-A +A

Beginselen van Strafrechtspleging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Declercq Raoul
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789046531693
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Beginselen van strafrechtspleging XV
Inleiding. 1
Titel I. Het uitoefenen van de strafvordering.9
Hfdst. I. Personen tegen wie de strafvordering wordt uitgeoefend. 9
Hfdst. II. Door wie de strafvordering wordt uitgeoefend.21
Afd. I. Het openbaar ministerie. 21
§ 1. Inrichting.21
§ 2. Ondeelbaarheid van het parket. 30
§ 3. Onafhankelijkheid en hiërarchie.31
§ 4. Verhouding tussen openbaar ministerie en rechter. 34
§ 5. Verhouding tussen openbaar ministerie en verdachte.36
§ 6. De beslissing te vervolgen of niet.37
A. Principieel vrije beslissing.37
B. Verplichte vervolging.40
1. Bevel van de hiërarchisch meerdere.40
2. Bevel van het Hof van Beroep.41
3. Instellen van de strafvordering zonder het initiatief van
het openbaar ministerie. 42
C. Strafvordering afhankelijk van machtiging, aangifte of klacht . 42
1. Machtiging.42
2. Aangifte.44
3. Klacht. 47
Afd. II. Uitoefening van de strafvordering door ambtenaren die niet tot
het openbaar ministerie behoren.49
§ 1. Fiscaalrechtelijke misdrijven.50
§ 2. Bosmisdrijven en riviervisserij. 52
Hfdst. III. Schorsing van de strafvordering. 52
Afd. I. Prejudiciële vragen.53
§ 1. Betwisting over de echtheid van een geschrift. 54
§ 2. Betwisting over een onroerend zakelijk recht.56
§ 3. Benelux Gerechtshof.58
§ 4. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.60
§ 5. Strijdigheid tussen Grondwet, wetten en decreten. 64
§ 6. Fiscale betwistingen.82
§ 7. Arbeidsongevallen. 83
Afd. II. Schorsing die verband houdt met de persoon van de verdachte.84
Afd. III. Schorsing voor bepaalde misdrijven.84
§ 1. Laster en lasterlijke aangifte.84
§ 2. Betwisting van afstamming. 86
§ 3. Schaking van minderjarige. 88
§ 4. Kiezerslijsten.88
§ 5. Handelspraktijken.88
Hfdst. IV. Verval van de strafvordering. 89
Afd. I. De dood van de verdachte.89
Afd. II. Amnestie en opheffing van de strafwet. 91
Afd. III. Minnelijke schikking.91
§ 1. Voorstel. 92
§ 2. Voorwaarden.92
§ 3. Bedrag.93
§ 4. Rechtspleging.94
§ 5. Gevolg.94
§ 6. Bevel tot betaling.96
Afd. IV. Bemiddeling in strafzaken. 97
Afd. V. Dading.98
§ 1. Douane en accijnzen.98
§ 2. Wisselcontrole.99
§ 3. Posterijen.99
§ 4. Stedenbouw. 99
§ 5. Volksgezondheid.99
§ 6. Economische reglementering en prijzen.99
§ 7. Handelspraktijken.100
§ 8. Veiligheid van de consumenten.100
§ 9. Ambulante activiteiten en openbare markten.101
§ 10. Euro.101
Afd. VI. Inning van een geldsom bij vaststelling van een verkeersovertreding
. 101
Afd. VII. Administratieve geldboete.103
§ 1. Sociaal strafrecht (Wet van 30 juni 1971).103
§ 2. Buiten het sociaal strafrecht.105
Afd. VIII. Verjaring. 107
§ 1. Begrip.107
§ 2. Termijnen.108
§ 3. Aanvang van de termijn.114
Beginselen van strafrechtspleging XVII
§ 4. Verdere berekening van de termijn. 130
§ 5. Stuiting van de verjaring.131
A. Begrip.131
B. Daden van vervolging of van onderzoek. 134
C. Omvang van de stuiting.144
1. T.o.v. andere personen.144
2. T.o.v. andere feiten.145
§ 6. Schorsing van de verjaring. 147
A. Begrip.147
B. Gevallen.148
C. Draagwijdte van de schorsing.159
§ 7. Gevolgen van de verjaring. 160
Afd. IX. Het rechterlijk gewijsde.162
§ 1. Principe. 162
§ 2. Voorwaarden.164
A. Eindbeslissing van de strafrechter.164
B. Beslissing van een Belgische strafrechter.166
C. Kracht van gewijsde. 167
D. Identiteit van feit. 169
E. Identiteit van persoon.180
Afd. X. Burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur.182
Afd. XI. Internationaal Tribunaal.182
Titel II. De voorbereidende fase van de rechtspleging.185
Hfdst. I. Opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek. 185
Hfdst. II. De gerechtelijke politie.192
Afd. I. Algemeen.192
Afd. II. De officieren van gerechtelijke politie. 203
§ 1. Hogere officieren.203
A. De procureur des Konings.203
B. De onderzoeksrechter.204
§ 2. Hulpofficieren van de procureur des Konings. 206
§ 3. Officieren met beperkte bevoegdheden.209
§ 4. Nieuwe inrichting van de politie.211
Afd. III. Ambtsverrichtingen.212
§ 1. Buiten ontdekking op heterdaad.212
A. Algemeen.212
B. Huiszoeking.216
C. Fouilleren. 223
D. Inbeslagneming.224
E. Verhoor.226
F. Deskundigenonderzoek.227
G. Aanhouding.228
§ 2. Bij ontdekking op heterdaad.229
A. Begrip.229
B. Bijzondere bevoegdheden.230
§ 3. Het proces-verbaal. 242
Hfdst. III. Het gerechtelijk onderzoek.248
Afd. I. Algemene beginselen.248
Afd. II. De onderzoeksrechter.254
Afd. III. Bevoegdheid.259
Afd. IV. Saisine. 261
§ 1. Wettelijke mogelijkheden.261
§ 2. Verplichting om te onderzoeken.268
§ 3. Onderzoek “in rem”.270
A. Personen. 270
B. Feit en kwalificatie.272
Afd. V. Ambtsverrichtingen van de onderzoeksrechter. 277
§ 1. Ondervraging van de verdachte.279
A. Belang.279
B. Bevel tot medebrenging.280
C. Ondervraging. 282
D. Inverdenkingstelling. 284
§ 2. Verhoor van getuigen.286
§ 3. Plaatsbezoek.291
§ 4. Huiszoeking.292
§ 5. Beslag.298
§ 6. Deskundigenonderzoek. 300
§ 7. Onderzoek aan het lichaam. 304
§ 8. Afluisteren van telefoongesprekken.306
§ 9. Maatschappelijke enquête.311
§ 10. Ambtelijke opdracht.311
§ 11. Parlementair onderzoek.316
§ 12. Rechtspersonen.316
§ 13. Handelspraktijken. 316
Afd. VI. Verhouding onderzoeksrechter – procureur des Konings. 317
Afd. VII. Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksrechter.
