-A +A

De houdbaarheid van het Belgische naamrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Sven Eggermont
Tijdschrift: 
Tijdschrift voor privaat recht
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2009-4
Pagina: 
1759
Samenvatting

Werk is verouderd ingevolge de wet van 8 mei 2014 en latere aanpassingen.

Artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, werd door deze wet van 8 mei 2014 vervangen als volgt :

"Artikel 335. § 1. Het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De ouders kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze. In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, draagt het kind de naam van de vader.

§ 2. Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder.

Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat, draagt de naam van zijn vader.

§ 3. Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd. Hetzelfde geldt indien de afstamming van moederszijde komt vast te staan na de afstamming van vaderszijde.

Evenwel kunnen de ouders samen, of kan een van hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind ofwel de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als tweede komt vast te staan zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Deze verklaring wordt afgelegd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de dag van de erkenning of van de dag waarop een beslissing die de afstamming van vaderszijde of van moederszijde vaststelt in kracht van gewijsde is gegaan, en voor de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. De termijn van één jaar begint te lopen op de dag die volgt op de in artikel 319bis, tweede lid, bedoelde kennisgeving of betekening.

Bij wijziging van de afstamming van vaderszijde of van moederszijde tijdens de minderjarigheid van het kind als gevolg van een vordering tot betwisting van de afstamming op grond van de artikelen 318 en 330, neemt de rechter akte van de nieuwe naam van het kind die in voorkomend geval is gekozen door de vader en de moeder met inachtneming van de in § 1 vervatte regels.

Van de in het tweede lid bedoelde verklaring of van het beschikkend gedeelte van het in het vierde lid bedoelde vonnis wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind.

§ 4. Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, wordt er zonder zijn instemming geen verandering aan zijn naam aangebracht.".

Zie ook, Gerd Verschelden, Het nieuwe naamrecht: Is Napoleon werkelijk dood?, De Juristenkrant, 290, 28 mei 2014, p. 3

Inhoudstafel tekst: 

De auteur  onderzoekt in hoeverre het naamrecht in overeenstemming is met de grondrechten met toetsing aan het discriminatieverbod, het recht op en de eerbiediging van het gezinsleven, de kinderrechten, het recht van vrij verkeer en het burgerschap in de Europese Unie.

I. Inleiding
II Naam bij oorspronkelijke afstamming
A. Afstamming ten aanzien van één ouder (art. 335§1 BW)
B. Gelijktijdige vestiging van de afstamming in de twee lijnen
1. Pivé en gezinsleven
a. Rechtspraakanalyse
i. Hinder
ii. Negatieve verplichting
iii. Positieve verplichting
Iv. Besluit
b. Toetsing van de Belgische regel
2. Discirminatieverbod
a. EVRM
b. Belgische Grondwet
c. Vrouwendiscriminatieverbod
3. Kinderechtenverdrag
C. Afstamming van het kind vastgesteld nadat de akte van geboorte werd opgesteld
1. Huidige wettelijke regeling
2. Knelpunten
a. naamswijziging van rechtswege
b. verklaring van naamswijziging
i. onderscheid meerderjarigen en minderjarigen
ii. vetorecht van de moeder
III naam bij adoptieve afstamming
A. Huidige regeling
1 Gewone adoptie
a. adoptie door één persoon
b. gelijktijdige adoptie
2. Volle adoptie
a. adoptie door één persoon
b. gelijktijdige adoptie
B. Knelpunten
1. ontbreken van keuzemogelijkheid bij hereoseksuele paren
2. dubbele naam
3. verschil minderjarigen meerderjarigen
4. verschil behandeling tussen geadopteerden bij homoseksule en hereoseksuele adoptie
IV Administratieve procedure tot naamswijziging
A. Rechtspraakanalys
1. subsidiariteit en oneigenlijk gebruik
2. duidelijk omschreven en ernstige redenen
3. gevraagde naam leidt niet tot verwarring en schade
4. Beleidslijnen die de administratie (niet) mag aanhouden
V. De naam in het IPR
A. huidige regeling
1. vaststelling naam
2. verandering naam
B. Rechtspraak Europees Hof van Justitie
1. arrest Konstantinidis
2. arrest Garcia Avello
3. arrest Grunkin Paul

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 07/05/2010 - 20:10
Laatst aangepast op: di, 08/08/2017 - 10:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.