-A +A

Algemene voorwaarden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Recht en Praktijk
Publicatie
Auteur: 
Ongena Steven
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2006
ISBN nummer: 
9046505707
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord . . . XIII
DEEL 1. DE TEGENSTELBAARHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN ‘‘OFFLINE’’ 1 door Charles-Albert DUMONT DE CHASSART
Titel I. Inleiding. 3
Titel II. De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden 4
Hoofdstuk 1. Voorwaarden voor tegenstelbaarheid 4
Hoofdstuk 2. De kennisname van de algemene voorwaarden . 4
Afdeling 1. Beginsel. . 4
Afdeling 2. Ogenblik van de kennisname. 5
Afdeling 3. De factuur. 8
§ 1. Bijzonder regime. 8
§ 2. De aanvaarding van de factuur. 9
A. Algemene beginselen . . 9
B. Omstandigheden die een stilzwijgende aanvaarding uitsluiten 10
C. Voorheen overeengekomen algemene voorwaarden 10
D. Voorafgaandelijke uitsluiting door de bestemmeling van algemene voorwaarden vanwege de medecontractant . 11
E. Typografie . . 11
F. Taal . . 12
G. ‘‘Ongebruikelijke’’ algemene voorwaarden . 13
H. Conclusie . . 13
§ 3. Draagwijdte van artikel 25 alinea 2 van het Wetboek van Koophandel. 14
Afdeling 4. De kennis van de taal . . . 15
Afdeling 5. Typografie en presentatie. 16
Afdeling 6. De vroegere handelsrelaties . . . 17
Afdeling 7. De gebruiken. . 17
Hoofdstuk 3. De aanvaarding van algemene voorwaarden . . . 18
Afdeling 1. Principe. . 18
Afdeling 2. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding . . . 18
Titel III. Het bewijs van de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden 21
Titel IV. Een conflict tussen algemene voorwaarden 22
Hoofdstuk 1. Voorwaarden voor het plaatsvinden van een conflict tussen algemene voorwaarden . 22
Hoofdstuk 2. Oplossingen voor conflicten tussen algemene voorwaarden overeenkomstig het gemeen recht 23
Afdeling 1. Niet-bestaan van het contract . 23
Afdeling 2. Toepassing van het gemeen recht . 24
Afdeling 3. De algemene voorwaarden van de koper hebben voorrang. 25
Afdeling 4. De theorie van ‘‘het laatste woord’’ . 26
Afdeling 5. De theorie van ‘‘het eerste woord’’. . 27
Hoofdstuk 3. Bijzondere oplossingen voor het conflict tussen algemene voorwaarden. . . 27
Afdeling 1. Oplossingen voor het conflict tussen algemene voorwaarden volgens het Verdrag van Wenen betreffende de internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken. . 27
Afdeling 2. Conflict tussen algemene voorwaarden vermeld op een factuur en voorheen overeengekomen algemene voorwaarden . 29
Titel V. Conclusie. . 30
Algemene voorwaarden V
DEEL 2. DE ELEKTRONISCHE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUN TEGENSTELBAARHEID 31
door Kristof DE VULDER & Dorien ROMBOUTS
Titel I. Inleiding . . . 33
Titel II. Dubbel gebruik van algemene voorwaarden 34
Hoofdstuk 1. Algemene voorwaarden in verband met het gebruik van de website. . 34
Hoofdstuk 2. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van transacties op de website . 36
Titel III. Normatief kader 37
Hoofdstuk 1. Wet Elektronische Handel 37
Afdeling 1. Drager en ogenblik van verstrekking 37
Afdeling 2. De informatieplicht . 39
Hoofdstuk 2. Handelspraktijkenwet . . . 40
Hoofdstuk 3. Overige wetgeving . . 42
Hoofdstuk 4. Nieuwe ontwikkelingen . . 44