Toestand vóór de Wet van 12 maart 1998.319
§ 1. Hoger beroep.319
§ 2. Cassatieberoep. 323
Beginselen van strafrechtspleging XIX
Afd. VIII. Nieuwigheden in het onderzoek ingevolge de Wet van
12 maart 1998.326
§ 1. Verhoor van personen (art. 47bis, 57, § 2 en 70bis Sv.).326
§ 2. Inzage van het dossier (art. 61ter Sv.).327
§ 3. Opheffing van een onderzoekshandeling (art. 61quater Sv.).329
§ 4. Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling
(art. 61quinquies Sv.).331
Afd. IX. Rol van de kamer van inbeschuldigingstelling tijdens het
gerechtelijk onderzoek.334
Titel III. Het regelen van de rechtspleging.341
Hfdst. I. De raadkamer. 341
Afd. I. Algemeen.341
Afd. II. Rechtspleging.343
§ 1. Voorbereiding.343
§ 2. Kenmerken van de rechtspleging.348
§ 3. Terechtzitting.350
§ 4. Beslissing.351
Afd. III. Elementen van de beslissing.359
§ 1. Het feit voorwerp van het gerechtelijk onderzoek. 359
§ 2. De kwalificatie van het feit. 359
§ 3. Bezwaren tegen een of meer bepaalde personen.361
§ 4. Onvolledige eindvordering. 364
§ 5. Onvolledige beschikking.364
Afd. IV. Beschikking van verwijzing.365
§ 1. Gevolgen van de verwijzing.365
§ 2. Verbod van tweede verwijzing. 366
§ 3. De verwijzing als inleidende akte.367
§ 4. Verwijzingsbeschikking en bevoegdheid.368
Afd. V. Verwijzing naar de politierechtbank.370
§ 1. Wettelijke mogelijkheid.370
§ 2. Contraventionalisatie.371
Afd. VI. Verwijzing naar de correctionele rechtbank.374
§ 1. Algemeen.374
§ 2. Correctionalisatie.374
A. Wettelijke mogelijkheden.374
B. Strafmaat. 378
C. Onregelmatige correctionalisatie. 379
Afd. VII. Rechtstreekse correctionalisatie of contraventionalisatie.381
Afd. VIII. Buitenvervolgingstelling. 384
§ 1. Begrip.384
§ 2. Bijkomende beslissingen.385
§ 3. Uitsluiting van rechtstreekse dagvaarding. 386
§ 4. Nieuwe bezwaren.388
Afd. IX. Voorbereidende beslissingen van de raadkamer.390
§ 1. Assisenzaken.390
§ 2. Leemten in het onderzoek.391
§ 3. Consignatie door de burgerlijke partij. 393
§ 4. Ontlasting van de onderzoeksrechter.393
A. Begrip.393
B. Rechtspleging.396
Afd. X. Gevallen waarin de rechtspleging niet wordt geregeld door
de raadkamer.398
§ 1. Douane en accijnzen.398
§ 2. Vervolgingen tegen een minister.399
§ 3. Voorrecht van rechtsmacht. 400
A. Titularissen van het voorrecht.400
B. Algemene regeling.401
C. Bijzondere regelingen.404
§ 4. Militairen.407
§ 5. Minderjarigen.408
Hfdst. II. De kamer van inbeschuldigingstelling.409
Afd. I. Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer.411
§ 1. Algemeen.411
§ 2. Hoger beroep van het openbaar ministerie. 412
§ 3. Hoger beroep van de burgerlijke partij. 414
§ 4. Hoger beroep van de verdachte. 420
A. Traditioneel principe: onontvankelijkheid van het hoger
beroep.420
B. Uitzondering: ontvankelijkheid van het hoger beroep in
geval van bevoegdheidsbetwisting.421
C. Arresten van het arbitragehof.425
D. De wet van 12 maart 1998.426
§ 5. Termijn voor hoger beroep. 431
§ 6. Vorm van het hoger beroep. 434
Afd. II. Verwijzing naar het Hof van Assisen.434
Afd. III. Bijzondere machten van de kamer van inbeschuldigingstelling . 436
§ 1. Onderzoeksgerecht in tweede aanleg.436
§ 2. Samenvoeging van zaken.437
§ 3. Vervanging van de onderzoeksrechter. 437
Beginselen van strafrechtspleging XXI
§ 4. Nieuwe onderzoekingen bevelen.437
§ 5. Personen in verdenking stellen. 439
§ 6. Vervolging voor andere feiten.439
§ 7. Evocatie. 440
§ 8. Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure.441
§ 9. Regelmatige saisine vereist. 450
Afd. IV. Rechtspleging.451
Hfdst. III. Het cassatieberoep.457
Afd. I. Tegen een beschikking of arrest van verwijzing naar de
rechtbank.457
§ 1. Beschikking van de raadkamer. 457
§ 2. Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.460
§ 3. De beslissing over verzachtende omstandigheden. 468
Afd. II. Tegen een arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen
een beschikking van verwijzing. 470
Afd. III. Tegen een arrest van buitenvervolgingstelling.478
§ 1. Partijen die zich in cassatie kunnen voorzien.478
§ 2. Termijn. 480
§ 3. Betekening. 480
§ 4. Cassatiemiddelen.482
§ 5. Afstand van voorziening.484
§ 6. Gevolg van de cassatie. 485
§ 7. Arresten van onbevoegdheid.485
Afd. IV. Tegen een arrest van verwijzing naar het Hof van Assisen.486
§ 1. Na het eindarrest.487
§ 2. Vóór het eindarrest. 488
A. Cassatieberoep op grond van onbevoegdheid.488
B. Cassatieberoep na ondervraging door de voorzitter. 490
C. Combinatie van de twee cassatieberoepen.492
D. Schorsing van de assisenprocedure.494
§ 3. Gevolg van de cassatie. 494
Titel IV. De voorlopige hechtenis. 495
Hfdst. I. Begrip.495
Hfdst. II. Het bevel tot aanhouding. 499
Afd. I. Beslissing van de onderzoeksrechter.499
Afd. II. Algemene beginselen.500
Afd. III. Gevangenisstraf van één jaar.500
Afd. IV. 24 uur.501
Afd. V. Voorafgaande ondervraging.504
Afd. VI. Vrije beslissing.509
Afd. VII. Gronden voor voorlopige hechtenis.510
Afd. VIII. Geïndividualiseerde motivering. 511
Afd. IX. Het bevel tot aanhouding als akte (art. 16, §§ 5 en 6). 512
Afd. X. Betekening. 513
Afd. XI. Verbod van vrij verkeer.516
Afd. XII. Geldigheidsduur van het bevel tot aanhouding.517
Hfdst. III. Handhaving van de voorlopige hechtenis door de raadkamer.518
Afd. I. Eerste handhaving.518
§ 1. Taak van de raadkamer. 518
§ 2. Rechtspleging.520
§ 3. De beschikking. 522
§ 4. Gevolg.523
Afd. II. Maandelijkse of driemaandelijkse handhavingen.524
§ 1. Algemene regel: elke maand.524
§ 2. Uitzondering: om de drie maanden. 525
§ 3. Taak van de raadkamer. 527
§ 4. Rechtspleging.532
Afd. III. Regelen voor de handhaving.533
§ 1. Toepasselijke wetteksten.533
§ 2. Openbaarheid.535
§ 3. Rechtspleging.536
§ 4. Beschikking. 541
A. Aanwijzingen van schuld.541
B. Openbare veiligheid. 544
C. Motivering.545
D. Rekwalificatie.552
E. Redactie.552
F. Termijn.553
G. Uitspraak. 553
H. Betekening.554
I. Gezag van gewijsde.554
J. Verbeterende beschikking. 555
Afd. IV. Zesmaandelijkse controle.555
Hfdst. IV. Opheffing door de onderzoeksrechter.556
Hfdst. V. Regeling van de rechtspleging.557
Beginselen van strafrechtspleging XXIII
Hfdst. VI. Gevangenneming. 561
Hfdst. VII. Verzoekschrift.563
Afd. I. Wettelijk kader.563
Afd. II. Rechtspleging.568
Afd. III. Rechtsmiddelen.572
Hfdst. VIII. Uitspraak van het vonnisgerecht.574
Hfdst. IX. Invrijheidstelling. 575
Hfdst. X. Vrijheid of invrijheidstelling onder voorwaarden (art. 35-38).581
Hfdst. XI. Bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid gelaten of in vrijheid
gestelde verdachte (art. 28). 585
Hfdst. XII. Hoger beroep.589
Afd. I. Voor hoger beroep vatbare beslissingen. 589
Afd. II. Rechtspleging.590
Afd. III. Beslissing.598
§ 1. Termijn. 598
§ 2. Taak van de appelrechter.600
§ 3. Gevolgen van de beslissing. 605
Hfdst. XIII. Cassatieberoep. 608
Afd. I. Voor cassatieberoep vatbare beslissingen.608
Afd. II. De voorziening. 612
§ 1. Termijn. 612
§ 2. Wettelijke vereisten voor de ontvankelijkheid. 612
Afd. III. Cassatiemiddelen.614
Afd. IV. Arrest.618
Hfdst. XIV. Regeling van rechtsgebied.625
Hfdst. XV. Schadevergoeding.627
Hfdst. XVI. Vrijheidsberoving buiten de Wet van 20 juli 1990. 628
Afd. I. Internationaal Strafgerecht.628
Afd. II. Douane en accijnzen.630
Afd. III. Militair gerecht.632
Afd. IV. Jeugdbescherming. 633
Titel V. De vonnisgerechten.637
Hfdst. I. Rechterlijke organisatie.637
Afd. I. Politierechtbank. 637
Afd. II. Correctionele rechtbank.638
Afd. III. Hof van Beroep.641
Afd. IV. Hof van Assisen.642
Hfdst. II. Bevoegdheid.649
Afd. I. Begrip.649
Afd. II. Algemene regelen.652
§ 1. Bevoegdheid “ratione materiae”.652
A. Politierechtbank.652
B. Correctionele rechtbank. 654
C. Hof van beroep.654
D. Hof van assisen.655
§ 2. Bevoegdheid “ratione loci”. 657
§ 3. Bevoegdheid “ratione personae”.662
A. Ministers. 662
B. Voorrecht van rechtsmacht.664
