-A +A

De advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Balie Kortrijk
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2011
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD . .i

DE ARBEIDSRELATIE IN DE ADVOCATUUR . 1
Eva VAN HOORDE
Hoofdstuk I. Inleiding . 1
Hoofdstuk II. Algemeen kader: de notie gezag sinds de
Arbeidsrelatieswet.1
Hoofdstuk III. De advocaat als werknemer? .4
Afdeling 1. Wettelijke geboden en verboden .4
Afdeling 2. De algemene criteria van de Arbeidsrelatieswet .8
Hoofdstuk IV. Tot slot .11
Afdeling 1. De advocaat in een samenwerkingsverband.11
Afdeling 2. De advocaat-stagiair .12


WAARDERING VAN EEN ADVOCATENKANTOOR: DE THEORIE GETOETST AAN DE PRAKTIJK . 13
Francis RYSMAN & Nikolas VANDELANOTTE
Inleiding .13
Hoofdstuk I. In welke concrete gevallen hebben we een waardebepaling
van de advocatenpraktijk nodig? .13
Afdeling 1. Waardebepaling in het kader van samenwerking en groei . 14
Afdeling 2. Waardebepaling in het kader van hergroeperingsverrichtingen 14
Afdeling 3. Waardebepaling naar aanleiding van de uitvoering van wettelijke, statutaire of conventionele clausules inzake
overdrachten van aandelen .15
Afdeling 4. Waardebepaling naar aanleiding van familiale en persoonlijke situaties .16
Afdeling 5. Waardebepaling als element van financiële analyse .17
Hoofdstuk II. Onderscheid tussen waardering en prijsvorming .17
Hoofdstuk III. Basisprincipes bij een waardering.19
Afdeling 1. Totaliteitsprincipe . 19
Afdeling 2. Principe van de toekomstgerichtheid .20
Afdeling 3. Principe van de subjectgeoriënteerdheid .21
Hoofdstuk IV. Waardering van een eenmanszaak – Advocatenpraktijk. 21
Afdeling 1. Het berekenen van het genormaliseerde resultaat . 22
Afdeling 2. De actuele waarde van de activabestanddelen . 27
Afdeling 3. Verdere bespreking van de berekeningen bij de waardering van de eenmanszaak.29
Hoofdstuk V. Waardering van aandelen van de advocatenvennootschap . 30
Afdeling 1. De methode van de substantiële waarde bij aandelenwaardering 31
Afdeling 2. De rendementsmethode bij aandelenwaardering .39
Afdeling 3. De empirische methodes bij aandelenwaardering.47
Hoofdstuk VI. Voornaamste aandachtspunten bij de waardebepaling . 48
Geraadpleegde literatuur.50
 
