-A +A

De exclusiviteit van het eigendomsrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dorothy GRUYAERT
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
323
Samenvatting

Het fundamentele kenmerk van eigendom is haar exclusiviteit. Op deze exclusiviteit zijn er nochtans uitzonderingen en beperkingen.

De exclusiviteit van eigendom kan opgesplitst de externe exclusiviteit (het recht om uit te sluiten) en de interne exclusiviteit (de volheid van bevoegdheden).

"De exclusiviteit van het eigendomsrecht" is de titel van de doctoraatstudie van Dorothy Gruytaert verdedigd op 31/05/2016 aan de KUL te Leuven.

De integrale versie van de doctoraatsstudie, "de exclusiviteit van het eigendomsrecht kan online geraadpleegd worden via deze link.

Een verkorte versie verscheen in het RW 2016-2017, 323

Let wel:
In 2017 heeft de wetgever het kraken strafbaar gesteld. Hierbij de goedgekeurde tekst
Nieuw artikel 442/1 Strafwetboek:


“Art. 442/1. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.

§ 2. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1 van de wet van … betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies van Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.”

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Begrip en herkomst van het exclusiviteitsbeginsel

A. Een modern en politiek beginsel

B. Dubbele dimensie van exclusiviteit

III. De modulering van het exclusiviteitsbeginsel

A. Contractuele modulering

B. Wettelijke modulering

C. Rechterlijke modulering

D. Tussenbesluit

IV. De toepassing van het exclusiviteitsbeginsel op enkele bijzondere eigendomsvormen

A. Meervoudige eigendom

B. Fiduciaire eigendom

1o Fideï-commis de residuo

2o Beding van eigendomsvoorbehoud

C. Tussenbesluit: behoefte aan functionele analyse

V. De vernieuwde interpretatie van exclusieve eigendom: enkele krachtlijnen

A. Het graduele eigendomsbegrip

B. Alternatief verklaringsmodel voor de trust

C. Vermogenssplitsing versus eigendomssplitsing

VI. Besluit •

• J. Hansenne, Les biens: précis, I, Luik, Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 584, nr. 632

• V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 110, nr. 194

• F. Van Neste, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, p. 273, nr. 146. Frankrijk: C. Atias, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, p. 80, nr. 101

• F. Zenati-Castaing en T. Revet, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, p. 332, nr. 208. Nederland: F.H.J. Mijnssen, A.A. Van Velten en S.E. Bartels, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-serie 5, Deventer, Kluwer, 2008, 29.

• F. Barrière, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, p. 297, nr. 381

• V. Bolgár, «Why no Trusts in the Civil Law?», The American Journal of Comparative Law 1953, (204) 204

• M.-F. De Pover, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 50

• S. Deraedt en M. Traest, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, p. 18, nr. 2

• C. De Wulf, The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 201 p.

• E. Dirix en V. Sagaert, «Trusts in European Civil Law: on Building Bridges and Trojan Horses» in H. Mostert en M.J. de Waal (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 276

• P. Matthews, «The Place of the Trust in English Law and in English Life», Trusts & Trustees 2013, (242) 246

• M.E. Storme, «Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht», TPR 1998, (703), p. 710, nr. 5

• R. Zhang, «A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property», Trusts & Trustees 2015, 902-922.

• F.H. Lawson, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 43.

• Lord Diplock in Ayerst v C & K Construction Ltd [1976] AC 167, 177

• Lord Browne-Wilkinson in Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Council of the London Borough of Islington [1996] 2 WLR 802, [1996] 2 AC 669, 706

• W.F. Fratcher, Trust in International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and Trust, 11, Tübingen, Mohr Siebeck, 1973, p. 3, nr. 1

• S. Wilson, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 2.

• L. De Keyser, «Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring», RW 1983-84, (2407) 2409

• V. Sagaert, «Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek» in P. Lecocq, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 56.

• M.E. Storme, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 54

• W. Van Gerven, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, p. 465, nr. 144.

• L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, Parijs, Librairie Félix Alcan, 1912, 170

• A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 268.

• E. Dirix, «Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten» in Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143), p. 143, nr. 1

• V. Sagaert en R. Jansen, «Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht», RW 2011-12, 68-73.

• J.R.L. Milton, «Ownership» in R. Zimmermann en D.P. Visser (eds.), Southern Cross: Civil Law and Common Law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 694.

