-A +A

Verkorte citeerwijze wetten en besluiten en hun volledige benaming

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Aanpassingsdecreet 2009

Decreet 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

Achtste Aanvullend Protocol EVRM

Achtste protocol 19 maart 1985 bij het EVRM

Afkondigingswet

Wet 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen

Afvalstoffendecreet

Decreet 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

Alcoholwet

Wet 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol

Algemeen Reglement Pensioen Zelfstandigen

KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen

KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Algemeen Reglement Werknemerspensioen

KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid

Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

Alleenverkoopwet

Wet 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop

Anti-discriminatieverdrag

Verdrag 7 maart 1966 New York inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

Apothekerswet

KB nr 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers

ARAB

Algemeen reglement 11 februari 1946 voor de arbeidsbescherming

Arbeidsartsenwet

Wet 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren

Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen

KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen

Arbeidsongevallenwet

Arbeidsongevallenwet 10 april 1971

Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel

Wet 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Arbeidsovereenkomstenwet

Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde

Wet 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor

Sportbeoefenaars

betaalde sportbeoefenaars

Arbeidsreglementenwet

Wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

Arbeidswet

Arbeidswet 16 maart 1971

Architectenwet

Wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten

Artsenwet

KB nr 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
 

Geneesheren

Auteurswet 1994

Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Avondsluitingswet

Wet 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening

AWDA

Douane en accijnzenwet 18 juli 1977

Bedrijfsorganisatiewet

Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Benelux Merkenwet

Eenvormige Beneluxwet 19 maart 1962 op de merken

Benelux Tekeningen en Modellenwet

Eenvormige Beneluxwet 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen

Benelux-Gerechtshof-verdrag

Verdrag 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

Beroepsziektenwet

Gecoördineerde wetten 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten

 

 

Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof

Bijzondere wet 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof

Boekhoudwet

Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Bosdecreet

Bosdecreet 13 juli 1990

Boswetboek

Boswetboek 19 december 1854

Btw-wetboek

Wetboek 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde

Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999

Wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

BVIE

Benelux-verdrag 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom
 

(merken en tekeningen of modellen)

Camerawet

Wet 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s

CAO-wet

Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

CDW

Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van te communaitair douanewetboek

Chequewet

Wet 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet

CIM 1980

Verdrag 9 mei 1980 betreffende uniforme regelen betreffende de
overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen
 

(CIM)

CMR

Verdrag 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CM R)

Controlewet Verzekeringen

Wet 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen

Decreet Bijzondere Jeugdbijstand

Decreet 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand

Decreet Natuurbehoud

Decreet 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Dienstplichtwet

KB 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten

Dierengezondheidswet

Dierengezondheidswet 24 maart 1987

Dopingdecreet

Decreet Vlaamse Raad 27 maart 1991 inzake medisch verantwoord sportbeoefening

Drugswet

Wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica

Dwangsomwet

Eenvormige wet 26 november 1973 betreffende de dwangsom

Echtscheidingswet Vreemdelingen

Wet 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is

Eerste Aanvullend Protocol EVRM

Eerste Aanvullend protocol 20 maart 1952 bij het EVRM

EEX-verdrag

Executieverdrag 27 september 1968 tussen de Lidstaten van de EEG betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

EEX-verordening

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

EG

Verdrag 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
 

Gemeenschap (zoals van kracht vanaf 1 mei 1999)

EG-verdrag

Verdrag 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie
 

(zoals van kracht voor 1 mei 1999)

Erfpachtwet

Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

EU-verdrag

Verdrag van de Europese Unie, ondertekend te Maastricht op 7 februari 1992

EVRM

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Faillisementswet 1851

Wet 18 april 1851 houdende herziening van de wetgeving op het faillissement, het bankroet en het uitstel van betaling

Faillisementswet 1997

Faillisementswet 8 augustus 1997
 

 
 
Feestdagenwet

Wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

Financieringshuurwet

KB nr 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

Financieringswet 1989

Bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
 

Gemeenschappen en Gewesten

Geluidshinderwet

Wet 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

Gemeentewet

Gemeentewet 30 maart 1836

Geneesmiddelenwet

Wet 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967

Gewetensbezwaardenwet

Gecoördineerde wet 20 februari 1980 houdend het statuut van de gewetensbezwaarde

Gezondheids- en Veiligheidswet

Wet 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen

Grondwet

Grondwet 17 februari 1994

Grondwet 1831

Grondwet 7 februari 1831

Handelshuurwet

Wet 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds

Handelspraktijkenwet 1971

Wet 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken

Handelspraktijkenwet 1991

Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

Handelsvertegenwoordigerswet

Wet 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der ha ndelsvertegenwoord igers

