-A +A

Prostitutie verhuring met abnormaal profijt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

rechtspraak:

•• Cass. AR 3845, 21 november 1984 (B., V.D.), Arr. Cass. 1984-85, 408; , Bull. 1985, 365; , Pas. 1985, I, 365.

Een anders prostitutie exploiteert hij die lokalen in huur geeft aan personen die prostitutie bedrijven, en uit die verhuring een abnormaal profijt haalt.

•• Antwerpen (8e k.) 6 oktober 1999, Rechtspraak Mensenhandel 2002, 256. Met de term 'abnormaal profijt' zoals bepaald in art. 380bis, par. 1, 3º Sw. heeft de wetgever niet het eng begrip 'netto-winst of belastbare winst e.d.' bedoeld, maar een ruimer begrip, in te vullen door de feitenrechter, dat duidt op financiële voordelen en baten in het algemeen die worden bekomen door abnormale huurprijzen aan te rekenen aan prostituees. In casu staan de bekomen huurgelden zeker niet in verhouding tot de relatief kleine oppervlakte en de bescheiden voorzieningen. Daar de beklaagde een professioneel is in immobiliënzaken, is hij, wanneer hij in het hart van de Antwerpse hoerenbuurt een pand koopt, welbewust en doelbewust uit op 'abnormaal profijt'.

•• Antwerpen 4 juni 1998, Rechtspraak Mensenhandel 2002, 135.

De winsten gerealiseerd uit het verhuren van vitrines aan prostituées staan geenszins in verhouding met het comfort, de grootte en de sanitaire voorzieningen van de verhuurde ruimtes. Uit bovenvermelde gegevens blijkt dat de verhuurder (abnormaal) profiteerde van de prostituées door tegen abnormaal hoge huurprijzen bijzonder bescheiden kamers (vitrines) te verhuren.
Door deze huurgelden te innen, realiseerde hij een abnormaal profijt op de rug van kwetsbare en vrijwel weerloze allochtone (o.m. afhankelijke, rechtenloze, voorwerp van internationale mensenhandelaars) en autochtone prostituées (art. 380bis, par. 1, 3º Sw.).

•• Hof van Beroep te Antwerpen 12e Kamer – 8 maart 2006, RW 2008-2009, 1225, met noot,  Actuele vraagstukken in verband met het verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van een ruimte met het oog op prostitutie
VANDROMME T ,
lees deze noot met het paswoord van RW

Wie wetens en willens vitrines verhuurt voor raamprostitutie tegen abnormaal hoge prijzen en de inrichting verzekert van dit pand met het oog op de exploitatie van andermans prostitutie valt onder de toepassing van art. 380 Sw. Bij de beoordeling van het abnormaal profijt dat de exploitatie oplevert, dient niet enkel met het netto- winstcijfer rekening te worden gehouden.

Wie werken verricht strekkende tot inrichting en herbestemming van een pand tot twee kamertjes voor prostituees behoeft een voorafgaande vergunning. Het ihierbij niet terzake of deze werken, die werden uitgevoerd met het oog op de nieuwe bestemming van het pand, afzonderlijk beschouwd op zichzelf niet vergunningsplichtig zijn.

O.M. en Stad Antwerpen t/ R. Van der V.

...

Dat de vraag of de beklaagde nu al dan niet eigenaar is van de bewuste kamers of ruimten irrelevant is ter beoordeling van diens eventuele schuld, terwijl voorts de mogelijke problemen die beklaagde (en zijn dochter) ondervonden hebben bij de aankoop van het pand aan de (...) straat 18 te Antwerpen eveneens niet ter zake dienend zijn, nu immers genoegzaam blijkt dat de beklaagde in de geviseerde misdrijfperiode wetens en willens en in volle vrijheid vitrines verhuurde voor raamprostitutie; dat hij de inrichting van het pand trouwens behield en zelfs een ander naburig pand aan de (...) straat 22 beoogde te huren en begonnen was om dat (ook) in te richten voor prostitutie;

Dat de handelwijze van de beklaagde duidelijk aangeeft dat hij wist dat er abnormaal hoge inkomsten gegenereerd konden worden met dergelijke inrichtingen en dat hij die bewust beoogde;

