-A +A

Rechtsbijstand

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Erelonen, kosten, honoraria zouden principieel gedekt moeten worden door een rechtsbijstandsverzekering.

Maar is dit wel zo?
Staat de verdediging middels rechtsbijstand garant voor een goede verdediging?
Wordt de professionele onafhankelijke tussenkomst van een betere advocaat al dan niet beperkt door een rechtsbijstandsverzekering?


De rechtsbijstandsverzekering dekt tot een bepaald maximum, de gerechtskosten, de kosten en erelonen van een advocaat en de kosten van technische raadslieden en experten.

Terzake zijn er maatschappijen zoals
DAS, ARAG, ETHIAS, KBC, AVERO, LAR, P&V en Euromex die algemene polissen voorstellen en die een hele reeks van geschillen dekken met uitzondering van ondermeer bepaalde familiale conflicten, vennootschapsconflicten en verdediging van uw belangen wanneer u opzettelijke misdrijven pleegt.

 

In heel wat gevallen is rechtsbijstand een onderdeel of optie van een andere polis. Zo kan de rechtsbijstand ondermeer een onderdeel zijn van uw autoverzekering, uw familiale verzekering, uw brandverzekering..). Deze rechtsbijstand zal dan natuurlijk enkel tussenkomen in het verzekergebied van de respectievelijke verzekering.

WAT ZOU DOOR DE RECHTSBIJSTAND BETAALD MOETEN WORDEN?

1. De kosten en erelonen gemaakt voor een regeling in der minne. Maar: In de praktijk behouden de rechtsbijstandsverzekeraars zich vaak het recht voor om namens de verzekerde te onderhandelen en regeleingen te arrangeren. De verzekerde kan zich hiertegen verzetten, maar wanneer deze een advocaat raadpleegt in deze minnelijke fase wordt zeer vaak geweigerd om deze honoraria ten laste te nemen, waardoor de verzekerde in de kou blijft staan, zonder enig onafhankelijk advies en onderhandelingsexpertise van een door de verzekerde gekozen advocaat.

2. Onderhandelings- en onderzoekskosten. Maar: In de praktijk stellen de verzekeraars hun eigen experts aan en stellen maar al te vaak en onder "zachte dwang" aan de verzekerden dat ze het gedane voorstel dienen te aanvaarden.

3. De kosten en honoraria van uw technisch of medisch raadsliden, die de belangen van de verzekerde op technisch of medisch vlak behartigen tegenover de expert en hierin ook de advocaat van de verzekerde op technisch of medisch vlak kunnen bijstaan. Maar: De rechtsbijstandsverzekering gebruiken door hen verzonnen tariefstelsels en maximale tussenkomsten, waardoor de vrije keuze van de verzekerde om zich te laten bijstaan door betere technische experten wordt belemmerd.

4. De kosten en honoraria van de gerechtelijke expert of de in der minne aangewezen expert. Maar: Bij het verliezen van de procedure kan de verzekerde toich nog geconfronteerd worden met de kosten van het geding waaronder de expertisekosten.

5. De kosten en honoraria van een advocaat. Maar: De rechtsbijstandsverzekeraars gebruken niet alleen lage door hen verzonnen gebruikelijke maxima tarieven, zij weigeren zelfs meer en meer voorschotten te betalen. Wanneer de verzekerde meent dat hij zelf een betere advocaat kan zoeken, heeft de verzekerde het verkeerd voor. De verzekering is enkel bereid om kosten en erelonen van een advocaat te betalen die bereid is aan verlaagde tarieven te werken en tracht de verzekerde te overtuigen op de advocaten van de verzekering beroep te doen, die bereid zijn te werken aan verlaagde tarieven. Meermaals gebeurt het dat de verzekerde bij het einde van de zaak, toch nog een ereloonnota krijgt voor de erelonen en kosten die niet door de verzekeringsmaatschappij worden gedragen. Weliswaar kan hierover met leke advocaat vooraf een afspraak worden gemaakt

6. De kosten en honoraria van een gerechtsdeurwaarder. Maar: BIj verlies van de zaak blijft de verzekerde in een onzekere situatie. De verzekerde is zelfs niet zeker of hij wel rechtsbijstand zal krijgen voor hoger beroep of cassatie.

7. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, met inbegrip van arbitrage en de gerechtskosten in strafzaken. Maar dit onder voorwaarden van de verzekeringen.

8. de kosten de uitvoering (hiermee wordt de beslagprocedure bedoeld die gevolgd wordt wanneer de tegenpartij haar verplichtingen niet vrijwillig nakomt) Lees de polis evenwel op dit punt na en vraag vooraf inlichtingen. Maar:  ook op dit punt zijn er vaak beperkingen, zoals de beperking van één uitvoeringsprocedure (vb. éénmaal roerend of onroerend beslag leggen per uitvoerbare titel (uitvoerbaar vonnis) hetgeen vaak onvoldoende is om tot integrale regeling te komen..

9. de kosten van vertaling in geval van gerechtelijke procedure en indien deze vertaling wettelijk vereist is. Maar: dit enkel in geval van strikte noodzaak (in plaats van het nuttigheidscriterium) zoals beoordeeld door de rechtsbijstandsverzekeraar.

10. Soms ook: verantwoorde verplaatsings- en verblijfskosten wanneer u persoonlijk dient aanwezig te zijn voor de rechtbank. Veelal beperkt tot buitenlandse verschijningen. Maar: waar de verzekering het kan zal zij op deze kost beknibbelen. De ksoten verbonden om een rechtszaak bij te wonen (zonder verplichte aanwezigheid) worden dan weer niet gedekt.

