-A +A

overdracht van een betwiste schuldvordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

•• Hof van Beroep te Antwerpen, 4e Kamer – 26 september 2005, RW 2008-2009, 614.

...

B. Het verzoek van geïntimeerde tot overname van het door de NV T. aan de NV D. overgedragen betwiste recht met toepassing van art. 1699 B.W.

1. De eerste rechter oordeelde dat de NV I., de rechtsvoorgangster van huidig geïntimeerde, niet kon overgaan tot terugneming van de aan huidig appellante overgedragen vordering. Om toepassing te kunnen maken van art. 1699 B.W. dienen volgens de eerste rechter twee voorwaarden vervuld te zijn:

a) Vóór de opdracht van het recht, waarvan de terugneming wordt gevorderd, dient een proces te zijn ingesteld.

De eerste voorwaarde is volgens de eerste rechter vervuld, aangezien het geding werd ingeleid (op 28 februari 2000) vóór de overdracht van de vordering (op 29 mei 2000).

b) De terugnemer dient vóór overdracht van het recht in een akte van rechtspleging een betwisting van het recht zelf te hebben opgeworpen.

De eerste rechter oordeelde dat aan de tweede voorwaarde niet voldaan is, omdat de betwisting van het recht volgens hem dient te geschieden vóór de overdracht van het betwiste recht, terwijl in casu de NV I., rechtsvoorgangster van huidige geïntimeerde, het overgedragen recht pas heeft betwist in haar conclusies neergelegd ter griffie op 9 maart 2001, dit is na de overdracht van het betwiste recht.

2. Geïntimeerde stelt voorwaardelijk incidenteel beroep in tegen het vonnis a quo en meent dat art. 1699 e.v. B.W. toegepast dient te worden.

Art. 1699 B.W. luidt als volgt: «Hij tegen wie een betwist recht is overgedragen, kan zich daarvan door de overnemer doen bevrijden, mits hij hem de werkelijke prijs van de overdracht en de wettig gemaakte kosten vergoedt, samen met de intrest te rekenen van de dag waarop de overnemer de prijs voor de hem gedane overdracht betaald heeft».

Art. 1700 B.W. bepaalt: «Een zaak wordt voor betwist gehouden zodra er proces is en betwisting van het recht zelf».

Geïntimeerde sluit zich aan bij het oordeel van de eerste rechter die besloot dat de eerste voorwaarde voor het inroepen van art. 1699 B.W. vervuld is.

Geïntimeerde meent echter dat de eerste rechter ten onrechte oordeelde dat de tweede voorwaarde niet vervuld is. Volgens geïntimeerde houdt de tweede voorwaarde in dat het recht, vóór of na de overdracht van de schuldvordering, werd betwist in een akte van de rechtspleging.

3. Inzake de voorwaarden voor de toepasselijkheid van art. 1699 tot en met 1701 B.W. sprak het Hof van Cassatie zich reeds uit (Cass. 8 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 755) en oordeelde: «Overwegende dat art. 1700 B.W. geen vermoeden instelt maar de voorwaarden opsomt die tegelijk moeten vervuld zijn opdat een zaak of een recht in de zin van de wet betwist zou zijn. Dat dit artikel, enerzijds, vereist dat een proces is ingesteld vóór de overdracht van het recht waarvan de terugneming wordt gevraagd en, anderzijds, dat een betwisting van het recht zelf is opgeworpen in een stuk van de aangevatte rechtspleging».

Partijen twisten over de juiste interpretatie die aan het arrest van het Hof van Cassatie dient verleend te worden.

Terecht meent geïntimeerde dat uit de bewoordingen van het cassatiearrest niet kan worden afgeleid dat de akte van rechtspleging die de betwisting van de schuldvordering bevat, moet dateren van vóór de overdracht van schuldvordering en het Hof van Cassatie alleen uitdrukkelijk vereist dat enkel het instellen van de procedure vooraf dient te gaan aan de datum van de overdracht.

Het oordeel van de eerste rechter als zou de betwisting van het recht dienen te geschieden vóór de overdracht van het betwiste recht, wordt derhalve niet onderschreven. Naar het oordeel van het Hof is het voldoende dat het recht, vóór of na de overdracht van schuldvordering betwist werd in een akte van rechtspleging, zoals geïntimeerde verdedigt.