FISCALE OPTIMALISATIE ALS ADVOCAAT: EEN PRAKTIJKGERICHTE BENADERING . 51
Filip MEES
Hoofdstuk I. Inleiding . 51
Hoofdstuk II. Personenbelasting – Enkele fiscale items. 52
Afdeling 1. Personenbelasting – Inkomsten – Baten .52
Afdeling 2. Personenbelasting – Inkomsten – Kasbasis. 53
Afdeling 3. Personenbelasting – Inkomsten – Pro Deo – Vertraging.53
Afdeling 4. Personenbelasting – Inkomsten – Diverse inkomsten .53
Afdeling 5. Personenbelasting – Inkomsten – Auteursrechten . 54
Afdeling 6. Personenbelasting – Uitgaven – Forfaitaire aftrek . 55
§ 1. Algemeen .55
§ 2. Specifieke kosten.55
Afdeling 7. Personenbelasting – Uitgaven – Werkelijke kosten. 56
Hoofdstuk III. Optimalisatie met vennootschap .58
Afdeling 1. Vennootschap – Inkomsten – Winst .59
Afdeling 2. Vennootschap – Inkomsten – Vorderingsbasis. 59
Afdeling 3. Vennootschap – Uitgaven – Algemeen: wie betaalt wat? .59
§ 1. Algemeen .59
§ 2. Kosten die betaald kunnen worden door de vennootschap .60
§ 3. Kosten persoonlijk te betalen .62
Afdeling 4. Vennootschap – Uitgaven – Forfaits .62
Afdeling 5. Vennootschap – Optimalisaties – Overzicht .62
§ 1. Vennootschap – Optimalisaties – Goedkoop tarief voor gereserveerde winst . 63
§ 2. Vennootschap – Optimalisaties – Investeringen in onroerende goederen .64
§ 3. Vennootschap – Optimalisaties – Stopzettingsmeerwaarde materieel vast actief .64
§ 4. Vennootschap – Optimalisaties – Stopzettingsmeerwaarde op goodwill .64
§ 5. Vennootschap – Optimalisaties – Aftrekbare pensioenopbouw.64
§ 6. Vennootschap – Optimalisaties – Aftrekbare overlijdensdekking . 65
§ 7. Vennootschap – Optimalisaties – Verhuur onroerend goed aan de vennootschap.65
§ 8. Vennootschap – Optimalisaties – Verhuur roerend goed aan de vennootschap.65
§ 9. Vennootschap – Optimalisaties – Lening toestaan aan de vennootschap .66
§ 10. Vennootschap – Optimalisaties – Voordelen in natura . 66
§ 11. Vennootschap – Optimalisaties – Kosten eigen aan de werkgever .66
§ 12. Vennootschap – Optimalisaties – Sociale voordelen .67
§ 13. Vennootschap – Optimalisaties – Niet-specifieke beroepskledij .67
§ 14. Vennootschap – Optimalisaties – Belastingvrije meerwaarde op aandelen.68
§ 15. Vennootschap – Optimalisaties – Dividenden .68
§ 16. Vennootschap – Optimalisaties – Notionele interestaftrek .68
§ 17. Vennootschap – Optimalisaties – Geld uit vennootschap halen .68
Hoofdstuk IV. Vennootschap – Casus .69
 
COMMENTAAR BIJ HET REGLEMENT BETREFFENDE SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN ADVOCATEN EN BETREFFENDE EENPERSOONSVENNOOTSCHAPPEN VAN ADVOCATEN . 83
Philippe DE JAEGERE
Hoofdstuk I. Inleiding . 83
Hoofdstuk II. Definities .84
Afdeling 1. Algemeen.84
Afdeling 2. De associatie .85
Afdeling 3. De groepering . 86
Afdeling 4. Het netwerk .86
Hoofdstuk III. Kwalificatie van het samenwerkingsverband .87
Hoofdstuk IV. Leden van een samenwerkingsverband.87
Hoofdstuk V. Vorm en statuten .89
Hoofdstuk VI. Toelating – Melding . 90
Afdeling 1. Oprichting. 90
Afdeling 2. Toetreding. 91
Hoofdstuk VII. Naam, logo, documenten en briefpapier van het samenwerkingsverband.92
Hoofdstuk VIII. Belangenconflicten .93
Hoofdstuk IX. Einde van het samenwerkingsverband .94
Hoofdstuk X. De eenpersoonsvennootschap .94
 