 

Strafrechtelijke verdediging

De rechtsbijstand kan in bepaalde gevallen inderdaad ook de strafrechtelijke verdediging dekken. Maar: Men kan zich evenwel nooit verzekeren voor opzettelijke daden (en de meeste misdrijven vereisen juist opzet). Wanneer uit een definitieve uitspraak zou blijken dat het misdrijf opzettelijk werd gepleegd zal de rechtsbijstand worden uitgesloten. Sommige verzekeringen sluiten de strafrechtelijke verdediging steeds uit. De meeste maatschappijen verlenen geen dekking voor grove fouten.

 

GEEN VOORAFBESTAAND RISICO

U heeft een aantal juridische problemen en zal binnenkort een advocaat moeten raadplegen. Als vooruitziende burger gaat u nu vlug een rechtsbijstandverzekering aan in de hoop aldus uw advocaatskosten door deze verzekering te kunnen laten betalen.

Bespaar u de kosten, dit zal u niet lukken, dit haantje zal geen eieren leggen.

De verzekeraar is niet gehouden tot tussenkomst wanneer de omstandigheden die tot dekking moeten aanleiding geven, reeds bestaan op het ogenblik van het aangaan van de polis in die zin dat het verzekerd risico zich reeds heeft voorgedaan of indien de betwisting reeds bestaat bij het aangaan van de polis.

Van zodra er zich een betwisting voordoet die tot dekking aanleiding kan geven of voorzover er zich omstandigheden voordoen die zelfs maar louter de kans op een conflict verhogen, dient u dit aan uw rechtsbijstandverzekeraar te melden.

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. De verzekeraar kan op grond hiervan bepaalde risico’s uitsluiten. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens leidt tot nietigheid van de polis. 

HOEVEEL BETAALT DE RECHTSBIJSTAND

De tussenkomst van de rechtsbijstandsverzekeraars wordt in de regel geplafonneerd tot een bepaald maximum bedrag. Dit plafond volstaat vaak niet om de kosten te dekken..

De maatschappijen gebruiken interne tabellen om uit te maken of zij de kosten en erelonen al dan niet willen betalen.Wanneer de maatschappijen deze kosten en erelonen naar hun normen te hoog achten, start een palaver en een gepingel waaraan ernstige advocaten niet deel willen nemen en waardoor de verzekerde tussen hamer en aambeeld komt te liggen. Een en ander kan de keuze van advocaat of deskundige bemoeilijken, niet iedereen houdt van het doorgedreven snoeiwerk van de verzekeringsmaatschappijen in de afrekeningen. Anderzijds kan deze houding leiden tot een beperking van de verleende service of inzet. De vrije keuze van advocaat van advocaat is daarom bijzonder belangrijk.

Vrije keuze van advocaat?

De wet op de landverzekering voorziet in de vrije keuze van raadslieden. Een rechtsbijstandverzekering kan dus wel een advocaat voorstellen, maar u bent niet verplicht op deze voorgestelde keuze in te gaan. Indien de verzekerde beroep wil doen op de rechtsbijstandsverzekering dient hij zeker van het recht op vrije keuze van advocaat eenberoep te doen en zich geen advocaat laten aansmeren door de verzekering of de verzekeringsmakelaar. De kans is dan imlmers groot dat de advocaat aan verminderde contractueel opgelegde minima-tarieven werkt. Dit kan de perceptie wekken dat er gewerkt wordt middels een minimale service. De verzekerde heeft belang om gebruik te maken van de vrije keuze van advocaat, zodat de verzekerde de gelegenheid krijgt een eigen vertrouwensrelatie met de advocaat op te bouwen en u zich blijvend kan vergewissen over diens toewijding en, onderlegdheid.

Meerdere advocaten en zeker de "topadvocaten" stellen vandaag strikte voorwaarden aan de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar. Een advocaat wil immers vrij en onbelemmerd zich maximaal kunnen inzzetten voor zijn cliënt. De rechtsbijstandsverzekering bemoeilijkt de onafhankelijkheid en zelfs het professionalisme van de advocaat. Meerdere advocaten verkiezen er daarom voor om een uitsluitende relatie met hun cliënt te onderhouden, waarbij de advocaat zijn erelonen naar de cliënt stuurt met verzoek aan de cliënt deze te betalen en de cliënt hierna deze honoraria doorstuurt naar de verzekering om het geheel of een deel hiervan terug te bekomen. Hiermee geconfronteerd zou de rechtsbijstandsverzekeringen hierna de cliënten wel durven te overtuigen een andere goedkopere advocaat (uit hun collectie) te kiezen die dan zogenaamd beter is, al dan niet met verwijten aan de door de cliënt verkozen cliënt.

Een rechtsbijstandsvzekering meende reeds de procedure (en de kosten hieraan verbonden) voor haar goedkoper te moeten maken door de cliënten zonder medeweten van de advocaat op te bellen en te pogen de cliënt te overtuigen te schikken voor een lager bedrag en af te zioen van de verdere procedure.

Vanaf welk ogenblik wordt de tussenkomst van een advocaat gedekt?

