-A +A

WCO buitenlandse schuldeisers IPR

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 26/10/2015

Een gerechtelijke reorganisatie conform de WCO is een insolventieprocedure waarbij art. 4 van de Insolventieverordening van 29 mei 2000 (nr. 1346/2000) dient gerespecteerd. Een in België opgestarte en gehomologeerde insolventie procedure wordt beheerst door het Belgisch recht ook voor de betwistingen met buitenlandse Europese landen

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
545
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV B. t/ S.N.D.D.

...

Feiten en procedure in eerste aanleg

2. De NV B. (hierna: “appellante”) is een Belgische onderneming die een groothandel uitbaat van aardewerk, porselein, huis- en tuindecoratie, die zij aankoopt in Azië en verkoopt in Europa, en dit voornamelijk in België, Duitsland en Frankrijk.

Voor het transport van die goederen in Frankrijk deed appellante regelmatig een beroep op de Franse transportonderneming S.N.D.D. (hierna: “geïntimeerde”). De samenwerking tussen partijen verliep steeds zonder problemen.

In 2012 kreeg appellante liquiditeitsproblemen, zodat zij een reeks facturen van geïntimeerde niet langer kon voldoen. Geconfronteerd met zware betalingsproblemen, legde appellante op 13 december 2012 een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie neer bij de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Op dat ogenblik ging de opschorting van start.

Geïntimeerde werd – zoals alle overige schuldeisers – bij aangetekende brief op de hoogte gebracht van de periode van opschorting en van de gerechtelijke reorganisatie.

Op 21 mei 2013 werd het reorganisatieplan neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Geïntimeerde werd in dit plan opgenomen als een gewone schuldeiser voor 54.143,46 euro, waarvan conform het plan 12.371,52 euro zou worden terugbetaald over een periode van vijf jaar.

Geïntimeerde werd ervan op de hoogte gebracht dat het reorganisatieplan ter inzage lag op de griffie en dat de stemmingszitting zou volgen op 10 juni 2013. Op de stemmingszitting werd het reorganisatieplan door de schuldeisers goedgekeurd en daarna gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bij vonnis van 17 juni 2013.

Appellante voert aan dat, hoewel geïntimeerde gebonden was door het reorganisatieplan en haar aandeel definitief werd begroot op 12.371,52 euro, zij van haar klanten vernam dat ze rechtstreeks werden aangeschreven door geïntimeerde om de transportfactuur m.b.t. de voor hen geleverde goederen te betalen, dit op grond van art. L.132-8 van het Franse Wetboek van Koophandel (hierna: “F.Wb.Kh.”). Volgens appellante lijdt zij hierdoor schade en ontstonden betwistingen met haar klanten.

...

Beoordeling

5. Terecht bevestigt de eerste rechter dat het Belgische recht van toepassing is op de Belgische insolventieprocedure (WCO) van appellante en dat bijgevolg het gehomologeerde reorganisatieplan tegenwerpelijk is aan geïntimeerde, een Franse schuldeiser in de opschorting.

Art. 1.1 van de insolventieverordening van 29 mei 2000 (nr. 1296/2000) bepaalt dat de verordening van toepassing is op alle collectieve procedures die, op de insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en dat een curator wordt aangesteld. Een reorganisatieprocedure door middel van een collectief akkoord valt onder het toepassingsgebied van de insolventieverordening.

Volgens art. 4 van de insolventieverordening worden de insolventieprocedure en de gevolgen ervan beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure werd geopend (de “lex concursus”), zijnde het Belgische recht. De rechten van de schuldeisers worden aldus door het Belgische recht bepaald.

Terecht heeft de eerste rechter bevestigd dat geïntimeerde ten aanzien van appellante slechts aanspraak kan maken op 12.371,52 euro, welk bedrag moet worden uitbetaald over vijf jaar conform de inhoud van het reorganisatieplan.