• H. Beaune, Droit coutumier français, III, Condition des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 174

• J.-L. Halpérin, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 72

• T. Rüfner, «The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of Dominium Utile» in J.W. Cairns en P. du Plessis (eds.), Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 130. Zie ook: A.J. van der Walt en D.G. Kleyn, «Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership» in D.P. Visser (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 230.

• België: RPDB, vo Propriété, p. 493, nr. 16. Frankrijk: J.-L. Bergel, M. Bruschi en S. Cimamonti, Les biens in J. Ghestin (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, p. 109, nr. 95

• M. Fabre-Magnan, «Propriété, patrimoine et lien social», RTDCiv. 1997, (583) 584. Common law: F. Cohen, «Dialogue on Private Property», Rutgers Law Review 1954, (357) 370

• L. Katz, «Exclusion and Exclusivity in Property Law», University of Toronto Law Journal 2008, (275) 284

• T. Merrill, «Property and the Right to Exclude», Neb.L.Rev. 1998, (730) 747 e.v.

• S. Vanuxem, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, p. 98, nr. 68

• G.C.J.J. van den Bergh, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 16

• G.E. van Maanen, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 16

• W.J. Zwalve, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 142. Zie bijvoorbeeld: A. Boistel, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 352

• C. Demolombe, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, I, Parijs, A. Durand, 1870, 455.

• N. Bernard, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, p. 121, nr. 258

• J. Hansenne, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 584, nr. 632.

• Frankrijk: P. Crocq, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, p. 79, nr. 98. Nederland: H.F.A. Völlmar, Nederlandsch burgerlijk recht: handleiding voor studie en praktijk, II/1, Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1941, 88.

• Grotius’ Inleidinge II,33,1.

• J.H. Merryman, «Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)», Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927.

• L. Lindemans, Erfdienstbaarheden in APR, Brussel, Larcier, 1958, p. 102, nr. 245

• V. Sagaert, o.c., p. 451, nr. 557. Frankrijk: M. Bouteille, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, p. 471, nr. 835

• S. Ravenne, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs – Dauphine, 2007, p. 31, nr. 20.

• Cass.fr. 23 mei 2012, D. 2012, 1934, noot L. d’Avout, D. 2012, 2128, noot B. Mallet-Bricout en N. Reboul-Maupin, RTDCiv. 2012, 553, noot T. Revet, JCP 2012, nr. 930, noot W. Dross, JCP G 2012, nr. 1186, noot H. Périnet-Marquet.

• Cass.fr. 31 oktober 2012, D. 2012, 2596, noot A. Tadros, JCP 2012, nr. 1400, noot F.-X. Testu, D. 2013, 53, noot L. d’Avout en B. Mallet-Bricout, JCP G 2013, nr. 429, noot H. Périnet-Marquet, RDI 2013, 80, noot J.-L. Bergel, Defrénois 2013, 12, noot L. Tranchant, RDI 2013, 80, noot J.-L. Bergel en RTDCiv. 2013, 141, noot W. Dross.

• Art. 608 en 611 van het voorontwerp. Het integrale verslag van deze commissie tot wijziging van de Code civil is online te raadplegen: http://www.henricapitant.org/node/70. Voor een kritische bespreking, zie: F. Zenati-Castaing, «La proposition de refonte du livre II du code civil», RTDCiv. 2009, 211-244.

• Cass.fr. 28 januari 2015, nr. 94, pourvoi nr. 14-10.013, www.dalloz.fr. Voor een bespreking van dit arrest, zie: J.-L. Bergel, «Le «droit réel de jouissance spéciale» ne peut pas être perpétuel», RDI 2015, 175-176

• W. Dross, «Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?», RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr

• B. Mallet-Bricout, «Droits réels de jouissance spéciale: premier signe de rejet de perpétuité?», D. 2015, 599, www.dalloz.fr

• B. Sturlese, «Peut-on créer un droit réel de jouissance perpétuel?», JCP G 2015, 251.

• V. Sagaert, «De exclusiviteit van het eigendomsrecht aan de tand gevoeld», NTBR 2008, (149) 149.

• J.M. Milo, «The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of Ownership and the Right to a Home» in E. Reid en D. Visser (eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, 482-496.

• Vred. Leuven 30 juni 1999, RW 1999-00, 1033, noot

• Vred. Gent 5 mei 2003, Juristenkrant 2003, afl. 79, 13, noot E. Brems

• Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552.

