-A +A

Akte van erfopvolging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
80.00€
Bestelcode: 
W383

uittreksel uit het burgerlijk wetboek

Art. 1240bis. § 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.
Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden.

De Koning kan een door hem aangewezen dienst belasten met de taak die is opgedragen aan de ontvanger der successierechten bedoeld in het eerste lid en in paragraaf 3 en die laatste ervan ontslaan.]2

§ 2. De afgeleverde akte of het afgeleverde attest ontslaat de in paragraaf 1 bedoelde schuldenaar in geen geval van eventuele andere wettelijke verplichtingen voorgeschreven voor de deblokkering van deze tegoeden.

§ 3. De belanghebbende heeft de vrije keuze om zich te wenden tot de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ontvanger of de notaris. In de gevallen waarin de erfenis van de overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 718 tot 755, in geval van bestaan van onbekwame erfopvolgers of indien er sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een contractuele erfstelling of een huwelijkscontract in hoofde van de overledene is alleen de notaris bevoegd om een akte of een attest van erfopvolging af te leveren.

§ 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden.

In voorkomend geval vermeldt de akte of het attest het nummer van het Nationaal Register, van het Bis-Register of het ondernemingsnummer van de belanghebbenden.]2

§ 5. De notaris, de ontvanger van het successiekantoor of de door de Koning bij toepassing van paragraaf 1, derde lid, aangewezen dienst kunnen elke aflevering van een akte of een attest van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.


 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 16/06/2016 - 13:54
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 19:32

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.