TUCHTPROCEDURE VOOR ADVOCATEN .97
Philippe DE JAEGERE & Christian DELEU
Hoofdstuk I. Inleiding . 97
Hoofdstuk II. Het initiatiefrecht van de stafhouder .97
Hoofdstuk III. De klacht .99
Afdeling 1. Definitie .99
Afdeling 2. Ontvankelijkheid.100
Afdeling 3. Klacht door een advocaat . 100
Hoofdstuk IV. Het tuchtonderzoek.101
Afdeling 1. Verloop van het tuchtonderzoek .101
§ 1. Wanneer tuchtonderzoek openen?.101
§ 2. De betrokken advocaat verandert van balie of verlaat de balie .102
§ 3. Het onderzoek.102
§ 4. Schriftelijke mededeling van opening van het onderzoek 104
§ 5. Rechten van de klager .105
§ 6. Rechten van de betrokken advocaat .105
§ 7. Proces-verbaal van verhoor . 106
Afdeling 2. Afsluiting van het onderzoek en beslissing van de stafhouder . 106
§ 1. Afsluiting van het onderzoek.106
§ 2. Mogelijke beslissingen van de stafhouder .107
§ 3. Verwijzing naar de tuchtraad .107
§ 4. Seponering . 108
§ 5. Mededeling van de beslissing.109
Afdeling 3. Onderzoek door de voorzitter van de tuchtraad .110
§ 1. Hoe en wanneer kan de voorzitter worden gevat tijdens het onderzoek? . 110
§ 2. Mogelijke beslissingen van de voorzitter .110
Afdeling 4. Bijzondere bevoegdheidsregeling en conflictregels . 111
§ 1. Bijzondere bevoegdheidsregeling .111
§ 2. Conflictregels .112
Hoofdstuk V. Rechtspleging voor de tuchtraad. 112
Afdeling 1. Taal.112
Afdeling 2. Oproeping . 113
Afdeling 3. Openbaarheid van de zitting en van de uitspraak . 114
Afdeling 4. Over de aanwezigheid en het dragen van de toga . 115
Afdeling 5. Wraking .116
Afdeling 6. Verloop van de zitting . 117
Afdeling 7. Verslag van de onderzoeker.117
Afdeling 8. Horen van de klager .118
Afdeling 9. Horen van getuigen .118
Afdeling 10. Taak van de secretaris . 119
Hoofdstuk VI. Beraadslaging en beslissing van de tuchtraad.119
Afdeling 1. Beraad. 119
Afdeling 2. Uitspraak.119
Afdeling 3. Sancties .120
§ 1. Van waarschuwing tot schrapping . 120
§ 2. Ontzetting uit recht te kiezen of verkozen te worden.120
§ 3. Bekendmaking beslissing .121
§ 4. Veroordeling tot de kosten . 121
Afdeling 4. Opschorting en uitstel . 122
Afdeling 5. Kennisgeving en bekendmaking van de beslissing van de tuchtraad.122
Afdeling 6. Registers van schorsingen en schrappingen .123
Afdeling 7. Inlichtingen van de klager . 123
Afdeling 8. Draagwijdte van de tuchtprocedure en de beslissing van de tuchtraad.124
Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen.124
Afdeling 1. Verzet . 124
§ 1. Vorm.124
§ 2. Procedure .124
Afdeling 2. Hoger beroep . 125
§ 1. Door wie? .125
§ 2. Vorm.125
§ 3. Tegenberoep .125
§ 4. Procedure in graad van beroep . 126
§ 5. Kennisgeving .126
Hoofdstuk VIII. Cassatie . 126
Hoofdstuk IX. Tenuitvoeringlegging van de tuchtsancties .127
Afdeling 1. Schorsing en schrapping .127
Afdeling 2. Andere sancties .127
Hoofdstuk X. Wederinschrijving, eerherstel en uitwissing . 128
Afdeling 1. Wederinschrijving . 128
Afdeling 2. Eerherstel . 129
Afdeling 3. Uitwissing . 129
Hoofdstuk XI. Hoger beroep tegen paleisverbod .130
Afdeling 1. Vorm.130
Afdeling 2. Procedure . 130
Hoofdstuk XII. Hoger beroep tegen beslissingen van de raad van de Orde 131
Afdeling 1. Beslissingen vatbaar voor hoger beroep .131
Afdeling 2. Procedure . 131
Hoofdstuk XIII. Bijzondere regels ten aanzien van advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie . 132
Afdeling 1. Advocaten van een andere lidstaat van de Europese Unie die geen vestiging hebben in België maar er wel diensten verrichten 132
Afdeling 2. Advocaten van een andere lidstaat van de Europese unie die zich onder hun oorspronkelijke beroepstitel in België vestigen . 133
 
ORGANISATIE EN EFFICIËNTIE IN HET ADVOCATENKANTOOR, WAT IS DE IDEALE WEG?.135
Xavier VANWYNSBERGHE & Roger DE VOS
Voorwoord . 135
Hoofdstuk I. Management . 137
Afdeling 1. Visie Missie Waarden . 137
Afdeling 2. Organisatie .137
Hoofdstuk II. Medewerkers en middelen.138
Afdeling 1. Personeelsbeleid.138
Afdeling 2. Taken en opvolging .139
Afdeling 3. Vorming – Training – Opleiding .139
Afdeling 4. Infrastructuur en middelen .140
Hoofdstuk III. Verwerking .141
Afdeling 1. Het dossier .141
Afdeling 2. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid. 142
Afdeling 3. Termijnbewaking . 142
Afdeling 4. Overdracht en vervanging . 142
Afdeling 5. Archivering .142
Hoofdstuk IV. De cliënt . 143
Afdeling 1. Duidelijkheid.143
Afdeling 2. Communicatie . 144
 
