-A +A

Kloving

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 De kloving is een regel van het erfrecht waarbij de nalatenschap wordt verdeeld in twee gelijke delen, één deel voor de vaderlijk linie (erflijn) en één voor de moederlijke erflijn. De regel wordt toegepast wanneer de erflater geen naaste afstammelingen nalaat, dit wil zeggen wanneer de erflater overlijdt in afwezigheid van afstammelingen (kinderen of kleinkinderen), broers en zuster en hun afstammelingen in de derde en vierde orde?.

In elke linie wordt na deze verdeling in helften de gewone erfregels toegepast.

Kloving wordt ook toegepast in de situatie wanneer broers of zusters samen met een halfbroer of halfzuster tot een nalatenschap worden geroepen.

De kloving wordt uitgewerkt in artikel 732, 751, 753 en 754 van het burgerlijk wetboek

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

Art. 732. De wet houdt bij het regelen van de erfopvolging geen rekening met de aard of met de oorsprong van de goederen (, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen). <W 2007-03-28/39, art. 4, 013; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Art. 733. Iedere erfenis die aan bloedverwanten in de opgaande lijn of aan bloedverwanten in de zijlijn te beurt valt, wordt verdeeld in twee gelijke delen : het ene voor de bloedverwanten van de vaderlijke lijn, het andere voor de bloedverwanten van de moederlijke lijn.
De bloedverwanten enkel van moederszijde of van vaderszijde worden niet uitgesloten door de volle bloedverwanten; doch zij erven slechts in hun lijn, behoudens hetgeen in artikel 752 wordt bepaald. De volle bloedverwanten erven in beide lijnen.
De erfenis gaat niet over van de ene lijn naar de andere, behalve wanneer in een van beide lijnen noch bloedverwant in de opgaande lijn, noch bloedverwant in de zijlijn bestaat.

Art. 734. Is deze eerste verdeling tussen de vaderlijke en de moederlijke lijn gedaan, dan heeft geen verdere verdeling plaats tussen de verschillende takken; doch de aan elke lijn te beurt gevallen helft behoort aan de erfgenaam of aan de erfgenamen die de naaste in graad zijn, behoudens hetgeen hierna bepaald wordt omtrent het geval van plaatsvervulling.

Art. 735. De afstand in bloedverwantschap wordt bepaald door het getal van de generaties; elke generatie wordt een graad genoemd.

Art. 736. De opvolging van graden maakt de lijn : men noemt rechte lijn de opvolging van graden tussen personen die de ene van de andere afstammen; zijlijn, de opvolging van graden tussen personen die niet de ene van de andere, maar van een gemene stamvader afstammen.
In de rechte lijn onderscheidt men de rechte nederdalende lijn en de rechte opgaande lijn.
De eerste verbindt de stamvader met de personen die van hem afstammen; de laatste verbindt een persoon met degenen van wie hij afstand.

Art. 737. In de rechte lijn rekent men zoveel graden als er generatie zijn tussen de personen : zo staat de zoon, met betrekking tot de vader, in de eerste graad; de kleinzoon, in de tweede; en zulks geldt wederkerig voor de vader en de grootvader, met betrekking tot zonen en kleinzonen.

Art. 738. In de zijlijn worden de graden bepaald door het getal van de generaties, te rekenen van een van de bloedverwanten tot aan de gemene stamvader, zonder deze mee te tellen, en vervolgens van deze tot aan de andere bloedverwant.
Zo staan twee broeders in de tweede graad; oom en neef, in de derde graad; volle neven, in de vierde graad; en zoverder.


Art. 750. Bij vooroverlijden van vader en moeder van een persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, worden zijn broeders en zusters of hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen, met uitsluiting van de bloedverwanten in de opgaande lijn en van de overige bloedverwanten in de zijlijn.
Zij erven ofwel uit eigen hoofde, ofwel bij plaatsvervulling, overeenkomstig hetgeen in afdeling II van dit hoofdstuk is bepaald.

Art. 751. Indien vader en moeder van de persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, hem hebben overleefd, worden zijn broeders en zusters of zij die hun plaats vervullen, slechts tot de helft van de nalatenschap geroepen. Zij worden tot drie vierden geroepen, indien alleen de vader of de moeder hem heeft overleefd.

Art. 752. De verdeling van de helft of van drie vierden, die volgens het vorige artikel aan de broeders of zusters te beurt vallen, geschiedt onder hen in gelijke delen, (indien zij allen dezelfde ouders hebben; indien zij niet dezelfde ouders hebben), wordt hetgeen zij erven in twee gelijke delen verdeeld tussen de vaderlijke en de moederlijke lijn van de overledene; volle broeders en zusters erven in beide lijnen, halve broeders en zusters van moederszijde en die van vaderszijde, ieder slechts in hun lijn; zijn er enkel broeders of zusters van één zijde, dan erven dezen alles, met uitsluiting van alle andere bloedverwanten van de andere lijn. <W 31-03-1987, art. 71>

Art. 753. Bij gebreke van broeders of zusters of afstammelingen van dezen, en bij gebreke, in een van beide lijnen, van bloedverwanten van de opgaande lijn, komt de nalatenschap voor de ene helft toe aan de overlevende bloedverwanten van de opgaande lijn; en voor de andere helft aan de naaste bloedverwanten van de andere lijn.
(Indien bloedverwanten van de zijlijn, in gelijke graad, samen opkomen, delen zij bij hoofden, behalve indien zij bij plaatsvervulling geroepen worden, zoals in afdeling II van dit hoofdstuk is bepaald.) <W 11-10-1919, art. 47>

Art. 754. In het geval van het vorige artikel heeft de overlevende vader of moeder het vruchtgebruik van het derde gedeelte van de goederen die hij of zij niet in eigendom erft.