Terecht betoogt geïntimeerde dat de overgedragen schuldvordering (het recht op schadevergoeding gevorderd door appellante van geïntimeerde wegens het verlies van bestanden) steeds en meermaals werd betwist in akten van rechtspleging, met name in al de door geïntimeerde neergelegde conclusies, en dit sedert haar eerste conclusie in eerste aanleg van 9 maart 2001.

Louter volledigheidshalve merkt geïntimeerde terecht op dat appellante zelf in de inleidende dagvaarding van 28 februari 2000 en in de verklaring van verschijning van haar raadsman van geïntimeerde van 7 maart 2000 melding heeft gemaakt van een betwisting van het recht en deze stukken tevens als akten van rechtspleging kunnen worden beschouwd.

4. Appellante beroept zich ten onrechte op de uitzonderingen geformuleerd in art. 1701 B.W. waarin wordt bepaald dat art. 1699 B.W. (dat een algemene draagwijdte heeft en op alle overdrachten van een betwist recht van toepassing is) niet van toepassing is in drie gevallen:

1o wanneer de overdracht is gedaan aan een mede-erfgenaam of mede-eigenaar van het overgedragen recht;

2o wanneer zij is gedaan aan een schuldeiser tot betaling van hetgeen hem verschuldigd is;

3o wanneer zij is gedaan aan de bezitter van het erf waarop het betwiste recht betrekking heeft.

Ten onrechte meent appellante dat, aangezien de schuldvordering kaderde in een overdracht van een algemeenheid, namelijk een handelszaak, dit de toepassing van art. 1699 B.W. in de weg staat. Art. 1701 B.W. vermeldt op limitatieve wijze de uitzonderingen op art. 1699 B.W. en maakt geen melding van de overdracht van een schuldvordering die deel uitmaakt van een algemeenheid, in het bijzonder een handelszaak, zodat aangenomen dient te worden dat art. 1699 B.W. in casu van toepassing is.

Naar het oordeel van het Hof is geïntimeerde bijgevolg wel gerechtigd om toepassing te maken van art. 1699 B.W. Het incidenteel beroep van geïntimeerde is voor dit onderdeel gegrond en het vonnis a quo wordt voor dit onderdeel hervormd.

5. Daar art. 1699 B.W. bepaalt dat de overnemer het betwiste recht enkel kan overnemen tegen betaling van de werkelijke prijs van de overdracht, de wettig gemaakte kosten en de rente, dient te worden onderzocht welk bedrag door geïntimeerde aan appellante betaald dient te worden voor de overname van het betwiste recht.

Geïntimeerde biedt de betaling van een bedrag van 22.500 fr. of 557,76 euro aan, zijnde de advocatenkosten vermeld in art. 4, tweede lid, van de overeenkomst van overdracht handelszaak van 29 mei 2000 voor de afzonderlijke overdracht van de schuldvordering.

Subsidiair stelt geïntimeerde voor om een deskundige aan te stellen teneinde het precieze bedrag van de prijs die werd betaald voor de overdracht van de schuldvordering door appellante vast te leggen.

Onder A werd reeds geoordeeld dat de overeenkomst houdende overdracht van handelszaak «B.com» met de daaraan verbonden schuldvordering voorzag in een overdrachtprijs (art. 1, vijfde en zesde lid, en art. 4, tweede lid, van de overeenkomst), zodat de overdracht niet om niet geschiedde, ook al worden in art. 1 van de overeenkomst geen bedragen vermeld die specifiek uit hoofde van de overdracht van schuldvordering verschuldigd zijn.

Op het verzoek van geïntimeerde tot aanstelling van een deskundige teneinde te onderzoeken welke precieze bedragen appellante betaalde en welke eventuele tegenprestaties zij leverde aan de NV T. voor de overdracht van de schuldvordering, vervat in art. 4 van de overeenkomst van de overdracht van de handelszaak van 29 mei 2000 en in de overeenkomst van de overdracht van schuldvordering eveneens van 29 mei 2000 en luidende dat «alle rechten en verplichtingen en de eventueel nog te ontvangen schadevergoeding in verband met de juridische procedure T. t/ I. in verband met B. (verloren back-upgegevens) werden overgedragen», wordt ingegaan.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: di, 09/05/2017 - 16:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.