• G. Smaers, «De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht», RW 1987, (2193) 2216: «De eigenaar die zijn goed onttrekt aan de normale bestemming ervan (nl. de woonfunctie) door het te laten leegstaan (vaak uit speculatiezucht), maakt o.i. misbruik van het eigendomsrecht.»

• E. Brems, «Geen recht op kraken» (noot onder Vred. Gent 5 mei 2003), Juristenkrant 2003, afl. 79, (13) 13.

• Cass.fr. 7 juni 2007, Bull. civ. II, 121, nr. 146

• Cass.fr. 20 januari 2010, D. 2010, 326, noot G. Forest

• Cons.const. 30 september 2011, nr. 2011-169-QPC, D. 2011, 2334, Droit & Patrimoine 2011, 98, noot J.-B. Seube en T. Revet, AJDI 2011, 885, noot N. Le Rudulier.

• Cons.const. 30 september 2011, nr. 2011-169-QPC, D. 2011, 2334, Droit & Patrimoine 2011, 98, noot J.-B. Seube en T. Revet, AJDI 2011, 885, noot N. Le Rudulier.

• Loi nr. 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Voor een bespreking, zie: F. Zitouni, «Nous sommes DALO!», RDI 2015, 149.

• Arr.Rb. Middelburg 1 oktober en 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374.

• Rb. Middelburg 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374, 1243. Voor meer recente rechtspraak, zie: Voorz. Rb. Zwolle-Lelystad 20 juli 2009, ECLI:NL:RBZLY:2009:BJ6136, www.rechtspraak.nl

• Rb. Amsterdam 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK6078, www.rechtspraak.nl

• Voorz. Rb. ’s-Gravenhage 8 januari 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BK8654, www.rechtspraak.nl

• Rb. Amsterdam 21 januari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL1044, www.rechtspraak.nl.

• HR 25 september 1981, NJ 1982, nr. 315, conclusie advocaat-generaal Ten Kate en noot CJHB.

• A.F. Salomons, «Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden» in M.W. Hesselink, C.E. du Perron en A.F. Salomons (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, (241) 258, noot 29.

• De exclusiviteit van eigendom» in Liber amicorum NBW (De Die-bundel), Arnhem, Gouda Quint, 1991, (73), p. 77, nr. 6.

• van Maanen, «Kraken als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant», Recht & Kritiek 1981, (5) 12.

• S. Schnably, «Rights of Access and the Right to Exclude: The Case of Homelessness» in G. van Maanen en A. van der Walt (eds.), Property Law on the Treshold of the 21 st Century, Antwerpen, Maklu, 1996, (553) 553-572.

• Cass.fr. 7 mei 2004, Bull. civ. 2004, Ass. Plén., 21, nr. 10, D. 2004, 1545, noot J.-M. Bruguière, JCP 2004, 1007, noot C. Caron, RTDCiv. 2004, 528-533, noot T. Revet.

• Cass.fr. 5 juli 2005, Bulletin 2005 I, 248, nr. 297

• Cass.fr. 28 juni 2012, D. 2012, 2218, noot F. Pollaud-Dulian

• Cass.fr. 31 maart 2015, nr. 13-21.300, D. 2015, 802. Zie ook: Parijs 11 januari 2006, Communication Commerce électronique, nr. 3, 38, noot C. Caron

• Orléans 15 februari 2007, nr. 06/00988, www.lexisnexis.com.

• M. Laroche, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, p. 139, nr. 213

• T. Revet, «Propriété et droits réels», RTDCiv. 2004, (528) 531-533

• V. Sagaert, «Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?» in Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72), p. 76, nr. 10.

• G. Cornu, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, p. 449, nr. 1038

• F. Siiriainen, «Une autre image de «l’image des biens»... et de la propriété», Communication Commerce électronique 2004, nr. 10, étude 35, nr. 20.

• P. Lecocq, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, p. 100, nr. 6. Frankrijk: G. Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, p. 153, nr. 201

• A. Carpentier en G.F. du Saint, Répertoire du droit français, XXXI, vo Propriété, Parijs, Sirey, 1903, p. 810, nr. 45

• L. Garriguet, La propriété privée: études de sociologie, Parijs, Bloud, 1909, 65

• M. de Vareilles-Sommières, «La définition et la notion juridique de la propriété», RTDCiv. 1905, (443), p. 470, nr. 52

• F. Zenati, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, p. 574, nr. 415. Nederland: G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 26.

