-A +A

Onbeslagbare inkomsten uit arbeid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het Gerechtelijk Wetboek omschrijft uitdrukkelijk de bedragen welke het voorwerp kunnen zijn van een beslag en een overdracht. In het algemeen hebben deze betrekking op het loon. Volgens het Gerechtelijk Wetboek wordt er onder loon verstaan : “ de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst “ (art. 1409).

Worden derhalve bedoeld : het loon als dusdanig, de commissielonen, de opzeggingsvergoedingen, de eindejaarspremies, de dertiende maand, enz. … . Zijn eveneens vatbaar voor beslag of overdracht, het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie, de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid, de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan, enz. … (art. 1410, §1).

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt eveneens de bedragen of de prestaties die helemaal niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht : o.a. de gezinsbijslagen, de tegemoetkomingen aan mindervaliden, de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz. … (art. 1410, §2).

De voor beslag en overdracht vatbare bedragen

Het Gerechtelijk Wetboek stelt de bedragen vast die vatbaar zijn voor beslag en overdracht. Om de werknemer het behoud van een minimuminkomen te waarborgen, worden de bedragen die het voorwerp kunnen uitmaken van een beslag of overdracht, immers geplafonneerd tot bepaalde percentages die variëren in functie van de inkomstenschijven (drempels).

De berekening van het gedeelte dat vatbaar is voor beslag of overdracht gebeurt op basis van het nettoloon van de werknemer, nl. na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, van de bedrijfsvoorheffing en van de eventuele inhoudingen welke bestemd zijn om een aanvullend voordeel inzake sociale zekerheid te waarborgen (bv. groepsverzekering).

De berekeningsbasis zal tenslotte het per kalendermaand ontvangen bedrag zijn.

Voor de vaststelling van het gedeelte dat vatbaar is voor beslag of overdracht, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de beroepsinkomsten van de werknemer en de inkomsten van andere activiteiten zoals de vervangingsinkomsten (bv. de werkloosheidsuitkeringen).

 

Inkomsten die men verwerft uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomens kunnen, volgens de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, slechts in beperkte mate overgedragen of in beslag genomen worden. Het inkomen wordt hiervoor ingedeeld in verschillende schijven. Voor elke schijf is vastgesteld op welk deel beslag of overdracht mogelijk is. Elk jaar bepaalt een nieuw Koninklijk Besluit de grensbedragen van de inkomensschijven aan aan de prijsindex van de maand november.

Hier volgen de cijfers voor 2017

Het deel van het inkomen dat 1.407, 01 euro per maand overschrijdt, kan onbeperkt in beslag genomen of overgedragen worden. Beslag of overdracht op het inkomen dat niet hoger is dan1.085 euro kan niet.

Deze regeling geldt voor de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, en voor de bedragen die betaald worden aan mensen die tegen loon en onder gezag werken buiten een arbeidsovereenkomst.

Wanneer de persoon op wiens inkomen het beslag of de overdracht wordt toegepast, kinderen ten laste heeft, dan worden de grensbedragen verhoogd met 64 euro per kind ten laste. Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag, wordt binnen de grenzen ervan, verminderd met 67 euro per kind ten laste.

Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking op het innen van alimentatiegeld heeft.

De voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor het jaar 2017 

De voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor het jaar 2017
Netto maandloon 
... beroepsinkomsten 
... vervangingsinkomsten 
tot 1.085 €
0
0
van 1.085,01 tot 1.166 €
20%*
20%*
van 1.166,01 tot 1.286 €
30%*
40%*
van 1.286,01 tot 1.407 €
40%*
boven 1.407,01 €
totaliteit
totaliteit
* van het bedrag dat gelegen is tussen deze twee bedragen
Wanneer de werknemer kinderen ten laste heeft, kan hij genieten van een immunisering van de voor beslag of overdracht vatbare gedeelten, hetzij een aftrek van 67 € (voor het jaar 2017) per kind ten laste op het totaal bedrag van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte.
Deze beperking kent evenwel twee uitzonderingen (de totaliteit van de inkomsten kan dus in aanmerking komen voor beslag of overdracht) :
  1. in geval van beslag of overdracht ingevolge een vordering tot betaling van het onderhoudsgeld in toepassing van artikelen van het Burgerlijk Wetboek, opgesomd in artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek ;
     
  2. in geval van beslag of overdracht ingevolge een vordering inzake de betaling van het loon ingevolge een ontvangstmachtiging, nl. een gerechtelijke machtiging waardoor aan de echtgenoot of de ex-echtgenoot van de werknemer het recht wordt toegekend om persoonlijk geheel of gedeeltelijk het loon van de werknemer rechtstreeks te ontvangen bij de schuldenaar.

 

 
BijlageGrootte
Onbeslagbaar 2010.xls30 KB
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: za, 06/01/2018 - 12:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.