-A +A

Pro-fiscoverklaring en op rol brengen van een zaak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het verschuldigde rolrecht wordt bepaald door de waarde van de vordering enerzijds en de bevoegde rechtbank anderzijds.

Om de waarde van een vordering te bepalen wordt verwezen naar de pro-fisco verklaring.

Om een zaak op rol te kunnen stellen dient een eisende partij een pro-fiscoverklaring te voegen bij de akte die op de rol moet ingeschreven worden. In die verklaring schat zij de waarde van de definitieve vordering of stelt zij dat de vordering niet in geld waardeerbaar is.

De “pro fisco-verklaring”, is een belastingsdocument tot inning van belastingen op rechtsvorderingen. Hierin  moet niet worden vermeld wat er gevorderd wordt, maar wel de voorspelde, “geschatte waarde van de definitieve vordering” op het einde van de procedure. Deze schatting gebeurt door de eisende partij, advocaat of de gerechtsdeurwaarder. Teneide te vermijden dat advocaten om fiscale redenen de vordering te laag zouden inschatten verwijst de wetgever naar de deontologie van de advocaat. Anderzijds zou een lage inschatting van de vordering door de tegenpartij kunnen aangewend worden als argument indien de eisende partij in de loop van het geding, door bv. expertises, maar ook door het verloop van de procedure de eis zou gaan verhogen.

De griffierechten (droits de greffe) omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten en worden geregeld in Titel III (de artikelen 268 en volgende) van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Het rolrecht is verschuldigd voor de inschrijving van een zaak op de algemene rol (art. 2691 W.Reg.), in het register der verzoekschriften (art. 2692 W.Reg.) of in het register van de vorderingen in kort geding. Dit rolrecht vertegenwoordigt de aanmaakkosten voor de aanleg van het dossier op de rechtbank met toekenning van een formeel rolnummer.

Het opstelrecht vertegenwoordigt de kost die de griffie in rekening brengt voor de opstelling van bepaalde documenten.

Het expeditierecht, vertegenwoordigt de kost om op basis van het origineel van het vonnis een uitgifte (grosse of expeditie) af te leveren, zijnde een titel, dus een officieel document waarmee het vonnis gedwongen kan worden uitgevoerd. 

De pro-fisco verklaring als noodzakelijke vereiste om een zaak op de rol te brengen

Elke eisende partij dient bij de akte die ter inschrijving op de rol wordt aangeboden, een pro-fiscoverklaring, op te maken onder de vorm door de Koning bepaald, van de schatting van de waarde van zijn definitieve vordering, zoals bepaald in artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek, of desgevallend, het feit dat zijn vordering niet in geld waardeerbaar is.

Indien de vordering is vrijgesteld van het rolrecht, wordt hiervan melding gemaakt in de pro-fiscoverklaring met opgave van de wettelijke grondslag

Voor zaken aanhangig bij het Hof van Cassatie, bedraagt de waarde van de vordering de waarde van de vordering in hoger beroep

Zonder deze pro-fiscoverklaring wordt de akte niet ingeschreven.

Geen enkel recht wordt geïnd bij de zaken voor de beslagrechter of de vrederechter in het kader van de toepassing van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Geen recht wordt geïnd bij de zaken voor de arbeidsgerechten en voor fiscale geschillen, behalve indien de waarde van de vordering hoger is dan 250 000 euro.

Er geen pro-fiscoverklaring van vrijstelling van rolrecht toegevoegd voor zaken voor de arbeidsgerechten en voor fiscale geschillen waarvan de waarde niet hoger is dan 250 000 euro.

Tarieven

• Vredegerecht en politierechtbank tot 2 500 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 40 €
boven 2 500 € 80 €

• Rechtbank eerste aanleg (met uitzondering van de familierechtbank), rechtbank van koophandel tot 25 000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 100 €
van 25 000,01 € tot 250 000 € 200 €
van 250 000,01€ tot 500 000 € 300 €
boven 500 000 € 500 €

• Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250 000 € van 250 000,01€ tot 500 000 € 300 €
boven 500 000 € 500 €

• Hof van beroep tot 25 000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 210 €
van 25 000,01 € tot 250 000 € 400 €
van 250 000,01 € tot 500 000 € 600 €
boven 500 000 € 800 €

• Arbeidshof en fiscale geschillen in beroep, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250 000 € van 250 000,01 € tot 500 000 € 600 €
boven 500 000 € 800 €

• Hof van Cassatie, met uitzondering van voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen in fiscale geschillen tot 25 000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 375 €
van 25 000,01 € tot 250 000 € 500 €
van 250 000,01 € tot 500 000 € 800 €
boven 500 000 € 1 200 €
 

De tarieven rolrecht vanaf 01.06.2015

Een overzicht.