Titel IV. Verschillende wijzen inzake het verstrekken van algemene voorwaarden . . 45
Hoofdstuk 1. Icoon met hyperlink onderaan de webpagina . . 45
Hoofdstuk 2. Verwijzing naar voorwaarden zonder hyperlink 46
Hoofdstuk 3. Verwijzing naar voorwaarden met hyperlink (‘‘browse-wrap’’) . 46
Hoofdstuk 4. Noodzakelijke aanvaarding van de voorwaarden bij de bestelling (‘‘click-wrap’’) 47
Hoofdstuk 5. Bevestiging van de voorwaarden via e-mail 47
Hoofdstuk 6. Kennisgeving van de voorwaarden in papieren formaat bij de offline-levering . . 48
Titel V. Voorwaarden van tegenstelbaarheid . . 49
Hoofdstuk 1. Principe: verzoening van de voorwaarden van kennisname en aanvaarding in een onlineomgeving. 49
Hoofdstuk 2. Toetsing . 53
Afdeling 1. Icoon met hyperlink onderaan de webpagina . . 53
Afdeling 2. Verwijzing naar voorwaarden zonder hyperlink 53
Afdeling 3. Verwijzing naar voorwaarden met hyperlink (‘‘browse-wrap’’) in het bestellingsproces . 54
Afdeling 4. Noodzakelijke aanvaarding van de voorwaarden bij de bestelling (‘‘click-wrap’’) 56
Afdeling 5. Bevestiging van de voorwaarden via e-mail . . . 57
Afdeling 6. Bevestiging van de voorwaarden in papieren formaat bij de offline-levering . . . 58
Titel VI. Taal . 59
Titel VII. Wijzigingen van de elektronische algemene voorwaarden . 61
Hoofdstuk 1. Eenmalige transacties61
Hoofdstuk 2. Duurcontracten 62
Titel VIII. Conclusies . . . 64
DEEL 3. BESPREKING VAN EEN AANTAL GEBRUIKELIJKE BEPALINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN. 65
door Wim DE BUS
Titel I. Inleiding . . . 67
Titel II. Bedingen omtrent het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden en omtrent de eenzijdige wijziging ervan . 69
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied . . 69
Hoofdstuk 2. Eenzijdige wijziging . 70
Titel III. Prijsoffertes, prijs en betalingsmodaliteiten, prijsaanpassing en indexatie . . 72
Hoofdstuk 1. Prijsoffertes . . . 72
Hoofdstuk 2. Prijsbepaling en betalingsmodaliteiten . . . 74
Afdeling 1. Prijsbepaling . . 74
Afdeling 2. Betalingsmodaliteiten . . . 75
§ 1. Wanneer is de prijs betaalbaar, i.e. binnen welke termijn moet de betaling uiterlijk geschieden? . 75
§ 2. Waar wordt de betaling geacht plaats te vinden? 77
§ 3. Wordt een disconto toegestaan in geval van onmiddellijke betaling? . 77
§ 4. Kunnen zekerheden aan de klant gevraagd worden? . 77
§ 5. Wat is de sanctie in geval van laattijdige betaling? . . 78
Hoofdstuk 3. Prijsaanpassing en indexatie . . . 78
Afdeling 1. Prijsaanpassing en prijslijsten. . 78
VI Kluwer
Afdeling 2. Indexatie . 79
Titel IV. Leveringsmodaliteiten81
Hoofdstuk 1. Bepaling van de leveringstermijn . . . 81
Hoofdstuk 2. Welke partij draagt de leveringskosten en wie is aansprakelijk voor de goederen tijdensde levering? . . . 82
Hoofdstuk 3. De modaliteiten van inontvangstneming van de goederen en diensten 83
Titel V. Bedingen in geval van een contractuele wanprestatie . 85
Hoofdstuk 1. Bedingen omtrent de vervanging van de schuldenaar 85
Hoofdstuk 2. Bedingen omtrent de niet-uitvoeringsexceptie . . 87
Hoofdstuk 3. Uitdrukkelijk ontbindend beding . . . 89
Hoofdstuk 4. Betaling van een forfaitair bedrag: zogenaamde strafbedingen en moratoire interesten 94
Afdeling 1. Situering . 94
Afdeling 2. Onderscheid met andere bedingen . . 96