Dat de verklaringen van de dames aan wie de vitrines ter beschikking werden gesteld en mede gelet op de dag- en nachtprijzen alsmede het shiftsysteem en de vaststellingen door de verbalisanten tijdens observaties duidelijk aangeven dat voor dergelijke relatief oude panden een abnormaal hoog huurbedrag gerealiseerd kon worden via die bijzondere systematiek van verhuur van kleine rudimentair ingerichte ruimten voor prostitutie, waarbij beklaagde er zelfs een soort conciërge op na hield die, zelf tegen lage huurprijs enkele ruimten betrekkend, voor zijn rekening de volledige regeling van de inning en tijdelijke verhuringen beheerde;

Dat beklaagde ten onrechte aangeeft dat enkel met zijn beweerd nettowinstcijfer (na aftrek van leninglast, taksen e.d.m.) rekening mag worden gehouden; dat beklaagde trouwens geen volwaardige boekhouding met betrekking tot de terbeschikkingstelling voorlegt; dat de geschreven huurcontracten en dus ook de daarin aangehaalde vermeldingen dat de gehuurde ruimten als «woning» mogen worden aangewend, de huurperiodes en huurprijzen, duidelijk niet aan de realiteit beantwoorden;

Overwegende dat de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten sub B en zoals geactualiseerd en wat betreft het onderdeel van de wederrechtelijke uitvoering – de onderverdeling sub Ba – bewezen is gebleven na hernieuwd onderzoek door het Hof ter terechtzitting en aan de hand van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en om de oordeelkundige overwegingen van de eerste rechter, door beklaagde niet weerlegd zijnde, die het Hof onderschrijft en alhier overneemt en als volgt aanvult;

Dat beklaagde niet geloofwaardig is als hij beweert geen belangen te hebben gehad of beoogd in het pand nummer 22, nu zowel de mede-eigenaar Van B. als de installateur aangeven dat die inrichtingswerken geschiedden in opdracht van de beklaagde; dat daaraan geen afbreuk wordt gedaan doordat het volgens beklaagde beoogde huurcontract op naam kwam van mevrouw S.L. – dat evenwel niet is ondertekend – omdat deze dame juist de tussenpersoon was van de beklaagde bij het beheer van de prostitutiepanden en die trouwens ook aangaf dat het de beklaagde was die de firma B. had besteld;

Dat beklaagde tevergeefs beweert dat het uitgevoerde werk niet vergunningsplichtig is; dat immers blijkt dat het bewuste pand sedert medio 1997 geen prostitutiepand meer was en de eigenaar het beoogde te verhuren als woning, zodat de beklaagde, toen hij het pand wenste te huren en de vastgestelde werken liet uitvoeren, duidelijk het pand en zeker de gelijkvloerse verdieping een andere bestemming wenste te geven, namelijk twee kamertjes voor prostituees; dat zodanige inrichtingswerken duidelijk een voorafgaande vergunning vereisten, zodat de vraag of de diverse activiteiten die er deel van uitmaken en nodig zijn om die inrichtingen te realiseren, zoals daar zijn het plaatsen van nieuwe leidingen, toiletten, boilers enz. – al dan niet en individueel bekeken op zichzelf vergunningsplichtig zouden zijn, irrelevant is;

Overwegende dat het perceel waarop de geviseerde instandhouding – de onderverdeling sub Bb – van de wederrechtelijk uitgevoerde werken plaatsvond, gelegen is in een woongedeelte en derhalve niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied als bepaald door art. 146 van het Decreet Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd, en dat alzo de strafsanctie bepaald in dat artikel niet geldt;

Overwegende dat de ten aanzien van de beklaagde aangehouden en bewezen feiten omschreven sub A en Ba, zoals geactualiseerd, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat met toepassing van art. 65, eerste lid, Sw. alleen de zwaarste straf dient te worden uitgesproken;

Overwegende dat te dezen de duur van de strafvervolging de redelijke termijn niet overschrijdt; dat beklaagde tussen 16 november 2000 en 26 september 2002 was afgevoerd van ambtswege en blijkbaar niet te vinden, zodat een verantwoording voorligt waarom het bevel tot dagvaarding om de zaak te behandelen voor de eerste rechter dateert van 11 december 2002, waarna de strafvervolging verder een normaal verloop heeft gekend; dat er derhalve geen redenen zijn om met toepassing van art. 21 Voorafgaande Titel Sv. slechts een eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken;
 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/10/2009 - 21:58
Laatst aangepast op: do, 23/03/2017 - 21:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.