-A +A

Bewijslast in het contractenrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Samyn M
Uitgever: 
Ugent
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9782804417284
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD 5
INLEIDING . 6
DEEL I. BELANG VAN DE STUDIE VAN DE BEWIJSLAST 8
DEEL II. DE WETTELIJKE REGELING VAN DE BEWIJSLAST . 10
AFDELING 1. ARTIKEL 1315 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 10
Onderafdeling 1. Toepassingsgebied . 10
Onderafdeling 2. Onderscheid bewijslast - bewijsrisico - aanvoeringslast 11
§ 1. De aanvoeringslast . 11
§ 2. De bewijslast . 14
§ 3. Het bewijsrisico . 15
Onderafdeling 3. De basisprincipes vervat in art. 1315 B.W. 16
§ 1. Actori incumbit probatio . 16
§ 2. Reus in excipiendo fit actor . 17
Onderafdeling 4. Belang van de houding van de wederpartij . 18
§ 1. De verweerder voert verweer . 19
A. Verweer door middel van aanvoer van nieuwe feiten 19
B. Verweer door middel van het opwerpen van de ENAC . 19
§ 2. Afwachtende houding van de tegenpartij . 20
A. Algemeen 20
B. Verband met goede trouw en bewijssamenwerking . 21
§ 3. Geen verweer . 21
§ 4. Verstek . 22
AFDELING 2. ARTIKEL 870 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK . 23
AFDELING 3. WETTELIJKE UITZONDERINGEN OP DE BASISPRINCIPES 23
Onderafdeling 1. Wettelijke omkering van de bewijslast . 23
Onderafdeling 2. De wettelijke vermoedens . 24
§ 1. De wettelijke vermoedens . 24
A. Onweerlegbare vermoedens . 26
B. Weerlegbare vermoedens . 27
C. Gemengde vermoedens . 28
Bewijslast in het contractenrecht 2
§ 2. Onderscheid met feitelijke vermoedens 29
DEEL III. CONVENTIONELE REGELING VAN DE BEWIJSLAST . 31
AFDELING 1. BEWIJSLASTOVEREENKOMSTEN. 31
Onderafdeling 1. Algemeen . 31
Onderafdeling 2. Geldigheidsvereisten . 32
Onderafdeling 3. Onderscheid met bewijsovereenkomsten 33
AFDELING 2. EENZIJDIGE BEWIJSLASTREGELING . 33
DEEL IV. POGINGEN TOT VERSOEPELING VAN DE BEWIJSLAST 35
AFDELING 1. BEWIJS VAN EEN NEGATIEF FEIT . 35
Onderafdeling 1. Probleemstelling. 35
Onderafdeling 2. Toepassing van de gemeenrechtelijke regeling betreffende de
verdeling van de bewijslast . 37
Onderafdeling 3. Poging tot versoepeling in de rechtsleer 37
Onderafdeling 4. Visie van het Hof van Cassatie . 38
AFDELING 2. BEWIJSSAMENWERKING . 39
Onderafdeling 1. De oorspronkelijke situatie: statische bewijsvoering . 39
Onderafdeling 2. De nieuwe bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek: dynamische
bewijsvoering . 41
§ 1. Actieve rol van de rechter 41
§ 2. Samenwerking van de partijen . 43
Onderafdeling 3. Verenigbaarheid met de algemene principes betreffende de
verdeling van de bewijslast . 44
Onderafdeling 4. Verenigbaarheid met algemeen rechtsbeginsel dat niemand
gehouden kan worden tegen zichzelf te bewijzen . 46
AFDELING 3. KWALIFICATIE ALS RESULTAATS- OF INSPANNINGSVERBINTENIS 47
DEEL V. TWEE BIJZONDERE TOEPASSINGSGEVALLEN. . 49
AFDELING 1. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . 49
Onderafdeling 1. Algemeen . 49
§ 1. Toepassingsvoorwaarden 49
§ 2. Tijdelijk verweermiddel . 51
§ 3. Wettelijke basis . 52
§ 4. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist 52
Bewijslast in het contractenrecht 3
Onderafdeling 2. Verdeling van de bewijslast . 53
§ 1. De excipiens treedt op als eiser 53
§ 2. De excipiens treedt op als verweerder . 54
A. Het Hof van Cassatie: Excipiens wordt eiser op exceptie . 55
B. Kritiek in de rechtsleer . 55
C. Versoepeling door het bewijs van een negatief feit. . 61
AFDELING 2. DE INFORMATIEPLICHT VAN DE ARTS TEN OPZICHTE VAN DE PATIËNT 62
Onderafdeling 1. Inleiding 62
Onderafdeling 2. De Wet betreffende de rechten van de patiënt. 62
Onderafdeling 3. Diagnose-informatie: recht op informatie over de gezondheidstoestand . 63
Onderafdeling 4. Toestemmingsinformatie: Geïnformeerde toestemming of informed consent . 65
Onderafdeling 5. Grondslag van het recht op informatie 66
§ 1. De geneeskundige behandelingsovereenkomst . 66
§ 2. Het recht op fysieke integriteit van de patiënt 67
Onderafdeling 6. Sanctionering van de miskenning van de informatieplicht: aansprakelijkheid van de arts 69
§ 1. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts 69
A. Contractuele aansprakelijkheid . 69
B. De buitencontractuele aansprakelijkheid . 70
C. Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid . 70
§ 2. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts. 71
Onderafdeling 7. De verdeling van de bewijslast . 71
§ 1. Toepasselijke rechtsregels betreffende de verdeling van de bewijslast . 72
A. Wet betreffende de rechten van de patiënt . 72
B. Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige
bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen . 72
C. De gemeenrechtelijke regeling betreffende de verdeling van de bewijslast . 73
§ 2. Invloed van de aard van de verbintenis op de verdeling van de bewijslast . 73
A. Onderscheid wettelijke verbintenis - contractuele verbintenis 73
B. Onderscheid algemene informatieplicht - toestemmingsgerichte informatieplicht 74
C. Onderscheid resultaatsverbintenis - inspanningsverbintenis . 74
Bewijslast in het contractenrecht 4
§ 3. Franse Cassatierechtspraak 76
§ 4. Navolging van de Franse Cassatierechtspraak in België 78
§ 5. Standpunt van het Belgische Hof van Cassatie . 81
Onderafdeling 8. De medewerkingsplicht van de patiënt 82
Onderafdeling 9. Mogelijke oplossingen . 83
DEEL VI. BESLUIT . 85
BIBLIOGRAFIE . 86

