-A +A

Nutteloze kosten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Nutteloze kosten zijn kosten die vermijdbaar waren. Nutteloze kosten zijn daarom niet foutief of strijdig met de wet; zij verhinderen niet dat de procedure rechtsgeldig werd ingesteld. 

Bijvoorbeeld een dagvaarding uitsturen waarbij de procedure ook bij verzoekschrift kon worden ingesteld is een nutteloze kost, maar zeker niet foutief.

Foutieve kosten zijn kosten die een echte fout uitmaken (vb. het instellen van een procedure niet om een sublectief recht te bekomen maar om de gedaagde te schaden.

Enkel kosten die zowel nutteloos als foutief zijn kunnen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, ten laste gelegd worden van de eiser die ze blootstelt. Dus een gewone nutteloze kost (dagvaarden in plaats van inleiden bij verzoekschrift) kan ingevolge potpouri IV niet (aanpassing van art. 1017 Ger. Wetboek) niet ten laste gelegd worden van de eiser. Potpouri IV sluit aldus op dit punt aan bij de bestaande rechtspraak. Misschien zal de wet nog "gerepareerd worden, omdat de wetgever juist het tegendeel bedoelde en een sanctie wou voorzien voor zij die een duurdere procedure kozen. Evenwel werd ingevolge een amendement op de tekst van het artikel 1017 Ger. Wetboek nog op het allerlaatste moment aangepast en goedgekeurd in de voormelde zin.

UIttreksel uit het gerechtelijk wetboek

Art. 1017.<W 24-6-1970, art. 15> Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. [1 Niettemin worden nutteloze kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022, zelfs ambtshalve ten laste gelegd van de partij die ze foutief heeft veroorzaakt.]1

(Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, wordt de overheid of de instelling, belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen (579, 6°,) 580, 581 en 582, 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen. <W 2006-12-27/30, art. 128, 082; Inwerkingtreding : 01-04-2007>
Met sociaal verzekerden worden bedoeld : de sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde.) <W 2006-12-13/35, art. 129, 081; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde graad.
(Vierde lid opgeheven) <W 2005-02-21/36, art. 23, 071; Inwerkingtreding : 30-09-2005>
In een onderzoeksvonnis wordt de beslissing inzake kosten steeds aangehouden.
----------
(1)<W 2016-12-25/14, art. 81, 148; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

Rechtsleer:

• Dirk Scheers en Pierre Thiriar, De wijziging van art. 1017, eerste lid Ger.W.: zotte kosten?, RW 2016-2017, 962

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 19/03/2017 - 12:48
Laatst aangepast op: zo, 19/03/2017 - 12:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.