Afdeling 3. Sanctieregeling van overdreven strafbedingen en moratoire interesten 97
§ 1. Algemeen. 97
§ 2. Strafbedingen. . 98
§ 3. Moratoire interesten. 101
§ 4. Wet Betalingsachterstand 101
§ 5. Wetgeving consumentenbescherming 102
Titel VI. Aansprakelijkheidsbeperkingsclausules . . . 103
Hoofdstuk 1. Omschrijving en situering, verschijningsvormen, onderscheid met andere bedingen . . 103
Afdeling 1. Omschrijving en situering 103
Afdeling 2. Verschijningsvormen 104
Afdeling 3. Onderscheid met andere bedingen . . 107
Hoofdstuk 2. Geldigheid van exoneratiebedingen . 109
Afdeling 1. Principie¨ le geldigheid 109
Afdeling 2. Beperkingen aan de principie¨ le geldigheid 109
§ 1. Algemeen. 109
§ 2. Wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht . . . 110
§ 3. Opzettelijke fout . . . 111
§ 4. Voorwerp van de overeenkomst 111
§ 5. Rechtsmisbruik en interpretatie van exoneratiebedingen . . 113
Hoofdstuk 3. Exoneratiebedingen en de professionele verkoper . . . 114
Hoofdstuk 4. Exoneratiebedingen en de wetgeving productaansprakelijkheid . 115
Titel VII. Overmacht . . . 116
Hoofdstuk 1. Gemeen recht . 116
Hoofdstuk 2. Contractuele bedingen . . . 118
Titel VIII. Bevoegdheidsbedingen . . 120
Hoofdstuk 1. Situering . 120
Hoofdstuk 2. Geldigheidsvoorwaarden . 121
Afdeling 1. Belgisch gemeen recht . . . 122
Afdeling 2. EEX-Verordening . . 123
Afdeling 3. Wetboek IPR . 125
Hoofdstuk 3. Gevolg van bevoegdheidsbedingen . . 126
Titel IX. Rechtskeuzebedingen 128
Hoofdstuk 1. Algemeen 128
Hoofdstuk 2. Europees Overeenkomstenverdrag . . 128
Hoofdstuk 3. Weens Koopverdrag 130
DEEL 4. DE IMPACT VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES OP ALGEMENE VOORWAARDEN.. . . 133
door Steven ONGENA & Vicky VANPETEGHEM
Titel I. Inleiding . . . 135
Titel II. Situering van de problematiek inzake laattijdige betaling en het ontstaan van een Europese richtlijn 137
Hoofdstuk 1. Achtergrond . . 137
Hoofdstuk 2. De noodzaak om te handelen . . 138
Titel III. Analyse van de richtlijn en de wet. . . 141
Algemene voorwaarden VII
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de Richtlijn en de Wet . 141
Afdeling 1. Ratione personae . . . 141
§ 1. De begrippen ‘‘onderneming’’ en ‘‘overheidsinstantie’’ . . . 141
§ 2. Particulieren en instellingen van de Europese Unie worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet. . . 142
Afdeling 2. Ratione materiae . . . 144
Afdeling 3. Ratione temporis . . . 145
Hoofdstuk 2. Interest in geval van betalingsachterstand. 146
Afdeling 1. Wanneer is er sprake van betalingsachterstand? 146
Afdeling 2. Welke interest wordt aangerekend? . 149
Afdeling 3. Conventionele afwijkingen op de Richtlijn en de Wet 152
Afdeling 4. Verweer in hoofde van de schuldenaar . . . 153
Afdeling 5. De maximale betalingsgrens van 60 dagen inzake de betaalbaarstelling van nalatigheidinteresten . 153
Hoofdstuk 3. Schadeloosstelling voor invorderingskosten . . . 155
Afdeling 1. De regeling van artikel 6 van de Wet 155
Afdeling 2. De verhaalbaarheid van advocatenkosten en -erelonen in een ruimer perspectief geplaatst . 157
§ 1. Kort overzicht van de actuele stand van zaken . 157
§ 2. Eerste hypothese: contractuele uitsluiting van advocatenkosten en -erelonen 160
§ 3. Tweede hypothese: contractuele begroting van advocatenkosten en -erelonen?.161