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

Overtuigingsstukken en het gebruik ervan volgens de bewijsregels zijn van doorslaggevend belang voor de slaagkansen van elke vordering of verweer. Vaak wordt hier echter (te) weinig aandacht besteed: de klemtoon is meer en meer komen te liggen op het opstellen van uitgebreide conclusies met lijsten van referenties naar niet altijd toepasselijke rechtsleer en rechtspraak. De lijvigheid van deze conclusies staat vaak in schril contrast met de omvang van de bijgevoegde inventaris en stukkenbundel, die nochtans de kern vormen van elk overtuigend juridisch betoog.

Bewijsrecht wordt ook in de traditionele juridische opleiding eerder stiefmoederlijk behandeld. Niemand weet goed waar het bewijsrecht te plaatsen - gaat het om burgerlijk recht of om procesrecht? - en vaak denkt men dat bewijs iets is dat zichzelf wel uitwijst. De bewijsregeling is integendeel helemaal niet zo vanzelfsprekend, terwijl bewijs in veel gevallen juist de cruciale factor is in het omzetten van "gelijk hebben" naar "gelijk krijgen".

Het Vlaams Pleitgenootschap wijdde daarom op 4 mei 2007 haar jaarlijkse studiedag aan het bewijsrecht. Daarbij werd de nadruk gelegd op een zeer praktische benadering van de bewijsproblematiek,toegespitst op wat de rechtspracticus moet weten om gewapend te zijn voor een juridisch debat over de bewijstechniek. Na een algemene inleiding tot het burgerlijke bewijsrecht (theorie van de bewijslast, de wettelijke regeling van de vermoedens etc) volgen vijf bijdragen die het bewijs bestuderen in specifieke vakdomeinen.

Het belang van deze bijdragen blijft evenwel niet beperkt tot de respectieve vakgebieden: de conclusies die de sprekers zullen trekken zullen ongetwijfeld ook leerrijk zijn voor wie ook in andere rechtsgebieden geconfronteerd wordt met bewijsproblemen.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 13/11/2016 - 12:01
Laatst aangepast op: zo, 13/11/2016 - 12:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.