1. Personen.664
2. Wanbedrijf.665
3. Misdaad.666
4. Hogere magistraten.667
C. Militairen. 669
D. Minderjarigen.670
Afd. III. Samenhang en onsplitsbaarheid.672
§ 1. Samenhang. 672
A. Begrip.672
B. Uitbreiding van bevoegdheid.674
1. Gevallen.674
2. Voorwaarden.677
C. Onbevoegdheid wegens samenhang. 681
§ 2. Onsplitsbaarheid.685
§ 3. Uitzondering in verkeerszaken. 687
Afd. IV. Kwalificatie en bevoegdheid.690
§ 1. De kwalificatie in de inleidende akte.690
§ 2. Herkwalificeren. 692
§ 3. Rekwalificatie na contraventionalisatie of na correctionalisatie . 695
A. Contraventionalisatie. 695
B. Correctionalisatie. 696
Hfdst. III. Algemene kentrekken van de rechtspleging.698
Afd. I. Openbaarheid.698
Afd. II. Mondelinge rechtspleging.704
Afd. III. Contradictoire rechtspleging.705
§ 1. Begrip.705
§ 2. Verwittiging. 707
§ 3. Telastlegging.708
§ 4. Het recht van verdediging bij kwalificatiewijziging.710
A. Begrip.710
B. Gevallen van kwalificatiewijziging.713
§ 5. Mededeling van het dossier. 719
§ 6. Eigen vaststellingen van de rechter. 728
§ 7. Nietige of onregelmatige stukken.730
§ 8. Nieuwe stukken. 733
§ 9. Gelegenheid om de verdediging uit te oefenen. 736
Hfdst. IV. Motiveringsverplichting.740
Afd. I. Algemene regelen.740
Afd. II. Motivering van een veroordeling.754
§ 1. Schuldigverklaring. 754
§ 2. Beschrijvende kwalificatie. 756
§ 3. Tijd en plaats van het misdrijf.765
§ 4. Vermelding van toegepaste wetsbepalingen.768
A. Principe.768
B. Bestanddelen van het misdrijf.770
C. Wetsbepaling die een straf bepaalt.772
D. Toepassingsmodaliteiten. 774
Afd. III. Motivering van straffen en maatregelen.776
§ 1. Algemene regel. 776
§ 2. Speciale gevallen.785
A. Terbeschikkingstelling.785
B. Verbeurdverklaring.785
C. Rijverbod. 788
D. Opschorting van de uitspraak van de veroordeling en uitstel
van tenuitvoerlegging.788
E. Werkstraf. 791
F. Internering.792
G. Landlopers.792
H. Kosten.792
Afd. IV. Antwoorden op conclusies. 793
§ 1. Principe. 793
§ 2. Begrip conclusie.798
§ 3. Antwoord.809
Hfdst. V. Artikel 6 E.V.R.M. 815
Afd. I. Onpartijdigheid van de rechter.817
§ 1. Principe. 817
§ 2. Toepassingen.822
Afd. II. De redelijke termijn.833
Afd. III. Eerlijk proces.843
Hfdst. VI. Het bewijs in strafzaken. 849
Afd. I. Bewijslast.850
§ 1. Basisprincipes.850
§ 2. Rechtvaardigingsgronden.859
§ 3. Civielrechtelijke vordering. 864
§ 4. Toepassing in verkeerszaken.866
A. De rechtspraak vóór de Wet van 4 augustus 1996.866
B. De Wet van 4 augustus 1996. 868
§ 5. Drievoudige correctie van de regelen inzake bewijslast.870
A. De onaantastbare beoordeling, door de rechter, van de
bewijswaarde.870
B. Het initiatiefrecht van de rechter. 887
C. De beperkte motiveringsplicht van de rechter.891
Afd. II. Vrijheid van bewijs. 891
§ 1. Principe. 891
§ 2. Beperkingen van de vrijheid.895
§ 3. Authentieke akten.896
§ 4. Toelaatbaarheid van bewijsmiddelen.900
Afd. III. Bewijsmiddelen.916
§ 1. Het dossier van het voorbereidend onderzoek. 916
§ 2. De bewijswaarde van processen-verbaal.918
§ 3. De bekentenis.928
§ 4. Vermoedens. 928
§ 5. Plaatsbezoek.930
§ 6. Deskundigenonderzoek. 931
§ 7. Getuigen.937
Hfdst. VII. De zittingsprocedure in correctionele en politiezaken.946
Afd. I. Het aanhangig maken van de zaak.946
§ 1. Begrip.946
§ 2. Feit en kwalificatie. 947
§ 3. Dagvaarding.953
A. Algemeen.953
B. Inhoud van de akte.958
C. Vormvoorschriften voor de betekening.962
D. Dagvaardingstermijn. 967
§ 4. Oproeping bij proces-verbaal.968
§ 5. Onmiddellijke verschijning. 969
§ 6. Verwijzing door het onderzoeksgerecht.971
§ 7. Vrijwillige verschijning. 974
§ 8. Speciale gevallen.975
Afd. II. Persoonlijke verschijning.976
Afd. III. Rechtspleging op tegenspraak of bij verstek.981
Afd. IV. Taal van de rechtspleging.986
Afd. V. Tussenkomst in strafzaken. 993
Afd. VI. Verloop van de terechtzitting.996
Afd. VII. Regelen betreffende de uitspraak. 998
§ 1. Soorten beslissingen.998