Gezien de kosten van een procedure en de raadslieden hoog kunnen oplopen, zal de rechtsbijstandverzekeraar beroep kunnen doen op personen in hun loondienst die minnelijk zullen trachten het probleem "op te lossen". Zij hebben hiertoe het twijfelachtige recht en kunnen aldus wachten om uw advocaat op hun kosten te laten tussenkomen. Toch kan het nuttig zijn om ook in deze gevallen in geval van twijfel een advocaat te raadplegen, al was het maar om erop toe te zien dat de rechtsbijstandverzekeraar als "goede huisvader" uw geschil beheert en ondermeer zorgt voor:

tijdige ingebrekestellingen;

het behoud van uw rechten;

tijdige expertises;

correcte briefwisseling en het correct beantwoorden van de briefwisseling van de tegenpartijen;

het niet laten verjaren van vorderingen;

fatsoenlijke regelingen die door u aanvaard worden;

het zo nodig laten dagvaarden in kortgeding tot vrijwaring van uw rechten vb. door aanstelling van een gerechtelijk deskundige;

het niet laten aanslepen van de zaak…

Maar van zodra u voor de rechtbank wordt opgeroepen of van zodra er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, heeft u hoe dan ook zowel recht op een advocaat als het recht om deze vrij te kiezen.

En telkens u in conflict gaat met uw verzekeraar of wanneer er zich een belangenconflict voordoet tussen u en uw verzekeraar, heeft u als verzekerde in rechtsbijstand, onmiddellijk het recht beroep te doen op een advocaat van uw keuze.

Wie is de rechtsbijstandverzekeraar? – Is dit dezelfde als uw verzekeraar of is dit een andere maatschappij?

De rechtsbijstand wordt ofwel door de verzekeringsmaatschappij zelf verleend (vb. de familiale verzekeraar, de brandverzekeraar, of de autoverzekeraar) dan wel door een andere maatschappij. Deze laatste optie voorziet de beste waarborg vooral wanneer er tegenovergestelde belangen bestaan tussen de verzekerde en verzekeringsmaatschappij.

Toch voorziet de wet enkele waarborgen indien de verzekeringsmaatschappij zelf de rechtsbijstand verleent:

1. In dit geval dient de verzekeraar de opvolging van rechtsbijstand toevertrouwen aan een ander personeelslid dus verschillend van de personen die belast zijn met de schaderegeling. Ofwel dient in de polis opgenomen dat de verzekerde van zodra hij aanspraak kan maken op rechtsbijstand, hij de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat van zijn keuze.

2. Van zodra er een conflict ontstaat tussen verzekerde en de verzekeraar heeft de verzekerde, die verzekerd is in rechtsbijstand, hoe dan de vrije keuze van advocaat.

Conflicten met de rechtsbijstandverzekeraar: Objectiviteitsclausule

Een rechtsbijstandverzekering is er niet om onmogelijk haalbare standpunten in te nemen of kansloze procedures te voeren. Maar al is het recht er om zekerheid te bieden, niets is onzekerder dan het recht. De rechtsbijstandverzekeraar heeft er belang bij om geen (onnodige) dure procedures te voeren en de verzekerde heeft er belang bij dat elke kans hoe klein ook, wordt benut op kosten van de maatschappij.

De wet heeft deze ingebakken strijdigheid van belangen ingeschat en hierbij volgende regels vastgelegd:

Wanneer de verzekerde in rechtsbijstand met zijn rechtsbijstandverzekeraar een conflict heeft over de haalbaarheid van een procedure, de in te nemen standpunten, het verweer of de te volgen procedure heeft de verzekerde onmiddellijk het recht een advocaat te raadplegen. 

De door de verzekerde geraadpleegde en dus vrij gekozen advocaat wordt verzocht een schriftelijk advies uit te brengen over de haalbaarheid van de procedure en de te volgen strategie.

Indien de advocaat in zijn advies het standpunt van de verzekeraar bevestigt wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.

Indien de geraadpleegde advocaat ingaat tegen de standpunten van de verzekeringsmaatschappij en de stelling van de verzekerde bevestigt, is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.

Indien de advocaat het standpunt van de verzekeringsmaatschappij bevestigt en de verzekerde tegen het advies van deze advocaat in, verzekerde op eigen kosten toch een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de verzekeraar zou hebben gevolgd, is de verzekeraar die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen verplicht om alle kosten en erelonen te betalen met inbegrip van de volledige kosten van het oorspronkelijke negatieve advies van de advocaat.

De verzekerde kan daarnaast op elk moment de rechtsbijstandverzekeraar laten dagvaarden voor de rechtbank, zodat deze kan oordelen over het geschil

Insolventie:

 

 

Een goede verzekering biedt niet alleen rechtsbijstand maar ook dekking tegen insolventie.

Stel dat u een goed vonnis bekomt, waarbij u een mooie som wordt toegekend zoals door een onvermogende te betalen. Bij dekking tegen insolventie van de aansprakelijke derde zal u uw schade alsdan van de verzekeraar uitbetaald krijgen.

Hoe rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken:

door het advies van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar

door kritische lectuur van publiciteit

door het vooraf kritisch doornemen van een verzekeringsvoorstel

door het inwinnen van vergelijkende info op het internet

door te beseffen dat verzekeringen commerciële ondernemingen zijn die niet de bedoeling hebben om op grote schaal meer geld uit te geven dan ze aan premies ontvangen. 

Stel hierbij volgende kritische vragen

welke tussenkomsten worden gedekt? De beste omschrijving is deze waarin bepaald wordt dat alles gedekt is behalve het uitgeslotene, eerder dan een bepaling die stelt dat enkel het vermelde gedekt is (en al de rest niet).

hoeveel bedraagt het bedrag van de dekking?

ken ik de nadelen van een verdediging met rechtsbijstand?

hoeveel bedraagt de premie en is deze kost verantwoord?

wordt de rechtsbijstand uitgeoefend door een maatschappij die van de verzekeraar is afgescheiden?

is er dekking voor insolventie van de schadeverwekker en tot welk bedrag?

is er een minimumwaarde per schadegeval (kleine geschillen waarvoor er geen rechtsbijstand wordt verleend).

is er een vrijstelling (een aandeel in de tussenkomst zoals door u te betalen, franchise geheten)

is er ook dekking voor de strafrechtelijke verdediging

heb ik wel een (aanvullende) rechtsbijstandsverzekering nodig en zal ik er beroep op doen? 

