-A +A

Rechtsleer-overzicht (archief)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Tijdschriften

 RABG 2003/5 Sociaal Recht p. 209

Beëindigingswijzen arbeidsovereenkomsten
ontslag van beschermde werknemer
Het einde van de feitelijke niet-bescherming van het vroegere diensthoofd VGV
Wijziging van arbeidsvoorwaarden in onderling akkoord en schuldvernieuwing
Schorsing van de opzeggingstermijn

RABG  2003/7 p. 339 e.v. Verzekeringsrecht
Schadeverzekering en Omniumverzekering
Tussenkomst van de verzekeraar voor de strafrechter
Gevolgen van onopzettelijke slagen in het verzekeringsrecht
Brandverzekering
Diefstalverzekering
Levensverzekering

RABG 2003/8 p. 393 BTW
Verbouwingswerken aan onroerend goed bij vervreemding van blote eigendom
Aftrek BTW voertuigen specifieke activiteit van verkoop en verhuur van wagens
Onroerende financieringshuur. Het faillissement van de leasingsnemer is geen reden tot herziening van de BTW aftrek in hoofde van de leasinggever
Het bewijs van vervoer inzake intracommunautaire leveringen.

RABG 2003/10 p. 536 met noot
De Toepassing van art. 750 G.W. Een partij die geen tijdige opmerkingen heeft overgemaakt kan geen conclusie meer nemen. Per fax aan de griffie toegezonden conclusies kunnen als geldig neergelegd beschouwd. Het ontbreken van een handtekening tast te geldigheid van de conclusie niet aan.

RABG 2003/11 569
Toepassing van de wet op de handelspraktijken en VZW
Het verkopersbeding onder de wet op de handelspraktijken vereist geen winstoogmerk
VZW rijlessen en eerlijke mededinging
DE beperkte vrijheid van verenigingen van gemeenten
Toepassing reglementering inzake overheidsopdrachten op VZW's.

RABG 2003/13 Gerechtelijk recht 727
Toepassing en geschillen rond art. 747 §2 en art. 751 Ger.Wetb. Laattijdige neerlegging is mogelijk mits akkoord tegenpartij. Recht op antwoord op conclusie tegenpartij zonder nieuwe argumentatie.
Ontkentenis van proceshandeling.
Herroeping van gewijsde, termijn en vorm
Verhaal op de rechter art. 1144 Ger. W.

RABG 2003/14 Straf- en strafprocesrecht 783
Motiveringsplicht bij vrijheid en invrijheidstelling onder voorwaarden.
Verlenging van de termijn in hoger beroep in strafzaken
Verjaring en gebruik van valse stukken
Onoverwinnelijke rechtsdwaling na een verkeerd ingewonnen advies door een advocaat. Een verkeerd advies van een advocaat volstaat niet als schulduitsluitende verschoningsgrond
wettige verdediging, zelfverdediging, aanslag op eigendommen, bescherming eigendom, uitlokking, verschoningsgrond, morele dwang, schulduitsluitingsgrond.
Internering, verzoek tot invrijheidstelling, bevoegdheid kortgedingrechter
Werkstraf van meer dan 300 uur bij herhaling

RABG 2003/16 Jeugdrecht 909

RABG 2003/17 Dwangsom 965

RABG 2003/19 Schijnstatuten
Schijnzelfstandigen
Schijnwerknemer
Schijnambtenaar

RABG 2003/20 Faillissement en gerechtelijk akkoord 1169
Verschoonbaarheid faillissement
Rechtstreekse vordering van de onderaannemer na faillissement
Vlaams Blok arrest van 18/11/2003

 RABG 2006/2: Sociaal strafrecht p. 81 e.v.
Vaststellingen door de inspectiediensten
Doorzenden van stukken van de sociale inspectiedienst aan de RSZ
Weerlegbare vermoeden van voltijdse tewerkstelling
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij ontstentenis inschrijving in wettelijke documenten (programmawet 27 december 2004
Doorzenden informatie aan werkloosheidsbureau
vaststellingen doorpolitiediensten
gezag van strafrechtelijk gewijsde ten aanzien tav de arbeidsrechter
de strafbare werkgever en de lasthebber van de vennootschap

zie ook: arbeidsinspectiewet

RABG 2006/3: Voorlopige hechtenis
Aanhouding in vrijheidgestelde verdachte
Onmiddellijke aanhouding
Teruggave borgsom
Controle K.I. art 136 SV
Invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom-gevolgen
Uitlevering met Duitsland
Invrijheidstelling - bevoegdheid KI na verwijzing
Borgsom en regeling van rechtspleging
Douane en accijnzen

RABG 2005/20: Intellectuele rechten
Het auteursrecht strekt zich ook uit ten aanzien van concepten van producten vb. handtassen
Is er sprake van een beschermd werd
Oorspronkelijkheid en namaak
Merkenrecht: welk doelpubliek en welke bescherming

RABG 2005/19: Familiaal procesrecht

Dringende maatregelen voor de vrederechter
Bevoegdheid van de voorzitter voor periodes voorafgaand aan de echtscheiding
Bevoegdheid jeugdrechtbank na echtscheiding
Hoorrecht kinderen
Bevoegdheid rechtbank bij vereffening verdeling
Uitbreiding eis echtscheiding met een eis tot persoonlijk onderhoudsgeld
Devolutieve kracht hoger beroep en art. 1280 G.W.

