-A +A

Lastgeving

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Lastgeving of mandaat: de wettelijke bepalingen vervat in het burgerlijk wetboek: de art. 1984 tot 2010 van het burgerlijk wetboek

Rechtsleer: VAN LOOCK, S., Art. 1984 BW Bijdragen in boek - In: X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Benoemde overeenkomsten, Titel XIII. Lastgeving, Hfdst. I, 1-49 (49 p.) [Jurabibliotheek]

 


Uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek:

TITEL XIII. - LASTGEVING.
HOOFDSTUK I. - AARD EN VORM VAN DE LASTGEVING.
Art. 1984. Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.
Het contract komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber.
Art. 1985. Lastgeving kan verleend worden of bij een openbare akte, of bij een onderhands geschrift, zelfs bij een brief. Zij kan ook mondeling verleend worden; maar het bewijs ervan door getuigen wordt alleen toegelaten overeenkomstig de titel Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen.
De aanneming van de lastgeving kan ook stilzwijgend geschieden, en blijken uit de uitvoering ervan door de lasthebber.
Art. 1986. Lastgeving geschiedt om niet, tenzij het tegendeel bedongen is.
Art. 1987. Lastgeving is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en betreft alle zaken van de lastgever.
Art. 1988. Lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen de daden van beheer.
Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.
Art. 1989. De lasthebber mag niets doen buiten hetgeen in zijn lastgeving begrepen is; de macht om een dading te treffen omvat niet de macht om een compromis aan te gaan.
Art. 1990. <W 14-07-1976, art. IV, 15> Ontvoogde minderjarigen kunnen tot lasthebber gekozen worden, maar de lastgever heeft geen vordering tegen zodanige lasthebber dan overeenkomstig de algemene regels betreffende de verbintenissen van minderjarigen.
<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregelen (zie art. IV, 47, § 2 W. 14 juli 1976) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen :
Vrouwen en ontvoogde minderjarigen kunnen tot lasthebbers gekozen worden; maar de lastgever heeft geen vordering tegen een minderjarige lasthebber dan overeenkomstig de algemene regels betreffende de verbintenissen van minderjarigen, en tegen een gehuwde vrouw die de lastgeving zonder machtiging van haar man heeft aangenomen, dan overeenkomstig de regels gesteld in de titel Huwelijkscontract (...).>
HOOFDSTUK II. - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTHEBBER.
Art. 1991. De lasthebber is gehouden de lastgeving te volbrengen, zolang hij daarvan niet ontheven is, en hij is verantwoordelijk voor de schade die uit het niet uitvoeren ervan zou kunnen ontstaan.
Eveneens is hij gehouden de zaak waarmee ten tijde van het overlijden van de lastgever een aanvang was gemaakt, ten einde te brengen, indien de aangelegenheid geen uitstel gedoogt.
Art. 1992. De lasthebber is niet alleen aansprakelijk voor zijn opzet, maar ook voor zijn schuld in de uitvoering van zijn opdracht.
Niettemin wordt de aansprakelijkheid wegens schuld minder streng toegepast ten aanzien van degene die de lastgeving om niet op zich neemt, dan ten aanzien van hem die daarvoor loon ontvangt.
Art. 1993. Ieder lasthebber is gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.
Art. 1994. De lasthebber is aansprakelijk voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats gesteld heeft : 1° wanneer hij de macht om iemand in zijn plaats te stellen niet heeft bekomen; 2° wanneer hem die macht wel is verleend, maar zonder aanwijzing van een bepaalde persoon, en degene die hij daartoe gekozen heeft, blijkbaar onbevoegd of onvermogend was.
In alle gevallen kan de persoon die door de lasthebber in zijn plaats is gesteld, door de lastgever rechtstreeks worden aangesproken.
Art. 1995. Wanneer verscheidene gevolmachtigden of lasthebbers bij een zelfde akte zijn aangesteld, bestaat er tussen hen geen hoofdelijkheid, dan voor zover zulks uitdrukkelijk bepaald is.
