-A +A

Kanscontracten waaronder lijfrente

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een verkoop op lijfrente is een kanscontract waarbij de koper een jaarlijkse of maandelijkse rente betaalt (het kan ook per kwartaal of in andere termijnen) in plaats van een éénmalige koopsom en waarbij deze rente loopt gedurende een bepaalde periode, zijnde in de regel tot zolang de verkoper leeft.

De verkoop geschiedt ofwel in volle eigendom dan wel in in vruchtgebruik.

Indien de verkoop geschiedt in volle eigendom heeft de koper het onmiddellijke genot van het goed. De verkoper verliest dan bij de verkoop het genot van het onroerend goed en ontvangt dan een rente. 

Indien de verkoop in naakte eigendom gebeurt, blijft de verkoper het levenslang genot houden van het onroerend goed. Hij kan dan dit onroerend goed blijven bewonen of het zelfs verhuren. Vanzelfsprekend zal de bekomen lijfrente lager zijn bij de verkoop op lijfrente van de naakte eigendom, in plaats van de verkoop op lijfrente in volle eigendom alwaar de vergoeding het hoogst zal zijn.

De lijfrente kan beperkt worden zolang de verkoper leeft met een maximael duur van 20 of 25 jaar. Indien geen maximumtermijn bepaald is zal de de rente maandelijks worden gestort tot de verkoper overlijdt. Indien de verkoop op lijfrente gebeurt voor de naakte eigendom met behoud van het vruchtgebruik voor de verkoper, zal de verkoper na deze maximumtermijn geen rente meer ontvangen, maar kan deze wel nog het onroerend goed mogen blijven betrekken of er zelfs huurgelden voor ontvangen (bv. wanneer de verkoper naar een serviceflat of zorgverblijf zou verhuizen).

Een verkoop op lijrente kan met of zonder eenmalig voorschot (‘bouquet’ of 'boeket')) verkocht worden. Dit bouquet is een bedrag dat bij de ondertekening van de verkoopakte aan de verkoper wordt betaald. Het bouquet wordt vrij bepaald en bedraagt meestal tussen de 5 en de 25% van de waarde van het onroerend goed.  Hoe hoger het bouquet, hoe lager de rente.

De verkoop op lijfrente kan voorzien dat de lijfrente geïndexeerd wordt volgens de stijging van de levensduurte, waarbij de wijze van indexering door partijen vrij wordt bepaald (gezondheidsindex, consumptieindex, ABEX index...).

Wie verkoopt op lijfrente, verwerft aldus een aanvullend inkomen onder de vorm van een rente (pensioen), eventueel zelfs zonder verlies van het genot van zijn of haar woning. Een dergelijke verkoop gebeurt vaak indien de verkoper geen kinderen heeft of indien de verkoper eerder een hogere levensstandaard verkiest boven het laten vererven van zijn eigendommen. 

De verkoper die zich gegarandeerd wil zien van een extra-inkomen door de verkoop op lijfrente neemt in het contract met de koper best een 'ontbindend beding' op. Door deze clausule die de notaris kan opnemen in de verkoopakte is de verkoper "verzekerd" tegen een slecht betalende koper. Dit beding mag immers voorzien dat bij niet-betaling de verkoper opnieuw eigenaar van de woning wordt.

Bovendien mag deze clausule voorzien dat de reeds betaalde rente mag behouden blijven als schadevergoeding.

De rente die een verkoper op lijfrente ontvangt is vrij van belastingen, voor zover de koper geen vennootschap is en/of de woning niet gebruikt wordt voor professionele doeleinden..

De verkoper op lijfrente behoudt alle sociale voordelen en statuten op basis van zijn inkomen zonder rekening te houden met de inkomsten uit de lijfrente. Door een verkoop op lijfrente, kan de verkoper dus geen sociaal statuut zoals het omnio-statuut verliezen.

De koper van een onroerend goed  op lijfrente gaat een kanscontract aan. De koper kan de woning aan een goedkope(re) prijs bekomen indien de verkoper niet lang meer leeft. Anderzijds heeft de koper geen bank nodig om aldus een woning aan te kopen. De koper zal dus nooit de koopsom in één maal dienen te betalen.

 

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

HOOFDSTUK I. - SPEL EN WEDDENSCHAP.