Echtscheidingsjournaal februari 2006

Overzicht rechtspraak Dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten op grond van art. 223 BW

RABG 2006/8: Ondernemingsfiscaliteit

Aftrekbaarheid, taxatie onroerende inkomsten bij beroepsmatig gebruik en herkwalificatie van interesten bij uitstel van betalingen.

NJW 141 03/05/06

Een onthaalmoeder voert geen onderwijsopdracht uit in de zin van art. 1384 lid 4 BW. Een onthaalmoeder begaat een fout op de zorgvuldigheidsnorm door een peuter 1 minuut alleen te laten om eten op te warmen in keuken, waardoor haar aansprakelijk in het gedrang komt. Wanneer de bediening van de onthaalmoeder gebeurt in het kader van een aanstelling door het OCMW is het OCMW aansprakelijk ingevolge art. 1384 lid 3 BW n Zie rechtbank eerste aanleg Gent 14/09/05, NJW 141, 03/05/06, 373


Recht en Praktijk 42

Voorwaardelijke verbintenissen Marc Quickenborne
De voorwaarde als toekomstige en onzekere gebeurtenis en als modaliteit, Indeling, toepassingssfeer, vervulling van de voorwaarde, interpretatie, ontbindende en opschortende voorwaarde, gevolgen indien de voorwaarde uitblijft...

RABG 2006/10 p 721

Uniciteit van de medeëigendom bij groepen van gebouwen: Appartementsmede-eigendom - Vereniging van mede - eigenaars - Groepen van gebouwen Rechtspersoonlijkheid art. 577 BW
 

RABG 2006/10 p 756

Opstalrechten - horizontale eigendomssplitsing en appartementen Rb. Ieper 18/02/2005 met noot

 Echtscheidingsjournaal april 2006, 61

De onverenigbaarheid van een strikte vervaltermijn voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot met het recht op eerbiediging van diens privéleven. De vervaltermijn voor de betwisting van vaderschap (art 332, 4° lid B.W.) buitenspel gezet door het europees verdrag van de rechten van de mens (Art 8 EVRM).

NJW 145 28 juni 2006, p. 530

Intellectuele rechten kroniek 2005. Overzicht rechtspraak auteursrecht, naburige rechten, octrooirecht

Advocatenpraktijk B.R. 6

De ontbinding van de overeenkomst: D'Hoore, De Rechtsmiddelen van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen, Advocatenpraktijk, Burgerlijk recht, §, juni 1997, p. 46.

Advocatenpraktijk B.R. 6

De revindicatie: D'Hoore, De Rechtsmiddelen van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen, Advocatenpraktijk, Burgerlijk recht, §, juni 1997, p. 5.

Advocatenpraktijk B.R. 6

Het eigendomsvoorbehoud: D'Hoore, De Rechtsmiddelen van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen, Advocatenpraktijk, Burgerlijk recht, §, juni 1997, p. 55

Advocatenpraktijk B.R. 11

Multihuur, ononderbroken gelegenheidshuur of bezetting ter bede

NJW 2006, 684

Standstill bij overheidsopdrachten, Jos Stevens: Wetgeving in wording. Wachttermijn tot gunning van 10 dagen vanaf de dag dat de inschrijvers kennis krijgen van het gunningsbesluit, teneinde verhaal mogelijk te maken.

RW 2006-2007,582

Het tuchtrecht voor advocaten vernieuwd

RABG 2006/19 Aansprakelijkheidsverzekeringen

Opzegging van de verzekeringsovereenkomst

Advocatenpraktijk december 2006

Opvolging in familiale bedrijven

Advocatenpraktijk november 2006

De schorsing van de arbeidsovereenkomst

RW 2006-2007, 982

Brugpensioen en Canada Dry - Sociale en fiscale stand van zaken

RW 2006-2007, 997

Woninghuur - Herziening van de huurprijs - Tussen partijen overeengekomen vóór het verstrijken van een driejarige termijn - Onwettig
Cass. 21 juni 2004

RW 2006-2007, 998
Ruimtelijke ordening - Instandhouding - Art. 146, derde lid, Decreet Ruimtelijke Ordening - Strafuitsluitingsgrond - Niet-toepassing - Voorwaarde - Constructie niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
Cass. 13 december 2005
( met noot van A. Carette )

RW 2006-2007, 1000
Ruimtelijke ordening - Herstelvordering - Instandhoudingsmisdrijf - Verval van de strafvordering - Geen invloed op herstelmaatregel
Cass. 13 december 2005
( met noot )

RW 2006-2007, 1002

Een bekentenis kan niet slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan. De bekentenis van een feit dat een beslissend gegeven uitmaakt voor de al dan niet toepasselijkheid van een wet van openbare orde, mag derhalve niet door de rechter worden aangenomen. Zie:

 1. Bewijs - Burgerlijke zaken - Bewijsmiddelen - Bekentenis - Toelaatbaarheid - Wet van openbare orde - Feitelijk element dat beslissend is voor al dan niet toepasselijkheid van wet van openbare orde - 2. Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Deeltijdse arbeid - Openbaarmaking van werkroosters - Openbare orde - Bewijs - Erkenning - Bewijswaarde - Bekentenis
Cass. 24 april 2006
( met conclusie van advocaat-generaal D. Thijs )

 

Gerelateerd
5
Average: 5 (1 vote)
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 06/04/2018 - 16:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.