 

Alternatieven voor een rechtsbijstandsverzekering:

• het bedrag van de premie sparen (desnoods in groep) waarbij deze centen dan worden aangesproken indien er ooit een procedure of verdediging dient gevoerd.

• voor rechtsbijstand geen verzekering aangaan en indien nodig de kosten betalen

• werken met een huisadvocaat (vertrouwens-advocaat).

Maar laat de kwaliteit van uw verdediging nooit beperken

Wettelijke Bepalingen: Uittreksel uit de wet op de landverzekering

HOOFDSTUK IV. - Rechtsbijstandverzekeringen.

Art. 90. Toepassingsgebied.

De artikelen 91 tot 93 zijn toepasselijk op de verzekeringsovereenkomsten waarbij de verzekeraar zich verbindt diensten te verrichten en kosten op zich te nemen, ten einde de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als eiser of als verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, tenzij los van enige procedure.

De verdediging van de verzekerde door de aansprakelijkheidsverzekeraar uit hoofde van de artikelen 79 en 82 valt niet onder toepassing van de artikelen 91 tot 93.

Art. 91. Geldboeten en minnelijke schikkingen in strafzaken.

Geen enkele geldboete of geen enkele minnelijke schikking in strafzaken kan het voorwerp zijn van een verzekeringsovereenkomst, met uitzondering van die welke ten laste zijn van de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is (en die geen betrekkingen hebben op de wetten en de uitvoeringsbesluiten betreffende het werkgever of betreffende het vervoer over de weg). <W 2002-01-07/40, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 11-02-2002>

Art. 92. Vrije keuze van raadslieden.

In elke verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moet uitdrukkelijk ten minste worden bepaald dat :

1° wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen;

2° telkens er zich een belangenconflict met zijn verzekeraar voordoet, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen.

Art. 93. Recht van de verzekeraar om dekking te weigeren.

De verzekerde, bij verschil van mening met zijn verzekeraar over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na (kennisgeving) door de verzekeraar van diens standpunt of van diens weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Zo de advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigt wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. <W 1994-03-16/32, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 1994-05-04>

Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de verzekeraar zou hebben gevolgd, is de verzekeraar die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden zijn dekking te verlenen en de kosten van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.

Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. 

Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten zoals voorzien in de wet op de landverzekering en ook toepasselijk op de rechtsbijstandsverzekering

Het sluiten van de overeenkomst.

Art. 4. Verzekeringsvoorstel, voorafgetekende polis en verzekeringsaanvraag.

§ 1. Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst. Indien binnen dertig dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. Die bepalingen, evenals de vermelding dat de ondertekening van het voorstel geen dekking meebrengt, moeten uitdrukkelijk in het verzekeringsvoorstel worden opgenomen.

§ 2. Bij een voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag komt de overeenkomst tot stand bij de ondertekening van een van deze stukken door de verzekeringnemer.

Tenzij anders is bedongen, gaat de waarborg in de dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of de aanvraag. De verzekeraar zal de verzekeringnemer mededeling geven van deze datum. In beide gevallen, behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, moet de verzekeringnemer de mogelijkheid hebben de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, (binnen een termijn van dertig dagen voor levensverzekeringsovereenkomsten en van veertien dagen voor de andere verzekeringsovereenkomsten) na ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of aanvraag. De verzekeraar mag van zijn kant de overeenkomst opzeggen, behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen,

binnen een termijn van dertig dagen voor levensverzekeringsovereenkomsten en van veertien dagen voor de andere verzekeringsovereenkomsten) na ontvangst van de voorafgetekende polis of van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan. Deze bepalingen moeten uitdrukkelijk worden opgenomen in de voorwaarden van de voorafgetekende polis of van de aanvraag. De aanvraag en het voorstel dienen beide afzonderlijk te worden ondertekend. <W 2005-08-24/34, art. 34, 009 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>

(§ 2bis. Elke verzekeringsovereenkomst op afstand, in de zin van Hoofdstuk VI, Afdeling 9, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wordt gesloten wanneer de verzekeraar de aanvaarding van de verzekeringnemer ontvangt.

De verzekeringnemer en de verzekeraar beschikken over een termijn van veertien dagen om de verzekeringsovereenkomst zonder boete en zonder verplichte opgave van redenen op te zeggen. Voor levensverzekeringsovereenkomsten bedraagt de termijn evenwel dertig dagen.

De termijn waarbinnen het opzeggingsrecht kan worden uitgeoefend gaat in :

- vanaf de dag van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, behalve met betrekking tot de levensverzekeringsovereenkomsten, waarvoor de termijn ingaat op het tijdstip waarop de verzekeraar aan de verzekeringnemer meedeelt dat de overeenkomst is gesloten;

- vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de contractsvoorwaarden en alle bijkomende informatie ontvangt, indien deze laatste dag na deze valt, bedoeld bij het eerste streepje.

De opzegging die uitgaat van de verzekeringnemer treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving, deze die uitgaat van de verzekeraar acht dagen na de kennisgeving ervan.