Art. 1965. De wet staat geen rechtsvordering toe voor een speelschuld of voor de betaling van een weddenschap.

Art. 1966.De spelen die geschikt zijn tot oefening in de wapenhandel, de wedlopen te voet of te paard, de wedrennen met wagens, het kaatsspel, en andere soortgelijke spelen waarmee behendigheid en geoefendheid van het lichaam zijn gemoeid, [1 alsook de kansspelen die zijn toegestaan ingevolge de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers,]1 zijn van de vorige bepaling uitgezonderd.
Evenwel kan de rechter de eis afwijzen, wanneer het bedrag hem buitensporig voorkomt.
----------
(1)<W 2010-01-10/12, art. 46, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

Art. 1967. In geen geval kan de verliezer terugeisen wat hij vrijwillig betaald heeft, tenzij er van de kant van de winner bedrog, list of oplichting heeft plaatsgehad.

HOOFDSTUK II. - CONTRACT VAN LIJFRENTE.

AFDELING I. - VOORWAARDEN DIE VOOR DE GELDIGHEID VAN HET CONTRACT VEREIST ZIJN.

Art. 1968. Lijfrente kan gevestigd worden onder bezwarende titel, tegen betaling van een som geld of tegen afstand van een geldswaardig roerend goed, of van een onroerend goed.

Art. 1969. Zij kan ook geheel om niet gevestigd worden, bij schenking onder de levenden of bij testament. Alsdan moeten de bij de wet voorgeschreven vormen worden in acht genomen.

Art. 1970. In het geval van het vorige artikel kan de lijfrente ingekort worden, indien zij het beschikbaar gedeelte overschrijdt; zij is nietig, indien zij gevestigd wordt ten behoeve van een persoon die onbekwaam is om bij schenking of bij testament te verkrijgen.

Art. 1971. Lijfrente kan gevestigd worden hetzij op het leven van hem die de prijs daarvoor verstrekt, hetzij op het leven van een derde die op het genot van de lijfrente geen recht heeft.

Art. 1972. Zij kan op het leven van een of meer personen gevestigd worden.

Art. 1973. Zij kan gevestigd worden ten behoeve van een derde, hoewel de prijs ervan door een ander persoon verstrekt wordt.
In dit laatste geval is de lijfrente, al heeft zij de kenmerken van een gift, niet onderworpen aan de voor de schenkingen vereiste vorm, behoudens de gevallen van inkorting en van nietigheid, in artikel 1970 bepaald.

Art. 1974. Ieder contract van lijfrente, gevestigd op het leven van iemand die overleden was op de dag waarop het contract is aangegaan, is zonder gevolg.

Art. 1975. Hetzelfde geld voor het contract, waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is overleden.

Art. 1976. Lijfrente kan worden gevestigd tegen een rentevoet die de contracterende partijen goedvinden te bepalen.

AFDELING II. - GEVOLGEN VAN HET CONTRACT TUSSEN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN.

Art. 1977. De persoon te wiens behoeve een lijfrente onder bezwarende titel gevestigd is, kan de ontbinding van het contract vorderen, indien de renteplichtige hem de zekerheid die voor de uitvoering ervan bedongen is, niet bezorgt.

Art. 1978. De enkele wanbetaling van de rentetermijnen geeft de persoon te wiens behoeve de lijfrente gevestigd is, niet het recht om de terugbetaling van het kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen; hij kan slechts op de goederen van zijn schuldenaar beslag leggen en die doen verkopen, en doen bevelen of doen toestaan dat uit de opbrengst van de verkoop een voldoende bedrag voor de uitkering van de termijnen wordt belegd.

Art. 1979. De renteplichtige kan zich van de uitkering van de rente niet bevrijden, door de teruggave van het kapitaal aan te bieden, en door af te zien van de terugvordering van de betaalde rentetermijnen; hij is verplicht de rente uit te keren gedurende het gehele leven van de persoon of van de personen op wier leven de rente gevestigd is, hoe lang deze ook in leven blijven, en hoe bezwarend de uitkering van de rente ook mocht zijn geworden.

Art. 1980. De eigenaar van een lijfrente verkrijgt deze slechts naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij geleefd heeft.
Indien echter bedongen is, dat zij vooruit betaald moet worden, is het recht op de verschenen termijn verkregen van de dag waarop de betaling moest geschieden.