Hoofdstuk 4. De onbillijkheidbepaling . 163
Afdeling 1. Het criterium van de kennelijk onbillijke contractuele bedingen 163
Afdeling 2. De procedure met het oog op een herziening . . 164
Hoofdstuk 5. Eigendomsvoorbehoud. . . 166
Afdeling 1. Inleiding . 166
Afdeling 2. Het eigendomsvoorbehoud zoals geregeld door artikel 4 van de richtlijn. . 166
Hoofdstuk 6. Invorderingsprocedure voor onbetwiste schulden . . . 169
Titel IV. Een evaluatie van de wet . 171
DEEL 5. ONRECHTMATIGE BEDINGEN. . 173
door Jean-Louis KERRELS & Stijn DECLOEDT
Titel I. Inleiding . . . 175
Titel II. Onrechtmatige bedingen in de relatie tussen verkopers en consumenten (art. 31 t.e.m. 36 WHPC) 176
Hoofdstuk 1. Inleiding . 176
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied . . 178
Afdeling 1. Verkoper. 178
Afdeling 2. Consument . . . 179
Afdeling 3. Producten 180
Afdeling 4. Diensten . 180
Afdeling 5. Bedingen en voorwaarden 181
Hoofdstuk 3. Onrechtmatige bedingen. . 182
Afdeling 1. Algemene norm182
§ 1. Ondergeschikt karakter . . 182
§ 2. Kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen. . . 183
§ 3. Geen wederkerigheid van de sancties 184
Afdeling 2. Uitleggingsregel van artikel 31 § 4 van de WHPC. . . 184
Afdeling 3. Zwarte lijst . . . 185
§ 1. Bedingen met betrekking tot de totstandkoming van, en wijzigingen aan, de overeenkomst. . 186
§ 2. Schadebedingen 188
§ 3. Bedingen met betrekking tot de beëindiging, de duur, de verlenging en de overdracht van de overeenkomst . . . 188
§ 4. Bedingen met betrekking tot de verweermiddelen van de consument en zijn verhaalsmogelijkheden . . . 189
§ 5. Bedingen met betrekking tot het bewijs en bevoegdheid . . 190
§ 6. Bedingen met betrekking tot exoneratie van aansprakelijkheid . 190
§ 7. Bedingen met betrekking tot de conformiteit en vrijwaring 192
Hoofdstuk 4. Sancties . . 194
Afdeling 1. Nietigheid van het beding 194
Afdeling 2. Stakingsvordering . . 196
Hoofdstuk 5. Bevoegdheden van de koning . . 196
Hoofdstuk 6. Commissie voor onrechtmatige bedingen . 197
Titel III. Onrechtmatige bedingen in de relatie tussen beoefenaars van vrije beroepen en consumenten . . . 198
Hoofdstuk 1. Inleiding . 198
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied . . 199
Afdeling 1. Cliënt . . . 199
Afdeling 2. Beoefenaar van een vrij beroep 200
Hoofdstuk 3. Onrechtmatige bedingen. . 200
Afdeling 1. Algemene norm 200
Afdeling 2. Zwarte lijst . . . 201
§ 1. Schadebedingen . . . 201
§ 2. Bedingen met betrekking tot exoneratie van aansprakelijkheid . 202
§ 3. Bedingen met betrekking tot de conformiteit en vrijwaring 203
Hoofdstuk 4. Sancties . . 203
Afdeling 1. Nietigheid 203
Afdeling 2. Stakingsvordering . . 203
Hoofdstuk 5. Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 204
Titel IV. Besluit . . . 205
DEEL 6. HET TAALGEBRUIK IN ALGEMENE VOORWAARDEN . . 207
door Jean-Louis KERRELS & Stijn DECLOEDT
Titel I. Inleiding . . . 209
Titel II. Taalwetgeving . . 210
Titel III. WHPC. . . 212
Hoofdstuk 1. Artikel 13 eerste lid WHPC . . . 212
Hoofdstuk 2. Artikelen 30 en 31 § 4 WHPC . 213
Afdeling 1. Informatieverplichting van artikel 30 WHPC . . 214
Afdeling 2. Uitleggingsregel van artikel 31 § 4 WHPC 214
Titel IV. Gemeenrecht . . 216
Titel V. Besluit 217
DEEL 7. BIJZONDERE VERKOOPSTECHNIEKEN T.A.V. CONSUMENTEN EN BEVOEGDHEIDSBEDINGEN MET CONSUMENTEN . . 219
