-A +A

BTW-toepassingen bij internationale handelingen door KMO's

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Heylens Luc
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789089771728
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Dit handboek bestaat uit verschillende delen. Het EERSTE DEEL behandelt vooral de denkwijze die we moeten hanteren bij de analyse van een transactie inzake BTW.

In het TWEEDE DEEL komen de belastbare handelingen inzake BTW aan bod, namelijk de leveringen van goederen, de diensten, de invoer en de intracommunautaire verwerving van goederen. Deze worden technisch toegelicht en geanalyseerd waarbij ook en vooral aandacht wordt besteed aan de vrijstellingen die er inzake BTW in een internationale context bestaan.
Zo worden verschillende handelingen geanalyseerd zoals de vrijgestelde intracommunautaire leveringen, de uitvoervrijstelling, de driehoekstransacties en de kettingverkopen.

In het DERDE DEEL worden deze verschillende technische toepassingen verduidelijkt aan de hand van diverse schema’s voorzien van hun juiste regeling en verwerking in de BTW-aangiften. Dit is vooral een praktisch deel waarbij de lezer de juiste regels kan toepassen op een illustratief voorbeeld en schema.

Rechtspraak: Cassatie 25 september 2009, RW 2011-2012, 564

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Derde middel

Luidens art. 39bis, eerste lid, 1o, van het BTW-Wetboek zijn van de belasting vrijgesteld, de leveringen van goederen door de verkoper, andere dan een belastingplichtige die de regeling geniet bepaald in art. 56, § 2, door de afnemer of voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, die worden verricht voor een andere belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die als zodanig optreden in een andere lidstaat en die er aldaar toe gehouden zijn hun intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen, voor zover die leveringen van goederen niet onderworpen zijn aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge ingesteld bij art. 58, § 4.

Het KB nr. 52 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, dat is genomen ter uitvoering van art. 39bis en art. 40, § 1, 1o, b, van het BTW-Wetboek, bepaalt, in art. 1, dat de in art. 39bis van het BTW-Wetboek bedoelde vrijstellingen afhankelijk zijn van het bewijs dat de goederen zijn verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, en, in art. 3, dat de verkoper te allen tijde in het bezit moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt, en die hij op ieder verzoek van de met de controle van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren moet overleggen, en dat die stukken onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken zijn.

Voormeld art. 39bis is de omzetting, in het interne recht, van art. 28quater, A, b), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977 van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd door de richtlijn 91/680/EEG van 16 december 1991 van de Raad.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft, in het arrest C-146/05 van 27 september 2007, in de considerans nr. 31, erop gewezen dat “aangezien uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat onmiskenbaar een intracommunautaire levering is verricht, het beginsel van fiscale neutraliteit bijgevolg vereist (...) dat wanneer aan de materiële voorwaarden is voldaan, de BTW-vrijstelling wordt verleend, zelfs wanneer de belastingplichtigen niet voldoen aan bepaalde formele vereisten. Dit zou slechts anders zijn wanneer de schending van dergelijke formele vereisten het leveren van het zekere bewijs dat aan de materiële voorwaarden is voldaan, zou hebben verhinderd”.

Datzelfde arrest zegt voor recht dat “art. 28quater, A, sub a), eerste alinea, van de voormelde zesde richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de belastingdienst van een lidstaat weigert om een intracommunautaire levering die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vrij te stellen van belasting over de toegevoegde waarde, alleen omdat het bewijs van een dergelijke levering niet tijdig is geleverd”.

Aangezien de in dat arrest opgeloste vraag overeenkomt met de vraag die te dezen opgeworpen wordt, is het Hof er niet toe gehouden om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Het bestreden arrest weigert te dezen om de eiseres vrij te stellen van de belasting, hoewel zij zulks vorderde, op grond dat “op het ogenblik van de controle van 24 november 2003, die geleid heeft tot het proces-verbaal en het litigieuze dwangbevel, de administratie echter niet in het bezit was van een geheel van stukken waaruit bleek dat de eiseres kon worden vrijgesteld van belasting op de litigieuze verkopen, aangezien zij pas heel wat later het initiatief heeft genomen om die bewijzen te verzamelen en deze aan de administratie te overhandigen”.

Het arrest verantwoordt, om die redenen, zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
 

Beschrijving van dit werk door de uitgever

De problematiek van de internationale handelingen en de buitenlandse handel behoort tot de klassiekers inzake BTW: waar wordt de handeling gelokaliseerd en wie is de schuldenaar van de BTW? Op het eerste gezicht een eenvoudige vraag, maar het antwoord veronderstelt een grondige kennis van de BTW-wetgeving.

Dit handboek geeft op een gestructureerde wijze een overzicht van de nieuwe factureringsregels in een nationale maar ook en vooral in een internationale context.
De centrale vraag is steeds: hoe dient een bepaalde handeling gefactureerd te worden in functie van de aard van de partijen, de soort dienst, de beweging van de goederen en de vestiging van de partijen?

Achteraan het boek vindt de lezer een unieke reeks overzichtstabellen met praktische informatie.

 

 

 

 

even kijken ?  

 download pdf

 meer info op de site van UGA

 onmiddellijk bestellen

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 18/04/2011 - 19:10
Laatst aangepast op: vr, 27/01/2012 - 00:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.