Art. 1981. Het beding, dat de lijfrente niet vatbaar is voor beslag, is slechts toegelaten wanneer zij om niet is gevestigd.

Art. 1982. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 1983. De eigenaar van een lijfrente kan de termijnen ervan niet vorderen dan door te doen blijken van zijn bestaan, of van het bestaan van hem op wiens leven zij gevestigd is.
 

Franse term: 
contrat aléatoire (Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain), viager
Commentaar: 

Cassatie 18/09/2017, C.14.0156.F, juridat

Samenvatting

Uit de artikelen 1104 en 1964 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat een contract een kanscontract is wanneer de gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties waartoe de partijen gebonden zijn onzeker is omdat het bestaan of de evenredigheid van een ervan afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis; daaruit volgt dat het bestaan van een kans op winst of een risico op verlies essentieel is voor de geldigheid van een kanscontract zoals een koopovereenkomst met vestiging van een lijfrente; als die onzekerheid er niet is, is een dergelijke overeenkomst nietig omdat ze doelloos is, ook als de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 1974 en 1975 Burgerlijk Wetboek niet zijn vervuld.

Tekst arrest

N° C.14.0156.F
1. G. B. et
2. N. D.,
demandeurs en cassation,
contre

M. L.,
défenderesse en cassation,en présence de

L. V.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 19 juin 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 1104, alinéa 2, 1108, 1134, 1964 et 1976 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit non fondé l'appel des demandeurs et partiellement fondées leur demande nouvelle ainsi que celle de la défenderesse, prononce, par confirmation du jugement entrepris, la nullité de la vente en rente viagère passée par acte authentique du notaire [appelé en déclaration d'arrêt commun] du 15 février 2008, fixe provisionnellement les sommes réciproquement dues par chacune des parties à l'autre en conséquence de cette nullité et rouvre les débats afin que les parties établissent « le décompte précis des sommes dues entre elles en prosécution de cause », par les motifs suivants :

« Absence d'aléa

Le contrat qui stipule l'aliénation d'un bien meuble ou immeuble et qui prévoit comme contrepartie due par l'acquéreur l'obligation pour celui-ci de payer une rente viagère est un contrat de vente régi par les articles 1582 et 1583 du Code civil auquel est adjoint un contrat aléatoire de rente viagère à titre onéreux régi par l'article 1868 [lire : 1968] de ce code ;

L'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un contrat aléatoire tel qu'un contrat de vente moyennant constitution de rente viagère ;

En l'absence d'aléa, un tel contrat est nul à défaut d'objet [...] ;

Si la plus ou moins grande différence d'âge entre le crédirentier et le débirentier n'implique pas en soi une absence d'aléa, il n'en est pas de même lorsque l'acquéreur connaissait le risque de décès imminent du crédirentier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rien n'indiquant que l'état de santé de [la crédirentière] était à ce point précaire que [les demandeurs] auraient pu prévoir que celle-ci décéderait quelques mois après la vente ;

Il n'y a pas non plus d'aléa si le bien vendu procure à l'acquéreur des revenus égaux ou même supérieurs au montant de la rente. Ainsi, si les loyers de l'immeuble lui permettent de s'acquitter de l'intégralité de la rente due ;

Il en est de même dans le cas de la vente d'une nue-propriété lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la rente est à ce point basse qu'elle est très largement inférieure au revenu annuel qu'aurait pu générer la valeur de la nue-propriété à l'époque de la vente ;

En effet, la rente annuelle de 7.800 euros (12 x 650 euros) équivaut au revenu généré par la somme de 293.880 euros (prix de la nue-propriété) placée au taux de 2,66 p.c., soit un taux très inférieur au taux légal de 6 p.c. en vigueur à l'époque, taux admis par les [demandeurs] devant le premier juge, ou au taux de base maximum de l'épargne, qui était de 4,25 p.c. en 2008 ;

Outre un taux pouvant être qualifié de dérisoire pour l'époque, il convient de relever qu'il aurait fallu que [la crédirentière] survive encore plus de trente-sept ans pour espérer se voir payer la totalité de la valeur de la nue-propriété, ce qui, compte tenu de son âge au jour de la vente, était totalement illusoire ;

La fixation du montant de la rente est en principe libre mais son taux doit être fixé de manière raisonnable afin de respecter le caractère réel et sérieux du prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

C'est à tort que les débirentiers soutiennent qu'il faudrait prendre en compte un aléa complémentaire lié à l'usufruit dès lors que celui-ci n'était nullement concerné par la vente litigieuse ;

Il en découle l'absence d'une chance de gain pour la crédirentière et corrélativement l'absence de tout risque pour les débirentiers ».

