-A +A

Pornografie strafbaar?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

uittreksel uit het strafwetboek

Hoofdstuk VII. Openbare schennis van de goede zeden Vorige versie(s)

Openbare zedenschennis


Art. 383
Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro].
[Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die schunnigheden zingt, leest, voordraagt, ten gehore brengt of uit, in de openbare bijeenkomsten of plaatsen bedoeld in artikel 444, tweede lid.]
[Met dezelfde straffen wordt gestraft: Hij die, met het oog op de handel of de verspreiding, liederen, vlugschriften, geschriften, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt, in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt;
Hij die zinnebeelden of voorwerpen, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt];
[Hij die, hetzij door het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van geschriften, al dan niet gedrukt, hetzij door enig ander publiciteitsmiddel, het gebruik van enig middel om vruchtafdrijving te veroorzaken aanprijst, aanwijzingen verstrekt omtrent de wijze waarop het wordt aangeschaft of gebruikt, of personen die het toepassen, doet kennen met het doel hen aan te bevelen;
Hij die artsenijen of tuigen, speciaal bestemd om vruchtafdrijving te veroorzaken of als zodanig voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verspreidt, vervaardigt of doet vervaardigen, doet invoeren, doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt;]
[...]


[Art. 383bis

§ 1.
[Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot tienduizend [euro].]

§ 2.
Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro].

§ 3.
Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met [opsluiting] van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete

Comentaar:

Art. 383 en volgende Strafwetboek in de praktijk:

Deze bepalingen lijken erop te stellen dat het zingen van een schunnig liedje, het publiceren van naaktfotis, alle vormen van porno, naaktschilderkunst, naakt in de film strafbaar zouden zijn. Dit is een foute conclusie. Het Hof van cassatie oordeelde reeds in 1977 (Cass., 28 september 1977, Pas., 1978, I, 119; Arr. Cass., 1978, 134).dat o m te beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede zeden, de rechter moet vaststellen dat zij het schaamtegevoel van de doorsneeburger kwetsen en dat aldus de rechter niet niet wettig kan beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede zeden op grond dat deze prenten het schaamtegevoel van slechts enkele personen kwetsen (Cass., 28 september 1977, Pas., 1978, I, 119; Arr. Cass., 1978, 134).

In een later arrest van 1994 stelde het het hof van cassatie (Cass. AR 6557, 15 maart 1994) dat zelfs de opvatting van de meerderheid niet relevant is als criterium door te stellen dat het wettelijk begrip ‘goede zeden’ niet kan worden getoetst aan de opvatting van ‘velen’, maar de aan evolutie onderhevige inhoud van dat begrip dient te worden bepaald aan de hand van de door de wet op het stuk van openbare zedelijkheid beschermde waarden, zoals zij door het collectief bewustzijn van het ogenblik worden aangevoeld .

Ten behoeve van de wetenschap en de verspreiding van kennis kan in louter wetenschappelijke werken zo goed als alles vertoond voorzover dit wetenschappelijk overeenstemt met het doel waarvoor de beelden/wooden/zinnebeelden werden gemaakt en is er dan ook geen sprake in de wetenschap (binnen deze krijtlijnen van de wetenschap) van het begrip van openbare zedenschennis, ten ware de wetenschap misbruikt wordt als dekmantel.(Cass., 7 december 1931, Pas., 1932, I, 2);

Het casssatiearrest van 11 september 1961 (Cass., 11 september 1961, Pas., 1962, I, 48).stelde nog vrij krachtig dat het tentoonstellen van het naakte om seksuele prikkeling te veroorzaken kan een openbare zedenschennis uitmaken (Cass., 11 september 1961, Pas., 1962, I, 48). maar dat waren de jaren '60, lang voor de ontvoogding van mei 68 en de open en vrije jaren 70, met een gans andere opinie over de menselijke naaktheid en de seksualiteitsbeleving.

Niettegenstaande dat foto's of zinnibeelden gedrukt worden kunnen zij onverminderd ontucht of openbare zedenschennis geen drukpersmisdrijf uitmaken , daar deze afbeeldingen geen geschrift zijn waarin een mening wordt geuit; de correctionele rechtbank is derhalve ratione materiae bevoegd om kennis te nemen van dit wanbedrijf (Cass., 7 december 1971, Pas., 1972, I, 341; Arr. Cass., 1972, 345).