Huiszoekingswet

Wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht

Huurwet 1975

Wet 10 april 1975 betreffende de huurprijzen van woningen

Hypotheekwet

Hypotheekwet van 16 december 1851

IJkwet

Wet 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen

IVBPR

Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York

Jeugdbeschermingswet

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Kansspelwet

Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

KB Overheidsopdrachten

KB 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

KB Technische Eisen Voertuigen

KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

KB WIB64

KB 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van
 

Inkomstenbelastingen 1964

KB WIB92

KB 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
 

Inkomstenbelastingen 1992

Kieswetboek

Wet 12 april 1894 Kieswetboek

Kinderbijslagwet Werknemers

Gecoördineerde wetten 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Kinderrechtenverdrag

Verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind

Leefloonwet

Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Leerlingwezenwet

Wet 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst

Leurhandelwet

KB nr 82 van 28 november 1939 houdende regeling van de leurhandel

Loodswet

Wet 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen
 

 
 
Loonbeschermingswet

Wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Luchtvaartwet

Wet 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november
 

1919, betreffende de regeling der luchtvaart

Mestdecreet

Decreet 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Mijnwet

Gecoördineerde wetten 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen

Milieuvergunningsdecreet

Decreet Vlaamse Raad 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Militair Strafwetboek

Militair Strafwetboek 27 mei 1870

Militair Wetboek voor Strafvordering

Militair Wetboek 15 juni 1899 voor Strafvordering

Monumentendecreet

Decreet 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Negende Aanvullend Protocol EVRM

Negende protocol 6 november 1990 Protocol bij het EVRM

Nieuwe Gemeentewet

KB 24 juni 1988 betreffende de codificatie van de nieuwe gemeentewet

OCMW-wet

Organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Octrooiwet 1984

Wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

Octrooiwet 2011

Wet 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien

Onteigeningswet 1835

Wet 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte

Onteigeningswet 1962

Wet 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte

Onteigeningswet Autosnelwegen

Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen

Opstalwet

Wet 10 januari 1824 over het recht van opstal

Organieke Wet Notariaat

Wet 16 maart 1803 op het notarisambt

Overheidsopdrachtenwet 1976

Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
van werken, leveringen en diensten

Overheidsopdrachtenwet 1993

Wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Overheidsopdrachtenwet 2006

Wet 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachtenvoor werken, leveringen en diensten

Overnamebesluit

KB 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Overnamewet

Wet 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Pachtwet

Wet 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Pensioenwet Werknemers

KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Pensioenwet Zelfstandigen

KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Probatiewet

Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Provinciewet

Provinciewet 30 april 1836

Reclasseringswet Mindervaliden

Wet 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

RSZ-wet

Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Scheepvaartreglement Binnenwateren

KB 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het
 

Koninkrijk,
 
Sluitingswet 1966

Wet 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij de sluiting van ondernemingen

Sluitingswet 1967

Wet 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Sluitingswet 1975

Wet 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Sluitingswet 1985

Wet 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding

Sociaal Statuut Zelfstandigen

KB nr 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Sociale documentenwet

KB nr 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

Standstillwet 2006

Wet 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Stedenbouwdecreet 1996

Decreet 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996

Stedenbouwdecreet 1999

Decreet Vlaams Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

Stedenbouwdecreet Wallonië 1984

Waals Wetboek 14 mei 1984 van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

Stedenbouwwet

Wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

Strafwetboek

Strafwetboek 8 juni 1867

Taaldecreet

Decreet 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen voor de sociale betrekking tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de onderneming

Taalwet Bestuurszaken

Gecoördineerde wetten 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Taalwet Gerechtszaken

Wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Tarief Rechtsplegingsvergoeding

KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van tarief van
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger.W. en tot vaststelling van inwerkingtreding van art. 1-13 Wet 21-4-2007
 

(verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan bijstand van advocaat)

Tarief Strafzaken

KB 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

Tiende Aanvullend Protocol EVRM

Tiende Protocol 25 maart 1992 bij het EVRM

TRIP-overeenkomst

Overeenkomst 23 december 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRI P's), goedgekeurd bij wet van 23 december 1994

Tweede Aanvullend Protocol EVRMUitleveringswet 1833

Tweede protocol 6 mei 1963 bij het EVRM, waarbij aan het EHRM de bevoegdheid wordt verleend advies uit te brengen over de betekenis van de bepalingen van het Verdrag,
Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen

Uitleveringswet 1874

Wet 15 maart 1874 op de uitleveringen

Uitvoeringsbesluit RSZ-wet

KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Uitvoeringsbesluit Werkloosheid

MB 26 november 1991 houdende de toepassingsmaatregelen van de werkloosheidsreglementeri ng

Uitvoeringsbesluit ZIV-wet

KB 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
 
Uitzendarbeidswet 1987

Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

Vakantiewet

Gecoördineerde wetten 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

Vakbondswet Overheidspersoneel

Wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Veldwetboek

Veldwetboek 7 oktober 1886

Vennootschappenwet

Wet 30 november 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen

Verordening Ziektekosten

Verordening 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Vervoerwet

Wet 25 augustus 1891 houdende herziening van de titel van het
 

Handelswetboek betreffende de vervoerovereenkomsten

Verzekeringswet

Wet 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

Vestigingswet

Wet 15 december 1970 op de uitoefening van
beroepswerk­zaamheden in de ­kleine en middelgrote handels­ en am­bachtsondernemingen

