• Wet van 20 januari 2014 (inwerkingtreding op 1 juli 2014).

2 BS 3 februari 2014, err. BS 13 februari 2014.

• Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, BS 6 oktober 2006 (hierna: hervormingswet van 15 september 2006).

• Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2277/1.

• Verslag over het wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2277/3.

• Advies van de Raad van State nr. 53.317/AV van 11 juni 2013 over een wetsontwerp «houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State», Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2277/1..

• J. Jaumotte, J. Salmon en E. Thibaut, Le conseil d’Etat de Belgique, I, Brussel, Bruylant, 2012

• G. Debersaques, «De rechtsmacht van de Raad van State inzake de onteigening ten algemene nutte», TBP 2000, 12-14).

• RvS 20 oktober 1971, nr. 14.955, COO Borgerhout; J. Jaumotte, J. Salmon en E. Thibaut, Le conseil d’Etat, 1416-1418).

• GwH 10 maart 2011, nr. 36/2011, RW 2011-12, 1462;

• GwH 20 oktober 2011, nr. 161/2011, RW 2011-12, 1555; GwH 1 juli 2012, nr. 79/2010.

• GwH nr. 79/2010 van 1 juli 2010

• GwH 18 februari 2009, nr. 27/2009, overwegingen B.2.5 en B.2.6.

• S. Lust, «De Raad van State hervormd? Een eerste verkening van enkele hervormingsvoorstellen», RABG 2013, (884) 890.

• G. Closset-Marchal, «L’appel de référé en questions», RCJB 2012, p. 403, nr. 16).

• Cass. 23 september 2011, Arr.Cass. 2011, 1905.

• Cass. 13 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 42.

• Cass. 19 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 182;

• Cass. 9 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 1067.

• Cass. 4 februari 2000, RW 2000-01, 813, noot M. Storme.

• S. Lust, «De Raad van State hervormd?», RABG 2013, 889.

• GwH 21 februari 2013, nr. 14/2013.

• S. Verstraelen, «Artikel 14ter RvS-wet als alternatief voor legislatieve validatie? Of hoe het ene probleem door het andere vervangen wordt», TBP 2012, 109.

• RvS 29 december 2011, nr. 217.085, Assuralia.

• F. Eggermont, «Enkele beschouwingen inzake de toepassing van art. 14ter RvS-Wet», RW 2012-13, 254-257.

• F. Eggermont, «Schending van vormvereisten in het kader van een oplossingsgerichte rechtspraak: de bestuurlijke lus bekeken vanuit een rechtsvergelijkend perspectief» in Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Preadviezen 2013, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2013, 44-48.

• T. Barkhuysen, «Nieuw procesrecht en «deresponsabel» bestuur», NJB 2013, 2855.

•. GwH 12 juli 2012, nr. 88/2012

• GwH 13 juni 2013, nr. 85/2013

• GwH 31 juli 2013, nr. 112/2013

• EHRM 24 februari 2009, L.A. t/ België,

• RvS 28 mei 2013, nr. 223.610, NV Kon. Beerschot AC;

• RvS 4 juli 2013, nr. 224.260, Van Hooydonk;

• RvS 22 oktober 2013, nr. 225.196, BVBA Vastgoed Ieper I).

• GwH 30 mei 2013, nr. 76/2013, overwegingen B.4 en B.5.

• G. Debersaques en G. Laenen, «De verjaring in het bestuursrecht» in CBR (ed.), De verjaring. Vierde

• GwH 10 november 2011, nr. 172/2011

• RvS 26 november 2012, nr. 221.509, Van Isterdael).

• RvS 19 september 2008, nr. 186.383, Foncke.

• GwH 10 november 2011, nr. 172/2011

• M. Vanderhelst, «Y a-t-il notification et notification d’un acte administratif (selon en particulier qu’elle est obligatoire ou non?» (noot onder RvS 15 mei 2012, nr. 219.358, gemeente Elsene), APT 2012, 644-652.

• GwH 10 november 2011, nr. 172/2011, RW 2011-12, 1765..

• RvS 19 maart 1991, nr. 36.683,

• De Bruycker; G. Debersaques en G. Laenen, «De verjaring in het bestuursrecht» in De verjaring, 217

• A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, 842.

• T. De sutter, «Eerstelijnsklachtenbehandeling in Vlaanderen», AJT 2000-01, 331-334;

• B. Hubeau, «Een klachtrecht voor de burger op Vlaams niveau», TBP 2001, 524-540.

• Arbitragehof 24 november 2004, nr. 191/2004, RW 2005-06, 254.

• RvS (AV) 19 juli 2004, nr. 134.024, Lecocq;

• RvS 30 oktober 1997, nr. 69.295, Adam.

• M. Leroy, «Comment agencer médiation et juridiction?» in B. Bléro en F. Schram (eds.), Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?, Limal, Anthemis-Intersentia, 2011, 73-82;

• M.-J. Chidiac, «A propos des recours administratifs et démarches préalables précédant la saisine du médiateur: analyse des articles 9, 10 et 11 du décret du 22 décembre 1994 portant création de l’institut de Médiateur de la région wallonne», CDPK 2004, 150-155.

• C ass. 9 februari 1978, Arr.Cass. 1978, 688.

• Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551

• Arbitragehof 22 april 1998, nr. 42/98, RW 1998-99, 250, noot G. Debersaques.

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier, S. Cools, F. Jenné en A. Steeno, «Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2000», TPR 2012, (73)

• Cass. 9 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 43, JDSC 2009, 139, noot M. Ernotte, RPS 2008, 76, noot A. Decroes, RW 2008-09, 362, noot, P&B 2007, 349, noot D. Lindemans, TRV 2008, 667, noot C. Clottens.

• Denef en S. Verschaeve, «Kroniek verenigingen en stichtingen 2009-2010», TRV 2012, (186) 201.

• RvS (FR) 23 december 2011, nr. 335.033, Danthony

• I. Opdebeek en A. Coolsaet, «Sancties bij schending van de Wet Motivering Bestuurshandelingen» in I. Opdebeek en A. Coolsaet (eds.), Formele motivering van bestuurshandelingen in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2013, (183) 189-195).

• GwH 12 juli 2012, nr. 88/2012

• EHRM 14 oktober 2010, Pedro Ramos t/ Zwitserland.
 

Zie ook:

• Eric Breaeyw, Raad van State Procesrechtelijke vernieuwingen Deel 1 NJW 2014/303, p.426
• Eric Breaeyw, Raad van State Procesrechtelijke vernieuwingen Deel 2 NJW 2014/304, p.482

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 05/05/2014 - 18:15
Laatst aangepast op: ma, 25/08/2014 - 21:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.