§ 2. Samenstelling van de zetel. 1000
A. Aantal magistraten.1000
B. De continuïteit van de zetel.1001
C. Vervanging bij de uitspraak.1010
§ 3. Aanwezigheid van het openbaar ministerie.1013
§ 4. Besluitvorming. 1014
§ 5. Eenheid van de uitspraak.1015
§ 6. Begrip dispositief.1019
§ 7. Termijn voor uitspraak. 1020
§ 8. Taal. 1022
§ 9. Ondertekening.1024
§ 10. Origineel en afschriften.1026
Afd. VIII. Proces-verbaal van de terechtzitting. 1027
§ 1. Algemeen.1027
§ 2. Handtekening.1029
§ 3. Verbeteringen.1031
§ 4. Leemten. 1034
Afd. IX. Tenuitvoerlegging. 1039
§ 1. Algemene regelen (vrijheidstraffen).1039
§ 2. De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.1040
§ 3. De strafuitvoeringsrechtbanken.1047
§ 4. Andere straffen. 1055
§ 5. Uitlegging en verbetering.1056
Afd. X. Onmiddellijke aanhouding. 1059
§ 1. Begrip.1059
§ 2. Voorwaarden.1060
§ 3. Verdere rechtspleging.1062
Afd. XI. Bijkomende beslissingen.1064
§ 1. Verbeurdverklaring. 1064
§ 2. Teruggave.1074
§ 3. Gerechtskosten. 1075
§ 4. Bijzondere bijdrage. 1079
Hfdst. VIII. Het Hof van Assisen.1081
Afd. I. Voorbereiding van de terechtzitting. 1082
§ 1. Vaststelling van de zaak.1082
§ 2. Verrichtingen van de procureur-generaal.1084
A. Akte van beschuldiging.1084
B. Betekening van het arrest van verwijzing, van de akte van
beschuldiging en van de dagvaarding.1085
C. Overbrenging van de beschuldigde, van de processtukken
en van de overtuigingsstukken.1087
D. Betekening van de lijst van getuigen.1087
E. Betekening van de lijst van gezworenen. 1088
F. Bericht.1090
G. Bijkomend onderzoek.1090
§ 3. Verrichtingen van de voorzitter. 1091
A. Lijst van de gezworenen. 1091
B. Ondervraging van de beschuldigde.1091
1. Algemeen. 1091
2. Termijn.1092
3. Voorwerp van de ondervraging.1093
a. De feiten van de beschuldiging.1093
b. Keuze van een raadsman. 1093
c. Verwittiging omtrent de mogelijkheid van cassatieberoep
.1094
d. Taal van de rechtspleging. 1095
4. Rechtsgevolgen van de ondervraging.1096
a. Mogelijkheid van cassatieberoep. 1096
b. Vrij verkeer met de raadsman. 1096
c. Mededeling van het dossier.1096
C. Nieuwe onderzoekingen. 1097
D. Verschuiven van de zaak. 1098
E. Samenvoeging van zaken.1099
F. Splitsing van zaken.1099
G. Lijst van getuigen.1100
Afd. II. Algemene kenmerken van de rechtspleging ter terechtzitting
van het Hof van Assisen.1101
§ 1. Openbaarheid.1101
§ 2. Ononderbroken behandeling.1103
§ 3. Mondelinge rechtspleging.1105
§ 4. De rol van het Hof en van de voorzitter.1109
A. Opdracht van het hof. 1109
B. Taak van de voorzitter.1112
Afd. III. De rechtspleging tot vóór de verklaring van de jury.1120
§ 1. Samenstelling van de rechtsprekende jury. 1120
A. Voorbereidende werkzaamheden. 1120
B. Wrakingen.1122
C. Hoofd. 1124
§ 2. Inleidende procedure.1125
§ 3. Onderzoek van de bewijsmiddelen. 1128
A. Ondervraging van de beschuldigde.1128
B. Het horen van getuigen.1129
§ 4. Bespreking door de partijen.1141
Afd. IV. De verklaring van de jury.1144
§ 1. Het stellen van de vragen.1144
A. Welke vragen?.1145
1. Absoluut verplichte vragen.1145
2. Aanvullende vragen.1146
3. Conditioneel verplichte vragen.1147
a. Verschoningsgrond.1147
b. Abnormalen.1148
4. Rechtsvragen. 1149
5. Samengestelde vragen.1150
a. Meerdere misdrijven in één vraag.1150
b. Meerdere beschuldigden in één vraag.1151
c. Hoofdfeit en verzwarende omstandigheid in één vraag . 1154
B. Vormvoorschriften.1155
1. Voorlezing en overhandiging. 1155
2. Uitleg. 1155
3. Onderrichting. 1155
4. Waarschuwing voor het geval van eenvoudige meerderheid . 1156
5. Overhandiging van stukken.1156
§ 2. Beraadslaging.1158
A. Geheimheid.1158
B. Aanwijzingen. 1159
C. Beraad en stemming. 1160
§ 3. Verklaring van de jury.1161
§ 4. Het terugsturen van de jury. 1165
§ 5. Eenvoudige meerderheid voor een hoofdfeit.1165
Afd. V. De rechtspleging na de verklaring van de jury. 1167
§ 1. Na negatief verdict. 1167