door Koen DEVOS & Carine RENIER
Titel I. Overeenkomsten op afstand 221
Hoofdstuk 1. Inleiding . 221
Hoofdstuk 2. Herwerking van Hoofdstuk VI, Afdeling 9 WHPC – ‘‘Overeenkomsten op afstand’’ . 222
Hoofdstuk 3. Consumentenbescherming bij verkoop op afstand. . . 223
Afdeling 1. Beschermingsmechanismen . . . 223
Afdeling 2. Dubbele informatieverplichting 225
§ 1. Wettelijke precontractuele informatieverplichtingen . 226
A. Precontractuele verplichtingen bij overeenkomsten op afstand van producten/niet-financiële diensten (art. 78 WHPC) . . 226
B. Precontractuele verplichtingen bij overeenkomsten op afstand van financiële diensten (art. 83ter tot 83quinquies WHPC). . 227
C. Sanctie bij miskenning van deze precontractuele verplichtingen bij overeenkomsten op afstand van producten/niet-financieel¨ le diensten . . . 231
D. Sanctie bij miskenning van deze precontractuele verplichtingen bij verkoop
op afstand van financiële diensten 231
§ 2. Wettelijke informatiebevestigingsplicht bij overeenkomsten op afstand . . . 232
A. De wettelijke informatiebevestigingsplicht bij overeenkomsten op afstand voor producten/niet-financiële diensten (art. 79 WHPC )232
 Algemene voorwaarden IX
B. De wettelijke informatiebevestigingsplicht bij overeenkomsten op afstand voor financiële diensten (art. 79 WHPC)239
Afdeling 3. Bewijslast 241
Afdeling 4. Uitvoeringstermijn en risico van verzending . . . 242
Afdeling 5. Verboden rechtskeuzebeding . . 242
Titel II. Verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper . . 243
Hoofdstuk 1. Begrip . . . 243
Hoofdstuk 2. Beschermingsmechanismen 244
Afdeling 1. Informatieverplichtingen . 244
Afdeling 2. Verzakingstermijn . . 245
Titel III. Bevoegdheidsbedingen in consumentengeschillen 247
Hoofdstuk 1. Probleemstelling . . . 247
Hoofdstuk 2. Nationale context . . 247
Hoofdstuk 3. Internationale context . . . 248
Afdeling 1. De consument heeft zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in een EU-lidstaat 249
Afdeling 2. De consument heeft geen woonplaats of gewone verblijfplaats in een EU-lidstaat 253
DEEL 8. ALGEMENE BANKVOORWAARDEN EN ZEKERHEDEN VOOR ONDERNEMINGEN . . 255
door Yves BROSENS & Sofie VAN DE VELDE
Titel I. Inleidende beschouwing . . . 257
Titel II. Zekerheden opgenomen in de algemene bankvoorwaarden . 259
Hoofdstuk 1. Algemene zekerheden met betrekking tot bankrekening(en) . . . 259
Afdeling 1. Pand op bankrekeningen . 259
§ 1. Principe . . 259
§ 2. Het oude en nieuwe recht . 259
§ 3. Retentierecht . . 261
§ 4. Afwijking toegestaan door de banken 262
§ 5. Inpandgeving van een spaarboekje . . 263
Afdeling 2. Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen . 263
§ 1. Principe . . 263
§ 2. Rechtspraak. . . 263
§ 3. Nieuwe wetgeving . . 265
Hoofdstuk 2. Eenheid van rekening en compensatiebepalingen . . . 267
Afdeling 1. Eenheid van rekening . . . 267
§ 1. Principe . . 267
§ 2. Fusie van rekeningen 268
§ 3. Rechtspraak. . . 268
Afdeling 2. Compensatie . . 270
§ 1. Principe . . 270
§ 2. Bijzondere kwaliteit van de rekeninghouder . . . 270
§ 3. Wettelijke schuldvergelijking . . 271
§ 4. Compensatie na faillissement . . 272
§ 5. Interbancaire compensatieregeling . . 276
Hoofdstuk 3. Negatieve zekerheden en gelijkaardige verplichtingen 277
Afdeling 1. Begripsomschrijving 277
