-A +A

persvrijheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

UIttreksel uit de grondwet

Artikel 19 Gw.: “De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”

Artikel 25 Gw.: “De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.”

Uittreksel uit het EVRM

Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk (proportioneel en subsidiair) zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Merk op de vrijheid van meningsuiting enigszins verborgen staat in het artikel 19 van de grondwet alsmede de vrijheid “om op elk gebied zijn mening te uiten”

De vrijheid van meningsuiting kan worden omschreven als “het recht om aan zijn filosofische, godsdienstige, politieke, persoonlijke of ideologische overtuiging
uiting te geven in woorden, geschriften of gedragingen”.

R. SENELLE, Commentaar op de Belgische Grondwet, Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1974, 37.

Journalisten moeten in hun bijdragen in zekere mate kunnen overdrijven en zelfs provoceren.

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de weergave van feiten en de becommentariëring ervan. Feiten dienen correct en waarheidsgetrouw weergegeven.

Commentaren die waardeoordelen inhouden zijn principieel vrij. Zij mogen echter niet onnodig kwetsend, eerrovend of beledigend zijn. Immers de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting en persvrijheid beperkt de uitwerking van art. 1382 BW niet, waardoor de journalist zich dus dient te onthouden van het verwekken van schade door fout.

Facts are sacred, comment is free.

Gent 09/05/2005

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: za, 20/01/2018 - 16:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.