Griefs

Il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil qu'un contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou la quotité de l'une d'elles dépend d'un événement incertain.

Le contrat de vente avec constitution d'une rente viagère, régi par les articles 1968 à 1983 du même code, est un tel contrat. L'article 1976 de ce code dispose que la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer, le contrat étant, le cas échéant, susceptible d'être rescindé pour lésion de plus de sept douzièmes par application des articles 1674 et suivants dudit code.

L'arrêt, après avoir rappelé que « la plus ou moins grande différence d'âge entre le crédirentier et le débirentier n'implique pas en soi une absence d'aléa », relève qu'« en l'espèce, rien n'indiqu[ait] que l'état de santé de [la crédirentière] était à ce point précaire que [les demandeurs] auraient pu prévoir que celle-ci décéderait quelques mois après la vente ». Il constate ainsi que la quotité de la prestation à laquelle les demandeurs étaient obligés dépendait d'un événement incertain.

Il n'a dès lors pu décider que le contrat litigieux « est nul à défaut d'objet » aux motifs qu'il n'y a pas d'aléa « dans le cas de la vente d'une nue-propriété lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la rente est à ce point basse qu'elle est très largement inférieure au revenu annuel qu'aurait pu générer la valeur de la nue-propriété à l'époque de la vente ; [qu']en effet, la rente annuelle de 7.800 euros (12 x 650 euros) équivaut au revenu généré par la somme de 293.880 euros (prix de la nue-propriété) placée au taux de 2,66 p.c., soit un taux très inférieur au taux légal de 6 p.c. en vigueur à l'époque, taux admis par les [demandeurs] devant le premier juge, ou au taux de base maximum de l'épargne, qui était de 4,25 p.c. en 2008 ; [qu']outre un taux pouvant être qualifié de dérisoire pour l'époque, il convient de relever qu'il aurait fallu que [la crédirentière] survive encore plus de trente-sept ans pour espérer se voir payer la totalité de la valeur de la nue-propriété, ce qui, compte tenu de son âge au jour de la vente, était totalement illusoire ; [que] la fixation du montant de la rente est en principe libre mais [que] son taux doit être fixé de manière raisonnable afin de respecter le caractère réel et sérieux du prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; [qu']il en découle l'absence d'une chance de gain pour la crédirentière et corrélativement l'absence de tout risque pour les débirentiers ».

Ce faisant, il ne constate pas légalement l'absence totale d'aléa qui, seule, est de nature à justifier l'annulation d'un contrat de vente avec constitution d'une rente viagère (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III La décision de la Cour

Il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil qu'un contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou la quotité de l'une d'elles dépend d'un événement incertain.

Il s'ensuit que l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un contrat aléatoire tel le contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère.

En l'absence de cet aléa, pareil contrat est nul faute d'objet, lors même que les conditions d'application des articles 1974 et 1975 du Code civil ne sont pas réunies.

Si l'arrêt exclut que la différence d'âge entre les demandeurs et la crédirentière puisse établir l'absence d'aléa dès lors que « rien n'indiqu[e] que l'état de santé de [celle-ci] était à ce point précaire [qu'ils] auraient pu prévoir [qu'elle] décéderait quelques mois après la vente », il considère, en revanche, par les motifs que le moyen reproduit et critique, que la rente annuelle convenue pour la vente de la nue-propriété « équivaut au revenu généré par [le prix de celle-ci] placé au taux de 2,66 p.c., soit un taux très inférieur au taux légal de 6 p.c. en vigueur à l'époque [...] ou au taux de base minimum de l'épargne, qui était [alors] de 4,25 p.c. », et que, « outre un taux pouvant être qualifié de dérisoire pour l'époque, [...] il aurait fallu que [la crédirentière] survive encore plus de trente-sept ans pour espérer se voir payer la totalité de la valeur de la nue-propriété, ce qui, compte tenu de son âge au jour de la vente, était totalement illusoire ».