• G. Beltjens, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 1905, p. 59, nr. 16

• Pand.b., vo Biens indivis, 527, nr. 4

• V. Sagaert, o.c., p. 170, nr. 194.

• Cass. 20 september 2013, Pas. 2013, 1733, conclusie advocaat-generaal A. Henkes, T.Not. 2014, 224, noot C. Engels, Not.Fisc.M. 2015, 151, noot J. Vananroye, RW 2014-15, 618, noot L. De Keyser, Rev.not.b. 2015, 538, noot D.S., RTDF 2015, 278, noot E. Weling-Lilien, TBBR 2014, 489, noot L. Saveur, TBO 2014, 122, JLMB 2014, 1229.

• F. Barrière, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, p. 316, nr. 400.

• . De Page en R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, p. 1883, nr. 1750

• R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 173, nr. 121

• F. Laurent, Principes de droit civil, XIV, Brussel, Bruylant, 1878, p. 547, nr. 475

• Rép.Not., III, vo Les testaments (fond), p. 210, nr. 180

• W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 1229, nr. 2435. Nederland: A. Pitlo en Gr. van der Burcht, Erfrecht in Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, 5, s.l., Gouda Quint, 1997, p. 69, nr. 928 en p. 232, nr. 1036

• A.H.N. Stollenwerck, «Over het graf heen: fideï-commissaire making of tweetrapsmaking», FTV 2007, 4-14. Frankrijk: P. Malaurie en L. Aynès, Les successions – Les libéralités in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 381 e.v.

• M. Planiol en G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, V, Donations et testaments, Parijs, LGDJ, 1957, p. 413, nr. 301.

• Luik 31 maart 1993, Pas. 1992, II, 171

• Rb. Luik 10 februari 1992, RTDF 1993, 543

• B. Cardoen, «Het fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen», Not.Fisc.M. 2004, (223), p. 226, nr. 11

• R. Jansen, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 315, nr. 367

• M. Van Quickenborne, «Het legaat de residuo», TPR 1972, (621), p. 634, nr. 23.

• Cass. 11 april 1958, Pas. 1958, I, 867

• Cass. 23 juni 1983, RW 1984-85, 392

• R. Dillemans, A. Van den Bossche en M. De Clercq, o.c., p. 176, nr. 121

• W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen, o.c., p. 1235, nr. 2446.

• R. Barbaix, «Last van fideï-commis de residuo» in A. Verbeke, F. Buyssens en H. Derycke (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 2, Brussel, Larcier, 2009, (563), p. 566, nr. 877

• Rb. Dendermonde 11 juni 1969, RW 1970-71, 1909

• Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436, Limburgs Rechtsl. 2015, 226

• H. Casman, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, p. 541, nr. 1317

• W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen, o.c., p. 1236, nr. 2447

• V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 241, nr. 276.

• Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436, Limburgs Rechtsl. 2015, 226.

• J.-P. Delobbe en F. Delobbe, «Le fideicommis de residuo» in Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 205

• R. Jansen, «Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo» in W. Pintens, J. Du Mongh en C. Declerck (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, (353) 357 e.v.

• V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, p. 242, nr. 276.

• V. Sagaert, «Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties» in R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145), p. 152, nr. 10

• M. Van Quickenborne, o.c., TPR 1972, p. 656, nr. 59.

• Antwerpen 23 februari 1976, Rec.gén.enr.not. 1976, 416, nr. 22104, Rev.not.b. 1976, 265

• Gent 9 maart 1949, RW 1949-50, 753, noot, T.Not. 1949, 124, noot

• H. Casman, o.c., p. 541, nr. 1317

• V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, p. 242, nr. 276.

• V. Sagaert, Zakelijke subrogatie, p. 240, nr. 274

• Sagaert, o.c., in R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, p. 152, nr. 10.

• T. Honoré, «Ownership» in T. Honoré (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 178-179.

• M.E. Storme, Zekerheden- en insolventierecht, Deel II en V, Gent, M.E. Storme, 2014, https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Insolventierecht2014.pdf, 408-410.

• J. Baeck, «Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming» in J. Baeck en M. Kruithof, Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1), p. 11, nr. 14

• E. Dirix, «Eigendomsvoorbehoud», RW 1997-98, (481), p. 483, nr. 5

• V. Sagaert, «Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?» in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-04 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189), p. 196, nr. 9.

