-A +A

De geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep bij de Raad van State

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Maes T
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1020
Samenvatting

De auteur plaats een noot onder het arrest van de Raad van State van 09/01/2014 met een overzicht van rechtspraak.

Het besproken arrest kan samengevat worden als volgt:

Art. 37 RvS-Wet verleent de Raad de bevoegdheid om aan een verzoekende partij een geldboete op te leggen wegens “kennelijk onrechtmatig beroep”.

Zoals de Raad van State reeds bij eerdere gelegenheden heeft geoordeeld en voor de voorliggende zaak bevestigt, is het “kennelijk onrechtmatig beroep” het beroep dat er kennelijk toe strekt de tenuitvoerlegging van een duidelijk rechtmatige bestuurlijke beslissing te vertragen, of dat kennelijk niet is ingesteld met de bedoeling een uitspraak ten gronde over de aanspraak te verkrijgen.

Een dergelijk misbruik kan worden afgeleid uit het bestaan in de persoon van de verzoekende partij van kwade trouw, van een bedoeling om te schaden of van een dilatoir oogmerk, of uit een uit de lucht gegrepen en kennelijk ongegronde argumentatie.

Het begrip “kennelijk onrechtmatig beroep” verdient wel een restrictieve interpretatie, aangezien het opleggen van een boete wegens kennelijk onrechtmatig beroep een beperking inhoudt van het recht op vrije toegang tot de rechter.

Art. 37 RvS-Wet viseert aldus beroepen waarbij de verzoekende partij manifest misbruik maakt van haar procesrecht, wat rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak moet worden beoordeeld.

weergave van het arrest van de Raad van State 9e Kamer – 9 januari 2014

Arrest nr. 226.002

R.Z. t/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest

...

III. Geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep

Standpunt van het auditoraatsverslag en van de partijen

3. Zoals reeds is uiteengezet in arrest nr. 225.231 van 24 oktober 2013, argumenteert het auditoraatsverslag dat verzoekers beroep in de voorliggende zaak kennelijk onrechtmatig is en dat het opleggen van een geldboete aan verzoeker bijgevolg verantwoord kan zijn.

...

Beoordeling

6. Art. 37 RvS-Wet verleent de Raad de bevoegdheid om aan een verzoekende partij een geldboete op te leggen wegens “kennelijk onrechtmatig beroep”.

Zoals de Raad van State reeds bij eerdere gelegenheden heeft geoordeeld en voor de voorliggende zaak bevestigt, is het “kennelijk onrechtmatig beroep” het beroep dat er kennelijk toe strekt de tenuitvoerlegging van een duidelijk rechtmatige bestuurlijke beslissing te vertragen, of dat kennelijk niet is ingesteld met de bedoeling een uitspraak ten gronde over de aanspraak te verkrijgen. Een dergelijk misbruik kan worden afgeleid uit het bestaan in de persoon van de verzoekende partij van kwade trouw, van een bedoeling om te schaden of van een dilatoir oogmerk, of uit een uit de lucht gegrepen en kennelijk ongegronde argumentatie.

Het begrip “kennelijk onrechtmatig beroep” verdient wel een restrictieve interpretatie, aangezien het opleggen van een boete wegens kennelijk onrechtmatig beroep een beperking inhoudt van het recht op vrije toegang tot de rechter.

7. Art. 37 RvS-Wet viseert aldus beroepen waarbij de verzoekende partij manifest misbruik maakt van haar procesrecht, wat rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak moet worden beoordeeld.

8. [...]

9. Toen verzoeker zijn verzoekschrift bij de Raad van State indiende en daarbij, ter aanwijzing van de bestreden beslissingen, wetens en willens een stuk voegde dat niet overeenstemde met het origineel, maar dat hij met “knip- en plakwerk” tot stand had gebracht, wist hij of diende hij in ieder geval te weten dat zijn beroep niet rechtsgeldig tot het door hem beoogde resultaat kon of mocht leiden en dus voorbestemd was om te worden afgewezen.

Door een dergelijk beroep toch in te stellen heeft verzoeker misbruik gemaakt van de openbare dienst van de rechtsbedeling door de Raad van State en heeft hij deze dienst geheel onnodig en niet onaanzienlijk belast. De omstandigheid dat zijn beroep met toepassing van de versnelde rechtspleging van art. 93 van het algemeen procedurereglement door de Raad van State werd verworpen, doet daar niets aan af.

Verzoekers handelwijze kan niet in het minst worden verantwoord door de verbittering die hij stelt te ervaren doordat hij na het vernietigingsarrest nr. 160.268 van 19 juni 2006 van de Raad van State op vertragingsmanoeuvres van de verwerende partij zou botsen en hij nog steeds op rechtsherstel zou wachten. Ook de loutere bewering dat verzoeker tijdens de periode februari-maart 2013 om diverse redenen “onder zeer veel stress” stond, kan zijn handelwijze niet rechtvaardigen of verschonen.

10. Verzoekers beroep dient dan ook als kennelijk onrechtmatig te worden aangemerkt in de zin van art. 37 RvS-Wet en verantwoordt om die reden het opleggen van een geldboete.

11. Overeenkomstig art. 37, vijfde lid RvS-Wet kan de geldboete 125 tot 2.500 euro bedragen.

De Raad van State vermag het bedrag van de geldboete ex aequo et bono te bepalen, rekening houdend met het belang van de zaak of met het nadeel dat effectief aan de openbare dienst van de rechtsbedeling wordt berokkend en met het betaalvermogen van diegene aan wie de boete wordt opgelegd.

12. Zoals hiervóór sub 9 reeds werd vastgesteld, heeft verzoeker de openbare dienst van de rechtsbedeling door de Raad van State met zijn verzoekschrift in de voorliggende zaak geheel onnodig en niet onaanzienlijk belast. Rekening houdend met het gegeven dat verzoeker inmiddels bij tuchtmaatregel uit zijn ambt is ontslagen en hij bijgevolg zijn beroepsinkomen heeft verloren, acht de Raad van State niet de maximale geldboete, maar wel een geldboete van 1.000 euro gerechtvaardigd.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 28/02/2015 - 16:13
Laatst aangepast op: za, 28/02/2015 - 16:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.