Art. 383, eerste lid is niet alleen van toepassing op prenten maar ook op andere dragers zols videocassetes. Het eerste lid is van toepassing op de afbeeldingen of prenten die in strijd zijn met de goede zeden en die door middel van videocassettes worden overgebracht (Cass. AR 4051, 11 september 1990. Ten tijde van dit arrest waren er nog geen DVD's en nauwelijks sprake van beeldopslag op PC of internet, die evenwel ook onder deze strafbepaling vallen.

Met de goede zeden strijdige videocassettes die tentoongesteld, verkocht of verspreid worden, zijn geen zaken die uit het misdrijf voorkomen maar zaken die het voorwerp van het in art. 383, eerste lid Sw. omschreven misdrijf uitmaken; hun verbeurdverklaring is enkel toegelaten, mits zij eigendom zijn van de veroordeelde (Cass., 4 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 135; Pas., 1989, I, 121).

Het Hof van Cassatie oordeeelde nog in 1964 dat prenten onder de toepassing vallen van het eerste lid wanneer wordt vastgesteld dat ze, zelfs al worden de geslachtsdelen bedekt, een wulpse strekking vertonen, terwijl de gebruikte middelen en de door de personages aangenomen houdingen het wellustig kenmerk der prenten onderstrepen, en dat ze onbetwistbaar slechts het erotisme op het oog hebben (Cass., 4 mei 1964, Pas., 1964, I, 936). Weze opgemerkt een arrest van voor mei 68 en de veranderde moraal sinds de jaren 70.

Voor het bestaan van het door het eerste lid bepaalde wanbedrijf van verkoop of verspreiding van onzedelijke beelden of prenten is geen openbaarheid vereist (Cass., 9 januari 1973, Pas., I, 455; Arr. Cass., 1973, 475). Evenmin voor het in het vierde lid bedoelde wanbedrijf van het in voorraad hebben (Cass., 7 december 1971, Pas., 1972, I, 341; Arr. Cass., 1972, 345; Cass. AR 80, 25 november 1992.

Artikel 383, derde lid, van het Strafwetboek, vereist niet als een bestanddeel van dit wanbedrijf dat de dader handel of verspreiding in België beoogt; het volstaat dat deze liederen, vlugschriften, geschriften, afbeeldingen of prenten in België vervaardigd of in voorraad, ingevoerd of vervoerd, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigd of het voorwerp van enige publiciteit zouden zijn, met het oog op de handel of de verspreiding waar dan ook, opdat het misdrijf op het grondgebied van het Rijk zou gepleegd zijn (Cass., 12 oktober 1977, Pas., 1978, I, 189; Arr. Cass., 1978, 202).

De rechter die erop wijst dat een persoon heeft deelgenomen aan de verspreiding van geschriften met prenten strijdig met de goede zeden, waarvan het karakter hem bekend was, stelt aldus vast dat die persoon gehandeld heeft met het opzet, vereist bij artikel 383, eerste lid, van het Strafwetboek (Cass., 9 april 1974, Arr. Cass., 1974, 873; Pas., 1974, I, 823).

Art. 383, derde lid van het Strafwetboek is van toepassing op de aangestelde, die onder de voorwaarden van artikel 66 van het Strafwetboek, heeft deelgenomen aan het wanbedrijf gepleegd door degene die hem heeft aangesteld, nl. de exploitant van de inrichting waar in strijd met voormeld artikel wordt gehandeld (Cass., 6 februari 1973, Arr. Cass., 1973, 565).

Art. 383, vierde lid slaat op de coorwerpen, die tot doel hebben het plegen van handelingen tegen de natuur te vergemakkelijken en tot gevolg hebben de seksuele onzedelijkheid te verspreiden door tot ontucht aan te zetten (Cass., 26 september 1955, Pas., 1956, I, 51; Arr. Cass., 1956, 41).

