-A +A

Algemene voorwaarden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Schraeyen Jochen
Auteur: 
Enkels Ellen
Auteur: 
Van Den Broecke Sophie
Auteur: 
De Clerck Thomas
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9782804451479
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord .vii
Opzet en leidraad.ix
Lijst van de gebruikte afkortingen .xi
I. Inleiding . 1
A. Begrip en situering.1
B. Nut van algemene voorwaarden . 1
C. Verschijningsvormen van algemene voorwaarden .2
D. Impact van specifieke regelgeving .3
1. WMPC .4
2. Reglementering inzake consumentenkoop .8
3. Bijzondere regels inzake handelstransacties .8
E. Redactie van algemene voorwaarden. 8
II. Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden .11
A. Algemene regel .11
1. Kennisname van algemene voorwaarden . 11
2. Aanvaarding van algemene voorwaarden .20
B. Bijzondere regels . 22
1. Algemene voorwaarden op de factuur .22
2. Algemene voorwaarden en het internet .25
III. Conflict tussen algemene voorwaarden .31
A. Probleemstelling . 31
B. Mogelijke oplossingen .31
1. Theorie van het eerste woord .32
2. Theorie van het laatste woord .32
3. Voorrang van de voorwaarden van de koper. 32
4. Opheffing tegenstrijdige bepalingen . 32
5. Grensoverschrijdende overeenkomsten .33
IV. (Eenzijdige) wijziging van algemene voorwaarden .35
V. Bestelling. 39
A. Situering . 39
B. Basisprincipes inzake aanbod en aanvaarding .39
C. Afwijkende regeling in algemene voorwaarden .41
1. Bindend karakter van het aanbod .41
2. Duurtijd van het aanbod . 42
3. Vertegenwoordiging . 43
D. Bijkomende verplichtingen bij online bestellingen .44
VI. Levering.49
A. Voorwerp van de levering .49
B. Wijze van levering en inontvangstname .50
1. Algemeen .50
2. Vervangingsbedingen .51
C. Plaats van de levering .53
D. Kosten van de levering.53
E. Leveringstermijn . 54
1. Basisprincipes .54
2. Indicatieve leveringstermijnen .54
3. Sancties .56
F. Incoterms .56
1. Situering . 56
2. Voorwerp .58
3. Overzicht en inhoudelijke bespreking .59
4. Keuze van de meest aangewezen Incoterm.67
VII. Overdracht van eigendom en risico .71
A. Basisprincipes .71
B. Eigendomsvoorbehoud .72
1. Algemeen .72
2. Voorwaarden .73
3. Eigendomsvoorbehoud en faillissement .76
VIII. Prijs en betaling .79
A. Prijsbepaling . 79
1. Verkoop . 79
2. Dienstverlening/aanneming .80
B. Betalingstermijn.80
1. Regeling in de algemene voorwaarden.80
2. Aanvullende wettelijke regeling bij gebrek aan contractuele afspraak .81
3. Uitstel van betaling .83
4. Vervroegde opeisbaarheid .84
C. Plaats van betaling.85
E. Prijsaanpassingen .86
F. Indexatie . 88
G. Andere elementen inzake betaling .91
H. Sancties ingeval van laattijdige betaling .93
1. Uitvoering in natura . 93
2. Ontbinding .94
3. Opschorting van de eigen prestatie(s) .94
4. Vergoeding van de schade .97
5. Voorrecht van de onbetaalde verkoper .113
6. Oneigenlijk revindicatierecht . 114
IX. Vrijwaring voor gebreken en andere garanties .117
A. Zichtbare gebreken .121
1. Basisprincipes .121
2. Begrip zichtbaar gebrek.121
3. Termijnen .123
4. Afwijkende regeling in algemene voorwaarden .123
B. Verborgen gebreken . 124
1. Basisprincipes .124
2. Begrip verborgen gebrek . 126
3. Remedies voor de koper . 130
4. Termijnen .134
5. Afwijkende regeling in algemene voorwaarden .138
C. Wettelijke garanties voor consumenten .145
1. Toepassingsgebied .145
2. Wettelijke garantie .146
3. Gebrek aan overeenstemming .146
4. Termijnen .150
5. Remedies voor de consument .153
6. Regresrecht verkoper. 155
D. Commerciële garanties .156
1. Onderscheid tussen wettelijke en commerciële garanties . 156
2. Begrip commerciële garantie . 156
3. Voorschriften .157
E. Vrijwaring voor uitwinning .160
1. Basisprincipes .160
2. (Wettelijke) vrijwaringsmogelijkheden .162
3. Afwijkende regeling in de algemene voorwaarden .163
F. Productaansprakelijkheid .165
1. Toepassingsgebied .165
2. Aansprakelijkheid en bewijs . 168
3. Schadevergoeding .170
4. Termijn .171
X. Aansprakelijkheid en exoneratie . 175
A. Begrip .175
B. Voorwaarden .175
1. Principiële geoorloofdheid .175
2. Uitzonderingen .176
C. Verschijningsvormen en modaliteiten .183
1. Aard van de aansprakelijkheid .183
2. Graad van de fout .184
3. Oorzaak of auteur van de schade .186
4. Aard van de schade .186
5. Aard van de remedie . 188
6. Hoogte van de schadevergoeding .189
7. Duurtijd van de vordering .190
XI. Opzegging .195
A. Algemeen. 195
B. Grondslag .196
1. Overeenkomst van onbepaalde duur . 196
2. Overeenkomst van bepaalde duur .198
C. Kenmerken .199
1. Partijbeslissing.199
2. Geen foutmotief . 199
D. Modulering van de opzegging in algemene voorwaarden. 200
1. Kennisgeving . 200
2. Motivering .200
3. Opzeggingstermijn .200
4. Opzeggingsvergoeding.201
5. Gevolgen van de opzegging .202
XII. Ontbinding .207
A. Algemeen. 207
B. Keuzerecht.207
1. Principe .207
2. Wettelijke uitzonderingen op het keuzerecht . 208
3. Conventionele aanpassingen van het keuzerecht in algemene voorwaarden .209
C. Typologie .211
1. Gerechtelijke ontbinding (wettelijk regime): het stilzwijgend ontbindend beding .211
2. Uitdrukkelijk ontbindend beding (conventioneel regime). 212
3. Buitengerechtelijke ontbinding (uitzonderingsregime) .217
D. Gevolgen van de ontbinding . 218
1. Algemeen .218
2. Conventionele schadevergoeding. 218
XIII. Resultaats- en middelenverbintenissen .223
A. Basisprincipes .223
B. Belang van het onderscheid .225
C. Afwijkingen in de algemene voorwaarden .227
XIV. Overmacht.229
A. Basisprincipes .229
1. Algemeen .229
2. Voorwaarden .229
3. Gevolgen . 232
B. Afwijkende regeling in algemene voorwaarden .233
1. Opsomming gevallen van overmacht . 233
2. Gevolgen voor de overeenkomst . 234
3. Uitsluiting overmacht .234
4. Bewijslast .234
XV. Andere vaak voorkomende bepalingen .237
A. Privacy .237
1. De geoorloofdheid van de verwerking van persoonsgegevens .237
2. Algemene zorgvuldigheidsverplichtingen . 238
3. Informatie- en andere verplichtingen . 238
4. Aangifte bij de privacycommissie .239
B. Vertrouwelijkheid .240
C. Splitsbaarheid .243
XVI. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank. 245
A. Algemeen overzicht toepasselijke regelgeving .245
B. Toepasselijk recht .246
1. Uitdrukkelijke rechtskeuze .246
2. Gebrek aan uitdrukkelijke rechtskeuze .247
C. Bevoegde rechtbank – arbitrage.252
1. Bevoegde rechtbank . 252
2. Arbitrage. 256
Bijlagen – Geciteerde wetgeving. 259
A. Burgerlijk Wetboek .261
B. Wet Marktpraktijken. 310
C. Wet Betalingsachterstand. 343
D. Wetboek van Koophandel .347
E. Wet Elektronische Handel .348
F. Wet Productaansprakelijkheid .359
Bibliografie . 363
Trefwoorden .373

