-A +A

Vermelding van de rechtsgrond van een besluit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De rechtsgrond van een besluit wordt gevormd door de bepalingen van de teksten van intern recht die een bepaald orgaan van de federale overheid of een deelgebied machtigen om regels te formuleren binnen haar bevoegdheden.

Teksten van intern recht en artikelen die als rechtsgrond van een besluit moeten worden vermeld

In een besluit wordt verwezen naar alle teksten van intern recht alsmede naar de artikelen ervan, en zelfs naar de onderverdelingen ervan, die de precieze rechtsgrond opleveren voor het besluit.

Bij een koninklijk besluit of een besluit van de regering:

a) indien het steunt op artikelen van de Grondwet, wordt verwezen naar de Grondwet en naar de betrokken artikelen met vermelding van de relevante onderverdelingen ervan;

b) indien het steunt op artikelen van een wetgevende tekst, wordt verwezen naar die wetgevende tekst en naar de betrokken artikelen met vermelding van de relevante onderverdelingen;

c) indien het een wetgevende tekst uitvoert zonder bijzondere machtiging, wordt verwezen naar deze wetgevende tekst in zijn geheel alsmede , naar gelang van het geval, naar artikel 108 van de Grondwet of artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aangezien beide artikelen de uitvoerende macht algemene bevoegdheid verlenen voor het uitvoeren van wetgevende teksten;

d) indien het steunt op zowel artikelen van een wetgevende tekst als op de aan de uitvoerende macht verleende algemene bevoegdheid voor het uitvoeren van wetgevende teksten, wordt verwezen naar de wetgevende tekst en naar de artikelen waarin de bijzondere machtigingen zijn vervat alsmede, naar gelang van het geval, naar artikel 108 van de Grondwet of naar artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

In de onder c) en d) vermelde gevallen komt de verwijzing naar artikel 108 van de Grondwet of naar artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen vóór de verwijzing naar de wetgevende tekst.

In geval van een ministerieel besluit :

a) indien het rechtstreeks steunt op de artikelen van een koninklijk besluit of van een besluit van de regering die zelf hun rechtsgrond ontlenen aan de artikelen van een wetgevende tekst, wordt verwijzing aangetroffen in het MB naar:

de wetgevende tekst en de artikelen ervan die de rechtsgrond opleveren voor het koninklijk besluit of het besluit van de regering;

het koninklijk besluit of het besluit van de regering en de artikelen ervan die de rechtsgrond opleveren voor het ministerieel besluit;

 

b) indien het rechtstreeks steunt op de artikelen van een wetgevende tekst, wordt verwezen naar deze wetgevende tekst en naar de betrokken artikelen (zie evenwel de aanbeveling nr. 7.3).

Regelingen die niet als rechtsgrond van een besluit (mogen) worden aangevoerd

a) een verdrag, een Europese verordening of een Europese richtlijn. Besluiten waarbij maatregelen ter uitvoering of omzetting van deze regelingen worden uitgevaardigd, vinden immers rechtsgrond in internrechtelijke regelgeving en niet in deze internationaalrechtelijke of Europeesrechtelijke regelgeving;

b) een besluit van dezelfde rangorde als het besluit dat u opstelt, behalve (in zeldzame gevallen) indien het effectief de rechtsgrond ervan vormt;

Voorbeeld van een niet te vermelden besluit van dezelfde rangorde

In de aanhef van een besluit van een gemeenschaps- of gewestregering waarbij het administratief en geldelijk statuut van haar ambtenaren wordt bepaald, wordt als rechtsgrond geen melding gemaakt van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen. Dit besluit machtigt immers niet de gemeenschaps- of gewestregering om het statuut van haar ambtenaren te bepalen; het bevat alleen regels die bij het bepalen van dit statuut in acht moeten worden genomen.

Voorbeeld van een besluit van dezelfde rangorde dat toch vermeld wordt:

Zie het koninklijk besluit van 17 februari 2005 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 toepasselijk worden verklaard op de functie van ziekenhuisbloedbank. Dat besluit is genomen ter uitvoering van artikel 76bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. Daaruit vloeit voort dat dat besluit de rechtsgrond vormt voor het koninklijk besluit van 1 7 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend, samen met één van de artikelen van de ziekenhuiswet die erdoor van toepassing worden verklaard (in casu artikel 68).

c) de regelingen die het vervullen van voorafgaande vormvereisten voorschrijven.

Wanneer een regeling niet de rechtsgrond van een besluit vormt, maar deel uitmaakt van het juridisch kader waarin ze is uitgevaardigd, wordt de vermelding ervan in de overwegingen van de aanhef of in een artikel van het dispositief opgenomen'.

Hoewel een om te zetten Europese richtlijn niet mag worden vermeld als rechtsgrond van een besluit, mag men niet uit het oog verliezen dat als deze richtlijn voorschrijft dat de regeling die haar omzet ernaar moet verwijzen, een artikel van het dispositief eraan besteed moet worden.