Gerecht

Waarde vordering

Rolrecht

Vredegerecht en politierechtbank

Tot 2.500 euro of niet in geld waardeerbare vordering

40 euro

Boven 2.500 euro

80 euro

Rechtbank van eerste aanleg (exclusief familierechtbank) en rechtbank van koophandel

Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vorderingen

100 euro

Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro

200 euro

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

300 euro

Boven 500.000 euro

500 euro

Hof van beroep

Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vorderingen

210 euro

Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro

400 euro

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

600 euro

Boven 500.000 euro

800 euro

Hof van Cassatie

Tot 25.000 euro of niet in geld waardeerbare vorderingen

375 euro

Van 25.000,01 euro tot 250.000 euro

500 euro

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

800 euro

Boven 500.000 euro

1.200 euro

Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen en voor fiscale geschillen geldt er een bijzondere regeling.

Gerecht

Waarde vordering

Rolrecht

Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen

Niet hoger dan 250.000 euro

Vrijgesteld

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

300 euro

Boven 500.000 euro

500 euro

Arbeidshof en fiscale geschillen in beroep

Niet hoger dan 250.000 euro

Vrijgesteld

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

600 euro

Boven 500.000 euro

800 euro

Hof van cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen in fiscale zaken

Niet hoger van 250.000 euro

Vrijgesteld

Van 250.000,01 euro tot 500.000 euro

800 euro

Boven 500.000 euro

1.200 euro

 

Om een zaak op rol te kunnen stellen dient een eisende partij een pro-fiscoverklaring (model zie KB via deze link) te voegen bij de akte die op de rol moet ingeschreven worden. In die verklaring schat zij de waarde van de definitieve vordering of stelt zij dat de vordering niet in geld waardeerbaar is.

Voor zaken die voor het Hof van Cassatie komen geldt de  waarde van de vordering in hoger beroep.

Het model van de pro-fiscoverklaring is bij KB vastgelegd. Op het formulier worden volgende zaken ingevuld:

■ identificatiegegevens van de eisende partij;
■ het type vordering: een vordering met waarde, een niet in geld waardeerbare vordering of een vordering die vrijgesteld is van het rolrecht. In dat laatste geval met vermelding van het juiste wetsartikel waarop men zich baseert voor de vrijstelling;
■ de geschatte waarde van de vordering;
■ of men kan genieten van gerechtelijke bijstand. Met vermelding van referte/rolnummer van de rechtbank;
■ de handtekening van de eisende partij of haar vertegenwoordiger. Bij ondertekening door de vertegenwoordiger moet die zijn naam en voornaam vermelden.
De griffier vult op de pro-fiscoverklaring het bedrag van de rolrechten in.

Bijzondere regeling voor de familierechtbank

Voor die zaken geldt er een vast rolrecht. 100 euro voor elke zaak die in de familierechtbank op de rol wordt ingeschreven. Ongeacht of het gaat om de algemene rol, de rol van de verzoekschriften of de rol van de vorderingen in kort geding. Het rolrecht bedraagt ook 100 euro als de familierechtbank optreedt in hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in familiale aangelegenheden.

Het rolrecht bedraagt 100 euro ongeacht de waarde van de vordering en ongeacht het aantal eisende partijen.

Bij zaken die worden geacht spoedeisend te zijn geldt het principe van de voortdurende aanhangigheid. Die zaken blijven ingeschreven op de rol van de familierechtbank. Zij kunnen – als er nieuwe elementen zijn – opnieuw voor de rechtbank gebracht worden bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek. Bij dergelijke zaken geldt er eenmalig een vast rolrecht van 100 euro. Dat wordt bij de inleiding van de eerste vordering geïnd. Er moet geen nieuw rolrecht betaald worden als nadien conclusies of schriftelijke verzoeken worden neergelegd.

Bij hoger beroep tegen een vonnis van de familierechtbank wordt een rolrecht van 210 euro geheven. Gaat men in cassatie tegen in hoger beroep gewezen arresten of in hoger beroep gewezen vonnissen van de familierechtbank dan geldt er een rolrecht van 375 euro.

Regeling beslagrechter en vrederechter

betwistingen over de vermeerdering van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen voor een kind ten laste zijn niet onderworpen aan rolrecht.

Gerechtelijke reorganisatie

Het rolrecht voor de inschrijving op de rol van een verzoek tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie bedraagt 1.000 euro. 

Inwerkingtreding

De wet van 28 april 2015 en het KB van 12 mei 2015 treden beide in werking op 1 juni 2015.

Bron:Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26 mei 2015 Bron:Koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26 mei 2015
Zie ook:W.Reg., art. 268, 2691, 2692, 2693, 279/1

BijlageGrootte
vergelijkende tabel griffierechten.pdf41.09 KB
Nog dit: 

Rolrechten, bespreking van de wet van 28 april 2015 en van het KB van 12 mei 2015 in NJW 324, 432

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 03/06/2015 - 17:53
Laatst aangepast op: wo, 10/06/2015 - 10:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.