Art. 1996. De lasthebber is van de geldsommen die hij voor zijn eigen gebruik heeft besteed, interest verschuldigd te rekenen van het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik heeft gemaakt; en van het door hem verschuldigde saldo, te rekenen van de dag dat hij in gebreke gesteld is.
Art. 1997. De lasthebber die aan de partij, met wie hij in zijn hoedanigheid van lasthebber handelt, voldoende kennis van zijn volmacht gegeven heeft, is niet aansprakelijk voor hetgeen daarbuiten gedaan is, behalve indien hij zich daartoe persoonlijk heeft verbonden.
HOOFDSTUK III. - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTGEVER.
Art. 1998. De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.
Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft.
Art. 1999. De lastgever moet de lasthebber de voorschotten en kosten vergoeden, die deze tot uitvoering van de lastgeving gedaan heeft, en hem zijn loon betalen wanneer er loon beloofd is.
Indien de lasthebber geen schuld te wijten is, kan de lastgever zich aan deze teruggave en betaling niet onttrekken, al mocht de zaak ook mislukt zijn, noch het bedrag van de kosten en voorschotten doen verminderen, onder voorgeven dat zij geringer konden zijn.
Art. 2000. De lastgever moet de lasthebber ook schadeloos stellen voor de verliezen die deze ter gelegenheid van de uitvoering van zijn opdracht geleden heeft, indien hem geen onvoorzichtigheid te wijten is.
Art. 2001. De lastgever is aan de lasthebber voor gedane voorschotten interest verschuldigd, te rekenen van de dag waarop de voorschotten blijken te zijn gedaan.
Art. 2002. Wanneer verscheidene personen een lasthebber hebben aangesteld voor een gemeenschappelijke zaak, is ieder van hen hoofdelijk jegens hem verbonden voor alle gevolgen van de lastgeving.
HOOFDSTUK IV. - VERSCHILLENDE WIJZEN WAAROP LASTGEVING EINDIGT.
Art. 2003. Lastgeving eindigt :
Door herroeping van de volmacht van de lasthebber,
Door opzegging van de lastgeving door de lasthebber,
Door de (...) dood, de onbekwaamverklaring of het kennelijk vermogen, hetzij van de lastgever, hetzij van de lasthebber. <W 15-12-1949, art. 28>
Art. 2004. De lastgever kan zijn volmacht herroepen wanneer hem zulks goeddunkt, en in voorkomend geval de lasthebber noodzaken hem terug te geven, hetzij het onderhands geschrift dat de lastgeving bevat, hetzij het origineel van de volmacht, indien deze in brevet is afgegeven, hetzij de uitgifte, indien een minuut ervan gehouden is.
Art. 2005. De herroeping waarvan alleen aan de lasthebber is kennis gegeven, kan niet worden tegengeworpen aan derden die, daarvan onkundig zijnde, met hem gehandeld hebben, onverminderd het verhaal van de lastgever op de lasthebber.
Art. 2006. De aanstelling van een nieuwe lasthebber voor dezelfde zaak, brengt de herroeping van de volmacht van de eerste mede, te rekenen van de dag waarop hem van deze aanstelling is kennis gegeven.
Art. 2007. De lasthebber kan de lastgeving opzeggen door kennisgeving van zijn ontslag aan de lastgever.
Indien evenwel dit ontslag de lastgever benadeelt, moet de lasthebber hem daarvoor schadeloos stellen, tenzij hij zich in de onmogelijkheid bevindt om de lastgeving verder te volbrengen, zonder daardoor zelf een aanmerkelijke schade te lijden.
Art. 2008. Indien de lasthebber geen kennis draagt van het overlijden van de lastgever of van het bestaan van enige andere oorzaak die de lastgeving doet eindigen, is hetgeen hij in die onwetendheid verricht heeft, geldig.
Art. 2009. In de hierboven bedoelde gevallen moeten de verbintenissen, door de lasthebber aangegaan, nagekomen worden ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn.
Art. 2010. Ingeval de lasthebber overlijdt, moeten zijn erfgenamen daarvan aan de lastgever kennis geven, en inmiddels alles doen wat de omstandigheden in het belang van de lastgever vereisen.