Vierde Aanvullend Protocol EVRM

Vierde protocol 16 september 1963 bij het EVRM tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden, die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Aanvullend Protocol daarbij zijn opgenomen

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening

Vlarem I

Besluit Vlaamse Regering 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Vlarem II

Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Volgrechtwet

Wet 4 december 2006 houdende de omzetting in Belgisch recht van
de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van
 

27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk

Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering

Voorafgaande titel 17 april 1878 van het Wetboek van Strafvordering

Voorlopige Hechteniswet

Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Vreemdelingenwet

Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Vzw-wet

Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen

WAM 1956

Wet 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

WAM 1989

Wet 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Wapenwet 1933

Wet 3 januari 1933 op de vervaardiging van den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie

Wapenwet 2006

Wet 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Wegverkeersreglement

KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Wegverkeerswet

Gecoördineerde wetten 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

Werkloosheidsbesluit

KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Werkloosheidsbesluit 1963

KB 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid

Wet Administratieve Geldboeten

Wet 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

Wet Beroepsuitoefeningsverbod

Koninklijk besluit nr. 22 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenenWet Bescherming Maatschappij

Wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten

Wet Bescherming Persoon Geesteszieke

Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

Wet Beteugeling Dronkenschap

Besluitwet 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap

Wet Collectieve Schuldenregeling

Wet 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

Wet Consumentenkrediet

Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Wet Deeltijdse Arbeid

Programmawet 22 december 1989 (hoofdstuk IV)

Wet Economische Mededinging 1999

Gecoördineerde wet 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging

Wet Economische Mededinging 2006

Wet 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging

Wet Educatief Verlof

Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (Hoofdstuk
 

IV, afdeling 6)

Wet Europees Aanhoudingsbevel

Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Wet Fabrieks- en Handelsmerken

Wet 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken

Wet Flexibele Pensioenleeftijd

Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Wet Geïntegreerde Politiedienst

Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Wet Gerechtelijk Akkoord 1997

Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord

Wet Gezinsbijslag Zelfstandigen

Wet 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen

Wet Gezondheidsberoepen

KB nr 78 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen

Wet Giftige Afval

Wet 22 juli 1974 op de giftige afval

Wet Goederenvervoer over de Weg

Wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg

Wet Handvest Sociaal Verzekerde

Wet 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Wet Landverzekeringsovereenkomst

Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Wet Loopbaanonderbreking

Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (Hoofdstuk
 

IV, afdeling 5)

Wet Medische Ongevallen

Wet 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Wet Motivering Bestuurshandelingen

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Wet Onwerkzame Voorhechtenis

Wet 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerk­zame voorlopige hechtenis

Wet Opdeciemen Geldboeten

Wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten

Wet Openbaarheid Bestuur

Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet Politieambt

Wet 5 augustus 1992 op het politieambt

Wet Privémilities

Wet 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden

Wet Productaansprakelijkheid

Wet 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Wet Raad van State

Gecoördineerde wetten 12 januari 1973 op de Raad van State

Wet Rijkscomptabiliteit

Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de rijkscomptabiliteit

Wet Sociale Promotie

Wet 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie
 

 
 
Wet Strafuitvoering

Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Wet Tegemoetkoming Gehandicapten

Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten

Wet Tegemoetkomingen Mindervaliden

Wet 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden

Wet Verwerking Persoonsgegevens

Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet Verzachtende Omstandigheden

Wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden

Wet Welzijn Werknemers

Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wetboek IPR

Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaat recht

Wetboek Registratierechten

Wetboek 30 november 1939 van Registratie-, Hypotheek- en
 

Griffierechten

Wetboek Successierechten

Wetboek 31 maart 1936 van Successierechten

Wetboek van Koophandel

Wetboek 10 september 1807 van Koophandel

Wetboek van Strafvordering

Wetboek 17 november 1808 van Strafvordering

Wetboek van Vennootschappen

Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

WIB64

Wetboek 26 februari 1964 van Inkomstenbelastingen

WIB69

Wetboek 22 mei 1970 van Inkomstenbelastingen 1969

WIB92

Wetboek 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen

WIB92

Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 22 juli
 

1993

Wisselbriefwet

Gecoördineerde wetten 31 december 1955 op de wisselbrieven en orderbriefjes

Witwaswet

Wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Zeewet

Wet 21 augustus 1879 op de zee- en binnenvaart

Zesde Aanvullend Protocol EVRM

Zesde protocol 28 april 1983 bij het EVRM, inzake de afschaffing van de doodstraf

Zevende Aanvullend Protocol EVRM

Zevende protocol 22 november 1984 bij het EVRM

Ziekenhuiswet

Wet 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen

ZIV-wet

Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ZIV-wet 1963

Wet 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 23/05/2011 - 22:09
Laatst aangepast op: ma, 23/05/2011 - 22:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.