• P. Colle en B. Van Den Brande, «Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in verschillende samenloopsituaties» in B. Tilleman en P.-A. Foriers (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 2002, (163), p. 172, nr. 13

• B. De Coninck, «La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de concours», TBBR 2005, (241), p. 256, nr. 41

• R. Jansen en V. Sagaert, «Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-10)», TPR 2012, (1223), p. 1376, nr. 195

• I. Peeters, «Eigendom tot zekerheid» in E. Dirix en A. Cuypers (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1), p. 8, nr. 13.

• M. Cabrillac, noot onder Cass.fr. 1 oktober 1985, D. 1986, (248) 250: «

• F.M.J. Verstijlen. en J.G. Knot, «Het internationale eigendomsvoorbehoud in Nederland» in F.J.L. Kaptein, J.G. Knot, R. Koolhoven, D.F. Kopalit, E.F. Verheul en F.M.J. Verstijlen (eds.), «Het internationale eigendomsvoorbehoud» in Recht en praktijk, CA 13, Deventer, Kluwer, 2015, (1) 3:

• J.A.J. Peter, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 149.

• L. Van Vliet, «Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?», NTBR 2008, (327) 330.

• V. Sagaert, o.c., in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, p. 200, nr. 15. Naar Nederlands recht: A.I.M. Van Mierlo en A.A. Van Velten, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, p. 530, nr. 531

• R.D. Vriesendorp, Het eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 58 e.v.

• I. Davies, «United Kingdom» in I. Davies (ed.), Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe, Aldershot, Ashgate, 1999, (101) 102.

• Dirix, «Functionele analyse van zekerheidsrechten» in W. Pintens, E. Dirix, A. Alen en P. Senaeve (eds.), Vigilantibus Ius Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 119-128.

• E. Dirix en M.E. Storme, «Eigendomsvoorbehoud in het Ontwerp van Faillissementswet: hopeloos onsamenhangend», RW 1995-96, (1421), p. 1422, nrs. 3 e.v.

• P. Matthews, «The Compatibility of the Trust with the Civil Law Notion of Property» in L. Smith (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 316 e.v.

• W. Swadling, «The DCFR Trusts: A Common Law Perspective» in S. Van Erp, A. Salomons en B. Akkermans (eds.), The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (21) 23.

• Hope JA in DKLR Holding Co (No 2) Ltd. v Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, [1982] 149 CLR 431, 474

• McLleland J in Re Transphere Pty Ltd. (1986) 5 NSWLR 309, 311. Zie in dezelfde zin ook: Brennan J in DKLR Holding Co (No 2) Ltd. v. Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, [1982] 149 CLR 431, 474

• S. Gardner, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 210, noot 2

• B. McFarlane en R. Stevens, «The Nature of Equitable Property», The Journal of Equity 2010, vol. 4, nr. 1

• W. Swadling, «Property: General Principles» in A. Burrows (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173), p. 213, nr. 4.150

• A. Tettenborn, «Trust Property and Conversion: An Equitable Confusion», CLJ 1996, vol. 55, 36-42.

79 K.G.C. Reid, «Patrimony not Equity: the Trust in Scotland» in J.M. Milo en J.M. Smits (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 22. Zie ook: M.J. de Waal, «The Core Elements of the Trust: Aspects of the English, Scottish and South African Trusts Compared», SALJ 2000, (548) 554.

• B. Rudden, «Things as Thing and Things as Wealth», Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, 81-97.

• G.S. Alexander, «The Dilution of the Trust» in L. Smith (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (305) 308

• K.G.C. Reid, «Patrimony not Equity: the Trust in Scotland» in J.M. Milo en J.M. Smits (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 28

• F. du Toit, «The South African Trust in the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy», Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht 2015, (852) 853

• M.J. de Waal en R.R.M. Paisley, «Trusts» in R. Zimmermann, D. Visser en K. Reid (eds.), Mixed Legal Systems in Comparative Perspective: Property and Obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 839.

• W. Van Gerven, «Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming», RW 1976-77, (66), p. 70, nr. 6.

• J. Penner, «The Bundle of Rights Picture of Property», UCLA L.Rev. 1995-96, (711) 711-820. Hij zoekt het ontstaan van dit beeld vooral in de werken van Honoré en de baanbrekende bijdrage uit 1917 van de Amerikaanse realist W.N. Hohfeld, «Fundamental Legal Conceptions as Applies in Judicial Reasoning», Yale L.J. 1917, vol. 26, 710-770.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 26/10/2016 - 11:23
Laatst aangepast op: di, 10/10/2017 - 11:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.