Het opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis- en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand, noch op levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan een beleggingsfonds.) <W 2005-08-24/34, art. 34, 009 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>

§ 3. De verzekeraar zal de inkomende verzekeringsvoorstellen, voorafgetekende polissen en verzekeringsaanvragen, bij het binnenkomen systematisch voorzien van de datumstempel.

Art. 5. Mededelingsplicht.

De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Hij moet de verzekeraar echter geen omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Genetische gegevens mogen niet worden meegedeeld.

Indien op sommige schriftelijke vragen van de verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze toch de overeenkomst heeft gesloten, kan hij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen.

Art. 6. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens.

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig.

De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe.

Art. 7. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens.

§ 1. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de overeenkomst niet nietig.

De verzekeraar stelt, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.

Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

De verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren.

§ 2. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.

§ 3. Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekeringnemer en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.

Indien de verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.

§ 4. Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid bekend wordt die beide partijen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onbekend was, wordt artikel 25 of artikel 26 toegepast, naargelang die omstandigheid een vermindering of een verzwaring van het verzekerde risico tot gevolg heeft.

Omvang van de dekking.

Art. 8. Bedrog en schuld.

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld aangemerkt mogen worden.

Art. 9. Oorlog. Tenzij anders is bedongen, dekt de verzekeraar geen schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog.

De verzekeraar moet het bewijs leveren van het feit dat hem van het verlenen van dekking bevrijdt.

De Koning kan echter regels vaststellen die de bewijslast van het feit dat de verzekeraar bevrijdt van het verlenen van dekking verlichten.

Bewijs en inhoud van de overeenkomst.

Art. 10. Bewijs en inhoud van de overeenkomst.

§ 1. Onder voorbehoud van de bekentenis en de eed, en ongeacht het bedrag van de verbintenissen, worden de verzekeringsovereenkomst alsook de wijzigingen ervan tussen partijen door geschrift bewezen. Geen enkel bewijs door getuigen of door vermoedens tegen en boven de inhoud van het geschrift is toegelaten.

Indien evenwel een begin van bewijs door geschrift wordt geleverd, is het bewijs door getuigen of vermoedens toegelaten.

Artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomst of op de wijzigingen ervan.

§ 2. De verzekeringsovereenkomst bevat ten minste :

1° de datum waarop de verzekeringsovereenkomst is gesloten en de datum waarop de verzekering begint te lopen;

2° de duur van de overeenkomst;

3° de identiteit van de verzekeringnemer en, in voorkomend geval, de identiteit van de verzekerde en van de begunstigde;

4° de naam en het adres van de verzekeraar of van de medeverzekeraars;

5° in voorkomend geval, de naam en het adres van de verzekeringstussenpersoon;

6° de gedekte risico's;

7° het bedrag van de premie of de wijze waarop de premie kan worden bepaald.

§ 3. De verzekeraar is ertoe gehouden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeringnemer een (...) afschrift te verstrekken van de inlichtingen die deze laatste schriftelijk heeft medegedeeld over het te dekken risico. <W 2005-08-24/34, art. 35, 009 ; Inwerkingtreding : 01-01-2006>

Uitvoering van de overeenkomst.

Art. 11. Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie.

In de verzekeringsovereenkomst mag geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.

De Koning kan echter regels vaststellen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie.

Art. 12. Combinatiepolissen.

Wanneer de verzekeraar zich in een zelfde overeenkomst tot verschillende prestaties verbindt, hetzij omwille van de gegeven dekking, hetzij omwille van de verzekerde risico's, geldt de grond van opzegging betreffende een van die prestaties niet voor de gehele overeenkomst, tenzij anders is bedongen.

Indien de verzekeraar de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt, dan mag de verzekeringnemer de gehele verzekeringsovereenkomst opzeggen.

De grond van nietigheid betreffende één van de prestaties geldt niet voor de gehele overeenkomst.

Art. 13. Wijze van premiebetaling.

De verzekeringspremie is een haalschuld.

Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van die premie klaarblijkelijk als lasthebber van de verzekeraar optreedt.

Art. 14. Niet-betaling van de premie.

Niet-betaling van de premie op de vervaldag kan grond opleveren tot schorsing van de dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de schuldenaar in gebreke is gesteld.

De verzekeringsovereenkomst kan echter bepalen dat de dekking pas aanvangt na de betaling van de eerste premie.

Art. 15. Aanmaning tot betaling.

De ingebrekestelling bedoeld in artikel 14 geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.

Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen de termijn bepaald in de ingebrekestelling. Dit termijn mag niet korter zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekenig of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

De ingebrekestelling herinnert aan de vervaldag van de premie en aan de gevolgen van niet-betaling binnen de gestelde termijn.

Art. 16. Uitwerking van de schorsing van de dekking of van de opzegging van de overeenkomst.

De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 15, tweede lid.

Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, een einde gemaakt aan die schorsing.

De verzekeraar die zijn verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan de overeenkomst opzeggen indien hij zich dat recht in de ingebrekestelling heeft voorbehouden; in dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn die niet korter mag zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

Indien de verzekeraar zich in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet heeft voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning is gedaan overeenkomstig artikel 15.

De bepalingen van dit artikel met betrekking tot de schorsing van de dekking zijn niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten met vrije premiebetaling.

Art. 17. Gevolgen van de schorsing ten aanzien van de nog te vervallen premies.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld overeenkomstig artikel 15. In dit geval herinnert de ingebrekestelling aan de schorsing van de waarborg.

Het recht van de verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

Art. 18. Premiekrediet.