Rechtsleer: M. Storme, Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfiguren

Lastgeving of sterkmaking

Partijen moeten in regel het bewijs van de lastgeving leveren met een geschrift, maar als de derde met wie de lasthebber contracteert, zich geen schriftelijke volmacht heeft laten voorleggen bij het stellen van de rechtshandeling, en de lastgever noch de lasthebber achteraf het bestaan van de lastgeving betwisten, kan de derde met wie de lasthebber heeft gecontracteerd de lastgeving niet meer ontkennen (Herbots, J., Stijns, S., e.a., «Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten 1995-1998», T.P.R. 2002, p. 57, nr. 893).

Zelfs indien zou dienen aangenomen te worden dat er sprake is van een sterkmaking, dan nog gaat de sterkmaker in beginsel geen andere verbintenis aan dan het verkrijgen van de toestemming van het rechtssubject waarvoor hij zich sterk maakt. Behoudens andersluidend beding staat hij die zich sterk maakt geen borg voor de uitvoering van de bekrachtigde overeenkomst (De Page, H., Traité, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 743).

zie Kh. Brussel 16 augustus 2005, RW 2007-2008, 1460

Rechtsleer:

• TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P., [Lastgeving] Verplichtingen tussen partijen, TPR 2010, afl. 2, 646-675

•  HERBOTS, J., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W., SAMOY, I., Lastgeving overzicht rechtspraak, TPR 2002, afl. 1, 724-784

• DE WULF, C., De lastgeving, Bijdragen in boek - In: DE WULF, C., Het opstellen van notariële akten, (deel III), 26 p

• TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P., [Lastgeving] Kwalificatieproblemen - Geldigheidsvereisten, TPR 2010, afl. 2, 601-624

• TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P., [Lastgeving] Vertegenwoordiging t.o.v. derden, TPR 2010, afl. 2, 676-748

• TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C., NAEYAERT, P., Vorm van de lastgevingsovereenkomst - Bewijs van de lastgeving, TPR 2010, afl. 2, 625-645

• ENGELS, C., Lastgeving en dading - Bijdragen in boek - In: X., Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 12, 117-158 - 2008

• VAN DRIESSCHE, D., De uitwerking van de lastgeving jegens derden - Bijdragen in boek - In: X., Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 14, 81-114; Lastgeving, werking ten opzichte van derden

• DAMBRE, M., Dienstenprestaties: laveren tussen aanneming, bewaargeving en lastgeving - Bijdragen in boek - In: X., Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, 147-184 - 2010

• CLAESSENS, B., De keurslager, de binnenhuisarchitect, de aannemer en hun problemen... enkele beschouwingen inzake koop en lastgeving, A.J.T. 1998-99, 739-742.

• VAN DE GEHUCHTE, T., Lastgeving- Bijdragen in boek - In: X., Ondernemingscontracten stap voor stap, 355-362 - 2011 

 

Nog dit: 

Art. 1988 BW bepaalt dat lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, alleen de daden van beheer omvat. Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.

Een lastgeving is uitdrukkelijk van zodra er geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever om handelingen, zelfs van beschikking, aan de lasthebber op te dragen.

zie: Cass. 13 april 1984, RW 1984-85, 1495. en Cass. 16/02/2012, RW 2013-2014,261

De lastgever is, behoudens bekrachtiging, niet gehouden tot wat buiten het door hem verleende mandaat is gedaan. De bekrachtiging heeft, onder voorbehoud dat geen afbreuk wordt gedaan aan definitief verworven rechten van derden, terugwerkende kracht tot op het ogenblik dat de handeling werd gesteld. Het beëindigen van de overeenkomst van verkoopcommissie-affiliatie is een daad van dagelijks bestuur. De afgevaardigd-bestuurder van de committent kon dan ook de onbevoegd gegeven opzegging geldig bekrachtigen. (Art. 1998, lid 2, BW). (Kh. Gent (afd. Kortrijk) (8e k.) nr. A/15/01271, 24 oktober 2016, DAOR 2017, afl. 121, 58 en TBBR 2017, afl. 4, 270).

Franse term: 
mandat
Nuttige tips: 

Duitse term lastgeving: Vollmacht

Lastgever: Franse term: mandant, Duitse term: Auftraggeber

Lasthebber Franse term mandataire, Duitse term: Bevollmächtige(r)

Commentaar: 

vergelijking

 

LASTGEVING

AANNEMING

Mandaat, volmacht

Huur van diensten

Lasthebber stelt een rechtshandeling

Alleen of in hoofdzaak materiële handelingen

Vertegenwoordiging

Geen

Zowel LG als LH kunnen eenzijdig beëindigen

Enkel de opdrachtgever

LG kan herroepen naar goeddunken zonder vergoeding

Opdrachtgever kan verbreken, mits vergoeding

In principe kosteloos

Steeds tegen een loon

Loonreductie mogelijk

Geen

 

 

LASTGEVING

ZAAKWAARNEMING

Overeenkomst: LH aanvaardt

Geen overeenkomst; wanneer iemand vrijwillig, buiten enig wettelijke of contractuele verplichting om, in geval van nood, een nuttige materiële of rechtshandeling stelt ter behartiging van de belangen van een ander

Eenzijdige beëindiging door zowel LH als LG

Zaakwaarnemer moet opdracht verderzetten/afmaken tot de eigenaar zelf in staat is om het te doen

LG moet alle kosten terugbetalen

De eigenaar moet slechts de nuttige en noodzakelijke uitgaven terugbetalen

LG verbonden door alles wat binnen de perken van de lastgeving werd uitgevoerd

Slechts gebonden inden de zaak behoorlijk werd waargenomen

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 16:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.