IADVOCAAT LEVEN EN WERKEN IN DE WOLKEN.147
Dirk VANBIERVLIET
Hoofdstuk I. Definitie . 147
Hoofdstuk II. De geschiedenis van de informatica in een notendop .147
Hoofdstuk III. Het mainframe – Back to the future . 150
Hoofdstuk IV. Elementen – Lagen .151
Afdeling 1. SaaS – Software as a Service .151
Afdeling 2. PaaS – Platform as a Service .153
Afdeling 3. IaaS – Infrastructure as a Service .154
Afdeling 4. WaaS – Wifi as a Service .154
Hoofdstuk V. Eigenschappen van cloudcomputing. 154
Hoofdstuk VI. Leven in de wolken – A day made of Glass . 156
Hoofdstuk VII. Advocaat in de wolken .156
Afdeling 1. Uitgangspunten .156
Afdeling 2. Bouwstenen.157
Afdeling 3. Benaderingswijze .160
Afdeling 4. Realisatie.161


RECHT EN CONFLICT IN CONTEXT.171
Frank VAN DUN
Hoofdstuk I. Rechtsfilosofie en advocatuur .171
Afdeling 1. Recht en positief recht . 172
Afdeling 2. Advocaten en hun opleiding .174
Hoofdstuk II. Conflicten .177
Hoofdstuk III. Elementaire orderelaties . 182
Afdeling 1. Verschijningsvormen van ius .185
Afdeling 2. Verschijningsvorm van lex. 187
Hoofdstuk IV. Juristen en legisten .190


HET ERELOON: EEN EVENWICHTSOEFENING .197
Arnold Gits
Hoofdstuk I. Inleiding . 197
Hoofdstuk II. Wettelijke grondslag ereloon + analyse artikel 446ter
Ger.W.197
Afdeling 1. Begrippen . 198
Afdeling 2. Criteria opgenomen in artikel 446ter Ger.W. + rechtspraak en rechtsleer .200
Hoofdstuk III. Draagkracht van artikel 446ter Ger.W. ereloonovereenkomst. 203
Hoofdstuk IV. Het toetsen van de partijbeslissing en het toetsen van de ereloonovereenkomst. 203
Afdeling 1. Toetsen partijbeslissing .203
Afdeling 2. Toetsen ereloonovereenkomst . 205
Hoofdstuk V. Nut en noodzaak van voorafgaande informatie . 206
Hoofdstuk VI. Nut en noodzaak van de ereloonovereenkomst .207
Hoofdstuk VII. Methodes om het ereloon te berekenen .208
Afdeling 1. Het uurloon.208
Afdeling 2. Berekening naar gelang van de waarde (percentsgewijze berekening) .209
Afdeling 3. Berekening (forfait) per prestatie .210
Afdeling 4. Success fee . 210
Hoofdstuk VIII. Rechtspraak . 211

Bespreking van dit werk door de uitgever

Voor de Permanente Vorming in het gerechtelijk jaar 2010-2011 koos de Kortrijkse Balie als centrale thema “de advocaat”.
Terwijl in de voorbije cycli telkens geopteerd werd voor bijscholing in verschillende rechtstakken, ligt de nadruk nu op de eigen beroepsuitoefening als advocaat.
Niet alleen het beeld maar ook de dagelijkse praktijk en verantwoordelijkheid van de advocaat zijn enorm geëvolueerd. Er is nood aan zoveel meer dan ‘kennis van het recht’. Ook ‘de cliënt’ is veranderd en is van een loopbaanlange metgezel een kritische consument en zelfs ‘shopper’ geworden

Dit boek bundelt de diverse bijdragen, die telkens vanuit een bepaalde invalshoek het thema ontleden en zal dus een bijzonder nuttig werkinstrument vormen in de dagelijkse rechtspraktijk.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 22/03/2012 - 16:34
Laatst aangepast op: ma, 30/04/2012 - 23:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.