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken.

Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Deze monografie wil een nuttig werkinstrument zijn voor de praktijkjurist. Uitgaande van de praktijkervaring van de auteurs, bevat dit boek een thematische bespreking van de belangrijkste onderwerpen, clausules en aandachtspunten die doorgaans in algemene voorwaarden worden aangetroffen.

Bij de redactie van het boek werd uitgegaan van een praktijkgerichte benadering van de diverse onderwerpen. Om de geïnteresseerde lezer verder op weg te helpen is per thema een selectieve bibliografie toegevoegd.

De volgende zestien thema’s worden in deze monografie behandeld:
Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden
Conflict tussen algemene voorwaarden
(Eenzijdige) wijziging van algemene voorwaarden
Bestelling
Levering
Overdracht van eigendom en risico
Prijs en betaling
Vrijwaring voor gebreken en andere garanties
Aansprakelijkheid en exoneratie
Opzegging
Ontbinding
Resultaats- en middelenverbintenissen
Overmacht
Andere vaak voorkomende bepalingen
Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Gelet op de praktijkgerichte insteek van het werk werd veel aandacht geschonken aan praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak in de onderscheiden domeinen.
Verwijzingen naar rechtspraak en specifieke rechtsleer zijn opgenomen in voetnoot.
Algemene rechtsleer is per hoofdstuk opgenomen in een overzichtelijke basisbibliografie.
Waar mogelijk werden aandachtspunten, praktische suggesties, vuistregels en modelclausules toegevoegd die voor de gebruiker van het boek als leidraad kunnen dienen bij de redactie en het gebruik van algemene voorwaarden. Deze aandachtspunten, suggesties en vuistregels zijn aangeduid met "I"

In het licht van de vaak sterk afwijkende regels die gelden voor consumenten, is er in dit boek voor geopteerd om afwijkende principes die gelden ten aanzien van consumenten uitdrukkelijk afzonderlijk te behandelen en visueel weer te gegeven.
De basisteksten in het boek geven de regels weer die gelden in B2B-relaties.
Afwijkende regels die gelden in een B2C-context zijn als dusdanig aangeduid en weergegeven in een blauw gekleurde kader.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 25/02/2012 - 18:21
Laatst aangepast op: za, 25/02/2012 - 18:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.