-A +A

Krakers uitzetten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Let wel:

In 2017 heeft de wetgever het kraken strafbaar gesteld. Hierbij de goedgekeurde tekst
Nieuw artikel 442/1 Strafwetboek:

“Art. 442/1. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.

§ 2. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1 van de wet van … betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies van Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.”

Hierdoor is politioneel optreden en optreden door de burgemeester mogelijk geworden tegen krakers

Krakers uitdrijven (andere opties)

Krakers kunnen een pand worden uitgedreven middels eenzijdige verzoekschriften waarbij de uitzetting wordt gevraagd van krakers of andere personen.

In sommige gevallen blijkt bij onderzoek dat krakers of andere personen staan ingeschreven op het adres van het beweerd gekraakte pand, om de verzoekschriften met kennis van zaken te kunnen laten behandelen dient een bewijs van inschrijving gevoegd te worden waaruit blijkt of er op het adres dat vermeld wordt in het verzoekschrift al of niet personen zijn ingeschreven. Bovendien dient op enigerlei wijze het bewijs geleverd te worden dat er inderdaad krakers aan te treffen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een P.V. van vaststelling. (Bron e-groep E. Beaucourt).

Het uitgangspunt van een vordering tot uitdrijving van krakers is het eigendomsrecht conform art. 544 B.W.

Een bezetting zonder recht of titel is een bezetting van een persoon van een onroerend goed, zonder enig wettelijk recht, zonder enig personnlijk of zakelijk recht.

Mogelijkheden voor de eigenaar:

• een revindicatievordering teneinde terug hersteld te worden in zijn eigendomsrechten

• de vordering op grond van artikel 629, 1° Ger. W., op basis waarvan de vrederechter bevoegd is kennis te nemen van geschillen betreffende de uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, ongeacht of er al dan niet een overeenkomst tussen partijen bestaat.Het is de vrederechter van de plaats waar het goed gelegen is die bevoegd is (art. 629,1° Ger.Wetboek. DE vrederechter kan de onmiddellijke uitzetting bevelen uitvoerbaar met dwang en eventueel gekoppeld aan een dwangsom.

Kraakrecht?

Krakers beroepen zich op het grondrecht op wonen waarbij zij menen een subjectief recht te kunnen putten om onroerende goederen van derden te gebruiken. Dit recht is evenwel onbestaande. Zie Vred. Gent (2) 26 december 2011, TGR-TWVR 2012, afl. 3, 171

Het recht op wonen, vervat in art. 23 GW stelt enkel een principe dat door de bevoegde overheden verder moet worden uitgewerkt doch is geen norm van directe werking, waarop iemand zich kan beroepen om zich te vestigen in andermans eigendom zonder diens toestemming. Noch dit principe, noch het EVRM (art. 8 en 17) kan wettigen dan een ‘beroepskraker’ zich naar eigen goeddunken in een eigendom zonder toestemming van de eigenaar vestigt.

Vergoeding

Wie zonder recht noch titel een woning betrekt, is geen huurgeld verschuldigd, maar wel een vergoeding ter compensatie van de genotsderving wegens bezetting zonder recht of titel.

Rechtsleer:

• G. Smaers, De strafbaarheid van het kraken naar Belgisch recht, RW 1986-87, 2193.

• K. Broeckx, Ontruimingsvorderingen tegen krakers, T. Vred., 1998, 13

• Dekkers-Dirix, Handboek Burgerlijk recht, II, Intersentia, 2005, 61 ev.  en 165 e.v.

• A. Gabriels, Bezetting zonder recht noch titel, in X, Het onroerend goed in de praktijk, II-T-1-1-II,T. Bibl-5 (31 p.)

• K. De Greve, Kraken terwille van het grondrecht op een culturele ontplooiing, T.vred, 21012, 476

Rechtspraak:

• Cass. 3 mei 1996, A.C. 1996, 145

• Rb. Gent (14e k.) 2 juni 2009, RW 2010-11, afl. 7, 291

De rechtbank van eerste aanleg kan in het raam van haar volheid van bevoegdheid kennisnemen van een hoofdvordering tot uitdrijving en ontruiming wegens een beweerde bezetting zonder recht noch titel of de beëindiging van een kosteloze bruikleenovereenkomst.

Krachtens art. 1345 Ger. W. is een voorafgaande poging tot minnelijke schikking verplicht indien het voorwerp van de hoofdvordering in rechte slaat op een beweerde pachtrelatie. Deze bepaling geldt niet voor tegenvorderingen.

• Vred. Waver 2 december 2010, T.Vred. 2012, afl. 9-10, 463, noot DE GREVE, K.

• Vred. Florennes 17 februari 2009 T.Vred. 2012, afl. 3-4, 171 Een eenzijdige huurbelofte laat niet toe de gedwongen uitvoering van een huurovereenkomst te vorderen.Ten deze bleek bovendien dat het goed ongezond, onbewoonbaar en niet kon worden ingericht, waarbij de bezetting zonder recht noch titel werd geacht.

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: do, 30/11/2017 - 10:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.