 

Wijze van vermelding van regelingen en artikelen die als rechtsgrond worden aangevoerd

Er wordt verwezen naar de internrechtelijke regelingen die de rechtsgrond vormen zodanig dat hogere regelingen voorafgaan aan lagere. Regelingen van dezelfde rangorde worden chronologisch gerangschikt, te beginnen met de oudste.

Elke vermelde regeling wordt voorafgaan door de woorden "Gelet op" en vermeld achtereenvolgens:

a) haar volledige benaming:

- ofwel alle identificatiegegevens zoals die blijken uit de bekendmaking van de regeling in het Belgisch Staatsblad in deze volgorde: de soort van de regeling (wet, decreet, ordonnantie, koninklijk besluit, besluit van de regering, enz.), het eventuele nummer'?", de datum en het officiële opschrift;

- ofwel de officiële citeertitel, d.i. de bijzondere benaming, bedoeld voor verwijzingen, die werd vastgesteld door de overheid van wie de regeling uitgaat.

b) de artikelen en de eventuele onderverdelingen ervan die de juiste rechtsgrond ervan vormen, zonder de opsomming van de artikelen te laten voorafgaan door het woord "inzonderheid";

c) de nog van kracht zijnde wijzigingen die de regeling, het artikel of de relevante onderverdeling van het artikel heeft ondergaan.

De nog van kracht zijnde wijzigingen waarnaar wordt verwezen zijn die welke voortvloeien uit wijzigingsteksten die niet doelloos zijn geworden ten gevolge van latere wijzigingen.

Deze wijzigingsteksten worden naar tijdsorde, te beginnen met de oudste, zonder het opschrift en het relevante artikel op te geven, behalve indien deze preciseringen nuttig zijn.

Onder meer de volgende regelingen worden genummerd: de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, bepaalde bijzondere machtenbesluiten en bepaalde besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

De verplichting om naar een tekst met zijn officieel opschrift te verwijzen vloeit voort uit artikel 2 van de wet van 5 Nivôse van het jaar V (25 december 1796) waarbij verboden wordt de officiële bladen en akten van de gestelde overheden anders dan met hun opschrift openbaar te maken. Wanneer uitzonderlijk een andere regeling met dezelfde volledige benaming bestaat, wordt tussen haakjes de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad gevoegd met het nummer van de bladzijde toe.

De goede regelgever vermijdt het woord "inzonderheid" vóór de opsomming van de artikelen die als rechtsgrond worden aangevoerd. Het gebruik van dit woord wekt immers de indruk dat de opsomming van de artikelen onvolledig is, terwijl de steller van de regeling moet zoeken naar alle bepalingen die de rechtsgrond van de regeling die hij opstelt vormen en deze bepalingen nauwkeurig moet vermelden.

Dit is meer bepaald het geval wanneer op dezelfde dag een programmawet en een wet houdende diverse bepalingen worden uitgevaardigd, die elk talrijke artikelen bevatten. vermelden wanneer deze talrijke bepalingen bevat, daar dit een snelle redactie van de bijgewerkte versie van de bepaling die de rechtsgrond vormt, vergemakkelijkt.

Voorbeelden van nog van kracht zijnde wijzigingen waarnaar moet worden verwezen

a) Een artikel is gewijzigd door een eerste tekst en vervangen bij een tweede: in dit geval wordt alleen de laatstgenoemde wijzigingstekst vermeld

b) Een artikel vindt rechtsgrond in artikel 3, § 2, van een wet en alleen artikel 3, § 1, van deze wet is gewijzigd: in dit geval wordt naar artikel 3, § 2 verwezen, zonder de tekst tot wijziging van paragraaf 1 te vermelden.

Een verwijzing als rechtsgrond wordt niet gedaan naar het artikel tot wijziging van een wijzigingstekst, maar altijd naar de gewijzigde oorspronkelijke tekst en naar het relevante artikel van die tekst, met vermelding van de wijziging ervan.

Dit voormelde geval mag niet verward worden met dat van een op zichzelf staand artikel van een wijzigingstekst: een dergelijk artikel kan de rechtsgrond vormen en er kan als zodanig naar worden verwezen.

 

Vermelding van gewijzigde, opgeheven of ingetrokken teksten

Na eerst te hebben verwezen naar de teksten die de rechtsgrond van het besluit vormen, wordt achtereenvolgens melding gemaakt van alle teksten die door het besluit gewijzigd worden, alsmede alle teksten die door het besluit opgeheven of ingetrokken worden; in die verwijzingen gaan hogere regelingen telkens vooraf aan lagere en worden regelingen van dezelfde rangorde chronologisch gerangschikt, te beginnen met de oudste.

Wanneer uitzonderlijk een andere tekst met dezelfde volledige benaming bestaat, wordt tussen haakjes de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad met het nummer van de bladzijde toegevoegd.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/03/2018 - 23:21
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 20:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.