-A +A

De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in geval van terroristische activiteiten: een analyse van het nieuwe artikel 134septies van de Nieuwe Gemeentewet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Daele D
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
563
Samenvatting

Deze bijdrage analyseert de in het nieuwe artikel 134septies van de Nieuwe Gemeentewet aan de burgemeester toegekende bevoegdheid tot het sluiten van inrichtingen in geval van ernstige aanwijzingen van terroristische activiteiten. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsgebied ratione materiae van deze regeling. Vervolgens komen de informatiepositie van de burgemeester en de bij de beslissing tot sluiting in acht te nemen procedure aan bod.

Uittreksel uit de gemeentewet

Art. 134septies. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden die een terroristisch misdrijf inhouden als bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, kan de burgemeester, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke instanties en na de middelen van verdediging van de verantwoordelijke te hebben gehoord, beslissen deze inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De burgemeester is gemachtigd de inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.

Het sluitingsbesluit wordt op de eerstvolgende zitting bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.

De sluitingsmaatregel duurt maximum zes maanden. Na het verstrijken van deze termijn heeft het besluit van de burgemeester niet langer uitwerking.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. Het toepassingsgebied ratione materiae van art. 134septies van de Nieuwe Gemeentewet
A. Een maatregel van bestuurlijke politie
B. Inrichtingen
C. Terroristisch misdrijf
D. Ernstige aanwijzingen
III. De informatiepositie van de burgemeester
B. Informatie van gerechtelijke politie en gegevens uit het strafdossier
C. Informatie m.b.t. strafrechtelijke veroordelingen
D. De lokale integrale veiligheidscellen
IV. De bij de beslissing tot sluiting in acht te nemen procedure
A. Het overleg met de gerechtelijke instanties
B. De hoorplicht
D. De bekrachtiging van het sluitingsbesluit
F. De verzegeling van de inrichting
G. De rechterlijke toetsing van de beslissing tot sluiting
V. Besluit

Bronverwijzingen

• D. Van Daele, T. Kooijmans, B. Van Der Vorm, K. Verbist en C. Fijnaut, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 3. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland en België, Antwerpen, Intersentia, 2010, 209-217.
• D. Van Daele, «De gemeentelijke aanpak van mensenhandel en mensensmokkel: een analyse van het nieuwe artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet», NC 2013, 286-298.
• A.C.M. Spapens, M. Peters en D. Van Daele (eds.), Administrative measures to prevent and tackle crime, Legal possibilities and practical application in EU Member States, Den Haag, Eleven International Publishing, 2015, 701 p.
• B. De Ruyver, E. Vereecke, T. Kazadi Tshikala, T. Vander Beken en J. Janssens, Bestuurlijke handhaving van georganiseerde misdaadfenomenen. Een leidraad, Gent, IRCP, 2017, 130. Voor een toepassingsgeval, zie RvS, Memetoglou en Kadiroglou, nr. 231.621, 16 juni 2015.
• Omzendbrief nr. 5/2013 van het College van procureurs-generaal van 13 maart 2013 met betrekking tot Addendum V COL 12/1998 – De wet van 27 december 2012 «houdende diverse bepalingen betreffende Justitie», inzonderheid Titel VI – Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan (Bijlagen: twee modellen).
• X, «LIVC’s krijgen vorm», Besafe, Themanummer radicalisering, juni 2016, p. 1.
• I. Opdebeek, «De hoorplicht» in I. Opdebeek en M. Vandamme (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, (235) 264-268. Voor een toepassing m.b.t. de tijdelijke sluiting van een hotel op grond van art. 134quater van de Nieuwe Gemeentewet, zie RvS S.P.R.L. LYAD nr. 164.031, 24 oktober 2006.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 02/12/2017 - 16:37
Laatst aangepast op: za, 02/12/2017 - 16:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.