§ 2. Na schuldigverklaring.1168
A. Verwijzing naar een volgende zitting.1168
B. Ontslag van rechtsvervolging.1169
C. Straftoemeting.1170
1. Debat. 1170
2. Beraadslaging. 1171
3. Uitspraak. 1175
Afd. VI. De civielrechtelijke vordering. 1177
Afd. VII. Het cassatieberoep.1178
§ 1. Tegen een veroordeling op strafgebied. 1178
§ 2. Tegen een vrijspraak.1180
§ 3. Tegen een arrest van ontslag van rechtsvervolging.1181
§ 4. Tegen het arrest over de burgerlijke rechtsvordering.1181
Afd. VIII. Verstek en verzet. 1182
§ 1. Vroeger: Weerspannigheid aan de wet. 1182
§ 2. Nu: verstek en verzet.1184
Titel VI. De civielrechtelijke vordering.1187
Hfdst. I. Algemene regelen.1187
Afd. I. Begrip.1187
Afd. II. De keuze tussen strafrechter en burgerlijke rechter.1188
Afd. III. De exceptie van gewijsde. 1193
Afd. IV. De verjaring.1195
§ 1. De toestand vóór de Wet van 10 juni 1998. 1195
A. Algemeen.1195
B. Minimumtermijn 5 jaren. 1199
C. De burgerlijke rechtsvordering kan niet verjaren vóór de
strafvordering.1201
D. Stuiting.1202
E. Instellen van de vordering.1203
F. Voorbehoud.1204
§ 2. De toestand na de Wet van 10 juni 1998.1205
Hfdst. II. De burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht.1207
Afd. I. Beginselen.1207
§ 1. Voorwerp van de vordering. 1207
A. Vergoeding van schade uit misdrijf.1207
B. Andere vorderingen.1216
§ 2. Partijen. 1238
A. Eiser.1238
B. Verweerder.1248
C. De tussenkomst voor de strafrechter. 1252
§ 3. Het vereiste van gelijktijdigheid.1260
§ 4. Afstand. 1268
Afd. II. Rechtspleging.1270
§ 1. De burgerlijke partijstelling.1270
§ 2. Toepasselijke regelen.1275
§ 3. Dagvaarding.1276
§ 4. Persoonlijke verschijning.1277
§ 5. Debat.1277
Afd. III. De beslissing.1279
§ 1. Gelijktijdigheid van de uitspraak.1279
§ 2. Verschillende beslissingen. 1283
A. Onontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering. 1283
B. Na vrijspraak. 1283
C. Veroordeling. 1285
D. Kwalificatie van het misdrijf. 1286
E. Motivering.1287
§ 3. De vergoeding van de schade.1288
A. Integrale vergoeding. 1288
B. Arbeidsongeschiktheid.1298
C. Overlijden van het slachtoffer.1304
D. Materiële schade. 1307
E. Causaal verband.1310
F. Raming van de schade.1318
G. Ex aequo et bono. 1324
H. Beschikkingsbeginsel.1325
I. Verdeelde aansprakelijkheid.1327
J. Meerdere daders.1334
§ 4. Andere beslissingen.1338
A. Herstel in natura. 1338
B. Dwangsom.1339
C. Kosten.1343
Hfdst. III. De burgerlijke rechtsvordering voor de burgerlijke rechter. 1344
Afd. I. “Le criminel tient le civil en état”.1344
Afd. II. Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. 1347
Titel VII. De rechtsmiddelen.1361
Hfdst. I. Het hoger beroep.1362
Afd. I. Algemeen.1362
§ 1. Begrip.1362
§ 2. Voor hoger beroep vatbare vonnissen.1363
§ 3. Partijen die hoger beroep kunnen instellen. 1366
Afd. II. Vormvoorschriften en termijnen.1370
§ 1. Algemeen.1370
§ 2. Verklaring ter griffie.1371
§ 3. Betekening. 1376
Afd. III. Rechtsgevolgen van het hoger beroep. 1379
§ 1. Schorsende werking.1379
§ 2. Devolutieve werking.1380
A. Algemeen.1380
B. Hoger beroep van de beklaagde. 1383
C. Hoger beroep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij.1389
D. Hoger beroep van de tussengekomen partij. 1389
E. Hoger beroep van de burgerlijke partij.1390
F. Hoger beroep van het openbaar ministerie.1395
Afd. IV. Het incidenteel beroep. 1398
Afd. V. Rechtspleging.1402
§ 1. Aanhangig maken.1402
§ 2. Dossier. 1403
§ 3. Verschijning in persoon. 1405
§ 4. Taal van de rechtspleging.1405
§ 5. Terechtzitting.1406
Afd. VI. Evocatie.1409
§ 1. Termijn. 1412
§ 2. Samenstelling van de zetel. 1412
§ 3. Mogelijke beslissingen. 1414
A. Ontvankelijkheid van het hoger beroep. 1414
B. Bevestiging van het vonnis.1415
C. Wijziging van het vonnis. 1418
D. Onbevoegdheid.1421
§ 4. Eenparigheid.1422
A. Algemeen.1422
B. Vrijspraak vervangen door veroordeling. 1426
C. Verzwaring van de straf.1432
§ 5. Gerechtskosten. 1440
