-A +A

overheidsopdrachten offerte mag geen loutere wergave van het bestek zijn

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

wettelijke bronnen:

• artikel 16 Overheidsopdrachtenwet 1993
• artikel 110 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aan¬neming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

Rechtsleer:

B. Martens, Een offerte mag geen kopie van het bestek zijn, RABG, 2010/06, p. 365, lees met paswoord jurisquare

 

De regelmatigheid van een offerte voor overheidsopdrachten wordt beoordeeld aan de hand van de offerte zelf en niet in het licht van aanvullende verklaringen (14. RvS 28 juni 1989, nr. 32.903, APM 1989 (weergave), 102, T.Aann. 1993, 50, verslag M. De Wolf, TBP 1990 (weergave), 216.) Bovendien moet de inschrijver zeer concreet de offerte aan de aanbestedende overheid uitleggen hoe hij tot de concrete invulling van het bestek wordt overgegaan zonder dat een loutere herneming van het bestek hiertoe volstaat.

Rechtspraak:

• RvS 195.258 van 14 juli 2009, RABG, 2010/06, p. 365

DE RAAD VAN STATE, XIIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat de NV B.C op 13 augustus 1999 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van:
“– de beslissing waarbij [haar] inschrijving niet werd weerhouden” alsmede
– de beslissing om de opdracht wel te gunnen aan respectievelijk de NV S., de NV M. en aan de NV E.;
(...)

OVERWEEGT WAT VOLGT: De gegevens van de zaak
1. Verwerende partij schrijft een algemene offerteaanvraag uit voor het “vernieuwen van informaticamateriaal voor de gemeentelijke administratie”, bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 19 februari 1999.
De opdracht bestaat uit acht loten. Verzoekende partij dient enkel een offerte in voor lot 2, dat in het bestek wordt omschreven als “pc’s – schermen – hw. upgrades – overname”.
Onder “Deel III – Minimale technische bepalingen” worden door het bestek (blz. 18) onder meer de volgende vereisten gesteld aan de “administratieve pc’s” die deel uit-maken van lot 2:
“Beveiliging van de data
De pc-kast moet een slot bevatten om de toegang tot diskettestation en cd-rom af te sluiten.
Instelbare beveiligingsnormen op niveau van Bios en Boot.

Virusdetectie moet actief zijn bij het opstarten en permanent in de achtergrond draaien.
Tijdelijke toegangsbeveiliging via toetsenbord en muis is een aanbeveling. Koppeling aan het netwerk.”
2. “(...)
De aanbieders P en B. bieden uitsluitend hardware aan – zonder installatie, zonder implementatie. B. geeft geen aanbieding voor de unixserver [...]. Beide inschrijvers geven geen bedrijfszekerheid vermits de installatie van systeem- en toe-passingssoftware niet – of te summier – omschreven wordt.
Om deze redenen worden de inschrijvingen van P. en B. niet aanvaard” (...)
7. Verzoekende partij steunt een eerste middel op de schending van “artikel 16 van de wet van 23 december 1993 dat bepaalt dat bij een algemene offerteaanvraag de opdracht dient toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste regelma-tige offerte indient, rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld moeten zijn in het bestek”.
Zij betoogt daartoe dat uit “het door verzoekende partij ingediende dossier overdui-delijk blijkt dat het materiaal zal worden geleverd” conform de eisen van het bestek (p. 18: beveiliging van de datakoppeling door het netwerk) en dat haar inschrijving aldus “volledig beantwoordt aan de gunningscriteria”.
Verzoekende partij stelt dat verwerende partij “een verkeerde beoordeling heeft gemaakt op basis van een onjuist irrelevant motief of minstens een beslissing heeft genomen op basis van een element (koppeling aan het netwerk) dat op zich lastens verzoekende partij geen negatieve weerslag kon hebben”. Verzoekende partij voegt hier nog aan toe dat verwerende partij tot een negatieve beoordeling van haar offerte is gekomen op grond van de verkeerde stelling dat de door verzoekende partij voorgestelde toestellen “niet fysisch afsluitbaar waren en niet implementeerbaar in het systeem” en dat de offerte dus werd geweigerd op grond van totaal ongefundeerde redenen.
In haar memorie van antwoord en in haar laatste memorie voegt verzoekende partij hier nog aan toe dat verwerende partij een proefopstelling had dienen te vragen en, bij gebrek hieraan, de offerte van verzoekende partij niet mocht weigeren aangezien “de vermeldingen in [de offerte] van verzoekster gelden tot bewijs van het tegendeel”.
8.1. Verzoekende partij gaat er vanuit dat zij een regelmatige inschrijving indiende, hetgeen zij in het geschetste eerste middel benadrukt. Als zou blijken dat zulks niet het geval is, heeft ze geen belang om de toewijzingsbeslissing aan te vechten, tenzij ze zou aantonen dat de opdracht aan geen enkele inschrijver mocht worden toege-wezen. Deze vraagstelling noopt in de eerste plaats tot onderzoek van het eerste middel.