Afdeling 2. Gevolgen tussen de partijen . . . 278
Afdeling 3. Tegenstelbaarheid aan derden . 278
Titel III. Afspraken omtrent de omvang van zekerheden in algemene bankvoorwaarden . 280
Hoofdstuk 1. Zekerheden voor alle sommen . 280
Afdeling 1. Verantwoording . . . 280
Afdeling 2. Artikel 51bis van de Wet op het hypothecair krediet. 281
§ 1. Wettelijke basis 281
§ 2. Bepaalbaarheidsvereiste . . 281
§ 3. Modaliteiten . . 282
Afdeling 3. Bezwaren 283
Afdeling 4. Blijvende controverse284
Afdeling 5. Fusie van de pandhouder. 285
Afdeling 6. Een concreet voorbeeld . . 286
Hoofdstuk 2. Zekerheden gevestigd op alle aanwendingsmogelijkheden van een krediet of beperkt tot bepaalde aanwendingsmogelijkheden 286
Titel IV. Mogelijke gevolgen en praktische implicaties van algemene bankvoorwaarden – het verlies van financieringsflexibiliteit. . . 288
Hoofdstuk 1. Transacties in het kader van de dagelijkse activiteit – éénmalige operaties . 288
Hoofdstuk 2. Effect op mogelijke bedrijfsontwikkelingen en -herstructureringen. . 289
DEEL 9. DE ALGEMENE AANKOOP- OF VERKOOPVOORWAARDEN EN ZEKERHEDEN . 291
door Etienne VIATOUR
Titel I. Inleiding . . . 293
Titel II. De waarborgen voor de verkoper295
Hoofdstuk 1. Het voorrecht van de verkoper van roerende goederen . . . 295
Afdeling 1. Herinnering van de principes . . 295
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 297
Afdeling 3. Effectiviteit in het geval van faillissement of concordaat . . 299
Hoofdstuk 2. Het revindicatierecht voorzien in alinea 6 van artikel 20, 58 van de Hypotheekwet . . 300
Afdeling 1. Herinnering van de principes . . 300
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 300
Afdeling 3. Effectiviteit in het geval van faillissement of concordaat . . 300
Hoofdstuk 3. Retentierecht . . 301
Afdeling 1. Herhaling van de principes . . . 301
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 301
Afdeling 3. Effectiviteit in het geval van faillissement of gerechtelijk concordaat. 302
Hoofdstuk 4. Eigendomsvoorbehoud. . . 303
Afdeling 1. Herinnering van de principes . . 303
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 304
Afdeling 3. Effectiviteit in het geval van faillissement of concordaat . . 306
Hoofdstuk 5. ‘‘Stoppage in transitu’’ . . . 310
Afdeling 1. Herinnering van de principes . . 310
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 310
Afdeling 3. Effectiviteit in het geval van faillissement of concordaat . . 311
Hoofdstuk 6. De verschillende mechanismen van ontbinding van het contract 311
Afdeling 1. Herinnering van de principes . . 311
Afdeling 2. Toepassing op de algemene voorwaarden van de verkoper 312
Afdeling 3. Doeltreffendheid in het geval van faillissement of concordaat . . 313
Titel III. De waarborgen voor de koper . 314
 

Bespreking van dit boek door de uitgever:

In deze monografie behandelen rechtspractici de thematiek van de algemene voorwaarden vanuit hun eigen praktijk. De onderscheiden bijdragen behandelen: de tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden, een aantal typische bepalingen, de verhouding met de consument en de problematiek van de zekerheden
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 05/12/2010 - 10:54
Laatst aangepast op: zo, 05/12/2010 - 11:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.