Hfdst. II. Het verzet. 1442
Afd. I. Algemeen.1442
Afd. II. Vormvoorschriften. 1445
Afd. III. Termijnen.1448
§ 1. Gewone verzettermijn.1448
§ 2. Buitengewone verzettermijn.1452
A. Berekening van de termijn.1452
B. Rechtstoestand van de beklaagde.1457
Afd. IV. Rechtsgevolgen van het verzet. 1458
§ 1. Vaststelling van de zaak.1458
§ 2. Schorsende kracht.1459
§ 3. Devolutieve kracht. 1460
Afd. V. Uitspraak.1467
§ 1. Ontvankelijkheid van het verzet.1467
§ 2. Ongedaan verzet.1470
A. Voorwaarden. 1470
B. Beslissing. 1473
C. Gevolgen. 1474
§ 3. Uitspraak over de zaak zelf. 1475
Afd. VI. Hoger beroep en verzet.1478
§ 1. Hoger beroep tegen een vonnis op verzet.1478
§ 2. Verzet tegen een uitspraak in hoger beroep.1483
§ 3. Verzet en hoger beroep tegen hetzelfde vonnis. 1484
Hfdst. III. Het cassatieberoep.1487
Afd. I. Het Hof van Cassatie.1487
Afd. II. De voorziening in cassatie. 1501
§ 1. Beslissingen die kunnen worden bestreden.1501
A. Algemeen.1501
B. “Pourvoi sur pourvoi ne vaut”.1507
§ 2. Personen die cassatieberoep kunnen instellen. 1509
§ 3. Vormvereisten.1521
A. Verklaring.1521
B. Betekening.1526
§ 4. Termijn. 1535
A. Eindbeslissing.1536
B. Geen eindbeslissing.1541
1. Principe.1541
2. Wat de strafvordering betreft. 1542
3. Wat de burgerlijke rechtsvordering betreft.1548
4. Bevoegdheidsbetwisting.1555
§ 5. Gevolgen van het cassatieberoep.1557
A. Schorsende kracht.1557
B. Schorsing van de verjaring.1558
C. Devolutieve werking. 1559
1. Draagwijdte van de voorziening.1559
2. Controle door het Hof. 1561
§ 6. Afstand van het cassatieberoep. 1565
Afd. III. Cassatiemiddelen.1571
§ 1. Aanvoeren van cassatiemiddelen.1571
A. Algemeen.1571
B. Verzoekschrift.1573
C. Memorie. 1575
1. Vormvereisten. 1575
2. Termijn van twee maanden.1578
3. Ten minste 8 dagen vóór de terechtzitting.1584
D. Formuleren van middelen.1587
E. Antwoordmemorie.1594
§ 2. Falen van cassatiemiddelen. 1596
A. Vormen van negatieve beoordeling.1596
B. Oorzaken van niet-ontvankelijkheid. 1603
1. Gebrekkig opstel. 1604
2. Grief niet gericht tegen de bestreden beslissing.1608
3. Gebrek aan belang.1615
4. Ondoeltreffende middelen.1622
5. Middelen die het onmogelijke vragen.1630
a. Beperkte mogelijkheid van cassatiemiddelen. 1630
b. Onderzoek van feitelijke gegevens.1633
c. Nieuwe middelen. 1635
Afd. IV. Terechtzitting.1642
Afd. V. Beslissingen. 1651
§ 1. Geen uitspraak over de voorziening.1651
§ 2. Verwerping van het cassatieberoep. 1654
A. Niet-ontvankelijke voorziening.1654
B. Ontvankelijke voorziening.1655
C. Kosten.1656
D. Tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.1657
§ 3. Cassatie. 1658
A. Algemeen.1658
B. Omvang van de cassatie. 1660
1. Wat de strafvordering betreft. 1660
a. Principe: gehele cassatie.1660
b. Uitzondering: gedeeltelijke cassatie.1666
c. Beperkte voorziening. 1672
d. Verband tussen verschillende dicta in één uitspraak. 1672
e. Civielrechtelijk aansprakelijke partij. 1675
f. Uitbreiding tot andere beslissingen.1677
2. Wat de civielrechtelijke vordering betreft.1681
a. Op de voorziening van de beklaagde. 1682
b. Op de voorziening van de civielrechtelijk
aansprakelijke partij. 1694
c. Op de voorziening van de tussengekomen partij. 1695
d. Op de voorziening van het openbaar ministerie.1698
e. Op de voorziening van de burgerlijke partij.1699
f. Beslissing die het gevolg is van de gecasseerde
beslissing.1703
g. Beperking van de cassatie.1706
§ 4. Verwijzing na cassatie.1708
A. Algemene beginselen.1708
B. Cassatie zonder verwijzing.1716
Afd. VI. Rechtsmiddelen tegen arresten van het Hof van Cassatie. 1725
Afd. VII. Speciale gevallen van vernietiging.1732
§ 1. Vernietiging in het belang van de wet.1732
§ 2. Aangifte op bevel van de minister van justitie. 1735
A. Principe.1735
B. Gevallen.1737
C. Gevolgen. 1740
Titel VIII. Bijzondere rechtsplegingen.1745
Hfdst. I. Maatregelen in verband met het aanwijzen van de rechter.1745