Kinderporno art. 383bis

Onder tentoonstellen of verspreiden in de zin van artikel 383bis, § 1, Strafwetboek, moet eveneens worden begrepen het aanleggen op een website van hyperlinks naar zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld (Cass. (2e k.) AR P.03.1427.N, 3 februari 2004).

Artikel 383bis, § 2, straft hij die wetens zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers bezit die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld; het beoogt de bescherming van de persoon van de minderjarige en van het gebruik van diens afbeelding alsook de bestrijding van de handel in alles wat met kinderpornografie verband houdt, door de veroordeling van de gewone consument van dergelijk materiaal mogelijk te maken (Cass., AR P.2010.2006.F, 20 april 2011).

Porno

Indien de porno kn aanzien worden als een daad van ontucht die door de gemiddelde Belgische burger getuigt als daden van perverse seksuele losbandigheid, sociaal verwerpelijke lubriciteit en verregaande onzedelijkheid binnen de context en de plaats en het opzet van zij die die daden stellen en hierbij aanwezig zijn of deelnemen dan wel bekijken is er sprake van een misdrijf. De mate waarin de inhoud wordt afgeschermd voor minderjarigen (vb. door pincode op de betaalzender, door mogelijkheid tot afscherming op het internet voor minderjarigen door programma's die beperkingen voor minderjarigen kunnen opleegen, de porno aangeboden wordt in speciale shops enkel toepasselijk voor volwassenen of in krantenwinkels afgescheiden van de rest van het aanbod waarbij deze tijdschriften of boekjes nooit ofte nimmer aan minderjarigen wordt verkocht) is mee bepalend voor het karakter van ontucht. Hetgeen in het reguliere circuit wordt aangeboden op betaalzenders, in de boekseks in de modale boekhandel of de gemiddelde seksshop wordt vandaag door de vingers gezien.

Seks met minderjarigen, de zogenaamde kinderporno wordt zeer zwaar bestraft, ook het bezit en het louter bekijken ervan. Verkrachingsseks, beelden genomen van daden waarvoor geen instemming werd gegeven of geen isntemming met de opname of de verspreiding zijn strafbaar.

Seks met dieren is taboe en

SM waarin schade wordt toegebracht aan de persoon van de acteurs of waarbij tijdens de opname de acteur of actrisse zijn gegeven toestemming niet kan weigeren (hetgeen overigens geldt voor alle vormen van porno  is onaanvaardbaar.

Pure porno, lees gestoot en gekreun met alle lichaamsvochten in alle lichaamsopeningen, gangbangscènes en andere scènes zonder respect voor de acteurs  zal wellicht in de toekomst verbannen worden, waardoor een echte verhaallijn noodzakelijk zal zijn een script en de functionaliteit, lees de betekenis van de seks voor een artistieke creatie waaraan verhaal, film of foto zal dienen te voldoen. Zonder scenarioschrijvers die een echt verhaal kunnen brengen in en artistiek kader heeft deze sector weinig toekomst.

Bepaalde pornoprocenten hebben de weg getoond die inderdaad grensoverschrijdend is en aldus mee de krijtlijnen van de sector helpen uitzetten

zie de links naar:

• Eddy Lipstick

• Dennis "Black Magic"

Sommige pornostudio's zijn niet meer dan verkapte bordelen waarbij deze productiehuizen zich strafbaar stellen door mannelijke "sollicitanten" te laten betalen voor een portofolio en profopnames waarin ze seks bedrijven met (zogenaamde) pornosterren. Telkens een porno-acteur dient te betalen voor een seksuele daad is er regelrecht sprake van strafbare organisatie van de prostitutie met verbeurdverklaring van eigendommen van de producent-exploitant tot gevolg en zware straffen.

 

Webcams

Webcams zijn booming buissiness. De unieke verkoopsstructuur bezorgt de producenten grote omzetten door de participatie in de winst van de sites die de beelden aanbieden en waardoor ze dit aanbod viraal verpreiden. Zolang het net gaat om minderjrigen en de beelden binnen de voormelde grenzen blijven laat men blijkbaar deze diensten gerust, ondanks hun verslavend effect.  

 

 

 

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 10/03/2014 - 07:38
Laatst aangepast op: ma, 10/03/2014 - 07:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.