Het zou tegenover appellante niet opgaan dat geïntimeerde als enige schuldeiser aanspraak zou maken op een uitbetaling die groter is dan die waarop zij recht heeft op grond van het door de schuldeisers goedgekeurde en door de rechtbank gehomologeerde herstelplan.

Dit herstelplan is op grond van art. 55 WCO ook t.a.v. geïntimeerde bindend en het Belgische recht is conform art. 4 van de insolventieverordening – met uitsluiting van alle andere rechtsstelsels – van toepassing op alle betwistingen voortspruitend uit de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

6. In casu gaat het om vrachtpenningen die verschuldigd zijn in het kader van een internationaal vervoer over de weg, namelijk het vervoer van goederen van België naar Frankrijk, zodat het CMR-Verdrag van toepassing is.

De Franse wetgever voerde op 6 februari 1998 de wet-Gayssot in, met de bedoeling om de Franse vervoerder van goederen over de weg te beschermen tegen de wanbetaling of het faillissement van zijn opdrachtgever (art. 10).

Art. L.132-8 F.Wb.Kh. bepaalt (vrije vertaling): “De vrachtbrief maakt een overeenkomst uit tussen de afzender, de vervoerder en de bestemmeling, of tussen de afzender, de bestemmeling, de commissionair-vervoerder en de vervoerder. De vervoerder beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tot betaling van zijn prestaties ten aanzien van de afzender en de bestemmeling, die garant staan voor de betaling van de prijs van het vervoer. Elke clausule die hiermee strijdig is, wordt voor niet geschreven gehouden.”

Deze rechtstreekse vordering ressorteert echter onder de interne Franse wetgeving, waarbij de vrachtbrief als contract tussen drie of meer partijen wordt beschouwd. Deze bepaling is in casu niet van toepassing, aangezien het internationaal vervoer betreft.

“De bepaling van art. L.132-8 van het Franse Wetboek van Koophandel waarbij de vrachtbrief het contract tussen drie of meer partijen vormt, ressorteert volledig onder de interne Franse wet, die alleen het intern Frans vervoer beheerst, maar niet het internationaal vervoer” (Gent 27 juni 2005, TGR-TWVR 2005, 348).

Het CMR-Verdrag (dat primeert op het nationale recht) gaat expliciet uit van een overeenkomst tussen de afzender en de vervoerder (art. 5.1 CMR-Verdrag). Nergens wordt bepaald dat de vrachtbrief een contract is tussen drie partijen: de afzender, de vervoerder en de bestemmeling van de goederen.

7. Om te oordelen over de respectieve aanspraken die geïntimeerde in het verleden heeft gemaakt tegen bepaalde Franse klanten (afnemers) van appellante, hun onderlinge rechtsverhoudingen en het al dan niet geschorst of gestuit zijn van de verjaring binnen deze rechtsverhouding, ontbreken deze betrokken partijen en de nodige stukken in huidig geding.

Hoewel appellante principieel gelijk heeft, kan het hof de gevorderde maatregelen (aan geïntimeerde eerst een verbod, daarna een gebod opleggen tot briefwisseling met deze Franse klanten, onder verbeurte van een dwangsom) niet toestaan.

Geïntimeerde heeft in 2013 een beperkte reeks brieven geschreven. Ze verklaart geen verdere stappen meer ondernomen te hebben tegen de Franse klanten van appellante en erkent dat deze mogelijkheid reeds geruime tijd vervallen is ingevolge verjaring (art. 32, 1o, c CMR-Verdrag). Ze beperkt zich tot het behouden van de bij deze klanten geïnde bedragen voor een totaal van 1.220,58 euro.

Dit bedrag dient te worden beschouwd als betaling in het kader van de uitvoering van het herstelplan van 21 mei 2013 en moet aldaar verrekend worden, namelijk in mindering worden gebracht van de schuldvordering van geïntimeerde jegens appellante.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 02/12/2016 - 21:20
Laatst aangepast op: vr, 02/12/2016 - 21:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.