Verwerende partij blijkt de offerte van verzoekende partij als onregelmatig te hebben beschouwd: in het verslag van nazicht wordt de inschrijving aangemerkt als “niet aanvaard”, onder verwijzing naar het gebrek aan fysieke afsluiting en aan omschrij-ving van installatie van de software, zijnde afwijkingen van “minimale technische bepalingen”. Die beide redenen worden weliswaar aan verzoekende partij aangezegd met de bewoordingen dat haar inschrijving “niet werd weerhouden”, doch zulks doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de offerte als onregelmatig werd beschouwd. Voorts blijkt uit het voorgelegde administratief dossier niet dat de betrokken offerte aan de gunningscriteria is getoetst, hetgeen eveneens erop wijst dat te dezen sprake is van een onregelmatigheidsverklaring.
De offerte van verzoekende partij bevat de volgende vermeldingen omtrent de bevei
liging en de implementatie in het netwerk van de door haar voorgestelde computers:
“Beveiliging van de data
De pc-kast moet een slot bevatten om de toegang tot diskettestation en cd-rom af te sluiten.
Instelbare beveiligingsnormen op niveau van Bios en Boot.
Virusdetectie moet actief zijn bij het opstarten en permanent in de achtergrond draaien.
Tijdelijke toegangsbeveiliging via toetsenbord en muis is een aanbeveling. Koppeling aan het netwerk.”
Dit is onmiskenbaar slechts een woordelijke overname van de hiervoor aangehaalde voorschriften van het “Deel III – Minimale technische bepalingen” van het bestek. Een dergelijke letterlijke reproductie van het bestek – zelfs de imperatieve formule-ring werd door verzoekende partij overgenomen – kan bezwaarlijk worden geacht een omschrijving te zijn van de door verzoekende partij voorgestelde beveiliging van de data of de koppeling van de computers aan het netwerk.
8.2. Gelet op deze vaststellingen en op de voordien reeds aangehaalde bepalingen van het bestek, kon verwerende partij op correcte wijze vaststellen dat de offerte van verzoekende partij niet overeenstemde met essentiële vereisten van het bestek. Ver-zoekende partij beperkt zich in haar inleidend verzoekschrift tot de affirmatie dat uit haar “ingediend dossier” – zij bedoelt allicht haar offerte – “overduidelijk blijkt dat het materiaal zal worden geleverd conform [de] eisen”. In haar memorie van weder-antwoord noemt zij voorts het hiervoor in fine onder randnummer 8.1. geciteerde tekstdeel een element dat zeker diende te volstaan voor de aanbestedende overheid. Die stelling wordt niet bijgevallen: een woordelijke reproductie van een besteksver-eiste geeft in een offerte geen inhoudelijke invulling aan die vereiste. De werkwijze van verzoekende partij op dat punt is dermate bevreemdend dat het aan verwerende partij evenmin ten kwade kan worden geduid dat zij verzoekende partij niet om een proefopstelling verzocht.
(...)

OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE: Artikel 1.
Het beroep wordt verworpen. (...)
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 07/05/2010 - 13:38
Laatst aangepast op: vr, 07/05/2010 - 13:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.