Art. 755. (Bloedverwanten van verder dan de vierde graad erven niet, behalve indien zij bij plaatsvervulling geroepen worden.) <W 11-10-1919, art. 47>
Zijn er in de ene lijn geen bloedverwanten in erfelijke graad, dan erven de bloedverwanten van de andere lijn de gehele nalatenschap.


Kleine kloving:

Wanneer in de nalatenschap halfbroers en halfzussen gerechtigd zijn wordt de erfenis gekloofd, lees gesplitst in een moederlijke en een vaderlijke lijn: de halfbroers en halfzussen erven in een van beide lijnen, de volle broers en zussen in beide lijnen.

Grote kloving:

Wanneer de overledene geen nakomelingen heeft achtergelaten en ook geen broeder of zuster, of afstammelingen van dezen, wordt de nalatenschap in twee helften verdeeld tussen de bloedverwanten in de vaderlijke opgaande lijn en de bloedverwanten in de moederlijke opgaande lijn.
De naaste in graad van de opgaande lijn bekomt, met uitsluiting van alle anderen, de aan zijn lijn toekomende helft.
Bloedverwanten van de opgaande lijn, in gelijke graad, erven bij hoofden.

voorwaarden voor de grote kloving:
- de erflater laat geen afstammelingen meer na (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen...)
- de erflater heeft geen broers of zusters meer die in leven zijn
- de overleden broers of zusters van de erflater hebben geen afstammelingen.

Aldus laat is de vermeninging van de bloedlijn van de familie van de vader van de overledene en de familie van de moeder van de overledene stopgezet.

feitelijk uitwerking van de grote kloving:

- de goederen (lees het volledige vermogen) van de erflater wordt gesplitst tussen de twee families waarvan de overledene afstamt.
- hierbij wordt geen rekening gehouden met de oorsprong van de goederen en het vermogen. 

uitzondering op de regel van de grote kloving:

IWanneer de overledene slechts 1 ouder nalaat, zal volgens de regels van de grote kloving, deze enige ouder slechts de helft van de nalatenschap van zijn vooroverleden kind verkrijgen. Artikel 754 B.W. voorziet voor deze overblijvende ouder nog een/derde deel in vruchtgebruik op de andere helft van de nalatenschap indien daar geen bloedverwanten in opgaande lijn zijn.

 

Wanneer de erflater geen kinderen heeft en ook geen broers of zussen, komt de nalatenschap toe aan de ascendenten. Waarbij de dichtste in graad de verste in graad uitsluit. Dus, ouders gaan voor grootouders. In de 3de orde wordt de nalatenschap steeds gekloofd. Dit betekent dat de ene helft dan toekomt aan de vaderlijke lijn en de andere helft aan de moederlijke lijn. Elke naaste in graad verkrijgt in elke lijn hetgeen aan zijn lijn toekomt. Indien er meer dan 1 erfgenaam is van dezelfde graad wordt onder de gelijken in graad het erfdeel toekomende in hun lijn gelijk verdeeld.

Indien er slechts opgaande bloedverwanten zijn in 1 lijn, zullen de ascendenten slechts de helft van de nalatenschap verkrijgen. De andere helft gaat dan naar de gewone zijverwanten, de zogeheten 4de orde van de andere lijn.

Wanneer de erflater ook een langstlevende echtgenote achterlaat, heeft deze dezelfde rechten als hoger bepaald voor de 2de orde en gebeurt de kloving slechts voor de blote eigendom.

Tot de 4de orde behoren alle bloedverwanten in zijlijn tot de 4de graad (andere dan broers of zussen en hun afstammelingen). Dit zijn dus, de ooms en tantes, de grootooms en groottantes en hun afstammelingen tot de 4de graad.

In dit geval wordt de nalatenschap opnieuw in twee helften gesplitst middels kloving waarbij een helft toekomt voor de verwanten langs vaderszijde en een helft voor de verwanten langs moederszijde. Binnen een lijn sluit de naaste in graad de meer verwijderde in deze lijn uit. Voor zover er geen erfgenaam zou zijn in één van de lijnen, zal de gehele nalatenschap toekomen aan de andere lijn. 

 

 

Franse term: 
fente
Nuttige tips: 

Duitse term: Linearteilung

Commentaar: 

• BYTTEBIER, J., Het artikel 754 BW: een gruwel in ons erfrecht [Het erfrecht van de langstlevende ouder van een enig ongehuwd en kinderloos kind terwijl er in de linie van de vooroverleden ouder andere erfgenamen zijn], T.Not. 2010, afl. 1, 31-32

• A. Vastersavendts X., Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (art. 752, 753, 754, 755

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 28/06/2015 - 10:12
Laatst aangepast op: zo, 28/06/2015 - 10:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.