De ces considérations qui gisent en fait, l'arrêt a pu déduire « l'absence d'une chance de gain pour la crédirentière et, corrélativement, l'absence de tout risque pour les demandeurs ».

Il décide dès lors légalement que le contrat litigieux « est nul à défaut d'objet ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent trente-six euros trente-six centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles,  prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-sept 

C.14.0156.F
Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot.

Sur le moyen unique de cassation.

1. Bref rappel du contexte et de la question.

Monsieur G.B. et Madame M.L. sont respectivement les neveu et nièce de Madame L.B. née le (...) et décédée le (...) sans héritier réservataire.

Par compromis du 26 décembre 2007 et acte authentique du 15 février 2008, cette dernière, alors âgée de 86 ans et demi, a vendu, moyennant une rente mensuelle viagère de 650 euro indexable, aux demandeurs, la nue-propriété, pour un montant de 293.880,00 euro , d'un immeuble dont elle était propriétaire à Ixelles, évalué en pleine propriété à 372.000 euro , l'usufruit étant donc estimé à 78.120 euro .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat était nul à défaut d'objet alors qu'il n'a pas constaté légalement l'absence totale d'aléa qui seul est de nature à justifier l'annulation d'un contrat de vente avec constitution d'une rente viagère, et qu'en outre, après avoir rappelé que « la plus ou moins grande différence d'âge entre le crédirentier et le débirentier n'implique pas en soi une absence d'aléa » il relève qu'« en l'espèce, rien n'indiqu(ait) que l'état de santé de feue Madame L.B. était à ce point précaire que (les demandeurs) auraient pu prévoir que celle-ci décéderait quelques mois après la vente ».

2. Discussion.

a. Définitions - Contrat aléatoire - Aléa.

Suivant l'article 1104, alinéa 2, du Code civil, le contrat est aléatoire, « ... lorsque l'équivalent(1) consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties d'après un événement incertain ».

L'article 1964 du même code lie les effets - gains ou pertes - de ce contrat au caractère incertain d'un événement.

Les textes sont donc clairs sur ce point: le contrat aléatoire exige une équivalence, pour chacune des parties, dans leurs chances respectives de faire des gains ou de subir des pertes, et dont les effets ne peuvent par hypothèse dépendre que de la réalisation d'un événement incertain. En effet, sans cette part d'incertitude, il ne serait plus question, dès la formation du contrat, ni d'aléa ni de chances de gain ou de perte, mais bien de gains ou des pertes effectivement connus ou prévisibles.

L'aléa apparaît donc indissociablement lié à l'incertitude de l'événement(2): « c'est le risque et l'incertitude de l'événement qui forment l'essence des contrats aléatoires »(3).

Il ressort de la combinaison de ces deux articles, que pour constituer un aléa, digne de fonder un contrat aléatoire, il faut que l'incertitude de l'événement offre à chaque partie qui l'accepte, par l'éventail de ses échéances possibles, l'occasion d'y entrevoir les risques de faire un gain ou de subir une perte. A défaut de cette incertitude, l'équivalence des chances fera défaut.

L'aléa, est ainsi un « événement casuel »(4) ou « incertain », comportant une véritable chance de gain ou de perte(5) et qui dans le cas de la rente viagère à titre onéreux consiste dans l'incertitude de la durée de vie du crédirentier, et affecte la quotité de la prestation du débirentier(6) , non l'existence des prestations elles-mêmes(7).

Il ne faut en effet pas perdre de vue que chaque partie n'accepte en somme le risque d'une perte dans son chef que dans la mesure où elle-même peut envisager la probabilité acceptable d'un gain. Son consentement à l'aléa est au prix de cette condition.

Or, dans cette relation bilatérale, l'aléa réagit comme le niveau du liquide dans des vases communicants: plus les chances de succès s'élèvent d'un côté, plus elles baissent de l'autre et inversement.