In geval van opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, worden de betaalde premies met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terugbetaald (binnen een termijn van dertig dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging of, in geval van toepassing van artikel 4, § 2bis, vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de kennisgeving van de opzegging). <W 2005-08-24/34, art. 36, 009 ; ED : 01-01-2006>

Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties zijn de bepalingen van het eerste lid alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering.

Art. 19. Melding van het schadegeval.

§ 1. De verzekerde moet, zodra mogelijk en in elk geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst het schadegeval aan de verzekeraar melden.

De verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat de in de overeenkomst gestelde termijn om de in het eerste lid bedoelde melding te doen niet in acht is genomen, indien die melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschiedt.

§ 2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

Art. 20. Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval.

Bij elke verzekering tot vergoeding van schade moet de verzekerde alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Art. 21. Sancties. § 1. Indien de verzekerde één van de verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 19 en 20 niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel.

§ 2. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde de in de artikelen 19 en 20 bedoelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

Beding ten behoeve van derden.

Art. 22. Beding ten behoeve van derden.

Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen dat een derde, onder de voorwaarden welke zij bepalen, aanspraak kan hebben op de door de verzekering geboden voordelen.

Die derde moet niet aangeduid zijn of zelfs niet verwekt zijn op het ogenblik dat het beding wordt gemaakt, maar hij moet aanwijsbaar zijn op de dag dat de verzekeringsprestaties opeisbaar zijn.

Art. 23. Mededeling van de voorwaarden van de dekking.

Iedere begunstigde die onder bezwarende titel recht heeft op de dekking van een verzekering, heeft het recht van de verzekeringnemer of, zo nodig, van de verzekeraar mededeling te krijgen van de voorwaarden van de dekking.

Niet-bestaan en wijziging van het risico.

Art. 24. Niet-bestaan van het risico.

De verzekering is nietig, wanneer bij het sluiten van de overeenkomst het risico niet bestaat of reeds verwezenlijkt is.

Hetzelfde geldt voor de verzekering van een toekomstig risico, indien dit zich niet voordoet.

Wanneer de verzekeringnemer, in de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid, te kwader trouw heeft gehandeld bij het sluiten van de overeenkomst of een onverschoonbare vergissing heeft begaan, behoudt de verzekeraar de premie die verschuldigd is voor de periode die loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst van kracht wordt tot de dag waarop hij het niet-bestaan van het risico verneemt.

Art. 25. Vermindering van het risico.

Wanneer gedurende de loop van een verzekeringsovereenkomst, andere dan een levensverzekering of ziekteverzekeringsovoereenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is hij verplicht een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag waarop hij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen.

Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.

Art. 26. Verzwaring van het risico.

§ 1. Behalve wanneer het om een levensverzekeringsovereenkomst, een ziekteverzekering of een kredietverzekeringsovereenkomst gaat, heeft de verzekeringnemer de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder de voorwaarden van artikel 5 de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.

Wanneer gedurende de loop van een verzekeringsovereenkomst, andere dan een levensverzekering, een ziekteverzekering of een kredietverzekeringsovereenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de verzekeraar, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.

Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.

Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

De verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging heeft voorgesteld, kan zich later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.

§ 2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, en indien de verzekeringnemer de verplichting van § 1 van dit artikel heeft vervuld, dan is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.

§ 3. Als een schadegeval zich voordoet en de verzekeringnemer de in § 1 van dit artikel bedoelde verplichting niet is nagekomen :

a) is de verzekeraar ertoe gehuden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringnemer;

b) is de verzekeraar er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten.

Zo de verzekeraar evenwel het bewijs aanbrengt dat hij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou verzekerd hebben, dan is zijn prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies;

c) zo de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen hem toe als schadevergoeding. 

Koninklijk besluit van 12/10/1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering

(B.S., 8 november 1990, err., B.S., 12 maart 1991)

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, inzonderheid op artikel 19, § 1;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering (87/344/EEG);

Gelet op de raadpleging van de Commissie voor de Verzekeringen;

Gelet op het advies van de Controledienst voor de Verzekeringen;

(...)

Art. 1

[Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de rechtsbijstand, de verzekeringsovereenkomsten bedoeld bij artikel 90, lid 1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hierna de wet genoemd.]

Vervangen bij art. 1 K.B. 24 december 1992 (B.S., 31 december 1992), met ingang van 1 januari 1993 (art. 6).

Art. 2

Dit besluit is evenwel niet van toepassing op: 1° de rechtsbijstandsverzekering indien deze betrekking heeft op geschillen of risico's die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van zeeschepen;

2° de door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgeoefende activiteit met betrekking tot de verdediging of vertegenwoordiging van zijn verzekerden in gerechtelijke of administratieve procedures voor zover die activiteit krachtens die verzekering tegelijkertijd in zijn belang wordt uitgeoefend;

3° de rechtsbijstandsactiviteit die wordt uitgeoefend door de verzekeraar van hulpverlening indien deze activiteit wordt verricht in een andere Staat dan die waar de verzekerde gewoonlijk verblijf houdt en indien zij deel uitmaakt van een overeenkomst die alleen betrekking heeft op het bieden van hulp aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden.

In dat geval moet in de overeenkomst afzonderlijk worden verklaard dat de betrokken dekking beperkt is tot de hierboven bedoelde omstandigheden en slechts een aanvulling is van de hulpverlening.

Art. 3

Voor de rechtsbijstandsverzekering moet een afzonderlijke overeenkomst worden opgemaakt, die los staat van de overeenkomsten die andere takken betreffen, of moet in de overeenkomst een afzonderlijk hoofdstuk worden opgenomen waarin de inhoud van de rechtsbijstandsverzekering en de daarmee overeenkomende premie worden vermeld.

