-A +A

Administratieve rechtsbibliotheek Rechtsherstel door de Raad van State

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Lust S.
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2000
ISBN nummer: 
9057513196
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoudstafel

Algemene inleiding
§ 1. De rechtsstaat
§ 2. Het legaliteitsbeginsel
§ 3. Rechtsbescherming
§ 4. Rechtsbescherming tegen de administratieve overheid
§ 5. Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: het Belgische stelsel

Hoofdstuk 1. Rechtsbescherming door de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht
§ 1. De “exceptie van illegaliteit”
§ 2. De overheidsaansprakelijkheid
§ 3. Bijzondere beroepen op de gewone rechter
§ 4. Rechtsbescherming door de strafrechter
§ 5. Grenzen aan de bevoegdheid van de gewone rechter: de scheiding der machten
§ 6. De effectiviteit van een beroep op de gewone rechter: de uitvoeringsimmuniteit van de overheid

Hoofdstuk 2. Rechtsherstel door de Raad van State
§ 1. De annulatiebevoegdheid van de Raad van State
§ 2. De rechtsmacht tot herstel van de Raad van State: de vernietiging van de onwettige bestuurshandeling
§ 3. De draagwijdte van de vernietiging
§ 4. De uitvoering van het vernietigingsarrest
§ 5. De dwangsom voor de Raad van State

Hoofdstuk 3. Naar een verbetering van het administratief contentieux
§ 1. Probleemstelling
§ 2. De Raad van State biedt niet steeds volledig rechtsherstel
§ 3. Alternatieven voor de verbetering van het administratief contentieux op het vlak van rechtsherstel
§ 4. Administratieve rechtspraak stoot soms op uitvoeringsproblemen

Algemene conclusie
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

In een rechtsstaat moet de eerbied voor het recht meer zijn dan een loutere intentieverklaring maar ook adequaat worden gesanctioneerd. De rechtzoekende moet zich kunnen wenden tot een rechter die volledig herstel kan bevelen en de uitvoering van rechterlijke bevelen moet gewaarborgd zijn. De nood aan dergelijke jurisdictionele rechtsbescherming laat zich op een bijzondere wijze voelen wanneer de administratieve overheid bij een geschil is betrokken. Zij kan eenzijdig uitvoerbare handelingen stellen, waardoor de burger zich tegenover haar uiteindelijk doorgaans in een zwakkere positie bevindt.

In deze nieuwe uitgave binnen de algemene reeks van de Administratieve Rechtsbibliotheek wordt de bijdrage van de Raad van State aan dit voor de rechtsstaat wezenlijke rechtsherstel onderzocht en wordt deze vergeleken met de herstelbevoegdheid van de gewone rechter. Enkel het vernietigingsberoep komt daarbij aan bod.
Na een kort overzicht van de rechtsmacht van de gewone rechter wordt de inhoud van het herstel door de Raad van State behandeld: Voor welke geschillen is de Raad bevoegd en welke geschillen behoren tot de rechtsmacht van de gewone rechter? Wat houdt een vernietiging in? Kan de Raad van State ook bijkomend herstel bevelen?

Uit deze analyse blijkt dat er toch wel één en ander schort. De Raad van State is niet bij machte om volledig rechtsherstel te bieden. Dat komt vooreerst doordat de wetgever hem maar een beperkte herstelbevoegdheid heeft toevertrouwd. Bovendien wordt het annulatieberoep traditioneel een “objectief” beroep genoemd, wat meteen zou uitsluiten dat aan de Raad bevoegdheden worden toevertrouwd om herstel van subjectieve rechten toe te kennen. Dat laatste blijkt uiteindelijk een vals probleem te zijn: het beroep bij de Raad van State is niet louter “objectief” maar strekt ook tot de bescherming van subjectieve rechten. Deze vaststelling doet echter een nieuw probleem ontstaan: als de Raad van State subjectieve rechten herstelt, is zijn bevoegdheid ongrondwettig voorzover dat herstel burgerlijke rechten betreft. En vermits volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie het recht op herstel een burgerlijk recht is, zou de bevoegdheid van de Raad wel eens totaal ongrondwettig kunnen zijn.

Zo·n vaart loopt het echter niet. Het Hof van Cassatie heeft het immers niet bij het rechte eind: het recht op herstel heeft finaal dezelfde aard als het recht waarvan herstel wordt gevorderd. Afhankelijk van het geval is het dus een burgerlijk of een politiek recht. Maar daarmee zijn niet alle problemen van de baan en er blijven niet enkel de lege lata moeilijkheden, maar ook de lege ferenda: de Raad kan maar bijkomende herstelmacht krijgen voorzover enkel politieke rechten in het geding zijn.

Tot slot worden een aantal voorstellen van hervorming van het administratief contentieux geformuleerd, die aan deze problemen kunnen verhelpen. Zij zijn erop gericht te bewerkstelligen dat de rechtzoekende bij één enkele rechter volledig herstel kan bekomen van zijn geschonden subjectieve rechten.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 26/07/2010 - 16:38
Laatst aangepast op: di, 17/04/2012 - 11:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.