Dès lors que le consentement de chaque partie à accepter les risques d'une perte s'avère conditionné par la compensation des chances d'en recueillir un gain, le rapport inversement proportionnel qui régit la réciprocité de ces aléas respectivement acceptés, emporte inévitablement une relative mais nécessaire équivalence entre les chances, et malchances, de chacun.

Qu'il ressorte par contre des circonstances que toutes les chances de gains ne sont que d'un côté, et l'aléa, privé de sa substance et donc de son objet, disparaît(8).

Ainsi, il ressort de l'arrêt de la Cour du 20 juin 2005 que « ... l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un contrat aléatoire tel que le contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère;... en l'absence de cet aléa, pareil contrat est nul faute d'objet lors même que les conditions d'application des articles 1774 et 1975 du Code civil ne sont pas réunies »(9).

b. Conséquence- Nature du contrat aléatoire.

Dans cette approche, une doctrine récente tend d'ailleurs à déceler dans le contrat aléatoire l'expression d'une modalité particulière du contrat commutatif, car:

- il suppose une équivalence dans la chance de gain ou le risque de perte pour chacune des parties d'après un événement incertain(10),

- il repose, sur un équilibre, « mais dans le contrat aléatoire cet équilibre doit exister entre les chances de gagner et les risques de pertes courus respectivement par les deux parties. Celles-ci doivent partir à armes égales »(11).

- cette chance de gain ou se risque de perte est donc placé au centre des chances économiques qui forment la base du contrat(12); « le contrat aléatoire se caractérise par l'existence d'un enjeu dépendant de la réalisation d'un événement incertain placé volontairement par les parties au centre de l'échange économique »(13).

- « ... il convient que cette chance de gain ou de perte soit en principe relativement égale et à l'origine d'une certaine équivalence des prestations, au risque que le contrat ne perde sa nature de contrat commutatif et court le risque d'être disqualifié en libéralité »(14).

- « Dans le plus grand nombre [des contrats aléatoires], chacune des parties court un risque à peu près égal »(15).

- L'aléa implique un équilibre entre « les chances de gain et les risques de pertes causées respectivement par les deux parties. Celles-ci doivent partir à armes égal »(16).

Tel ne sera dès lors manifestement pas le cas dans les hypothèses expressément visées par les articles 1974 et 1975 du Code civil, lorsque la rente viagère est créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ou encore lorsque la crédirentière est décédée dans les 20 jours de la date du contrat, que les parties aient ou non connu la maladie qui l'a emportée(17).

c. Niveau des chances respectives.- Appréciation.

L'aléa demeure en règle soumis à l'appréciation souveraine(18) du juge du fond.

L'appréciation du niveau des chances respectives de chacune des parties à faire un gain ou à subir une perte, s'évalue au gré des circonstances de fait de la cause.

Initialement, dans l'appréciation factuelle de cette équivalence des chances, les auteurs du Code civil se bornaient à constater que:

« Le moment qui doit déterminer la perte ou le profit de cette convention parfaitement aléatoire étant un mystère impénétrable, et les éléments qui la composent n'étant aussi que le produit arbitraire des plus capricieuses présomptions, il est impossible d'appliquer à la formation même du contrat les notions certaines du juste et de l'injuste pour lui imposer un prix uniforme et légitime. Le taux de la rente viagère ne peut être que conventionnel, et cette faculté qui en laisse le règlement à la libre volonté des contractants n'est encore favorable qu'à celui que la loi ne dédaigne pas de favoriser »(19).

Cependant, les progrès des statistiques et de la science des probabilités permettent plus d'attribuer plus précisément une valeur économique à la chance de gain ou de perte(20).

Il paraît ainsi permis d'affiner le contrôle de l'équilibre qui semble devoir présider aux chances respectives de gain ou de perte par rapport aux prestations promises dès le moment même de la formation du contrat en faisant notamment état des tables de mortalité(21).

Pour B. Dubuisson, il devrait « y avoir place pour un contrôle marginal de l'équivalence des chances de gain et des risques de pertes encourus par les deux parties (...) Le contrat ne saurait subsister si l'une des deux parties a toutes les chances de perte et quasiment aucune chance de gain »(22).