De premievervaldagberichten vermelden afzonderlijk het bedrag van de premie dat op de rechtsbijstand betrekking heeft, taksen en bijdragen niet inbegrepen.

Art. 4

De verzekeraar die aan rechtsbijstandsverzekering doet, kan kiezen tussen de volgende formules: a. de verzekeraar doet aan een gescheiden beheer. In dat geval draagt hij er zorg voor dat geen lid van het personeel dat zich bezighoudt met rechtsbijstandsschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, terzelfdertijd een soortgelijke werkzaamheid uitoefent voor een andere verzekeringstak beoefend: 1° bij de onderneming waar hij tewerkgesteld is;

2° bij een andere onderneming die met degene waar hij tewerkgesteld is financiële banden, handels- of administratieve banden heeft.

b. de verzekeraar vertrouwt de schaderegeling van de tak rechtsbijstand toe aan een juridisch zelfstandige onderneming, hierna het schaderegelingskantoor genoemd. Dat schaderegelingskantoor wordt vermeld in de afzonderlijke overeenkomst of in het afzonderlijk hoofdstuk bedoeld bij artikel 3 van dit besluit. Het personeel van dat kantoor dat zich bezighoudt met de regeling van schadegevallen of met het geven van juridische adviezen betreffende de regeling van schadegevallen mag niet tegelijkertijd dezelfde of een soortgelijke werkzaamheid uitoefenen voor een andere verzekeringstak;

c. de verzekeraar neemt in de overeenkomst tot dekking van de rechtsbijstand op dat de verzekerde zodra hij uit hoofde van de polis het recht heeft het optreden van de verzekeraar te eisen, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat van zijn keuze of voor zover de op de procedure toepasselijke wet zulks toestaat, aan een ander gekwalificeerd persoon.

De bepalingen van het voorgaand lid verhinderen niet dat buiten elke gerechtelijke procedure en vooraleer een advocaat gekozen te hebben, de verzekerde een beroep kan doen op een persoon die in de loondienst van zijn verzekeraar is en die daartoe is aangesteld.

Art. 5

[Ongeacht de door de verzekeraar met toepassing van artikel 4 gekozen formule moet elke overeenkomst inzake rechtsbijstandsverzekering de bepalingen van artikel 92 van de wet uitdrukkelijk overnemen.]

Vervangen bij art. 2 K.B. 24 december 1992 (B.S., 31 december 1992), met ingang van 1 januari 1993 (art. 6).

Art. 6

De verzekeraar mag zich de contacten met de advocaat of de persoon bedoeld bij de artikelen 4, c, 1e lid en 5 van dit besluit niet voorbehouden.

Art. 7

[Elke overeenkomst inzake rechtsbijstand neemt uitdrukkelijk de bepalingen van artikel 93 van de wet over.]

Vervangen bij art. 3 K.B. 24 december 1992 (B.S., 31 december 1992), met ingang van 1 januari 1993 (art. 6).

Art. 8

Telkens als zich een belangenconflict voordoet of er een verschil van mening bestaat over de regeling van het schadegeval moet de verzekeraar of, in voorkomend geval, het schaderegelingskantoor de verzekerde op de hoogte brengen van, respectievelijk: 1° [het bij art. 92, 2° van de wet bedoelde recht];

2° de mogelijkheid gebruik te maken van de in artikel 7 bedoelde procedure.

Enig lid, 1° vervangen bij art. 4 K.B. 24 december 1992 (B.S., 31 december 1992), met ingang van 1 januari 1993 (art. 6).

Art. 9

[...]

Opgeheven bij art. 5 K.B. 24 december 1992 (B.S., 31 december 1992), met ingang van 1 januari 1993 (art. 6).

Art. 10

De verzekeraars nemen alle nodige maatregelen teneinde de bepalingen, van dit besluit, in de bestaande verzekeringsovereenkomsten in te lassen, hetzij bij gelegenheid van de eerste wijziging van de dekkingsvoorwaarden, hetzij bij gelegenheid van de verlening van de overeenkomst.

Art. 11

De voorstellen om de bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met dit besluit, moeten aan de [CBFA] worden voorgelegd binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien overhandigt elke verzekeraar binnen de termijn bepaald in het eerste lid aan de [CBFA] een dossier waarin de met toepassing van artikel 4 gemaakte keuze van formule van rechtsbijstandsverzekering wordt aangegeven, met beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee de aangehouden formule zal worden gerealiseerd. Elke latere wijziging wordt aan de [CBFA] onverwijld meegedeeld.

Vorige versie(s)

Gewijzigd bij art. 26 K.B. 25 maart 2003 (B.S., 31 maart 2003 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2004 (art. 47).

Art. 12

Dit besluit treedt in werking vijftien maanden na de publikatie ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve de artikelen 1, 2 en 11 die onmiddellijk in werking treden en artikel 10 dat achttien maanden na de genoemde publikatie in werking treedt.

Art. 13

Onze Minister van Economische Zaken en het Plan en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Rechtspraak: 

 

• Gent 6 juni 1989, R.W. 1990-91, 433.

 

De rechtsbijstandverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarop de Verzekeringswet van toepassing is en geen contract sui generis, steunend op verhuring van diensten. De driejarige verjaringstermijn die een aanvang neemt vanaf de gebeurtenis waarop de rechtsvordering die uit de verzekeringspolis voortvloeit, is gegrond, is van toepassing en niet de gemeenrechtelijke verjaring

• Pol. Brussel 28 juni 1999, Verkeersrecht 1999, 341, noot.

De politierechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering strekkende tot betaling van de kosten van bijstand die het slachtoffer van een verkeersongeval diende te maken naar aanleiding van een verkeersongeval, in het kader van een rechtsbijstandverzekering.

• Rb. Brussel 31 mei 1999, R.G.A.R. 2001, nr. 13.346, noot.

Een rechtsbijstandverzekering waarborgt de betaling van de advocatenkosten. Een zodanige verbintenis houdt de tenlasteneming in van de staat van ereloon en onkosten van de advocaat, onder de voorwaarden en voorbehouden uiteengezet in art. 61 tot 64 van de verzekeringspolis. Hierdoor schept de rechtsbijstandverzekeraar een beding ten behoeve van de door de verzekerde gekozen en de door verzekeraar goedgekeurd advocaat. De advocaat beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar;

• Rb. Luik 8 november 1983, J.L. 1984, 139.

In een rechtsbijstandverzekering die niet voorziet in de vrije keuze van een advocaat, moet de verzekeraar in geval van tegenstrijdige belangen tussen hem en de verzekerde, het ereloon betalen van de door de verzekerde vrij gekozen advocaat, zulks op grond van het principe dat de overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.

• Rb. Luik (7e k.) 14 november 2000, R.G.A.R. 2004, afl. 2, nr. 13.816.

Geconfronteerd met een bijzonder kritieke situatie, hebben de ouders zich terecht zorgen gemaakt om de rechten van hun kind veilig te stellen en zij hebben zich gedragen als verstandige, naarstige en voorzichtige ouders. Deze zorg staat in schril contrast met de duidelijke inertie van de verzekeringsmaatschappij voor rechtsbijstand die zich ertoe heeft beperkt om bepaalde brieven zonder meer door te sturen. Indien de rechtsbijstandsverzekeraar over het recht beschikt om een minnelijke schikking te zoeken in de precontentieuze fase, moet hij er toch op toezien, overeenkomstig het principe van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst om de vertrouwensvoorwaarden tussen partijen te scheppen, door de nuttige initiatieven te nemen en door de verzekerde geïnformeerd te houden over de stappen die hij onderneemt.

Bij gebrek hieraan hebben de ouders de noodzaak gevoeld om te kunnen genieten van de garanties van een gerechtelijke procedure en onder meer van een gerechtelijke medische expertise. Gezien het meningsverschil tussen de verzekering en de verzekerde en het positief advies dat werd gegeven door de geraadpleegde advocaat, is de waarborg verschuldigd op grond van artikel 93 van de wet van 25 juni 1992 betreffende de 'objectiviteitsclausule'. 

• Brussel 24 februari 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12.466. 

De verzekering rechtsbijstand dekt niet de schadelijke gevolgen van een ongeval, maar wel de gerechtskosten die verbonden zijn aan de vordering tot vergoeding van de schadelijke gevolgen ervan. Hieruit volgt dat het de staat van erelonen is die de verjaringstermijn doet lopen.

Het is een constante rechtspraak en rechtsleer dat in geval van twijfel een toetredingscontract uitgelegd wordt ten voordele van degene die zich verbonden heeft. Als de verzekeraar een risico wil uitsluiten, hoort hij dat op ondubbelzinnige wijze te bedingen. In casu preciseert de polis niet dat geen dekking verleend wordt voor de kosten van een proces tegen de werkgever die de schadelijke gevolgen van een arbeidsongeval of arbeidswegongeval moet vergoeden.

• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 7 juni 2013, RW 2014-2015,

AR nr. C.12.0128.N

NV Z. t/ NV A.B. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 12 september 2011....

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

...

3. Art. 79, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar verplicht is zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking, vanaf het ogenblik dat hij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen.

Art. 79, tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat, ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, de verzekeraar het recht heeft om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden.

4. Wanneer één van de aansprakelijkheidsgronden waarop de verzekerde door de benadeelde wordt aangesproken niet gedekt is door de polis, vallen de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde in zoverre niet samen en heeft de verzekeraar niet het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden.

5. De appelrechters die oordelen dat er geen tegenstrijdige belangen waren tussen de verweersters en de eiseres omdat de vordering van de benadeelde primair gebaseerd was op mogelijke aansprakelijkheidsgronden die onder de dekking van de polis vielen en dat de verweersters als verzekeraars de plicht hadden de leiding van het geding te nemen, zelfs indien de benadeelde zich subsidiair beriep op een mogelijke aansprakelijkheid van de eiseres als CMR-vervoerder die niet onder de dekking van de polis viel, schenden art. 79, tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Het middel is gegrond.

 

 

 

 

Nog dit: 

Er is in de schoot van de Vlaamse orde een gemegxde commissie opgericht die paritair samengesteld is uit advocaten en de verzekeringen.

Deze commisie heeft de vevoegdhedid om te bemiddelen dan wel te arbitreren in geschillen tussen advocaten en verzekeringsmaatschappijen.

De onafhankelijkheid van deze commissie kan in vraag gesteld, wanneer wordt vestagesteld dat een klacht van een advocaat tegen het gebrek in de paritaire samenstelling zelfs niet behandeld werd. De pariteit (en dus de onafhankelijkheid) van de commissie kon immers geschonden zijn doordat een advocaat in de commissie, die namens de groep van de advocaten zetelde, vaste opdrachten kreeg van een verzekeringsmaatschappij. 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: za, 21/03/2015 - 14:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.