Afd. I. Regeling van rechtsgebied.1745
§ 1. Positief bevoegdheidsconflict.1745
§ 2. Negatief bevoegdheidsconflict. 1748
§ 3. Gevallen.1753
§ 4. Rechtspleging.1757
§ 5. Arrest.1760
A. Vernietiging.1760
B. Verwijzing.1764
Afd. II. Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere.1769
Afd. III. Internationaal Tribunaal.1785
Afd. IV. Verhaal op de rechter.1786
Afd. V. Wraking van een rechter.1789
Hfdst. II. Bijzondere rechtsplegingen bij het onderzoeken van een strafzaak . 1801
Afd. I. Personen met een geestesstoornis.1801
I. Bescherming van de maatschappij (vóór de wet van
21 april 2007).1801
§ 1. Inobservatiestelling. 1801
A. Algemeen.1801
B. Rechtspleging.1802
C. Beslissing. 1803
D. Verder verloop van de rechtspleging. 1803
E. Rechtsmiddelen.1804
§ 2. Internering.1805
A. Het gelasten van de internering.1805
1. Wettelijke vereisten.1805
2. Rechter.1806
3. Rechtspleging. 1806
4. Uitspraak. 1808
5. Rechtsmiddelen.1810
a. Hoger beroep. 1810
b. Verzet. 1812
c. Cassatieberoep.1812
B. Het ten uitvoer leggen van de internering.1812
1. De commissie tot bescherming van de maatschappij. 1812
2. Taak van de commissie.1813
3. Rechtspleging. 1815
4. Wederopneming na invrijheidstelling op proef.1816
5. Hoger beroep. 1817
6. Cassatieberoep.1818
II. Geestesgestoorden (Wet van 21 april 2007). 1821
Afd. II. Terbeschikkingstelling van de regering.1822
1. De beslissing van internering ingevolge terbeschikkingstelling
. 1822
2. Vraag om invrijheidstelling.1823
3. Ontheffing van de gevolgen van de terbeschikkingstelling . 1824
4. Hoger beroep. 1824
Afd. III. Opschorting van de uitspraak van de veroordeling.1825
§ 1. Algemene vereisten. 1825
§ 2. Rechtspleging.1827
§ 3. Beslissing.1827
§ 4. Rechtsmiddelen. 1829
§ 5. Tenuitvoerlegging.1830
Afd. IV. Valsheidsvordering. 1832
§ 1. Algemeen.1832
§ 2. In de cassatieprocedure. 1835
Afd. V. Uitlevering.1840
§ 1. Actieve uitlevering. 1841
§ 2. Passieve uitlevering.1843
A. Algemene vereisten.1843
B. Exequatur. 1845
C. Voorlopige aanhouding.1851
D. Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling.1856
E. Overtuigingsstukken. 1857
F. Internationaal tribunaal.1859
Afd. VI. Europees aanhoudingsbevel.1860
Hfdst. III. Buitengewone rechtsmiddelen en verwante instellingen. 1875
Afd. I. Herziening.1875
§ 1. Wettelijke vereisten. 1875
§ 2. Rechtspleging.1878
§ 3. Beslissing.1880
Afd. II. Herroeping van gewijsde.1882
§ 1. Voorwaarden.1882
§ 2. Rechtspleging.1884
Afd. III. Beroep tot intrekking.1885
Afd. IV. Heropening van de rechtspleging.1888
Afd. V. Derdenverzet.1889
§ 1. Voorwaarden.1889
§ 2. Rechtspleging.1891
Afd. VI. Herstel in eer en rechten.1892
§ 1. Voorwaarden.1892
§ 2. Rechtspleging.1894
§ 3. Arrest.1895
§ 4. Gevolgen.1896
Hfdst. IV. Militair gerecht.1897
Hfdst. V. Jeugdrechtbanken .1898
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Beginselen van Strafrechtspleging is aan zijn vijfde editie toe.
Dit unieke handboek verwierf een onwrikbare reputatie bij strafrechtspecialisten, magistraten en universiteitsprofessoren.
Sinds de vorige editie (2007) verscheen, is de materie van de strafrechtspleging uiteraard aan vernieuwing en actualisering blootgesteld.

Dit boek geeft een overzicht van de materie zoals ze in de dagelijkse praktijk leeft. Er is naar getracht de problemen van elke dag op te nemen, met waar het mogelijk is de oplossing erbij.
Het doel van dit boek is de procedure weer te geven zoals ze in werkelijkheid beoefend wordt.
Er werd rekening gehouden met de nieuwe wetgeving, met de laatste rechtsleer en met de omvangrijke rechtspraak.

Auteur Raoul Declercq wordt sinds meer dan 30 jaar beschouwd als dé autoriteit op het vlak van de strafrechtspleging. Hij is Emeritus advocaat-generaal in het Hof Van Cassatie - Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 03/01/2011 - 19:36
Laatst aangepast op: ma, 03/01/2011 - 19:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.