En fonction des circonstances de la cause et de la volonté des parties, l'absence pure et simple d'aléa ou son inaptitude à accréditer une réciprocité admissible des chances de chacun dès le départ, pourra emporter, selon les cas, la nullité du contrat pour défaut d'aléa voire de prix de vente, la rescision pour lésion, la requalification en donation(23), ou encore l'erreur sur l'objet ou la cause(24).

d. En l'espèce.

Les juges d'appel constatent que « la rente est à ce point basse qu'elle est très largement inférieure au revenu annuel qu'aurait pu générer la valeur de la nue-propriété à l'époque de la vente » et qu'« il aurait fallu que Madame L.B. survive encore plus de 37 ans pour espérer se voir payer la totalité de la valeur de la nue-propriété, ce qui compte tenu de son âge au jour de la vente était totalement illusoire ».

Il relèvent en outre que la rente annuelle ne correspond en outre qu'à un taux très inférieur au taux légal ainsi qu'au taux de base minimum de l'épargne applicable à l'époque.

Les juges d'appel concluent, en l'absence totale d'aléa en raison de « l'absence d'une chance de gain dans le chef de la crédirentière et corrélativement l'absence de tout risque chez les débirentiers ».

Ils ont dès lors pu, sur le fondement de ces considérations et constatations factuelles dont le prix de la vente, l'âge de la crédirentière et le taux de la rente sont des composantes essentielles, légalement décider que « l'absence d'une chance de gain pour la crédirentière et corrélativement l'absence de tout risque pour les demandeurs », privait le contrat aléatoire de son objet et était par conséquent nul.

Le moyen ne peut être accueilli.

Conclusion.

Je conclus au rejet, lequel prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

______________________

(1) Equivalent qui, selon le 1er alinéa du même article, caractérise la réciprocité des obligations commutatives.

(2) Voy. P. WERY, Droit des obligations, Vol. 1, Théorie générale du contrat, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 79.

(3) Voir P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1827, tome quatorzième, p. 553.

(4)H. DE PAGE et R. DEKKERS, « Traité élémentaire de droit civil belge », tome cinquième, Bruxelles Bruylant, 1975, n° 291, p. 278.

(5) Cass. 6 septembre 2002, RG C.00.0087.N, Pas. 2002 n° 419.

(6) DE PAGE et R. DEKKERS, op.cit., n° 290, p. 276,

(7) DE PAGE et R. DEKKERS, op.cit., pp. 278 et 338, n° 336.

(8) B. DUBUISSON, « Les contrats aléatoires,- Livre III, - Titre XII », J.T. 2004, n° 327 et s., n° 16; Cass. 20 juin 2005, cit.,; Cass. 9 janvier 1936, Pas., 1936, I, p. 113.

(9) Cass. 20 juin 2005, RG C.04.0549.F, Pas. 2005, n° 358.

(10) B. DUBUISSON, op. cit., n° 6.

(11) B. DUBUISSON, op. cit., n° 16.

(12) B. DUBUISSON, op. cit. n° 3.

(13) P. WERY, Droit des obligations, Vol. 1, Théorie générale du contrat, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 79.

(14) J.-F. ROMAIN « Observations au sujet de la convention de tontine: de l'aléa au pacte sur succession future », in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 227.

(15) P. A. FENET, op. cit.,p 536.

(16) B. DUBUISSON, « Les contrats aléatoires,- Livre III, - Titre XII », J.T. 2004, n° 327 et s., n° 6; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. 1, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 127.

(17) V. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V., Bruxelles, Bruylant,1941, p. 332, n° 33.

(18) Cass. 25 juin 1982, RG. 3409, Pas. 1982, I, p. 1261-1267.

(19) P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1827, tome quatorzième, pp. 552-553.

(20) B. DUBUISSON, op. cit. n° 9.

(21) Cass. 25 juin 1982, Pas., 1982, p. 1263; Cass. 6 septembre 2002, RG C.00.0087.N, Pas. 2002, n° 419.

(22) B. DUBUISSON, op. cit., n° 16.

(23) V. BOON, « Certains aspects civils de la revente », Rev. prat. im., 2016, pp. 230-233; N. CARETTE, « Koop met lijfrente. Vernietigbaarheid herbekeken », R.W., 2006-2007, p. 702 et s.

(24) B. DUBUISSON, op. cit. n° 16.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: wo, 28/02/2018 - 14:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.